Yıl: 2014 Cilt: 23 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 2014236216 - 2014236224 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırma, Aralık 2013-Ocak 2014tarihleri arasında, İç Anadolu Bölgesi'ndeki bir ilde,devlet hastanesi acil servisine KOAH tanısı ile sıkbaşvuran hastaların anksiyete ve depresyondüzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.Yöntem: Araştırmanın evrenini, Aralık 2013-Ocak2014 tarihleri arasında, İç Anadolu Bölgesi'ndeki birilde, devlet hastanesi acil servisine KOAH tanısı ilebaşvuran hastalar oluştururken, örneklem seçimindebasit rastgele örnekleme yöntemlerinden biri olangelişigüzel örnekleme yöntemi kullanılarak 200KOAH'lı hasta örneklemi oluşturdu. Verinintoplanmasında hastaların sosyodemografiközelliklerini içeren sorular ile Hastane Anksiyete veDepresyon Ölçeği (HAD) kullanıldı. Verinindeğerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, varyansanalizi, t testi ve Kruskal- Wallis Testi uygulandı veönem düzeyi 0.05 olarak alındı.Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %46'sının55 yaşının üstünde ,%58'inin kadın, %40'ının iseemekli olduğu belirlendi. Hastaların %48'inin 6-10yıldır KOAH hastası olduğu, %78.5'inin KOAHnedeniyle hastanede yattığı saptandı. HastalarınHAD ölçeğinin Anksiyete alt boyutunun puanortalaması 11.79±2.52, Depresyon alt boyutununpuan ortalaması 11.68±2.07 ve toplam puanortalamaları ise 23.47±2.99 bulundu. Ayrıcahastaların sosyal güvence durumu ile depresyonpuan ortalaması arasında ve hastaların birlikteyaşadıkları kişi ile anksiyete puan ortalamasıarasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p<0.05).Sonuç: Araştırma sonucunda acile başvuranKOAH'lı hastaların hastane anksiyete ve depresyonaçısından risk altında oldukları saptandı.KOAH'lıhastaların sağaltım ve bakımında hastaların fizikseldurumları gibi anksiyete ve depesyon durumununda rutin olarak değerlendirilmesi ve profesyonelyardım almasının sağlanması önerilmektedir
Anahtar Kelime:

Determination of Hospital Anxiety and Depression Levels of Patients Admitted to Hospitals with COPD Diagnosis

Öz:
Objective: The study was conducted in a provincein Central Anatolia from December 2013 to January2014 to assess levels of anxiety and depression inpatients who frequently applied to the state hospitalfor COPD. Methodology: The survey universe consisted ofpatients who applied to the emergency service of astate hospital in a Central Anatolia province withCOPD diagnosis. 200 COPD cases were selectedthrough the method of random sampling.Questions on socio-demographic characteristics ofpatients and Hospital Anxiety and Depression Scale(HADS) were used in collecting data. In evaluatingdata, percentages, averages, variance analysis, t-testand Kruskal-Wallis test were used and the level ofsignificance was taken as 0.05. Findings: Of patients covered by the survey, 46%were over age 55, 58% were women and 40%were retired persons. 48% have been living withCOPD for 6 to 10 years and 78.5% had beenhospitalized for this reason. Average score ofanxiety sub-dimension of HADS in patients wasfound as 11.79±2.52, depression sub-dimension as11.68±2.07 and average total score as23.47±2.99. Further, relationship between socialprotection status of patients and average depressionscore, and between persons they are living togetherwith and average anxiety score was foundstatistically significant (p<0.05).Conclusion: The study showed that COPD patientsapplying to emergency services were under risk interms of anxiety and depression. In treating andcare of COPD patients it is suggested that state ofanxiety and depression should be routinely assessedalong with physical state of COPD and professionalcare should be extended
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Atasever A, Erdinç E. ‘KOAH’ da Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ‘Tüberküloz ve Toraks Dergisi (2003); 51 (4): 446-455
 • 2. Tel H. ’KOAH’lı Hastalarda Anksiyete, Depresyon ve Sosyal Destek Durumunun Belirlenmesi’ Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010;13: 2
 • 3. Taytard A, Cousson F. Symptoms and life of patients with chronic bronchitis. Preliminary results. Rev Pneumol Clin. 1996;52:379-85.
 • 4. Türk D, 'KOAH'lı hastaların sık hastaneye yatmalarının ruhsal durumlarına ve yaşam kalitelerine etkilerinin değerlendirilmesi', Yüksek Lisans Tezi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2005
 • 5. Anar C, Tatar D, Gediktaş E,Yıldırım Y, Halilçolar H. ’Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Uygulanan Koahlı Olgularda Anksiyete Depresyon Sıklığı’ İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi,Cilt XXVI, Sayı 2, 2012
 • 6. Özcan S. Psikiyatrik Tıp :Konsültasyon –Liyezyon 1993;83-117
 • 7. Yohannes AM, Baldwin RC, Connolly Mj. Depression and anxiety in elderly out patients with chronic obstructive pulmonary disease. Rev Clin Gerontol 2000;10:193-202.
 • 8. Korkmaz T, ’Konya Numune Hastanesi Göğüs 44-1. 1. Hastalıkları Servisinde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanısı (KOAH) ile Yatan Hastaların Anksiyete, Depresyon ve Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi’ Yükseklisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Konya,2008
 • 9. Stage KB, Middelboe T, Stage TB, Sørensen CH. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2006 September; 1 (3): 315–320
 • 10. Öztürk, O. (2004). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, 10. Baskı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara
 • 11. Kelleci M, Aydın D, Sabancıoğulları S, Doğan S. ’Hastanede Yatan Hastaların Bazı Tanı Gruplarına Göre Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri’ Klinik Psikiyatri 2009;12:90-98
 • 12. Ede LV, Yzermans CJ, Brouwer HJ. Prevalence of depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review. Thorax 1999;54:688-92.
 • 13. Afşar BB, Yalçınsoy M, Yakar Hİ, Bilgin S, Akkaya E. ‘Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Yeti Yitimi, Anksiyete ve Depresyon Yönünden Değerlendirilmesi’ Cumhuriyet Tıp Dergisi 2012; 34: 260-267
 • 14. Kılınç S, Torun F , ‘Türkiye’de Klinikte Kullanılan Depresyon Değerlendirme Ölçekleri, Dirim Tıp Gazetesi 2011; yıl: 86 sayı: 1 (39-47)
 • 15. Zigmond AS, Snaith PR. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr Scand,1983; 67: 361-70.
 • 16. Dawson CA, Town GI, Frampton C, Mulder RT. Psychopsthology and illness beliefs influence COPD self-management. Journal of psychosomatic research 2004; 56 (3): 333- 40.
 • 17. Sözer K, Öngen G, Sungor A. Diffüz Obstrüktif Akciger Hastalıklarında Depresyon ve Anksiyete Görülme Sıklığı. Solunum, 18: 1-7, 1990
 • 18. Çelik P, Esen A, Akın M, İçelli İ, Yorgancıoğlu A. Kronik Obstrüktif Akciğer Olgularında Depresyon. Solunum Hastalıkları 1998; 9: 25-32.
 • 19. Atacanlı F, Dilbaz N. KOAH’ta Depresyon. Klinik Psikiyatri Dergisi, 4 (3): 147-153, 2001
 • 20. Acar N. KOAH’lı Hastalarda Tedaviyi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. M. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi; İstanbul 2002.
 • 21. Gudmundsson G, Gislason T, Janson C, Lindberg E, Hallin R, Ulrik CS, et al. Risk factors for rehospitalisation in COPD: role of health status, anxiety and depression. EurRespir J 2005;26:414- 9.
 • 22. Bahar A, Savaşı HA, Parlar S. Göğüs Hastalıkları Servisinde yatan hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi. Yeni Symposium Journal 2009; 47: 9-15.
 • 23. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36- item short form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care 1992;30:473-83.
 • 24. Özkan S (2001) Genel tıpta depresyon, Hipokrat dergisi, 10:79-83.
 • 25. Üskül B, Selvi A, Melikoğlu A, Varol N, Türker H (2006) Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Yatan Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Düzeyinin Sosyo-Demografik Faktörlerin ve Hastalık Tanılarının İlişkisi, Akciğer Arşivi, 7:11-15, İstanbul
 • 26. Aras A, Tel H. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Sosyal Destek Gereksinimlerinin Belirlenmesi,4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Bildiri Kitabı, 2002, 187, Antalya
 • 27. Inger D, Christer J. Anxiety and depression are related to the outcome of emergency treatment in patients with obstructive pulmonary disease. Chest 2002;122:1633-7.
 • 28. Korkut S. Acil Servise Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Atağı İle Gelen Hastalarda Depresyon Değerlendirilmesi, (2012) Uzmanlık Tezi
 • 29. Usta Y, Çetinkaya E. Seçilmiş İlçe Merkezinde Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 1999; 8: 6-15.
 • 30. Aydemir Ö, Güvenir T, Küey L, Kültür S. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Türk Psikiyatri Çalışması. 1997;8 (4):280-287.
 • 31. Hacıhasanoğlu R, Karakurt P,Yıldırım A, Uslu S. Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Anksiyete ve Depresyon. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2010; 9 (3):209-216.
APA TUTUK S, ŞAHİN ALTUN Ö (2014). KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. , 2014236216 - 2014236224.
Chicago TUTUK Sevda Pınar Mehel,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. (2014): 2014236216 - 2014236224.
MLA TUTUK Sevda Pınar Mehel,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. , 2014, ss.2014236216 - 2014236224.
AMA TUTUK S,ŞAHİN ALTUN Ö KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. . 2014; 2014236216 - 2014236224.
Vancouver TUTUK S,ŞAHİN ALTUN Ö KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. . 2014; 2014236216 - 2014236224.
IEEE TUTUK S,ŞAHİN ALTUN Ö "KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi." , ss.2014236216 - 2014236224, 2014.
ISNAD TUTUK, Sevda Pınar Mehel - ŞAHİN ALTUN, ÖZLEM. "KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi". (2014), 2014236216-2014236224.
APA TUTUK S, ŞAHİN ALTUN Ö (2014). KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(6), 2014236216 - 2014236224.
Chicago TUTUK Sevda Pınar Mehel,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 23, no.6 (2014): 2014236216 - 2014236224.
MLA TUTUK Sevda Pınar Mehel,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.23, no.6, 2014, ss.2014236216 - 2014236224.
AMA TUTUK S,ŞAHİN ALTUN Ö KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2014; 23(6): 2014236216 - 2014236224.
Vancouver TUTUK S,ŞAHİN ALTUN Ö KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2014; 23(6): 2014236216 - 2014236224.
IEEE TUTUK S,ŞAHİN ALTUN Ö "KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi." STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23, ss.2014236216 - 2014236224, 2014.
ISNAD TUTUK, Sevda Pınar Mehel - ŞAHİN ALTUN, ÖZLEM. "KOAH Tanısı ile Hastaneye Sık Başvuran Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi". STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 23/6 (2014), 2014236216-2014236224.