PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 20 - 52 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz:
Öğretmenlerin sınıf içinde etkin bir şekilde öğretim yapabilmeleri için, öğretim teknolojisi kullanımı ile ilgili becerileri kazanmaları ve bunları etkin bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. Bunun için bu beceriler hizmet öncesi eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (ÖTMT) dersiyle öğretmen adaylarına kazandırılmaya çalışılmalıdır. Bu araştırmanın amacı, ÖTMT dersinin pedagojik formasyon alan tarih öğretmen adaylarına neler kazandırdığını ortaya koymaktır. Bu araştırmada pedagojik formasyon alan tarih öğretmen adaylarının almış oldukları ÖTMT dersine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan yapılandırılmış görüşme formu açık uçlu 5 sorudan oluşmakta olup verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Öğretmen adayları ÖTMT dersinin öğretmenlik meslek bilgisine katkılarını en çok farklı materyallerle nasıl verimli ders işleneceğini öğretmesi, en az da konuya uygun materyal seçmeyi/yapmayı öğretmesi olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları en çok film-video materyalini en az ise diorama materyalini kullanmayı tercih edeceklerini ifade etmişlerdir. Bunları sırasıyla maket-model, albüm, histomap, kavram karikatürü, gazete-medya materyalleri takip etmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik

OPINION OF HISTORY PRESERVICE TEACHERS WHO TAKE PEDAGOGICAL FORMATION COURSE ABOUT THE INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND MATERIAL DESING COURSE

Öz:
Teachers need to acquire skills in using instructional technology and apply them effectively to effectively teach within the classroom. For this reason, these skills should be tried to be taught to these preservice teacher by The Instructional Technologies and Material Desing (OTMT) course in preservice training.The purpose of this research is to reveal what OTMT course gives to the history preservice teachers who take pedagogical formation course.In this study, case studies were used qualitative research methods to determine opinions of OTMT course that preservice history teacher .The structured interview form used consists of 5 openended questions in the research The descriptive analysis tecnique was used in data analysis. Preservice teacher stated that their contribution to teaching profession knowledge of OTMT course taught how to work efficiently with the most different materials, at least to teach / choose materials appropriate to the subject. Preservice teacher preferred filmvideo material and diorama material at least. These are followed by model, album, histomap, concept caricature, newspaper-media materials respectively.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acer, D. (2011). "Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Materyal Geliştirme Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi." İlköğretim Online, 10(2): 421-429.
 • Alım, M. (2007). "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler." Doğu Coğrafya Dergisi,12(17):243-262.
 • Alım, M. (2015). "Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı/Geliştirme Dersinde Elde Ettikleri Kazanımlar." Doğu Coğrafya Dergisi, 20(33): 1-10.
 • Bektaş, F., Nalçacı, A. ve Erçoşkun, H. (2009). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı" Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri." Kuramsal Eğitimbilim, 2(2): 19-31.
 • Çalışoğlu, M. (2015). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri." Current Research in Education, 1(1): 23-32.
 • Çelik, L. (2009). Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi (Ed.Ö.Demirel ve E. Altun). (2009). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (3.Baskı) (s.29-68). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Demircioğlu, İ. H. (2014). Tarih Öğretimi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Ed. İ. H. Demircioğlu ve İ. Turan) Tarih Öğretimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (s:1-12). Ankara :Pegem Yayınları.
 • Geçer Kolburan, A. (2010). "Teknik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Dersine Yönelik Deneyimleri." Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2): 1-25.
 • Gültekin, M. (2002). "Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi Kapsamında İlköğretime Öğretmen Yetiştirme." Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1-2): 49-65.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). "Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi." The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1): 43- 48.
 • Güneş, G. ve İskenderoğlu Aydoğdu, T. (2014). "İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine Yönelik Yaklaşımları." GEFAD / GUJGEF, 34(3): 469-488.
 • Kabapınar, F. (2005). "Yapılandırmacı Öğrenme Sürecine Katkıları Açısından Fen Derslerinde Kullanılabilecek Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kavram Karikatürleri." Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1):101-146.
 • Kaya, R. (2014). Tarih Derslerinde Alternatif Materyal Kullanımı (Ed. İ. H., Demircioğlu ve İ. Turan) Tarih Öğretimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (s:225-248). Ankara :Pegem Yayınları.
 • Kirschner, P. & Selinger, M. (2003). "The State of Affairs of Teacher Education with Respect to Information and Communications Technology." Technology, Pedagogy and Education, 12 (1): 5-17. DOI: 10.1080/14759390300200143
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2008). "İlköğretim 4-8. Sınıf Öğretim Programlarının Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Gazete Kupürlerinden Yararlanma" Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı. 8
 • Nalçacı, A. ve Ercoşkun, M. H. (2005). "İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Materyaller." Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: 141-154.
 • Özden Özdemir, D. (2015) Sosyal Bilgiler Öğretiminde Film ve Fotoğraf Kullanımı. (Ed. R. Sever, E. Koçoğlu.) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (s.133-167). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Özer, Ö. ve Tunca, N. (2014). "Öğretmen Adaylarının Materyal Hazırlama ve Kullanmaya Yönelik Görüşleri." Route Educational and Social Science Journal, 1(3): 214-229.
 • Öztaş, S. (2014). Tarih Öğretiminde Filmlerin Kullanımı (Ed. İ. H., Demircioğlu ve İ. Turan) Tarih Öğretimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (s:163-182). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Öztürk, T. ve Öztürk Zayimoğlu, F. ( 2015)."Tarih Öğretmen Adaylarının "Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı" Dersine Yönelik Uygulamaları İle Görüşlerinin İncelenmesi". Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2 (3):63-78.
 • Sarıtaş, M. (2007). Öğretimde Yararlanılan Araç-Gereçler ve Etkili Kullanımı, (Editör: M. Sarıtaş), Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (1. Baskı), (s.55-81). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Şahin Yanpar, T. ve Yıldırım, S. (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı. Yayınları.
 • Sevim, O. (2014). "Disiplinler Arası Materyal Geliştirme Sürecinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretim Tasarımı Başarılarına ve Üst Bilişsel Farkındalıklarına Etkisi." Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(9): 897-913. Doi Number: 10.7827/TurkishStudies.7084
 • Yalın, İ. H. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (22.Basım). Ankara: Nobel Dağıtım.
 • Yaman, H. (2007). "Türkçe Öğretmeni Adaylarının "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" dersi bağlamında Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yeterlik ve Algıları." Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1):57-71.
 • Yıldırım, A. ve Şimsek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yin, R. K. (1989). Case study research: Design and methods. Sage Publications.
 • Retrived from https://books.google.com.tr/books/about/Case_study_ research.html?id=gxy2AAAAIAAJ&redir_esc=y Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (2007a). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). URL: http://www.yok.gov.tr/web/guest/ yayinlarimiz adresinden 29.10.2016 tarihinde erişilmiştir.
 • Yüksek Öğretim Kurulu [YÖK] (2007b). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları URL:http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/- /journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/49875 adresinden 29.10.2016 tarihinde erişilmiştir.
APA Çelikkaya T (2017). PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. , 20 - 52.
Chicago Çelikkaya Tekin PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. (2017): 20 - 52.
MLA Çelikkaya Tekin PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. , 2017, ss.20 - 52.
AMA Çelikkaya T PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. . 2017; 20 - 52.
Vancouver Çelikkaya T PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. . 2017; 20 - 52.
IEEE Çelikkaya T "PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ." , ss.20 - 52, 2017.
ISNAD Çelikkaya, Tekin. "PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". (2017), 20-52.
APA Çelikkaya T (2017). PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0(25), 20 - 52.
Chicago Çelikkaya Tekin PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 0, no.25 (2017): 20 - 52.
MLA Çelikkaya Tekin PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.0, no.25, 2017, ss.20 - 52.
AMA Çelikkaya T PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2017; 0(25): 20 - 52.
Vancouver Çelikkaya T PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2017; 0(25): 20 - 52.
IEEE Çelikkaya T "PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0, ss.20 - 52, 2017.
ISNAD Çelikkaya, Tekin. "PEDAGOJİK FORMASYON ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 25 (2017), 20-52.