KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİNİ OLUŞTURAN İNOVASYON GİRDİ VE ÇIKTI GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: OECD ÖRNEĞİ

Yıl: 2016 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 131 - 157 Metin Dili: Türkçe

KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİNİ OLUŞTURAN İNOVASYON GİRDİ VE ÇIKTI GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: OECD ÖRNEĞİ

Öz:
İnovasyonun odak noktası ekonomik refah yaratmaktır. Ama bununla birlikte inovasyon, kirlilik, enerji, şehircilik ve yoksulluk ile ilgili önemli problemleri çözmede bir yol haritası olarak görülebilmektedir. İnovasyon günümüzde ister rekabet için isterse de ekolojik ve sosyal farkındalık için olsun bir zorunluluk haline gelmiştir. INSEAD (The Business School for The World) ve WIPO (World Intellectual Property Organization) işbirliği ile hazırlanan Küresel İnovasyon Endeksi inovasyonu sadece araştırma ve geliştirme, teknolojik ilerleme, proje sayıları gibi kısıtlı göstergelerle ölçmemekte, bütüncül ve kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Küresel İnovasyon Endeksinin inovasyon girdi alt endeksi (kurumlar, beşeri sermaye ve araştırma, altyapı, piyasaların gelişmişliği, ticari gelişmişlik) ve inovasyon çıktı alt endeksini (bilgi ve teknoloji çıktıları, yaratıcı çıktılar) kapsadığı görülmektedir. Çalışmanın amacı, OECD ülkelerinin 2011-2015 yılına ait Küresel İnovasyon Endeksini oluşturan inovasyon girdi ve çıktı alt endeksi değişken kümeleri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi yardımıyla belirlenmesidir. Bu ilişkinin belirlenmesi özellikle gelişmekte olan ülkelerin inovasyon performanslarını arttırmaları için oluşturulacak inovasyon politikalarının belirlenmesi açısından önemlidir. Kanonik korelasyon analizi sonucunda, her iki değişken kümesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION INPUT AND OUTPUT INDICATORS THAT COMPOSE THE GLOBAL INNOVATION INDEX BY CANONICAL CORRELATION ANALYSIS: THE CASE OF OECD

Öz:
Focus of innovation is to create economic prosperity. But nevertheless, innovation solving important problems related to pollution, energy, urbanization and poverty can be seen as a road map. Nowadays, innovation has become a necessity for competition or ecological and social awareness. Innovation is not measured by indicators only such as research and development, technological progress, project number being limited in The Global Innovation Index that prepared in cooperation with INSEAD (The Business School for The World) and WIPO (World Intellectual Property Organization). The Global Innovation Index provides a holistic and comprehensive analysis. The Global Innovation Index is seen that covers innovation input sub-index (institiutions, human capital and research, infrastructure, market sophistication, business sophistication) and innovation output sub-index (knowledge and technology outputs, creative outputs). The purpose of study, relationship between innovation input and output sub-index variable sets in The Global Innovation Index of OECD countries for the year 20112015 is determined by canonical correlation analysis. The determination of this relationship is especially important in terms of identifing the innovation policies to be established in order to improve innovation performances of developing countries. As a result of canonical correlation analysis, it has been found that there is a significiant relationship between the two variable set.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA HANCIOĞLU Y (2016). KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİNİ OLUŞTURAN İNOVASYON GİRDİ VE ÇIKTI GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: OECD ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 131 - 157.
Chicago HANCIOĞLU YASEMİN KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİNİ OLUŞTURAN İNOVASYON GİRDİ VE ÇIKTI GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: OECD ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16, no.4 (2016): 131 - 157.
MLA HANCIOĞLU YASEMİN KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİNİ OLUŞTURAN İNOVASYON GİRDİ VE ÇIKTI GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: OECD ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.4, 2016, ss.131 - 157.
AMA HANCIOĞLU Y KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİNİ OLUŞTURAN İNOVASYON GİRDİ VE ÇIKTI GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: OECD ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 16(4): 131 - 157.
Vancouver HANCIOĞLU Y KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİNİ OLUŞTURAN İNOVASYON GİRDİ VE ÇIKTI GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: OECD ÖRNEĞİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 16(4): 131 - 157.
IEEE HANCIOĞLU Y "KÜRESEL İNOVASYON ENDEKSİNİ OLUŞTURAN İNOVASYON GİRDİ VE ÇIKTI GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: OECD ÖRNEĞİ." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, ss.131 - 157, 2016.