Yıl: 2012 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 95 - 106 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Öz:
Bu çalışmada taze meyve posalarından [elma(EP), şeftali(ŞP), kayısı(KP)] yapılan silajların kalite özellikleri araştırıldı. Posaların her birinden 5'er paralel katkısız, 5'er paralel de %35 KM içerecek düzeyde buğday samanı + % 0.1 üre içeren silajlar birer kg'lık cam kavanozlar içinde hazırlandı. Olgunlaşmaya bırakılan silajlar açılarak; fiziksel analizler (renk, koku, strüktür) ve kimyasal analizler (ham besin madde analizleri, laktik asit, asetik asit, propiyonik asit, pH) yapıldı. EP, ŞP, KP silajlarının KM düzeyleri %14.92, %14.21, %15.98; katkılı elma, şeftali ve kayısı posası silajlarının KM düzeyleri %34.11, %35.03, %32.93; pH düzeyleri EP, ŞP, KP silajlarında 3.91, 3.84, 3.87 ve katkılı silajlarında ise 4.20, 4.14, 3.18 olarak bulundu. Ham protein düzeyleri EP, ŞP, KP silajlarında %1.03, %1.70, %1.30; katkılı silajlarında %1.41, %2.21, %2.02; HK düzeyleri EP, ŞP, KP silajlarında %0.48, %0.61, %1.51; katkılı silajlarında %1.85, %3.02, %2.45 olarak bulundu. Elma posası, ŞP ve KP silajlarında NDF düzeyleri %7.70, %8.58, %7.82; katkılı silajlarında %17.21, %22.67, %21.03 olarak tespit edildi. Elma posası, ŞP ve KP silajlarında ADF düzeyleri %6.50, %7.63, %6.90; katkılı silajlarında %11.55, %16.44, %16.01 olarak saptandı. EP, ŞP, KP silajlarında OM düzeyleri %14.44, %13.60, %14.46; katkılı silajlarında %32.26, %32.01, %30.48 olarak bulundu. Laktik asit düzeyleri EP, ŞP, KP silajlarında 18.43, 13.91, 33.15 g/kg KM; katkılı silajlarında 23.78, 38.39, 47.73 g/kg KM olarak tespit edildi. Asetik asit düzeyleri EP, ŞP, KP silajlarında 10.91, 11.90, 14.14 g/kg KM; katkılı silajlarında 5.30, 6.29, 7.18 g/kg KM; propiyonik asit düzeyleri EP, ŞP, KP silajlarında 11.23, 29.90, 28.35 g/kg KM; katkılı silajlarında 4.13, 12.25, 12.86 g/kg KM olarak bulundu. Bütirik asit düzeyleri EP, ŞP, KP silajlarında 4.47, 5.54, 5.80 g/kg KM; katkılı silajlarında 3.39, 4.87, 6.34 g/kg KM olarak belirlendi. Fiziksel özellikler flieg puanlama sistemine göre değerlendirildiğinde; EP, ŞP, KP silajlarının "iyi" kaliteli, bunların saman ve üre katılarak yapılan silajlarının "pekiyi" kaliteli oldukları görüldü. Bu çalışma sonunda meyve posalarının kuru madde değerlerinin yükseltilerek silajlarının yapılabileceği ve alternatif birer kaba yem kaynağı olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.
Anahtar Kelime:

Konular: Veterinerlik

Some Physical and Chemical Properties of Different Fruit Pulp Silages

Öz:
In this study, the quality properties of silage derived from fresh fruit pulps [apple (EP), peach (ŞP), apricot (KP)] were investigated. From the each pulp, 5 samples pure, 5 samples including 35 % of KM wheat straw + 0.1 % urea were prepared in one kg of glass jar. Jars left for maturation were opened and physical analysis (colour, smell, structure) and chemical analysis (crude nutrient, lactic acid, acetic acid, propionic acid, pH) were carried out. Dry matter (DM) values for silages EP, ŞP, KP were 14.92 %, 14.21 % and 15.98 %. Dry matter values for silages with additives were 34.11 %, 35.03 and %, 32.93 %. pH values for EP, ŞP, KP silages were 3.91, 3.84, 3.87 and for silages with additives were 4.20, 4.14 and 3.18. Crude protein levels for EP, ŞP and KP silages were 1.03 %, 1.70 % and 1.30 % and for silages with additives were 1.41 %, 2.21 % and 2.02 %. CA (crude ash) contents of EP, ŞP and KP silages were 0.48 %, 0.61 % and 1.51 % and silages with additives were 1.85 %, 3.02 % and 2.45 %. Neutral detergent fiber levels of EP, ŞP and KP silages were 7.70 %, 8.58 %, 7.82 %, and for silages with additives were 17.21 %, 22.67 % and 21.03 %. Acid detergent fiber levels of EP, ŞP, KP silages were 6.50 %, 7.63 %, 6.90 % and for silages with additives were 11.55 %, 16.44 %, 16.01 %. Organic matter contents were 14.44 %, 13.60 %, 14.46 % for EP, ŞP, KP silages and; were 32.26 %, 32.01 %, 30.48 % for silages with additives. Lactic acid values were 18.43, 13.91, 33.15 g/kg DM for EP, ŞP, KP silages; and 23.78, 38.39, 47.73 g/kg DM for silages with additives. Asetic acid values were 10.91, 11.90, 14.14 g/kg DM for EP, ŞP, KP silages; and 5.30, 6.29, 7.18 g/kg DM for silages with additives. Propionic acid values were 11.23, 29.90, 28.35 g/kg DM for EP, ŞP, KP silages and; 4.13, 12.25, 12.86 g/kg DM for silages with additives. Butyric acid values were 4.47, 5.54, 5.80 g/kg DM for EP, ŞP, KP silages; and 3.39, 4.87, 6.34 g/kg DM for silages with additives. According to the flieg grading system; EP, ŞP, KP silages were classified as "good" and silages with additives classified as "very good". It was concluded that silages might be derived from the fruit pulps by increasing their dry matter levels and could be used as alternative roughage.
Anahtar Kelime:

Konular: Veterinerlik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Aksu T, Baytok E, Karslı MA, Muruz H. Effect of formic acid, molales and inoculant additives on corn silage composition, organik matter digestibility and microbial protein synthesis in sheep. Small Rumin Res 2006; 61: 29-33.
 • 2. Akyıldız R. Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1984; s.229.
 • 3. Alçiçek A, Özkan K. Silo yemlerinde destilasyon yöntemi ile süt asiti, asetik asit ve bütirik asit tayini. Ege Üniv Ziraat Fak Derg 1996; 33(2-3): 191-8.
 • 4. Ashbell G. Basic Principals of Preservation of Forage, By-Product and Residues as Silage or Hay. ARO. The Volcani Center Bet-Dagan, Israel, 1994.
 • 5. Baytok E, Karslı MA, Muruz H. The effects or formic acid, molasses and inoculant as silage additives on corn silage composition and ruminal fermentation characteristics in sheep. Turkish J Vet Anim Sci 2005; 29: 469-74.
 • 6. Bingöl NT, Karslı MA, Bolat D, Akça İ. Effect of molasses and sulphuric acid addition to Barley/ Hungarian vetch Bi-Corp Silage. J Appl Anim Res 2006; 30: 29-32.
 • 7. Bingöl NT, Karslı MA, Bolat D, Akça İ. Vejetasyonun farklı dönemlerinde hasat edilen korungaya ilave edilen melas ve formik asit'in silaj kalitesi ve in vitro kuru madde sindirilebilirliği üzerine etkileri. YYU Vet Fak Derg 2008; 2: 61- 6.
 • 8. Bolat D, Coşkun B, Baytok E, Deniz S. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ders Notları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 1997.
 • 9. Bosch MW, Janssen IM, Van Bruchem J, Boer H, Hof G. Digestion of alfalfa and grass silages in sheep. 1.rates of fermentation and passage from reticulorumen. Neth J Agr Sci 1988; 36: 175-8.
 • 10. Canbolat Ö, Kalkan H. Turunçgil posalarının hayvan beslenmesinde kullanımı. Hasad Hayvan Derg 2010; 299: 36-40.
 • 11. Coşkun B, Şeker E, İnal F. Yemler ve Teknolojisi, 1. Baskı. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, Konya 1998.
 • 12. Coşkun B, Şeker E, İnal F. Yemler ve Yem Teknolojisi 3. Baskı. Konya 2000.
 • 13. Demirel M, Cengiz F, Çelik S, Erdoğan S. Van ekolojik koşullarında yetiştirilen mısır ve macar fiği karışımlarının silaj kaliteleri ve besin maddelerinin rumende parçalanabilirlikleri üzerine araştırma. YYU Vet Fak Derg 2001; 11(1): 69- 78.
 • 14. Deniz S, Demirel M, Tuncer ŞD, Kaplan O, Aksu T. Değişik şekillerde üretilen şeker pancarı posasının süt inekleri ve kuzu rasyonlarında kullanım olanakları. Turkish J Vet Anim Sci 2001; 24: 1015-20.
 • 15. Deniz S, Denek N, Nursoy H. Değişik şekillerde üretilen şeker pancarı posası silajının süt ineği ve kuzu rasyonlarında kullanım olanakları. sindirilebilirlik ve kuzu besisi denemeleri. Turkish J Vet Anim Sci 2006; 26: 771-7.
 • 16. DLG. Pattern for the evulation of the fermentation quality of grass silages on the basis of chemical analyses. Frankfurt am Main: Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft. Bewertung von Grünfutter, Silage und Heu. Merkblatt, 1987.
 • 17. Dönmez N, Karslı MA, Çınar A, Aksu T, Baytok E. The effect of different silage additives on rumen protozoan number and volatile fatty acid concentration in sheep fed corn silage. Small Rumin Res 2003; 48: 227-31.
 • 18. Driehuis F, Elferink SJWHO, Spoelstra SF. Anaerobic lactic acid degradation during ensilage of whole crop maize inoculated with Lactobacillus Buchneri inhibits yeast growth and improves aerobic stability. J Appl Microbiol 1999; 87: 583-94.
 • 19. Dumlu Z. Erzurum Şartlarında Bazı Çok Yıllık Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Silajlık Kullanımı Üzerine Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum-Türkiye, 2007.
 • 20. Erdinç H, Yavuz HM, Ozan M, Başpınar H. Sığır beslenmesinde elma posası kullanma olanakları. Uludağ Üniv Vet Fak Derg 1986; 1: 5-6.
 • 21. Ergen S, Işık H. Kurutulmuş domates posası- nın kuzu rasyonlarındaki buğday kepeği yerine ikame edilmesiyle kuzulardaki canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma yeteneği üzerine araştırmalar. TC Tarım-Köy İşleri Bakanlığı Bursa Gıda Teknolojisi Araştırma Enstitüsü Yayını, 1988.
 • 22. Ergül, M. Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 1988.
 • 23. Filya İ. Silaj fermentasyonu. Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg 2001; 32(1): 87-93.
 • 24. Gross F, Reibe K. Garfutter. Verlag Augen Ulmar, Stuttgart, 1974.
 • 25. Hajoon J, Ikhwan J, Soon H, Jusam L, Katsu I. Feeding value and in situ digestibility of edible canna for silage. Plant Product Sci 2006; 9(4): 404-8.
 • 26. İptaş S, Avcıoğlu R. Silajda Fermentasyon Ürünleri ile Nitelik Belirleme Yöntemleri Arasındaki İlişkiler, Türkiye Üçüncü Çayır-Mera Yem Bitkileri Kongresi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 1996, Erzurum.
 • 27. Kılıç A. Silo Yemi Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri. İzmir: Bilgehan Basımevi, 1986; s. 350.
 • 28. Kinh LV, Do VV, Phuong DD. Chemical composition of cashew apple and cashew apple waste ensiled with poultry litter. Institute of Agricultural Sciences 1996; 9(1). Erişim adresi: http://www.lrrd.org/lrrd9/1/kinh91.htm; Erişim Tarihi:07.03.2012
 • 29. Konca Y, Alçiçek A, Yaylak E. Süt sığırcılığı işletmelerinde yapılan silo yemlerinde silaj kalitesinin saptanması. Hayvansal Üretim Dergisi 2005; 46(2): 6-13.
 • 30. Lopez JM, Pretson TR, Sutherland TM. The effect of various additives on lactic acid production in ensiled sorgum. Tropical Anim Produc 1976; 3: 1-25.
 • 31. Meekse R, Basson HM. The effect of a lactic acid bacterial inoculant on maize silage. Anim Feed Sci Tech 1998; 70: 239-47.
 • 32. Meyed Web Sitesi. Erişim adresi: http:// www.meyed.org.tr/content/files/ istatistikler/2008.pdf. Erişim Tarihi: 22. 10. 2011.
 • 33. Nauman C, Bassler R. Die Chemische U n t e r s u c h u n g v o n F u t t e r m it t e i n . Methodenbuch, Band III. VDLUFA-Verlag, Darmstadt, 1993.
 • O'Kiely P, Flyn AV, Poole DBR. Sulphuric acid as a silage preservative. 2. application rate, silage composition, animal performance and copper status. Ir J Agr Res 1989; 28: 11-23.
 • 35. Polan CE, Stieve D, Garrett J. Protein preservation and ruminal degradation of ensiled forage treated with heat, formic acid, ammonia or microbial inoculant. J Dairy Sci 1998; 81: 765-76.
 • 36. Polat C, Koç F, Özdüven ML. Mısır silajında laktik asit bakterileri ve laktik asit bakterileri+enzim karışımı inokulantların fermentasyon ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri üzerine etkileri. Tekirdağ Ziraat Fak Derg 2005; 2(1): 13.
 • 37. Savoie P, Bernier R, Pedneault L, Amyot A. Evaluation of apple pulp and peanut butter as alternative bunker silo cover, Le Genies Des Biosystemy AU, Canada, 2003: 45.
 • 38. Suzuki M, Lund CW. Improved Gas-Liquid Chromatography for simultaneous determination of volatile fatty acids and lactic acid in silage. J Agr Food Chem 1980; 28: 1040-1.
 • 39. Tümer S. Silaj. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlı- ğı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlü- ğü Yayınları, İzmir, 2001.
 • 40. Uzatici A. The usage possibility of apple pomace prepared with poultry manure addition in the nutrition of beef cattle. Vet Research 2012; 5: 4-7.
 • 41. Weinberg Z, Ashbell G, Hen Y, Azrieli A. The effect of applying lactic acid bacteria at ensiling on the aerobic stabilitiy of silage. J Appl Microbiol 1993; 75: 512-8.
 • 42. Yalçın S. Endüstri Yan Ürünleri. Ergün A, Tuncer ŞD, Çolpan İ, eds. Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi. 3.Baskı, Ankara: Pozitif Matbaacı- lık, 2007; ss. 122-45.
 • 43. Yıldız G, Dikicioğlu T. Yumurta Tavukçuluğu Rasyonlarına Katılan Kurutulmuş Elma Posası ve Grindazymin Yumurta Tavuğu Verimi ile Yumurta Kalitesine Etkisi, Poultry Yutav'99, 3- 6 Haziran 1999; İstanbul- Türkiye.
 • 44. Yıldız N, Bircan H. Araştırma ve Deneme Metodları, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1994.
 • 45. Zimmerman CL, Dennis SM, Hinds MA. Rutherford WM. Effect of dry matter, location enviromental conditions and hybrid or variety on the epiphytic flora of several forages. J Anim Sci 1992; 70(1): 175.
APA YALÇINKAYA M, Baytok E, YÖRÜK M (2012). Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. , 95 - 106.
Chicago YALÇINKAYA Muhammet Yafes,Baytok Erol,YÖRÜK MEHMET AKİF Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. (2012): 95 - 106.
MLA YALÇINKAYA Muhammet Yafes,Baytok Erol,YÖRÜK MEHMET AKİF Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. , 2012, ss.95 - 106.
AMA YALÇINKAYA M,Baytok E,YÖRÜK M Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. . 2012; 95 - 106.
Vancouver YALÇINKAYA M,Baytok E,YÖRÜK M Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. . 2012; 95 - 106.
IEEE YALÇINKAYA M,Baytok E,YÖRÜK M "Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri." , ss.95 - 106, 2012.
ISNAD YALÇINKAYA, Muhammet Yafes vd. "Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri". (2012), 95-106.
APA YALÇINKAYA M, Baytok E, YÖRÜK M (2012). Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(2), 95 - 106.
Chicago YALÇINKAYA Muhammet Yafes,Baytok Erol,YÖRÜK MEHMET AKİF Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9, no.2 (2012): 95 - 106.
MLA YALÇINKAYA Muhammet Yafes,Baytok Erol,YÖRÜK MEHMET AKİF Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, 2012, ss.95 - 106.
AMA YALÇINKAYA M,Baytok E,YÖRÜK M Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2012; 9(2): 95 - 106.
Vancouver YALÇINKAYA M,Baytok E,YÖRÜK M Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2012; 9(2): 95 - 106.
IEEE YALÇINKAYA M,Baytok E,YÖRÜK M "Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri." Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9, ss.95 - 106, 2012.
ISNAD YALÇINKAYA, Muhammet Yafes vd. "Değişik Meyve Posası Silajlarının Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri". Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9/2 (2012), 95-106.