16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Yıl: 2013 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 139 - 147 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Öz:
Araştırma Türkiye'deki 16 yaş altı Çim Hokeyi sporcularının Saldırganlık Düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlayan tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın örneklem grubunu 2010 yılında Gaziantep'de düzenlenen 16 yaş altı açık alan çim hokeyi Türkiye şampiyonasına 13 bayan, 14 erkek takımında oynayan 397 sporcudan tesadüfi olarak seçilen ve gönüllülük esası ile ankete katılan 53 bayan, 75 erkek olmak üzere toplam 128 çim hokeyi sporcusu oluşturmaktadır. Araştırmada geçerlilik ve güvenilirlik çalışması İlter-Kiper (1984) tarafından yapılan 30 maddeden ve 3 alt ölçekten oluşan Saldırganlık Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik yöntemlerinden, bağımsız örneklemlerde t testi, Kruskal-Wallis H Testi ve Korelasyon analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, araştırma grubunu oluşturan çim hokeyi sporcularının genel olarak orta düzeyde saldırgan bir yapıya sahip oldukları, erkeklerin yıkıcı saldırganlık puanlarının, yüksek olduğu, bayanların atılgan saldırganlık puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca spor yaşı değişkeni ile atılgan saldırganlık puanları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Spor yaşı yükseldikçe atılgan saldırganlık puanlarının da yükseldiği görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları

THE LEVELS OF AGGRESSION AMONG FIELD HOCKEY PLAYERS AGED BELOW 16 IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES

Öz:
The research is based on the grounds of a screening model measuring the level of aggression in terms of different variables amongst Turkish Field Hockey players, aged below 16. The sample group consisted of 128 field hockey players, 53 females and 75 males who had responded to the survey out of the 397 athletes, from 13 women's and 14 men's teams participating in the Turkish Under 16 Field Hockey Tournament in 2010 in Gaziantep. The Aggression Inventory (Kiper, 1984), which was devised by Ilter-Kiper (1984) consisting of 30 items and 3 subscales, was employed. Descriptive statistics were calculated; a t-test and Kruskal-Wallis H test and Correlation Analysis methodologies for the independent variables were used for data analysis. As a result, it was observed that the field hockey players generally have a medium level of aggression. The male athletes were found to be more disruptive aggressive whereas the female athletes were venturesome aggressive. Moreover, a significant correlation was found between the sporting age and the venturesome aggression scores. It has been found that the aggression points increase in parallel to the age of athletes.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Erdo du, MY, Oto, R. "Sokakta Çalı an ve Çalı - mayan Çocukların Atılganlık ve Saldırganlık Davranı ları Açısından Kar ıla tırılmaları". Kriz Dergisi 12: 11-23, 2004.
 • 2. Kırımlıo lu, H., Parlak N, Derecelio lu Ç, Kepo lu A., "Lise Ö rencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Spora Katılım Düzeylerine Göre ncelenmesi" Ni - de Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2 (2);147-154, 2008.
 • 3. Kırımo lu, H., " lkö retim II. Kademe Ö rencilerinin Madde Kullanımı Ve Ba ımlılı ını Önlemede, Okul Yöneticisi, Beden E itimi Ve Rehber Ö retmenlerin Bilgi, Görü Ve Önerileri (Ankara l Örne i)", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sa lık Bilimleri Enstitüsü, Beden E itimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara, 2007.
 • 4. Steinberg, L. Ergenlik. (Çev. Figen Çok vd.). mge Kitabevi. Ankara, 2007.
 • 5. Arı, R. Geli im ve ö renme (1. Baskı), Konya Atlas kitabevi, ss, 82-85, 2003.
 • 6. Köknel, Ö., Bireysel ve Toplumsal iddet. Altın Kitaplar Yayınevi (1. basım), stanbul, 1996.
 • 7. Tiryaki, .,Spor Psikolojisi, Kavramlar, Kuramlar ve Uygulama , Eylül Kitap ve Yayınevi, Ankara, 2000.
 • 8. Bostan, G., Kılcıgil E., "Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu Ö rencisi Olan ve Olmayan Ankara Üniversitesi Ö rencilerinin Saldırganlık Boyutları", Spormetre Beden E itimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 6 (3):133-140, 2008.
 • 9. Güner, ÇB., "Takım Sporları ve Bireysel Sporlar Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin ncelenmesi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sa lık Bilimleri Enstitüsü, Beden E itimi ve Spor Anabilim Dalı, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, 2006.
 • 10. Ba aran, E. E itim Psikolojisi, Aydan Web Tesisleri 5. Basım, ss: 141,142, Ankara, 1998.
 • 11. Cengiz, R., "Futbol Antrenörlerinin Saldırganlık Türleri ve iddet Olaylarına Bakı Açıları", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sa lık Bilimleri Enstitüsü Beden E itimi ve Spor Anabilim Dalı, Ankara, 2004.
 • 12. Dervent F., Arslano lu E., enel Ö. "Lise Ö rencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Sportif Aktivitelere Katılımla li kisi ( stanbul li Örne i)", Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi, 7 (1): 523-525, 2010.
 • 13. Kabak F. "Ergenlerde Spora Katılımın Saldırgan Davranı lar Üzerine Etkilerinin ncelenmesi" Çukurova Üniversitesi Sa lık Bilimleri Enstitüsü Beden E itimi ve Spor Anabilim Dalı, Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi, 2009.
 • 14. Kiper . Saldırganlık Türlerinin Çe itli Ekonomik, Sosyal ve Akademik De i kenlerle li kisi. Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 1984.
 • 15. Soykan F. "Türk Sinemasında Kadın ve iddet", 3P:Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 1 (4), 21-32, 1993.
 • 16. Steinberg, L. Adolescence, (3. Baskı), New York: McGraw-Hill, Inc. 1993.
 • 17. Bettencourt, B.A., Miller, N., "Gender Differences in Aggression as a Function of Provocation: A Meta Analysis". Psychological Bulletin.119 (3),1996.
 • 18. Hamby, S., Sugarman, D., "Acts of Psychological Aggression Against a Partner and Their Relation to Physical Assault and Gender." Journal of Marrige & The Family. November. 61(4), 1999.
 • 19. Scharf SC. Gender Differences in Adolescent Aggression: an Analysis of nstrumentality vs. Expressiveness, Unpublished Doctoral Thesis Michigan University Dep. of Clinical Psyc., Michigan, 2000.
 • 20. Masalcı, A.D., Aile çi Etkile imlerle Çocu un Saldırganlık Düzeyi ve Uygu Davranı ının Kar ı- la tırılması, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, E itim Bilimleri Enstitüsü, zmir, 2001.
 • 21. Rabiner, DL., Coie, JD., Miller J, Shari ; Boykin, Anne SM. ; Lochman, J E. "Predicting The Persistence Of Aggressive Offending Of African American Males From Adolescence Into Young Adulthood: The Importance Of Peer Relations, Aggressive Behavior, And ADHD Symptoms." Journal Of Emotional And Behavıoral Disorders, September, 13 (3), 2005.
 • 22. Çobano lu, G. "Takım Sporları ve Bireysel Sporlar Yapan Sporcuların Saldırganlık Düzeylerinin ncelenmesi". Yüksek Lisans Tezi. 19 Mayıs Üniversitesi Sa lık Bilimleri Enstitüsü Beden E itimi ve Spor Anabilim Dalı, Samsun, 2006.
 • 23. A lamaz, T., "Lise Ö rencilerinin Saldırganlık Puanlarının Kendini Açma Davranı ı, Okul Kültü- rü, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Anne-Baba Ö renim Düzeyi ve Ailenin Aylık Gelir Düzeyi Açısından ncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, E itim Bilimleri Anabilim Dalı, Samsun, 2006.
 • 24. ahan, M., Lise Ö rencilerinde Saldırganlı ını Yordayan De i kenlerin ncelenmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.
 • 25. Tuzgöl, M., Anne-Baba Tutumları Farklı Lise Ö rencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çe itli De i kenler Açısından ncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimle Enstitüsü, Ankara, 1998.
 • 26. Gürsoy, F., "Annesi Çalı an ve Çalı mayan Çocukların Saldırganlık E ilimlerinin ncelenmesi". Çocuk Geli imi ve E itimi Dergisi. 6 (7), 2002.
 • 27. Demirhan, M. "Kendi Açma Düzeyleri Farklı Genel Lise Ö rencilerinin Bazı De i kenler Açısından Saldırganlık Düzeylerinin ncelenmesi". Anadolu Üniversitesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi., Eski ehir, 2002.
 • 28. Gökbüzo lu,B., "Ergenlerin Saldırganlık Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki li kinin ncelenmesi", Marmara Üniversitesi, E itim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, stanbul, 2008.
 • 29. Ate , N. "Hayvan Besleyen ve Beslemeyen Çocukların Saldırganlık E ilimlerinin ncelenmesi", Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005.
APA KARABULUT E (2013). 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. , 139 - 147.
Chicago KARABULUT EBRU OLCAY 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. (2013): 139 - 147.
MLA KARABULUT EBRU OLCAY 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. , 2013, ss.139 - 147.
AMA KARABULUT E 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. . 2013; 139 - 147.
Vancouver KARABULUT E 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. . 2013; 139 - 147.
IEEE KARABULUT E "16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ." , ss.139 - 147, 2013.
ISNAD KARABULUT, EBRU OLCAY. "16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ". (2013), 139-147.
APA KARABULUT E (2013). 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 11(2), 139 - 147.
Chicago KARABULUT EBRU OLCAY 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 11, no.2 (2013): 139 - 147.
MLA KARABULUT EBRU OLCAY 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.11, no.2, 2013, ss.139 - 147.
AMA KARABULUT E 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2013; 11(2): 139 - 147.
Vancouver KARABULUT E 16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ. SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ. 2013; 11(2): 139 - 147.
IEEE KARABULUT E "16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ." SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, 11, ss.139 - 147, 2013.
ISNAD KARABULUT, EBRU OLCAY. "16 YAŞ ALTI ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ". SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ 11/2 (2013), 139-147.