Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Yıl: 2014 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 125 - 158 Metin Dili: Türkçe

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Öz:
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK) göre eser, sahibinin özelliğini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünleridir. Çalışmada, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu alanda dünyada öncü olan İspanya, almanya, Fransa ve Birleşik Krallık Telif Hakları Kanunları incelenmektedir. İçerik analizi yönteminin kullanıldığı çalışmada, eser ve eser çeşitleri ile ilgili kanun maddeleri çerçevesinde sınırlandırılmakta ve bu doğrultuda Türkiye'de telif hakları koşulları ve sorunları tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Hipotezimiz, Türkiye, İspanya, almanya, Fransa ve Birleşik Krallık, Bern, roma, WIPO Telif Hakları, WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmeleri, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları anlaşması (TrIPS) ve avrupa Birliği (aB) Direktiflerini onaylayıp mevzuatları ile uyumlu hale getirdiklerinden telif mevzuatlarında bir uyumsuzluk bulunmamaktadır, şeklinde belirlenmiştir. araştırmanın sonucunda, ilgili ülkelerin telif mevzuatlarının eser ve eser çeşitleri açısından bir uyumsuzluğunun bulunmadığı ortaya çıkmış ve hipotez kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Types of Works On Law On Intellectual and Artistic Works: A Comparative Analysis

Öz:
according to the Law On Intellectual and artistic Works, work is any intellectual or artistic product bearing the characteristic of its author, which is deemed a scientific and literary or musical work or work of fine arts or cinematographic work. In this study, the Law On Intellectual and artistic Works and the Copyright Laws of Spain, Germany, France and united Kingdom which are leading countries in this field are examined. This study where content analysis is used is limited to legal provisions related to the work and types of works and aims, in this context, to determine the conditions and problems of copyright law in Turkey. The hypothesis in this study is determined as, because Turkey, Spain, Germany, France and the united Kingdom have approved Berne Convention, rome Convention, WIPO Copyright Treaty, WIPO Performances and Phonograms Treaty, agreement on Trade related aspects of Intellectual Property rights and the European union (Eu) Directives and brought them in to conformity with their legislations, there is no mismatch in their copyright legislations. as a result of the study, it is ensued that there is no mismatch in terms of work and types of work between the associated countries' copyright legislations and, the hypothesis is proven.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Babbie, E.(2007). The Practice of social research (11.bs.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing.
 • Copyright, Designs and Patents Act. (1988). Copyright, Designs and Patents Act 1988. 1Eylül 2013 tarihinde http://forumforstablecurrencies.files.wordpress.com/2013/02/13-02-14-copyright design-patentsact-1988.pdf adresinden erişildi.
 • Droit D'Auteur. (1992). Code de la propriété intellectuelle. 31 Ağustos 2013 tarihinde http://www. legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 adresinden erişildi.
 • Drucker, P. F. (1997). Kapitalist ötesi toplum (B. Çorakçı çev.). İstanbul: İnkılap Kitapevi.
 • Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO) Tarafından Kabul Edilen "WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması" ve "WIPO Telif Hakları Andlaşması"na Katılmamız Hakkında Karar. (2008). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 26876 (14 Mayıs 2008).
 • Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar. (1995). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 22213 (Mük.) (25 Şubat 1995).
 • Erel, Ş. N. (2009). Türk fikir ve sanat hukuku (3.bs.). Ankara: Yetkin Basımevi. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu. (1951). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 7981 (13 Aralık 1951).
 • Grundgesetz. (1949). Grundgesetz für Bundesrepublik Deutschland. http://www.gesetze-iminternet.de/bundesrecht/gg/gesamt.pdf adresinden 31 Ağustos 2013 tarihinde erişildi.
 • İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun. (1995). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 22341 (12 Temmuz 1995).
 • İzmirli, L. A. (2012). İnternet ortamında fikri hakların ihlali ve korunması. Ankara: Seçkin.
 • Külcü, Ö. ve Turan, M. (2013). Kamu hukukunda geleneksel ve elektronik iletişim, bilgi ve belge yönetimi uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 266-300.
 • Legislation UK. (2014). Copyright, Designs and Patents Act 1988. 17 Mayıs 2014 tarihinde http:// www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/data.pdf adresinden erişildi.
 • Ley De Propiedad Intelectual.(1996). Texto refundido de la ley de propiedad intelectual. 31 Ağustos 2013 tarihinde http://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf adresinden erişildi.
 • Nal, T. ve Suluk, C. (2012). Fikir ve sanat eserleri. S. Karahan, C. Suluk, T. Saraç, ve T. Nal. Fikri mülkiyet hukukunun esasları içinde (ss.37-152). Ankara: Seçkin.
 • Öztrak, İ. (1970). Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların korunması yönünden pozitif hukuktaki tarihi gelişim. AÜSBF Dergisi 25(3), 1-7.
 • Öztrak, İ. (1977). Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar (2.bs.). Ankara. Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılması İle Desteklenmesi Hakkında Kanun. (2004). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 25529 (21 Temmuz 2004).
 • Suluk, C. ve Nal, T. (2012). Genel bilgiler. S. Karahan, C. Suluk, T. Saraç, ve T. Nal. Fikri mülkiyet hukukunun esasları içinde (ss.1-36). Ankara: Seçkin.
 • T.C. Anayasası. (1982). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 17863 (Mük.) (09 Kasım 1982). Tekinalp, Ü. (2005). Fikri mülkiyet hukuku (4.bs.). İstanbul: Arıkan.
 • THGM. Telif Hakları Genel Müdürlüğü-THGM. (2012a). Telif hakkı nedir? 04 Kasım 2013 tarihinde http://www.telif.gov.tr/ana/sayfa.asp?id=394 adresinden erişildi.
 • THGM. Telif Hakları Genel Müdürlüğü-THGM. (2012b). Edebiyat ve sanat eserlerinin korunmasına ilişkin Bern sözleşmesi. 15 Mayıs 2014 tarihinde http://www.telifhaklari.gov.tr/kaynaklar/ bolum_dosyalar/2012_03_18_349175.pdf adresinden erişildi.
 • Turan, H. S. (2012). Fikir ve sanat eserlerinin cezai himayesi. Ankara: Seçkin. Türk Dil Kurumu. (2013). Güncel Türkçe sözlük. 30 Temmuz 2013 tarihinde http://www.tdk.org.tr/ adresinden erişildi.
 • Türk Dil Kurumu. (2013). Büyük Türkçe sözlük. 30 Temmuz 2013 tarihinde http://www.tdk.org.tr/ adresinden erişildi.
 • Türk Hukuk Sitesi. (2005). Türk Hukuk Sitesi web sayfası. 13 Nisan 2013 tarihinde http://www. turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=4071 adresinden erişildi.
 • Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği. (2013). Uluslararası sözleşmeler. 30 Temmuz 2013 tarihinde http://www.ilesam.org.tr/sayfa1.asp?id=1158#2 adresinden erişildi.
 • Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun. (2003). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 25294 (19 Kasım 2003).
 • Urheberrechtsgesetz. (1965). Gesetz über Urheberrecht und verwandte. Schutzrechte. 31 Ağustos 2013 tarihinde http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf adresinden erişildi.
 • World Intellectual Property Organization. (2010). United Kingdom. 30 Temmuz 2013 tarihinde http://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/en/notes/gb.pdf adresinden erişildi.
 • World Intellectual Property Organization. (2011). Verfassungsrecht und Urheberrecht. 30 Temmuz 2013 tarihinde http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=225226 adresinden erişildi.
 • World Intellectual Property Organization. (2013). WIPO administered treaties. 30 Temmuz 2013 tarihinde http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=17 adresinden erişildi.
 • World Intellectual Property Organization. (2013). WIPO administered treaties. 30 Temmuz 2013 tarihinde http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=16 adresinden erişildi.
 • World Trade Organization. (2013). Members and observers. 30 Temmuz 2013 tarihinde http://www. wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm adresinden erişildi.
 • Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye'nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13(1), 57-81.
 • Yılmaz, M. (2008). Kütüphane ve enformasyon merkezlerinde telif hakları sorunu. İstanbul: Beşir.
APA TURAN M (2014). Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Dünyası, 15(1), 125 - 158.
Chicago TURAN Metin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Dünyası 15, no.1 (2014): 125 - 158.
MLA TURAN Metin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Dünyası, vol.15, no.1, 2014, ss.125 - 158.
AMA TURAN M Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Dünyası. 2014; 15(1): 125 - 158.
Vancouver TURAN M Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Bilgi Dünyası. 2014; 15(1): 125 - 158.
IEEE TURAN M "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz." Bilgi Dünyası, 15, ss.125 - 158, 2014.
ISNAD TURAN, Metin. "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser Çeşitleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz". Bilgi Dünyası 15/1 (2014), 125-158.