Yıl: 2016 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Farklı özellikleri olan bireylere kaliteli hemşirelik bakımı verilebilmesi için hemşirelik yönetiminin iş gücü farklılıklarını bünyesinde barındırması, değer vermesi ve etkin bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle çalışma, bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin farklılıklara ve farklılık iklimine yönelik algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma, İstanbul'da bir eğitim araştırma hastanesinde çalışan 157 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak 13 soruluk Tanıtıcı Bilgi Formu, altı açık uçlu sorudan oluşan Farklılıklara Yönelik Tutum Soruları ve Farklılık İklimi Ölçme Ölçeği Anketi kullanılmıştır. Veriler yüzdelik dağılım, bağımsız gruplarda t-testi, tek yönlü varyans analizi ve Kruskall Wallis testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Kurumda çalışan hemşirelerin farklılık algılarının kişilik, kültür, cinsel yönelim/kimlik, din ve etnik köken unsurlarında ağırlık kazandığı görülmüştür. Hemşirelerin farklılık iklimi algılarının puan ortalaması 51,26±9,90 bulunmuştur. Acilde çalışan ve Marmara Bölgesi'nde yetişen hemşirelerin farklılık iklimi algılarının istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Çalışmanın bulguları hemşirelerin farklılıklara yönelik algılarının derin farklılıklara yönelik olduğunu ve farklılık iklimine yönelik algılarının ise orta derecede olumlu olduğunu göstermektedir. Kurumda hemşirelik yönetiminin farklılıkların yönetimi konusunda açık ve şeffaf bir yaklaşım göstererek kurumun politika ve prosedürlerini tüm çalışanlar ile paylaşması hemşirelerin farklılık iklimi algılarını arttırabilir
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Davranış Bilimleri

Determining Perceptions of Diversities and Diversity Climate of the Nurses Working at a Training and Research Hospital

Öz:
Objective: Nursing management should contain, value, and manage effectively workforce diversities to provide qualified nursing care to individuals with diverse characteristics. From this point of view, the present study was conducted to determine the nurses’ perceptions of diversities and diversity climate at a training and research hospital. Method: The population of the descriptive study included 157 nurses working at a training and research hospital in Istanbul. In the study, an information form of 13 questions, Attitude Questions towards Diversities with 6 open ended questions, and Diversity Climate Assessment Survey were used as data collection tool. The data were evaluated with percentage distributions, independent samples t-test, one-way ANOVA test, and Kruskall Wallis test. Results: Diversity perceptions of the nurses working at the institution were mainly about personality, culture, sexual orientation, religion, and ethnicity. Mean score for perceptions of diversity climate of the nurses was 51.26±9.90. Perceptions of diversity climate of the nurses who worked at the emergency department and who were from Marmara Region were statistically significantly higher (p<0.05). Conclusion: The results of the study showed that the perceptions of diversity of the nurses were towards deeplevel diversities and the perceptions of diversity climate were moderately positive. If nursing management in the institution shares organizational politics and procedures with all employees showing an open and transparent approach to diversity management, perceptions of diversity climate of the nurses may increase
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Gates MG, Mark MA. Demographic diversity, value congruence, and workplace outcomes in acute care. Res Nurs Health. 2012; 35(3): 265–276.
 • 2. Canadian Nurses Association. A series of policy optıons sustaining the workforce by embracıng diversity. (Online). Available from: https://cna-aiic.ca/~/media/cna/page-content/pdf-en/hhr_policy_brief5_2009_e.pdf?la=en (Accessed 2016, March 28)
 • 3. Salisbury J, Byrd S. Why diversity matters in health care. CSA Bulletin 2006; 55(1): 90-93.
 • 4. American Association of Colleges of Nursing. Fact sheet: Enhancing diversity in the nursing workforce. (Online). Available from: http://www.aacn.nche.edu/media-relations/diversityFS.pdf (Accessed 2016, March 28)
 • 5. Georges C. Project to expand diversity in the nursing workforce. Nurs Manag 2012; 19(2): 22-6.
 • 6. Adams VW, Price-Lea PJ. Critical need for a more diverse nursing workforce. NC Med J 2004; 65(2): 98-100
 • 7. Çalışkan SC, Ünal ZM, Kalafatoğlu Y, Akün FA, Üçler Ç. Yöneticilerin Algılanan Kültürel Zekâsı, Çalışanın Farklılık İklimi Algısı, Gelişime Açıklık ve Örgütsel Sinizm Etkileşimi Üzerine Turizm Sektöründe Bir Araştırma. İş ve İnsan Dergisi 2015; 2(1): 1-11.
 • 8. Pugh SD, Brief AP, Dietz J, Wiley JW. Looking ınside and out: the ımpact of employee and community demographic composition on organizational diversity climate. JAppl Psychol 2008; 93 (6): 1422-1428.
 • 9. Hobman EV, Bordia P, Gallois C. Perceived dissimilarity and work group involvement: the moderating effects of group openness to diversity. Group Organ Manage 2004; 29(5): 560-587.
 • 10. Parks K, Knouse S, Crepeau L, McDonald, D. Latina perceptions of diversity climate in the military. Business Journal of Hispanic Research 2008; 2: 48-61.
 • 11. Tüz MV, Gümüş M. Çalışanların farklılık algı ve tutumları: insan kaynakları profesyonellerine ve otel çalışanlarına yönelik bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2010; 65(2): 219-238.
 • 12. Aksu, N. Örgüt kültürü bağlamında farklılıkların yönetimi ve bir uygulama. (Yayınlanmış doktora tezi). Uludağ Üniversitesi, 2008, Bursa.
 • 13. Acaroğlu R, Şendir M. Bireyselleştirilmiş bakımı değerlendirme skalaları. F N Hem Derg2012; 20(1): 10-16.
 • 14. Gates MG, Mark BA. Demographic diversity, value congruence and workplace outcomes in acute care. Res Nurs Health 2012; 35(3): 265-276.
 • 15. Özsoy E, Yıldız G. Kişilik kavramının örgütler açısından önemi: bir literatür taraması. İşletme Bilimi Dergisi 201; 1(2): 1-12.
 • 16. Öztürk e, Öztaş D. Transkültürel hemşirelik. Journal of Life Sciences 2012; 1(1): 293-300.
 • 17. McGee V, Fraher E. The state of racial/ethnic diversity in North Carolina’s health workforce. N C Med J 2012; 73(5): 337-345.
 • 18. Williams SD, Hansen K, Smithey M, Burnley J, Koplitz M, Koyama K, Young J, Bakos A. Using social determinants of health to link health workforce diversity, care, quality in nursing. Public Health Rep 2014; 129(Suppl 2): 32-36.
 • 19. Giambatista RC, Bhappu AD. Diversity’s harvest: Interactions of diversity sources and communication technology on creative group performance. Organ Behav Hum Dec 2010;111(2):116–126.
 • 20. Carter DA, Simkins BJ, Simpson. WG. Corporate governance, board diversity, and firm value. Financial Review 2003; 38 (3): 33–53.
 • 21. Carrel MR, Mann EE, Sigler TH. Defining workforce diversity programs and practices in organizations: a longitudinal study. Labor Law J 2006; 57(1): 5-12.
 • 22. McKay PF, Avery DR, Tonidandel S, Morris MA, Hernandez M, Hebl MR. Racial diffences in employee retention: are diversity climate peceptions key? Pers Psychol 2007; 60(1): 35-62.
 • 23. Gonzalez JA, Denisi AS. Cross-level effects of demography and diversity climate on organizational attachment and firm effectiveness. J Organ Behav 2009; 30(1): 21-40.
 • 24. Silter M, Boyd E, Sinclair R, Cheung J, McFadden A. Inching toward inclusiveness: diversity climate, interpersonal conflict and well-being in women nurses. Sex Roles 2014; 71(1): 43-54.
 • 25. Drach-Zahavy A, Revital T. Opposites attract or attack? The moderating role diversity climate in the team diversityinterpersonal aggression relationship. J Occup Health Psychol. 2013; 18(4): 449-457.
 • 26. Mohanty V, Acharya SJ. A study of diversity climate perception in a telecom mnc: bhubaneswar. Journal of Humanities And Social Science 2014; 19(12): 69-74.
 • 27. Sezerel H, Tonus ZH. The soft element of strategic human resource management: the employee's perception of diversity climate. Procedia Soc Beahv Sci 2014; 150: 354-359. doi:10.1016/j.sbspro.2014.09.026
APA TARHAN M, DALAR L, HANÇER Ö (2016). Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. , 1 - 13.
Chicago TARHAN MERVE,DALAR Levent,HANÇER Özcan Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. (2016): 1 - 13.
MLA TARHAN MERVE,DALAR Levent,HANÇER Özcan Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. , 2016, ss.1 - 13.
AMA TARHAN M,DALAR L,HANÇER Ö Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. . 2016; 1 - 13.
Vancouver TARHAN M,DALAR L,HANÇER Ö Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. . 2016; 1 - 13.
IEEE TARHAN M,DALAR L,HANÇER Ö "Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi." , ss.1 - 13, 2016.
ISNAD TARHAN, MERVE vd. "Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi". (2016), 1-13.
APA TARHAN M, DALAR L, HANÇER Ö (2016). Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 18(1), 1 - 13.
Chicago TARHAN MERVE,DALAR Levent,HANÇER Özcan Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 18, no.1 (2016): 1 - 13.
MLA TARHAN MERVE,DALAR Levent,HANÇER Özcan Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, vol.18, no.1, 2016, ss.1 - 13.
AMA TARHAN M,DALAR L,HANÇER Ö Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2016; 18(1): 1 - 13.
Vancouver TARHAN M,DALAR L,HANÇER Ö Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2016; 18(1): 1 - 13.
IEEE TARHAN M,DALAR L,HANÇER Ö "Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi." Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 18, ss.1 - 13, 2016.
ISNAD TARHAN, MERVE vd. "Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farklılıklara ve Farklılık İklimine Yönelik Algılarının Belirlenmesi". Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 18/1 (2016), 1-13.