DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl: 2013 Cilt: 13 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 7 - 31 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Din psikolojisi alanında özellikle 1980 sonrası dindarlık ile ruh sağlığı ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı dindarlık, sağlık davranışları ve hayat memnuniyeti arasındaki ilişki ve etkileşimin incelenmesidir. Cinsiyet, yaş ve sosyal çevre gibi sosyo-domografik değişkenlerin dindarlık, hayat memnuniyeti ve sağlık davranışları ile olan ilişkisi de ayrıca ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde okuyan 282 öğrenciden oluşmaktadır. Bunların 173'ü kız, 109'u erkek öğrencidir. Yaşları 17 ile 44 arasında değişen örneklemin yaş ortalaması 21'dir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin tespiti için, Bireysel Dindarlık Envanteri, Hayat Memnuniyeti Ölçeği ve Sağlık Davranışları Envanteri'nden oluşan anket formu kullanılarak veri toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, dindarlık hem bireylerin hayat memnuniyetini hem de sağlık davranışlarını yerine getirme düzeyini etkilemektedir. Cinsiyete göre bireylerin dindarlık, hayat memnuniyeti ve sağlık davranışlarını yerine getirme düzeyleri farklılık göstermektedir. Yaş ve sosyal çevre değişkeninin bağımlı değişkenler üzerinde farklılık oluşturmadığı gözlenmiştir
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri

Religion and Health: A Study on the relationship between Individual Religiosity, Health Behaviour and Life Satisfaction

Öz:
In many psychological studies, religiosity has been associated with good mental health, physical health, less stress, and high life satisfaction. This study is carried out to investigate the relationship between, religiosity, health behaviours (incluiding wearing seat belt, not consuming alcohol, using tabocco products, protecting health weight, regular check ups, eating habits, regular sleeping etc.), and life satisfaction. It also aims to examine the relations between sociodemographical variables (gender and age, and social backround) and religiosity, health behaviours and life satisfaciton. In order to find out mentioned relations Individual Religion Inventory, Health Behaviors Inventory and The Satisfaction with Life Scale are applied to the sample of 282 (173 females and 109 males) students from Marmara University (Istanbul, Turkey). The findings of the study indicate that religiosity is positively related to health behaviours and life satisfaction. Meanwhile findings show that there is a relationship between gender and independent variables (religiosity, life satisfaction, health behaviours). Not smoking and consuming alcohol is the most observent healt behaviour. That was explained the effect of religion’s negative attitute towards drinking alcohol and smoking.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi İnformatik Temel Sağlık Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abdel-Khalek, Ahmed M. ve Ghada K. Eid, “Religiosity and its association with subjective well-being and depression among Kuwaiti and Palestinian Muslim children and adolescents”, Mental Health, Religion & Culture, 14(2), 2011, ss. 117-127.
 • Abdel-Khalek, Ahmed M., “Happiness, health, and religiosity: significant associations among Lebanese adolescents”, Mental Health, Religion & Culture, 17(1), 2014, ss. 30–38.
 • Abdel-Khalek, Ahmed M., “Quality of life, subjective well-being, and religiosity in Muslim college students”, Quality of Life Research, 19, 2010, ss. 1133–1143.
 • Abdel-Khalek, Ahmed M., “The relationships between subjective well-being, health, and religiosity among young adults from Qatar”, Mental Health, Religion & Culture, 16(3), 2013, ss. 306–318.
 • Abdel-Khalek, Ahmed M., “Subjective well-being and religiosity: a cross-sectional study with adolescents, young and middle-age adults”, Mental Health, Religion & Culture, 15(1), 2012, ss. 39–52.
 • Altıparmak, Saliha, “Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Yaşam Doyumu, Sosyal Destek Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Tıp Dergisi, 23(3), 2009, ss. 159-164.
 • Ayten, Ali ve Gashi, Feim, “Affetme ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Balkan Araştırmaları Dergisi, 3(2), 2012, ss. 11-36.
 • Ayten, Ali, Empati ve Din, İstanbul: İz Yayıncılık 2010.
 • Ayten, Ali, Göçen, Gülüşan, Kenan Sevinç ve Eyüp Ensar Öztürk, “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 12(2), 2012, ss. 45-79.
 • Ayten, Ali, Psikoloji ve Din: Psikologların Din ve Tanrı Görüşleri, 3. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık 2012.
 • Ayten, Ali, Tanrıya Sığınmak: Dini Başa Çıkma Üzerine Psiko-sosyal Bir Araştırma, İstanbul: İz Yayıncılık 2012.
 • Bahadır, Abdülkerim, Jung ve Din, İstanbul: İz Yayıncılık 2007.
 • Barker, Montagu G., Psychology, Religion and Mental Health. Rutherford House, Edinburgh 2000.
 • Cirhinlioğlu, Zafer, Ok, Üzeyir, ve Cirhinlioğlu, Fatma Gül, Dindarlık, Ruh Sağlığı ve Modernite, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2013.
 • Diener, Ed, Emmons, Robert A., Larsen, Randy J. ve Griffin, Sharon, “The Satisfaction with Life Scale”, Journal of Personality Assesment, 49(1), 1985, ss. 71-75.
 • Dodor, Bernice, “The Impact of Religiosity On Health Behaviors and Obesity Among African Americans”, Journal of Human Behavior in the Social Environment, 22, 2012, ss. 451–462.
 • Dost, Meliha Tuzgöl, “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 2007, ss. 132-143.
 • Fiori, Katherine L., Browni, Edna E., Cortina, Kai S., ve Antonucci, Toni C., “Locus of control as a mediator of the relationship between religiosity and life satisfaction: Age, race, and gender differences”, Mental Health, Religion & Culture, 9(3), 2006, ss. 239–263.
 • Hackney, Charles ve Gleenn Sanders, “Religiosity and Mental Health: A Meta-Analysis of Recent Studies”, Journal for the Scientific Study of Religion, 42(1), 2003, ss. 43- 55.
 • Hintikka, J., Koskela, T., Kontula, O., Koskela, K., Koivumaa-Honkanen, H., Viinamaki, H., “Religious Attendance and Life Satisfaction in the Finnish General Population”, Journal of Psychology and Theology, 29(2), 2001, ss. 158-164.
 • Homan, Kristin J. ve Boyatzis, Chris J. “Religiosity, Sense of Meaning, and Health Behavior in Older Adults”, The International Journal for the Psychology of Religion, 20, 2010, ss. 173–186.
 • Hucâr, Beşir İbrahim ve Abdulkerim Saîd Rıdvân, “et-teveccüh nahve’t-tedeyyün lede ,[التوجه نحو التدين لدى طلبة الجامعة االسالمية بغزة] “Gazze bi İslâmiyye-l’Câmiati-l’talebeti Mecelletü’l- Câmiatü’l-İslâmî, 14(1), 2006, ss. 269-289.
 • Koenig, Harold G., Is Religion Good for your Health? The Effects of Religion on Physical and Mental Health. The Haworth Pastoral Press, New York/London, 1997. Köse, Ali, Freud ve Din, İstanbul: İz Yayıncılık 2012.
 • Okulicz-Kozaryn, Adam, “Religiosity and life satisfaction across nations”, Mental Health, Religion & Culture, 13(2), 2012, ss. 155-169.
 • Patel, Cynthia J., Ramgoon, Sarojini ve Paruk, Zubeda, “Exploring religion, race and gender as factors in the life satisfaction and religiosity of young South African adults”, South African Journal of Psychology, 39(3), 2009, ss. 266-274.
 • Saraglou, Vassilis, “Gençlerin Dinleri ve Kişilikleri: Belçika’da Yapılan Yeni Araştırmalar” (Çev. V. Uysal).Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 19, 2000, ss. 123- 144.
 • Semâvî, Fâdi Suûd Ferîd, “es-Seâde ve alâkatühâ bi’z –zekâi’l infiâlî ve’t tedeyyün lede talebeti câmiati’l ulûmi’l islâmiyyeti’l âlemiyye” [ والتدين االنفعالي بالذكاء وعالقتها السعادة العالمية اإلسالمية العلوم جامة طلبة لدى ,[Dirâsâti’l ulûmi’t-terbeviyye, 40(2), 2013, ss. 729- 747.
 • Suhail, Kausar ve Chaudry, Haroon Rashid, “Predictors of Subjective Well-Being in an Eastern Muslim Culture”, Journal of Social and Clinical Psychology, 23(3), 2004, ss. 359-376.
 • Tiliouine, Habib, Cummins, Robert A. ve Davern, Melanie, “Islamic religiosity, subjective well-being, and health”, Mental Health, Religion & Culture, 12(1), 2009, ss. 55– 74.
 • TUIK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2012. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası 2013.
 • Yapıcı, Asım, Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-sosyal Uyum ve Dindarlık, Adana: Karahan Yayınları 2007.
 • Yohannes, A. M., Koenig, H. G., Baldwin, R. C., ve Connolly, M. J., Health behavior, depression, and religiosity in older patients admtited to intermediate care. International Journal of Geriatric Psychiatry. 23, 2008, ss. 735-740.
 • Zagumny, M. J., Pierce, K.E., Adams, K. & Fallos, S.L., “Psychometric Analysis of the Religious Identity Index”, Presentation at the 24th Annual Convention of the Association for Psychological Science, May 24-27, 2012, Chicago, IL.
 • Zullig, Keith J., Ward, Rose Marie ve Horn, Thelma, “The Association between Perceived Spirituality, Religiosity, and Life Satisfaction: The Mediating Role of Self-Rated Health”, Social Indicators Research. 79, 2006, ss. 255–274.
APA AYTEN A (2013). DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 7 - 31.
Chicago AYTEN ALI DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. (2013): 7 - 31.
MLA AYTEN ALI DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 2013, ss.7 - 31.
AMA AYTEN A DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2013; 7 - 31.
Vancouver AYTEN A DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2013; 7 - 31.
IEEE AYTEN A "DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." , ss.7 - 31, 2013.
ISNAD AYTEN, ALI. "DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". (2013), 7-31.
APA AYTEN A (2013). DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 13(3), 7 - 31.
Chicago AYTEN ALI DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 13, no.3 (2013): 7 - 31.
MLA AYTEN ALI DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.13, no.3, 2013, ss.7 - 31.
AMA AYTEN A DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 2013; 13(3): 7 - 31.
Vancouver AYTEN A DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 2013; 13(3): 7 - 31.
IEEE AYTEN A "DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 13, ss.7 - 31, 2013.
ISNAD AYTEN, ALI. "DİN ve SAĞLIK: BİREYSEL DİNDARLIK, SAĞLIK DAVRANIŞLARI ve HAYAT MEMNUNİ- YETİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 13/3 (2013), 7-31.