YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM

Yıl: 2011 Cilt: 0 Sayı: 154 Sayfa Aralığı: 21 - 36 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM

Öz:
İletişimsel faydacı yaklaşım dil eğitiminde halen güncelliğini koruyabilen, tartışmasız ve oldukça farklı öğretim yöntem ve tekniklerini bünyesinde barındıran birparadigmadır. Artık söz konusu olan "iletişimsel, ama nasıl?" şeklinde, iletişimselyaklaşımın uygulama aşamasının önemine dikkat çeken tarzdadır. Bu soru; öğretmen rollerini, davranışlarını ve sınıf içi öğretmen-öğrenen ve öğrenen-öğreneniletişimini açıkça tartışarak ortaya koyma gerekliliğini hissettirmiştir. Böylece bumakalede sözü geçen başlıklar altında iletişimsel faydacı yaklaşımın uygulamaboyutundaki alt paradigmaları incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim

THE COMMUNICATIVE-PRAGMATIC APPROACH IN LANGUAGE TEACHING, TEACHER ROLES AND BEHAVIORS AND IN-CLASS COMMUNICATION

Öz:
The communicative-pragmatic approach is a sine qua non as a paradigm in languageteaching, which encompasses unchallenged and quite different teachingmethods and techniques within itself while preserving its timeliness. Nowadays, thequestion, which emphasizes the application phase of the approach, is"Communicative, but how?". This question calls forth the necessity to put forwardthe teacher roles, behaviours, teacher-learner and learner-learner communication.Taking this into account, the present study deals with the above mentioned subparadigmswithin the application phase of the communicative-pragmatic approach.
Anahtar Kelime:

Konular: Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akpınar Dellal, N., 'Evaluative Analyse der landeskundlichen Aspekte in den Lehrwerken Deutsch als Fremdsprache an Ortaokul und Lise', Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana 1990
 • Aytekin, Halil, Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama İçinde: Leyla Küçükahmet, Sınıf Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002
 • Brown, H. D., Teaching by Principles, An Interactive Approach to Language Pedagogy, Second edition, Longmann, 2000, Newyork
 • Bülbül, Tuncer, Sınıfta İletişim İçinde: Birol Yiğit, Sınıf Yönetimi "Teori ve Pratik Uygulamalar", Kriter Yayınevi, İstanbul, 2008
 • Can, N., Öğretmen Liderliği Becerileri ve Bu Becerilerin Gerçekleştirilme Düzeyi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22 Yıl: 2007/1, s. 263-288. http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_22/16-%20%28263-288.%20syf.%29.pdf. (Erişim: 12.10.2012)
 • Can, S., İngilizce Öğretiminde Konu ve İş Odaklı Yaklaşımların Uygulanmasına İlişkin Bir Alan Çalışması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006
 • Çelik, V., Sınıf Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2002
 • Çelikten, M., Şanal M., Yeni Y., Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, içinde: Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı : 19, Yıl: 2005/2, Kayseri, http://sbe.erciyes.edu.tr/dergi/sayi_19/11-%20%28207-237.%20syf.%29.pdf (Erişim: 05.02.2012)
 • Demirel, Ö., Kaya, Z., Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Pegem Yayıncılık, Ankara 2003
 • Edmondson, W. J., House, J., Einführung in die Sprachlehrforschung, 3. Auflage, A. Francke Verlag, Tübingen 2006
 • Harmer, J., The Practice of English Language Teaching, Chapter 11 "Class Management", Pearson Education Limited, England 1991, s. 235 - 243
 • http://www.boen.end.de./eutuerk.htm
 • http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular/Proj/DemEgVeOkulMecProjesi.pdf (Erişim: 25.11.2012)
 • Işık, Halil, Öğrenme Ortamlarının Fiziksel Düzeni, İçinde: Mehmet Şişman, ve Selahattin Turan, Teori ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, Öğreti Pegem A Yayıncılık, Ankara 2006
 • Karakütük, K., Demokratik ve Laik Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara 2001
 • Kıncal, R., Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Babil Yayınları, Erzurum 2002.
 • Köksal, D., Topkaya, E. Z., Yavuz A., Erdem G., Yabancı Dil Eğitim Bölümleri İçin, Teoriden Pratiğe Öğretmenlik Uygulaması, Nobel Yayın Dağıtım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 2008
 • Legutke, M. K., Schocker-v. Ditfurth, M., Kommunikativer Fremdsprachenunterricht: Rückblick nach vorn, "Kommunikativer Fremdsprachenunterricht: Bilanz und Perspektiven. Eine Einführung", içinde: Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik, Gunter Narr Verlag, Tübingen 2003, s. 1-40.
 • Nunan, D., Designing tasks for the communicative classroom, 15. Printing, Cambridge University Press, USA 2001
 • Nunan, D., The learner-centred curriculum, A study in second language teaching, Cambridge University Press, USA 1988
 • Okutan, M., Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar, Pegem A Yayıncılık, Ankara 2006.
 • Richards, J. C., Rodgers, T. S., Approaches and Methods in Language Teaching, Second Edition, Cambridge Language Teaching Library, Cambridge University Press, USA 2001
 • Roche, J., Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen 2005
 • Sieben, U., "Sind Raumverhalten und Körpersprache Kultuspezifisch?", Lerntraditionen und Fremdsprachenerwerb, Publikationen des Türkischen Deutschlehrervereins, İstanbul 1995
 • Silberstein, S., "Sociolinguistics", The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages, Cambridge University Press, USA 2002
 • Şimşek, Ö. F., Bir Grup Rehberliği Programının Öğretmenlerin Disiplin Anlayışına Etkisi, içinde: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2004, cilt: 37, sayı: 2, 41-59
 • Tok, H., Arıbaş, S., Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi, içinde: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15 Bahar 2008 s:205-227
 • Zeuner, U., Landeskunde und interkulturelles Lernen in den verschiedenen Ausbildungsbereichen "Deutsch als Fremdsprache" an der Technischen Universität, içinde: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online], 2(1), Dresden 1997
 • Zimmermann, R., Pragmalinguistik und kommunikativer Fremdsprachenunterricht: am Beispiel d. engl. Anfangsunterrichts, Julius Groos Verlag, Heidelberg 1984.
APA AKPINAR DELLAL N, ÇINAR S (2011). YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. , 21 - 36.
Chicago AKPINAR DELLAL Nevide,ÇINAR SERVET YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. (2011): 21 - 36.
MLA AKPINAR DELLAL Nevide,ÇINAR SERVET YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. , 2011, ss.21 - 36.
AMA AKPINAR DELLAL N,ÇINAR S YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. . 2011; 21 - 36.
Vancouver AKPINAR DELLAL N,ÇINAR S YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. . 2011; 21 - 36.
IEEE AKPINAR DELLAL N,ÇINAR S "YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM." , ss.21 - 36, 2011.
ISNAD AKPINAR DELLAL, Nevide - ÇINAR, SERVET. "YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM". (2011), 21-36.
APA AKPINAR DELLAL N, ÇINAR S (2011). YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. Dil Dergisi, 0(154), 21 - 36.
Chicago AKPINAR DELLAL Nevide,ÇINAR SERVET YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. Dil Dergisi 0, no.154 (2011): 21 - 36.
MLA AKPINAR DELLAL Nevide,ÇINAR SERVET YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. Dil Dergisi, vol.0, no.154, 2011, ss.21 - 36.
AMA AKPINAR DELLAL N,ÇINAR S YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. Dil Dergisi. 2011; 0(154): 21 - 36.
Vancouver AKPINAR DELLAL N,ÇINAR S YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM. Dil Dergisi. 2011; 0(154): 21 - 36.
IEEE AKPINAR DELLAL N,ÇINAR S "YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM." Dil Dergisi, 0, ss.21 - 36, 2011.
ISNAD AKPINAR DELLAL, Nevide - ÇINAR, SERVET. "YABANCI DİL EĞİTİMİNDE İLETİŞİMSEL YARARCI YAKLAŞIM, ÖĞRETMEN ROLLERİ, DAVRANIŞLARI VE SINIF İÇİ İLETİŞİM". Dil Dergisi 154 (2011), 21-36.