İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl: 2014 Cilt: 29 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 220 - 235 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öz:
Sayısal uçurum, cinsiyet, anne, babanın eğitim durumu ve yaşanılan coğrafi bölge şeklindeki demografik değişkenlerine göre bireylerin, BİT'e erişimde ve BİT okuryazarlığında yaşadığı eşitsizliği ifade eden bir kavramdır. Bu çalışma çerçevesinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayısal uçurumun BİT'e erişim ve BİT okuryazarlığı göstergesi ile ilgili mevcut durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 7. ve 8. sınıfa devam eden 28 ilden toplam 979 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcıların kişisel bilgilerini, BİT sahipliğini ve BİT okuryazarlığını belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeler hesaplanmış ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre BİT okuryazarlığı açısından yaşanılan coğrafi bölgeye ve anne eğitim düzeyine bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir. BİT'e erişim açısından ise cinsiyete ve yaşanılan coğrafi bölgelere bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

An Examination of Primary School Students' Opinions about Their Digital Divide Levels in Terms of Different Variables

Öz:
Digital divide, is a concept which could be defined as the inequality of individuals existing in access to ICT and ICT literacy according to demographic variables such as gender, parents’ education level, and geographic region. Within the framework of this study, it was intended to determine the current status of the digital divide of 7th and 8th grade students in terms of their ICT access and ICT literacy level. In the framework of the descriptive and relational study method, the working group of the study consisted of 979 students who attend 7th and 8th grades of elementary school during the 2010-2011 school year from 28 cities. According to the results in terms of ICT access, it can be said that there is a digital divide due to the geographical regions. There is also a digital divide in terms of ICT literacy between “monthly income, geographic region” and “mother’s education level”
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aşıcı, T. B. (2009). Sayısal uçurumun üniversite öğrencilerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aytun, C. (2005). Dijital bölünme olgusu ve Türkiye üzerine bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana. Büyüköztürk, Ş. (2009) Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Calvani, A., Fini, A., Ranieri, M., & Picci, P. (2012). Are young generations in secondary school digitally competent? A study on Italian teenagers. Computers & Education, 58, 797–807.
 • Carvalhoa, D., Bessaa, M., Oliveirac, L., Guedesa, C., Peresa, E., & Magalhaesa, L. (2012). New interaction paradigms to fight the digital divide: a pilot case study regarding multi-touch technology. Procedia Computer Science, 14, 128-137.
 • Cruz-Jesus, F., Oliveira, T., & Bacao, F. (2012). Digital divide across the European Union. Information & Management, 49 278–291.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11), 2-4 Şubat 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) (2010). Bilgi toplumu istatistikleri 2010. [Çevrim-içi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Yayinlar/BilgiToplumuIstatistikleri_2010.pdf], Erişim tarihi: 12.01.2011.
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) (2011). Bilgi toplumu istatistikleri 2011. [Çevrim-içi: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Bilgi_Toplumu_Istatistikleri_2011.pdf], Erişim tarihi: 12.01.2011.Ersöz, S. (2006). İnternet ve demokrasinin geleceği. [Çevrim-içi: http://m.friendfeedmedia.com/d43b760369647154732987014a9c837308b2bf23], Erişim tarihi: 09.03.2013.
 • Fraenkel, J., R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. (6th Edition). New York: McGraw-Hill Book Company.
 • International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). (2001). Democracy and the information revolution: Values, opportunities and threats. Democracy Forum. [Çevrim-içi: http://www.idea.int/2001_forum/policy/Initial_Policy_Points.pdf], Erişim tarihi: 15.01.2011.
 • International Telecommunication Union (ITU). (2011). Market information and statistics (STAT). [Çevrim-içi: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx], Erişim tarihi: 15.03.2013.
 • Karasar, Ş. (2004) Eğitimde yeni iletişim teknolojileri-internet ve sanal yüksek eğitim-. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) 3(4), 16.
 • Küçükçınar, A., Zontul, H., Tüfekçi, T., Geray, H., Aşkar, M. ve Özcivelek, R. (2000). Sayısal uçurum: Dünya ve Türkiye’de durum. VI. Türkiye'de İnternet Konferansı, 9-11 Kasım 2000, İstanbul. [Çevrim-içi: http://www.baskent.edu.tr/~omadran/eskiweb/eskiweb/donem0405/ilf301/makaleler/sayisal_ucurum.pdf], Erişim tarihi: 10.01.2011.
 • Li, Y., & Ranieri, M. (2013). Educational and social correlates of the digital divide for rural and urban children: A study on primary school students in a provincial city of China. Computers & Education, 60, 197–209.
 • Loo, B. P. Y., & Ngan, Y. L. (2012). Developing mobile telecommunications to narrow digital divide in developing countries? Some lessons from China. Telecommunications Policy, 36, 888–900.
 • OECD (2000). Learning to bridge the digital divide. [Çevrim-içi: http://www.oecd.org/dataoecd/24/10/41284538.pdf], Erişim tarihi: 12.01.2011.
 • Oruç, E. ve Arslan, S. (2002). Sayısal uçurumun önlenmesi: Stratejik plan. Telekomünikasyon Kurumu. [Çevrim-içi: http://www.tk.gov.tr/yayin/raporlar/pdf/sayisal_ucurumun_onlenmesi.pdf], Erişim tarihi: 12.01.2011.
 • Öztürk, L. (2005). Türkiye’de dijital eşitsizlik: TÜBİTAK-BİLTEN anketleri üzerine bir değerlendirme. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24, 111-131.
 • Ranieri, M. (2010). Cyberspace’s ethical and social challenges in knowledge society. In S. Dasgupta (Ed.), Social computing: Concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 1697–1705). Hershey, Pennsylvania: IGI Global.
 • Ruecker, T. (2012). The digital divide on the U.S.-Mexico border through literacy narratives. Exploring Computers and Composition, 29, 239–253.
 • Seferoğlu, S. S. ve Ilgaz, H. (2010). Sayısal uçurumun boyutları ve teknoloji politikaları. International Educational Technology Conference (IETC-2010), 26-28 Nisan 2010, İstanbul.
 • Shirazi, F., Ngwenyama, O., & Morawczynski, O. (2010). ICT expansion the digital divide in democratic freedoms: An analysis of the impact of ICT expansion, education and ICT filtering on democracy. Telematics and Informatics. Computers & Education, 27, 21-31.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2010). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçları. [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=60&ust_id=2], Erişim tarihi: 01.11.2010.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2012). Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (adnks) sonuçları, 2012. [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13425], Erişim tarihi: 09.03.2013.
 • Uçkan, Ö. (2008). Dijital bölünme ve bilgi uçurumu. Ulusal e-devlet Konferansı, 4-5 Kasım 2008, Ankara. [Çevrimiçi: http://www.edevletkonferansi.org/sunumlar.html], Erişim tarihi: 15.04.2011.
APA YILDIZ DURAK H, SEFEROGLU S (2014). İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 220 - 235.
Chicago YILDIZ DURAK Hatice,SEFEROGLU Suleyman Sadi İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (2014): 220 - 235.
MLA YILDIZ DURAK Hatice,SEFEROGLU Suleyman Sadi İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. , 2014, ss.220 - 235.
AMA YILDIZ DURAK H,SEFEROGLU S İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2014; 220 - 235.
Vancouver YILDIZ DURAK H,SEFEROGLU S İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. . 2014; 220 - 235.
IEEE YILDIZ DURAK H,SEFEROGLU S "İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." , ss.220 - 235, 2014.
ISNAD YILDIZ DURAK, Hatice - SEFEROGLU, Suleyman Sadi. "İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". (2014), 220-235.
APA YILDIZ DURAK H, SEFEROGLU S (2014). İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 220 - 235.
Chicago YILDIZ DURAK Hatice,SEFEROGLU Suleyman Sadi İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29, no.3 (2014): 220 - 235.
MLA YILDIZ DURAK Hatice,SEFEROGLU Suleyman Sadi İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.29, no.3, 2014, ss.220 - 235.
AMA YILDIZ DURAK H,SEFEROGLU S İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 29(3): 220 - 235.
Vancouver YILDIZ DURAK H,SEFEROGLU S İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 29(3): 220 - 235.
IEEE YILDIZ DURAK H,SEFEROGLU S "İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, ss.220 - 235, 2014.
ISNAD YILDIZ DURAK, Hatice - SEFEROGLU, Suleyman Sadi. "İlköğretim Öğrencilerinin Sayısal Uçurum Düzeyleriyle İlgili Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29/3 (2014), 220-235.