Yıl: 2016 Cilt: 1 Sayı: 7 Sayfa Aralığı: 373 - 398 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI

Öz:
Hukukî anlamda kişi (şahıs-personne), hukukî ilişkilere taraf olabilen, hak sahibi ve yükümlü (alacaklı ve borçlu) olabilen hukuk öznesidir. Hukuk nazarında kişiler "gerçek kişiler" ve "tüzel kişiler" olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerçek kişiler (hakikî şahıslar-personne physique), insanlardır. Günümüzün modern hukuk düzenleri cinsiyet, ırk, din, dil, vs. gibi farklar gözetmeksizin bütün insanları birer kişi olarak kabul etmektedirler. Tüzel kişiler (hukmî şahıs-personne morale) ortak bir amacın (gayenin) devamlı bir surette gerçekleştirilmesi amacıyla örgütlenmiş bulunan kişi ya da mal topluluklarıdır. Tüzel kişiler de kendi içinde kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Kamu tüzel kişisi vasfına sahip olmanın da, kamu gücü ayrıcalıklarından yararlanma gibi bir takım önemli sonuçları vardır.Hukukumuzda başta devlet tüzel kişiliği olmak üzere, mahalli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurullar, meslek kuruluşları gibi bir kısım idarelerin kamu tüzel kişisi olduğu konusunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak öyle kuruluşlar da vardır ki, kamu tüzel kişisi olup olmadığı konusunda tartışmalar hala devam etmektedir. Bu çalışmada kamu tüzel kişiliğine sahip olmanın kıstasları üzerinde durduktan sonra, niteliği tartışmalı kuruluşlar bakımından öğretinin ve yargı yerlerinin yaklaşımları aktarılmaya çalışılacaktır
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

(The Concepts Of The Public Corporate Entity In Our Legal System And Its Criterias)

Öz:
Legal meaning of person, may be the subject of law, which can be a party a legal relations, rights holders and duty (creditors and debtors). In the eyes of the law, persons are divided into two; as a “real person” and “legal persons”. Person (natural person - personne physique), is the people. Present-day modern legal system has accepted as a person in the people, regardless of the differences of gender, race, religion, language, etc. Public entity (personne morale) is persons or community of goods, who organized themselves in order to realize a permanent common goals. Legal entities are also divided within itself as a “public entities” and “private legal entities”. Having a characteristic of public corporate entities has an important consequences such as privilege for benefiting from public power. There isn’t any doubt about that in our legal system, governmental legal entities, local administrations, regulatory and supervisory bodies, professional organizations have public corparate entity status. However, the debate still continues about the public entity status of the some organizations. In this study after standing on the criteria of having a public entity, we will described in terms of the controversial nature of the some organizations with the approach of the doctrine and judiciary
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKILLIOĞLU Tekin, “Anayasa Mahkemesi kararına notu”, AİD, C.24, Sayı.1, 1991, s.170 vd.
 • AKINCI Müslim, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul 1999, s.261.
 • AKÜNAL Teoman, Türk Medenî Hukukunda Tüzel Kişiler, İstanbul 1995.
 • AKYILMAZ Bahtiyar/SEZGİNER Murat/KAYA Cemil, Türk İdare Hukuku, 2.Baskı, Ankara 2011.
 • ATAY Ender Ethem, İdare Hukuku, 2.Baskı, Ankara 2009.
 • AYANOĞLU Taner, “Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun İşlevi ve Kararlarının Niteliği”, TBB Dergisi, Sayı.74, 2008.
 • ÇAĞLAYAN Ramazan, İdarî Yargılama Hukuku, 7.Baskı, Ankara 2015.
 • EGGER A/Çev. Volf ÇERNİS, İsviçre Medeni Kanunu Şerhi, Kişinin Hukuku-İkinci Kısım Tüzel Kişiler, Ankara 1948.
 • FORGES Jean-Michel de, Droit Administratif, 4.Baskı, Paris 1998.
 • GİRİTLİ İsmet/BİLGEN Pertev/AKGÜNER Tayfun, İdare Hukuku, İstanbul 2006.
 • GÜNDAY Metin, İdare Hukuku, 10.Bası, Ankara 2011.
 • KÖPRÜLÜ Bülent, Medeni Hukukta Tüzel Kişiler, İstanbul 1967.
 • LONG Marceau/WEIL Prosper/BRAIBANT Guy/DELVOLVÉ Pierre/
 • GENEVOIS Bruno, Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, 20. Baskı, Paris 2015.
 • OĞUZMAN Kemal/SELİÇİ Özer, Kişiler Hukuku Dersleri, 4.Bası, İstanbul 1988.
 • OKANDAN Recai Galip, Umumi Amme Hukuku, İstanbul 1968.
 • ÖZAY İl Han, “Futbolda Özelleştirme”, İHİD, Sayı.1-3, Yıl.11, 1990, s.33.
 • ÖZAY İl Han, Günışığında Yönetim, İstanbul 2002.
 • ÖZTAN Bilge, Tüzel Kişiler, 2.Baskı, Ankara 1998.
 • SAATÇİOĞLU C., “Yargıtay’ın Tüzel Kişiliği, Hakimlere Verilen Notun Niteliği, Danıştay Dava Dairelerinin Görüşü”, AD. LX/11-12, s.910 vd.
 • SEROZAN Rona, Tüzel Kişiler, İstanbul 1994.
 • TAN Turgut, “Rekabet Hukukunun Uygulama Alanı Açısından Kamu Kuruluşlarının Faaliyeti (Türkiye, Fransa ve İtalya Örnekleri), Rekabet Dergisi, C.1, Sayı.4, 2000, s.22.
 • YURTCAN Erdener, “Özerk Futbol mu Dediniz?”, Cumhuriyet, 5.4.1989.
APA ÇAĞLAYAN R (2016). HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. , 373 - 398.
Chicago ÇAĞLAYAN Ramazan HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. (2016): 373 - 398.
MLA ÇAĞLAYAN Ramazan HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. , 2016, ss.373 - 398.
AMA ÇAĞLAYAN R HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. . 2016; 373 - 398.
Vancouver ÇAĞLAYAN R HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. . 2016; 373 - 398.
IEEE ÇAĞLAYAN R "HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI." , ss.373 - 398, 2016.
ISNAD ÇAĞLAYAN, Ramazan. "HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI". (2016), 373-398.
APA ÇAĞLAYAN R (2016). HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, 1(7), 373 - 398.
Chicago ÇAĞLAYAN Ramazan HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 1, no.7 (2016): 373 - 398.
MLA ÇAĞLAYAN Ramazan HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, vol.1, no.7, 2016, ss.373 - 398.
AMA ÇAĞLAYAN R HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ. 2016; 1(7): 373 - 398.
Vancouver ÇAĞLAYAN R HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ. 2016; 1(7): 373 - 398.
IEEE ÇAĞLAYAN R "HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI." UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, 1, ss.373 - 398, 2016.
ISNAD ÇAĞLAYAN, Ramazan. "HUKUKUMUZDA KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE KISTASLARI". UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 1/7 (2016), 373-398.