Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 132 Sayfa Aralığı: 55 - 120 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU

Öz:
Gürültü kirliliği, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşmenin ve ulaşım imkânlarının gelişmesi gibi nedenlerle her geçen gün büyüyen bir çevre sorunudur. Bu çevre sorunu ile mücadele ihtiyacı, gürültünün kontrol altına alınması ve yönetimine yönelik çevre politikalarının oluşturulmasına ve mevzuata yansıtılmasına neden olmuştur. Kanun koyucu salt idare hukukuna ilişkin düzenlemelerle bu ihtiyacın giderilemeyeceğini öngörmüş, Türk Ceza Kanunu'nun 183. maddesinde gürültüye neden olma suçunu gürültünün insan sağlığı açısından yarattığı tehlikeyi esas alarak düzenlemiştir Bu makalede, öğretide ileri sürülen görüşler ve yargı kararları dikkate alınarak gürültüye neden olma suçu incelenecektir. Suçun yapısal özellikleri ve bu özelliklerle bağlantılı sonuçlar tespit edilmeye, gürültüye neden olma suçu benzer suç tiplerinden ve kabahatlerden ayırt edilmeye çalışılacaktır. Mevcut düzenleme biçimiyle gürültüye neden olma suçunun kanunilik ve orantılılık ilkesine uyumlu olup olmadığı tartışılacaktır. Olması gereken hukuk açısından somut öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

CRIME OF CAUSING NOISE IN TURKISH PENAL CODE

Öz:
Noise pollution has been an ever-growing environmental problem due to increasing population, developments in urbanization, industrialization and the transportation facilities etc. The need to fight this environmental issue has led to the preparation of environmental policies for controlling and management of noise and then they have been placed into the legislation. The legislator has foreseen that this need cannot be met just by the regulations in the administrative law and introduced the article 183 of the Turkish Penal Code to cite a crime of causing noise based on the hazards for human health caused by the noise. and the crime of causing noise will be tried to be distinguished from similar types of crimes and misdemeanors. Whether the crime of causing noise in the current regulation is in accordance with the principle of legality and the principle of proportionality will be discussed. Concrete proposals will be developed for the law to be made.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akbulut Berrin, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2016;
 • Akkaş Ahmet Hulusi, Ceza Muhakemesi Bağlamında Yargı Mercileri Kararlarının Birbirleri Üzerindeki Etkisi, Adalet Yayınevi, Ankara 2016;
 • Akkoyunlu Ertan Kıvılcım, “Çevre Etiği Üzerine Değerlendirmeler”, Sosyal Çevre Bilimleri, (Ed. Hakan Reyhan, Ahmet Mutlu, H. Hüseyin Doğan, Ayşe S. Reyhan), Siyasal Kitapevi, Ankara 2014, ss.95-118;
 • Alıca Süheyla, “Türkiye’de Çevreye Karşı Suçlar”, Uğur Alacakaptan’a Armağan, C. 1, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008, ss.59-88;
 • Artuk Mehmet Emin, “Kanunilik İlkesi ve Tarihçesi”, Gesetzlichkeitsprinzip im Strafrecht (Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi), (Ed.Yener Ünver), C.3, Seçkin Yayınevi, Ankara 2014, ss.35-59;
 • Artuk Mehmet Emin/Gökcen Ahmet/Yenidünya A. Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2016;
 • Arzt Gunther/Weber Ulrich/Heinrich Bernd/Hilgendorf Eric, Strafrecht Besonderer Teil, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 2009;
 • Aygörmez Uğurlubay Gülsün Ayhan, Çevreye Karşı Suçlar, Yetkin Yayınları, Ankara 2015;
 • Aygün Eşitli Ezgi, “Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.104, 2013, ss.225-246;
 • Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, http:// www.bmub.bund.de/themen/luft-laerm-verkehr/laermschutz/laermschutzimueberblick /was-ist-laerm/, (19.08.2016);
 • Centel Nur/Zafer Hamide/Çakmut Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, C.1, 3. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 2016;
 • Daragenli Vesile Sonay, “Tehlike Suçları”, Prof. Dr. Sahir Erman’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim, Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayını, İstanbul 1999, ss.163-188;
 • Değirmenci Olgun, “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.77, 2008, ss.33-86;
 • Demirbaş Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016;
 • Doğan Koray, “Tehlike Suçu ile Zarar Suçu Arasındaki Suçların İçtimaı Sorunu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Y.5, S.16, Ocak 2014, ss.179-208;
 • Dönmezer Sulhi/Erman Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku C.I, 14. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 1997;
 • Dönmezer Sulhi/Erman Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku C.II, 11. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul 1999;
 • Eisele Jörg, Strafrecht- Besonderer Teil I, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2012;
 • Fischer Thomas, Beck’sche kurz-Kommentare Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 58. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2011;
 • Gerçeker Hasan, Türk Ceza Kanunu, C.3, Seçkin Yayınevi, Ankara 2014;
 • Gezgin Kayan Rahşan Bengi, “Gürültüye Neden Olma/Gürültü Kirliliği”, Ceza Hukuku Dergisi, Y.3, S.7, Ağustos 2008, ss.111-120;
 • Göktürk Neslihan, “Suçun Yasal Tanımında Yer Alan “Hukuka Aykırılık” İfadesinin İcra Ettiği Fonksiyon”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, 2016, ss.407-450;
 • Hafızoğulları Zeki/Özen Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 8. Baskı, USA Yayıncılık, Ankara 2015;
 • Hafızoğulları Zeki/Özen Muharrem, Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar, USA Yayıncılık, Ankara 2012;
 • Heine Günter, in Schönke/Schröder Strafgesetzbuch Kommentar, 28. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2010;
 • Katoğlu Tuğrul, “Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.61, S.2, 2012, ss.657-693;
 • Kaymaz Seydi/Gökcan Hasan Tahsin, 5236 Sayılı Türk Ceza Kanununda Taksirle Adam Öldürme ve Yaralama Suçları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006;
 • Keskin Kiziroğlu Serap,”Kasten Yaralama Suçu”, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan, C.I, Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara 2015, ss.639-686;
 • Kight Caitlin R./Swaddle John P., “How and Why Environmental Noise Impacts Animals: An Integrative, Mechanistic Review”, Ecology Letters, V. 14, Iss. 10, 2011, pp.1052-1061;
 • Koca Mahmut, “Fikri İçtima”, Ceza Hukuku Dergisi, Y.2, S.4, Ağustos 2007, ss.197-221;
 • Koca Mahmut/Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016;
 • Koca Mahmut/Üzülmez İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2016,
 • Kocasakal Ümit, “Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu (TCK 123)”, Ankara Barosu Dergisi, S.2, 2015, ss.111-146;
 • Malkoç İsmail, Açıklamalı Türk Ceza Kanunu, C.3, Malkoç Yayınevi, Ankara 2013;
 • Nuhoğlu Ayşe, “Kanunilik İlkesi Işığında 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, Prof.Dr. Ergun Önen’ e Armağan, İstanbul 2003, ss.677-696;
 • Otacı Cengiz/Keskin İbrahim, Türk Kabahatler Hukuku, HUKAB Yayınları, Ankara 2014;
 • Özar Süleyman, “Türk Ceza Kanunu’nun Sistematiğine İlişkin Kritik Noktalar”, Ankara Barosu Dergisi, S.3, 2006, ss.97-114;
 • Özbek Veli Özer/Doğan Koray/Bacaksız Pınar/Tepe İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016;
 • Özgenç İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016;
 • Öztürk Bahri/Erdem Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 16. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2016;
 • Parlar Ali/Hatipoğlu Muzaffer, Cezai ve Hukuki Sorumluluk Boyutlarıyla Çevre Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara 2010;
 • Passchier Vermeer Willy/Passchier Wim F., “Noise Exposure and Public Health”, Environmental Health Perspectives, Vol. 108, Supplement l, March 2000, pp.123-131;
 • Pavlogeorgatos Gerasimos, “Environmental Parameters in Museums”, Building and Environment, Vol.38, Iss.12, December 2003, pp.1457-1461;
 • Soyaslan Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Yetkin Yayınevi, Ankara 2016;
 • Stansfeld Stephen A./Matheson Mark P., “Noise Pollution: Non-Auditory Effects on Health”, British Medical Bulletin, Vol.68, 2003, Iss.1, pp.243-257;
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü, http://gurultu.cevreorman.gov.tr/gurultu/ AnaSayfa/gurultu. aspx?sflang=tr, (19.08.2016);
 • Talas Serdar, “Türk Ceza Kanunu’nda Çevrenin Kasten ve Taksirle Kirletilmesi Suçları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXXI, S.1, 2013, ss.1147- 1157;
 • Taneri Gökhan, Çevreye Karşı Suçlar, Bilge Yayınevi, Ankara 2016;
 • Taşkın Ozan Ercan, “Maddi ve Muhakeme Boyutuyla Çevre Ceza Hukukuna Dair Bazı Tespitler/Kısmi Öneriler”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C.3 S.1, Haziran 2015, ss.119-166;
 • TBMM Adalet Komisyonu Raporu, T.16.05.2005, E.2/452, K.79, http://www.tbmm.gov. tr/ sirasayi/donem22/yil01/ss901m.htm, (12.03.2016).
 • TDK, Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr, (19.08.2016);
 • Tezcan Durmuş/Erdem Mustafa Ruhan/Önok R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 12. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2015;
 • Toprak Remzi/Aktürk Nizami, “Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Türkiye Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, C.61, No.1,2,3, 2004, ss.49-58;
 • Toprak Zerrin, Çevre Yönetimi ve Politikası, Albi Yayınları, İzmir 2012;
 • Toroslu Nevzat/Toroslu Haluk, Ceza Hukuku Genel Kısım, 23. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara 2016;
 • Tuncer Sezin Duygu/Başkale Mithat Burak, “Çevre Ceza Hukukunda Zaman”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.65, S.4, 2016, ss.3695-3714;
 • US Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/ title-iv-noise-pollution, (19.08.2016);
 • Ünver Yener, “Türk Yargı Kararlarının Kanunilik İlkesi ve Sonuçları Açısından Değerlendirmesi”, Gesetzlichkeitsprinzip im Strafrecht (Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi), (Ed. Yener Ünver), C.3, Seçkin Yayınevi, Ankara 2014, ss.15-34;
 • Ünver Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003;
 • Üzülmez İlhan, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2013;
 • World Health Organization, Guidelines For Community Noise, (Ed. Birgitta Berglund, Thomas Lindvall, Dietrich H.Schwela), World Health Organization, Geneva 1999;
 • Yalçın Sancar Türkan, “Türk Ceza Kanunu’nda Zincirleme Suç”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.70, 2007, ss.244-259;
 • Yaşamış Firuz D.,”Çevre Ceza Hukuku’nda Son Gelişmeler: Yeni Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.58, 2005, ss.137-147;
 • Yaşar Osman/Gökcan Hasan Tahsin/Artuç Mustafa, Türk Ceza Kanunu, C.4, Adalet Yayınevi, Ankara 2014;
 • Yenerer Çakmut Özlem, Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma ve Gürültüye Neden Olma Suçu, Beta Yayınevi, İstanbul 2014;
 • Yılmaz Demirkale Sevtap/Aşcıgil Mine, “Sağlıklı Kentlerle ve Yapılarla İlgili Türkiye’nin Gürültü Politikası”, VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Sempozyum Bildirileri, İzmir 2007, ss.267-284;
 • Yılmaz Sacit, Çevre Hukuku Bağlamında Türk Ceza Kanunundaki Çevre Suçları, Adalet Yayınevi, Ankara 2013;
 • Yılmaz Turgut Nükhet, Çevre Politikası ve Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara 2012;
 • Yokuş Sevük Handan, Çevre Hukuku Doğal Çevrenin Korunması, Adalet Yayınevi, Ankara 2013;
 • Yokuş Sevük Handan, “Gürültüye Neden Olma Suçu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan Özel Sayı, C.19, S.2, 2013, ss.363-379.
APA KARAKURT EREN A (2017). TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. , 55 - 120.
Chicago KARAKURT EREN AHU TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. (2017): 55 - 120.
MLA KARAKURT EREN AHU TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. , 2017, ss.55 - 120.
AMA KARAKURT EREN A TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. . 2017; 55 - 120.
Vancouver KARAKURT EREN A TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. . 2017; 55 - 120.
IEEE KARAKURT EREN A "TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU." , ss.55 - 120, 2017.
ISNAD KARAKURT EREN, AHU. "TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU". (2017), 55-120.
APA KARAKURT EREN A (2017). TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(132), 55 - 120.
Chicago KARAKURT EREN AHU TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.132 (2017): 55 - 120.
MLA KARAKURT EREN AHU TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.132, 2017, ss.55 - 120.
AMA KARAKURT EREN A TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2017; 0(132): 55 - 120.
Vancouver KARAKURT EREN A TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2017; 0(132): 55 - 120.
IEEE KARAKURT EREN A "TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.55 - 120, 2017.
ISNAD KARAKURT EREN, AHU. "TÜRK CEZA KANUNU'NDA GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA SUÇU". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 132 (2017), 55-120.