Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 112 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öz:
Amaç: Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ile klinik karar verme becerileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.Yöntem: Araştırma Şubat 2016 tarihinde bir hemşirelik yüksekokulunun 2., 3. ve 4. sınıfl arı ile yapılmıştır. Çalışma 140 öğrenci ile tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında; (1) Öğrencilerin sosyodemograŞ k ve bilgisayar kullanımına ilişkin özelliklerini inceleyen form, (2) Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği, (3) Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 15.00 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzdelikler ve ortalama±standart sapma şeklinde gösterilmiştir. Karşılaştırmalı istatistikler için "Kruskal-Wallis" ve "Mann Whitney U" testleri, ölçek puanlarının nümerik parametreler ile ilişkilerinin değerlendirilmesinde "Spearman Korelasyon Analizi" kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: "Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği"nin "seçenek ve Ş kirleri araştırmak" alt boyut puan ortalaması ikinci sınıf öğrencilerinde diğer sınıfl arda öğrenim gören öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). İki ölçek arasında toplam puanlar açısından pozitif yönde bir korelasyon saptanmıştır (r=0.570; p<0.001). Sonuç: Bilgisayar kullanımına yönelik tutum puanları yüksek olan öğrencilerde klinik karar verme becerisinin de yüksek olduğu görülmüştür. Bilgisayar kullanma becerisinin hemşirelik eğitimi süresince öğrencilere kazandırılarak, hasta bakımında kalitenin artırılmasına katkıda bulunulmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik

Analyzing the Correlation between the Attitudes of Nursing Students towards Using Computers in Health Care and Clinical Decision Making Skills

Öz:
Aim: This descriptive research was designed to assess the correlation between the attitude of nursing students towards using computers in health care and clinical decision-making skills.Methods: The research was conducted on 140 second-, third-, and fourth-year students of a nursing school in February 2016. During the collection of data the following were used: (1) Form assessing socio-demographic features and attitudes on using computers of students, (2) Pretest for Attitudes toward Computers in Healthcare Assessment Scale, and (3) the Clinical Decision-Making in Nursing Scale. SPSS 15.00 package program was used in the statistical analysis of data. Descriptive statistics were shown as numbers, percentages and average±standard deviations. The Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests were used for comparative statistics and Spearman correlation analysis was used to assess the relationship between scale points with numerical parameters. Statistical signiŞ cance level was accepted as p<0.05.Results: The subscale of "Search for alternatives or options" within The Clinical Decision-Making in Nursing Scale was found to be signiŞ cantly higher in second-year students statistically when compared to other year students (p<0.05). Positive correlation was found between the two scales in terms of total scores (r=0.570; p<0.001). Conclusion: It was found that students having high tendency towards using computers have high clinical decision-making skills. It must be ensured that students acquire computer skills during nursing training in order to raise the quality of patient care.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1 . Başar A, Tarihçi Delice S, İlhan MN, Ergün MA, Soncul H. Hemşirelik hizmetlerinde bilgisayar kullanımı-Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2008; 1(1):43-46.
 • 2 . Ay F. Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi. Gülhane Tıp Dergisi. 2009; 51(2):131-6.
 • 3 . Hegney D, Buikstra E, Eley R, Fallon AB, Gilmore V, Soar J. Nurses and information technology. Final report. Canberra: Commonwealth of Australia, 2007. http://anmf.org.au/documents/reports/IT_Project.pdf (Erişim Tarihi: 01 Nisan 2016).
 • 4 . Park HA, Cho I, Byeun N. Modeling a terminology-based electronic nursing record system: an object-oriented approach. Int J Med Inform. 2007; 76(10):735-746. doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2006.07.005
 • 5 . Edwards J, O'Connor PA. Improving Technological Competency in Nursing Students: The Passport Project. The Journal of Educators Online. 2011; 8(2):1-20.
 • 6 . Kilbridge PM, Classen DC. The informatics opportunities at the intersection of patient safety and clinical informatics. J Am Med Inform Assoc. 2008; 15(4):397-407. doi.org/10.1197/jamia.M2735
 • 7 . Janda M, Buch B. The challenges of clinical validation of emerging technologies: computer-assisted devices for surgery. J Bone Joint Surg Am. 2009; 91(Suppl. 1):17-21. doi.org/10.2106/JBJS.H.01337
 • 8 . Vijayalakshmi P, Math SB. Response and attitudes of underg raduate nursing students towards computers in health care. Canadian Journal of Nursing Informatics. 2013; 8(3-4):1-9.
 • 9 . Tanner CA. Thinking like a nurse: a research-based model of clinical judgement in nursing. J Nurs Educ. 2006; 45(6):204-211.
 • 10 . Thompson CA. A conceptual treadmill: the need for 'middle ground' in clinical decision making theory in nursing. J Adv Nurs. 1999; 30(5):1222-1229.
 • 11 . Junnola T, Eriksson E, Salanterä S, Lauri S. Nurses' decision-making incollecting information for the assessment of patients' nursing problems. J Clin Nurs. 2002; 11(2):186-196.
 • 12 . ONeill ES, Dluhy NM, Chin E. Modelling novice clinical reasoning fora computerized decision support system. J Adv Nurs. 2005; 49(1):68-77. doi.org/10.1111/j.1365-2648.2004.03265.x
 • 13 . World Health Organization (WHO). Nursing & midwifery human resources for health. Global standards for the initial education of professional nurses and midwives, 2009. http://www.who.int/hrh/ nursing_midwifery/hrh_global_standards_education.pdf. (Erişim Tarihi: 05 Nisan 2016).
 • 14 . American Association of Colleges of Nursing (AACN). The essentials of baccalaureate education for professional nursing practice. 2008. http:// www.aacn.nche.edu/education-resources/BaccEssentials08.pdf. (Erişim Tarihi: 20 Ocak 2016).
 • 15 . Özata M, Aslan Ş. Klinik karar destek sistemleri ve örnek uygulamalar. Kocatepe Tıp Dergisi. 2004; 5(1):11-17.
 • 16 . Koç Z. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimi ve uygulamalarında bilgisayar kullanımı konusundaki görüşlerinin belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 10(2):29-40.
 • 17 . Durmaz Edeer A, Sarıkaya A. Adaptation of clinical decision making in nursing scale to undergraduate students of nursing: the study of reliability and validity. IJPES. 2015; 2(3):1-9. doi.org/10.17220/ ijpes.2015.03.001
 • 18 . Hagbaghery MA, Salsali M, Ahmadi F. The factors facilitating and inhibiting effective clinical decision-making in nursing: a qualitative study. BMC Nurs. 2004; 3(1):2. doi.org/10.1186/1472-6955-3-2
 • 19 . Jenkins HM. Clinical decision making in nursing scale. In: Waltz CF, Jenkins LS, editors. Measurement of Nursing Outcomes. Volume 1: Measuring Nursing Performance in Practice, Education and Research. 2nd ed. USA: Springer Publishing Company; 2001. p. 33-37.
 • 20 . Kaya N, Aştı T. Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 2008; 16(61):24-32.
 • 21 . Kaya N. Factors affecting nurses' attitudes toward computers in healthcare. Comput Inform Nurs. 2011; 29(2):121-129. doi. org/10.1097/NCN.0b013e3181f9dd0f
 • 22 . Bakalis NA, Watson R. Nurses' decision-making in clinical practice. Nurs Stand. 2005; 19(23):33-39. doi.org/10.7748/ns2005.02.19.23.33.c3805
 • 23 . Scott SD, Gilmour J, Fielden J. Nursing students and Internet health information. Nurse Educ Today 2008; 28(8):993-1001. doi. org/10.1016/j.nedt.2008.06.002
 • 24 . Norton M, Skiba DJ, Bowman J. Teaching nurses to provide patient centered evidence-based care through the use of informatics tools that promote safety, quality and effective clinical decisions. Stud Health Technol Inform 2006; 122:230-234.
 • 25 . Sucu G, Dicle A, Saka O. Hemşirelikte klinik karar verme, etkileyen etmenler ve karar verme modelleri. HEAD. 2012; 9(1):52-60.
 • 26 . Kaminski, J. Pretest for Attitudes Toward Computers in Healthcare - P.A.T.C.H. Assessment Scale v.2, 2007.
 • 27 . Fidancıoğlu H, Beydağ KD, Gök Özer F, Kızılkaya M. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanımına yönelik görüşleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 2009; 2(1):3-9.
 • 28 . Softa HK, Akduran F, Akyazı E. Hemşirelerin bilgisayar kullanımlarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 3(3):845-858.
 • 29 . Brumini G, Kovic I, Zombori D, Lulic I, Petrovecki M. Nurses' attitudes towards computers: cross sectional questionnaire study. Croat Med J. 2005; 46(1):101-104.
 • 30 . Köse A. Hemşirelerin bilgisayar kullanım durumlarının belirlenmesine yönelik bir ampirik çalışma-Trabzon İli Örneği. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2012; 5(1):37-43.
 • 31 . Kaya H, Işık B, Bodur G. The relationship between in-service training nurses' attitudes toward computer in health care and computer anxiety in Turkey. International Journal of Human Sciences. 2014; 11(2):948- 963.
 • 32 . Atay S, Arıkan D, Yılmaz F, Aslantürk N, Uzun A. Nursing and midwifery students' attitudes to computer use in healthcare. Nurs Pract Today. 2014; 1(3):147-154.
 • 33 . Gürdaş Topkaya S, Kaya N. Nurses' computer literacy and attitudes towards the use of computers in health care. Int J Nurs Pract. 2015; 21(Suppl. 2):141-149. doi.org/10.1111/ijn.12350
 • 34 . Jenkins H. Perceptions of decision making among baccalaureate nursing students as measured by the clinical decision making in nursing scale. University of Maryland, Doctors of theses. USA: 1983.
 • 35 . Yaman Aktas Y, Karabulut N. A survey on Turkish nursing students' perception of clinical learning environment and its association with academic motivation and clinical decision making. Nurse Educ Today. 2016; 36:124-128. doi.org/10.1016/j.nedt.2015.08.015
 • 36 . Dicle A, Durmaz Edeer A. Examination of clinical decision making perceptions of nursing students. New Educ Rev. 2013; 33(3):134-144.
 • 37 . Smith K, Smith V, Krugman M, Oman K. Evaluating the impact of computerized clinical documentation. Comput Inform Nurs. 2005; 23(3):132-138.
 • 38 . Bongartz C. Computer-oriented patient care. A comparison of nurses' attitudes and perceptions. Comput Nurs. 1988; 6(5):204-210.
 • 39 . Shoham S, Gonen A. Intentions of hospital nurses to work with computers: based on the theory of planned behavior. Comput Inform Nurs. 2008; 26(2):106-116. doi.org/10.1097/01. NCN.0000304777.48155.e3
 • 40 . Vijayalakshmi P, Ramachandra R, Math SB. Nursing students' attitudes towards computers in health care: a comparative analysis. J Health Inform. 2014; 6(2):46-52.
 • 41 . Yıldırım S, Bahar HH. Eğitim fakültesi öğrencileri ile meslek yüksek okulu öğrencilerinin internete karşı tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2008; 20:653-664.
 • 42 . Bremner MN, Brannan JD. A computer simulation for the entry level R.N: computer simulation. J Nurses Staff Dev. 2000; 16(1):5-9.
 • 43 . Gaba DM. The Future vision of simulation in healthcare. Simul Healthc. 2007; 2(2):126-135. doi.org/10.1097/01.SIH.0000258411.38212.32
APA ÖZEN N, YAZICIOĞLU İ, Cinar F (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 112 - 118.
Chicago ÖZEN NURTEN,YAZICIOĞLU İLKNUR,Cinar Fatma Ilknur Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (2017): 112 - 118.
MLA ÖZEN NURTEN,YAZICIOĞLU İLKNUR,Cinar Fatma Ilknur Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. , 2017, ss.112 - 118.
AMA ÖZEN N,YAZICIOĞLU İ,Cinar F Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2017; 112 - 118.
Vancouver ÖZEN N,YAZICIOĞLU İ,Cinar F Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . 2017; 112 - 118.
IEEE ÖZEN N,YAZICIOĞLU İ,Cinar F "Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." , ss.112 - 118, 2017.
ISNAD ÖZEN, NURTEN vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". (2017), 112-118.
APA ÖZEN N, YAZICIOĞLU İ, Cinar F (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 14(2), 112 - 118.
Chicago ÖZEN NURTEN,YAZICIOĞLU İLKNUR,Cinar Fatma Ilknur Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 14, no.2 (2017): 112 - 118.
MLA ÖZEN NURTEN,YAZICIOĞLU İLKNUR,Cinar Fatma Ilknur Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, vol.14, no.2, 2017, ss.112 - 118.
AMA ÖZEN N,YAZICIOĞLU İ,Cinar F Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2017; 14(2): 112 - 118.
Vancouver ÖZEN N,YAZICIOĞLU İ,Cinar F Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2017; 14(2): 112 - 118.
IEEE ÖZEN N,YAZICIOĞLU İ,Cinar F "Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi." Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 14, ss.112 - 118, 2017.
ISNAD ÖZEN, NURTEN vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlık Bakımında Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları ile Klinik Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 14/2 (2017), 112-118.