Yıl: 2016 Cilt: 31 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 277 - 304 Metin Dili: Türkçe

1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ

Öz:
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altunan 2002 Sema Altunan, "Osmanlı Devleti'nde Haberleşme Ağı: Menzilhaneler", Türkler, C. X, Ankara, s.913-919.
 • Aykut 2004 Hasan Bey-Z'ade Ahmed Paşa, Hasan Bey-zâde Tarihi, (Haz. Şevki Nezihi Aykut), C.III, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
 • Blaşkovics 1878 Jozef Blaşkovics, "Sadrıazam Köprülüzade (Fazıl) Ahmet Paşa'nın Ersekujvar Bölgesindeki Vakıfları 1664-1665", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı:9, İstanbul, s.293-342.
 • Blaşkovics 1979 Jozef Blaşkovics, "Osmanlılar Hâkimiyeti Devrinde Slovakya'daki Vergi Sistemi Hakkında", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:32, İstanbul, s.89-118.
 • Bozkurt 1966 Rıza Bozkurt, Osmanlı İmparatorluğunda Kollar, Ulak ve İaşe Menzilleri, Ankara.
 • Cezar 2011 Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi, C.IV, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Çağatay 1992 Mustafa Nuri Paşa, Netâyic ül-Vukuat, (Sad. Neşet Çağatay), C.I-II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Çuhadar 2003 Mustafa Sâfi, Zübdetü't-Tevârîh, (Haz. Dr. İbrahim Hakkı Çuhadar), C.II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Danışman 1967 Nâimâ Mustafa Efendi, Nâimâ Târihi, (Çev. Zuhuri Danışman), C.I, İstanbul.
 • Demirtaş 2014 Mehmet Demirtaş, Osmanlıda Fırıncılık Onyedinci Yüzyıl Örneği, Atıf Yayınları, Ankara.
 • Ertaş 1999 Mehmet Yaşar Ertaş, "Osmanlı Devleti'nde Sefer Organizasyonu", Osmanlı, C.VI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s.590-596.
 • Hınz 1990 Walther Hınz, İslâm'da Ölçü Sistemleri, (Çev. Acar Sevim) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul.
 • İbrahim Peçevi İbrahim Peçevi, Peçevi Tarihi, C.I, Matbaa-i Amire, İstanbul. İpşirli 1999 Selanik-İ Mustafa Efendi, Tarih-i Selaniki, (Haz. Mehmet İpşirli), C.II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • İşbilir 2002 Ömer İşbilir, "Osmanlı Ordularının İaşe ve İkmali: I. Ahmet Devri İran Seferi Örneği", Türkler, C.X, Ankara, s.151-157.
 • İşbilir 2007 Ömer İşbilir, "Nüzül", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.33, s.311-312.
 • Jorga 2009 Nicola Jorga, Osmanlı İmparatorluğu, C. IV, Yeditepe Yayınları, İstanbul.
 • Karaman ve Dağlı 2002 Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zılli, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi, (Haz. Seyit Ali Karaman-Yücel Dağlı), Yapı Kredi Yayınları, C.VI, İstanbul.
 • Karpat 1995 Kemal Karpat, "Erdel", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.11, İstanbul, s.280-283.
 • Kopcan 1995 Vojtech Kopcan, "Uyvar", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.42, İstanbul, s.253-254.
 • Küçük 2007 Levent Küçük, Osmanlı Vergi Hukukunda Avarız Kavramı ve Avarızın İdaredeki Rolü, Ankara Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Müderrisoğlu 2002 Fatih Müderrisoğlu, "Menzil Kavramı ve Osmanlı Devleti'nde Menzil Yerleşimleri", Türkler, C. X, Ankara, s.920-926.
 • Refik 1331 Ahmet Refik, Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı Köprülüler, Tabi' ve Naşiri, Kitabhane-i Askeri- İbrahim Hilmi, İstanbul.
 • Silâhdar Tarihi Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Silâhdar Tarihi, C.I, İstanbul Devlet Matbaası, İstanbul.
 • Su 1976 Mehmet Halife, Tarih-i Gılmani, (Haz. Kamil Su), Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Şimşirgil 2010 Ahmet Şimşirgil, Slovakya'da Osmanlılar (Türk Uyvar) 1663- 1685, KTB Yayınları, İstanbul.
 • Uzunçarşılı 1998 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III. Cilt, I. ve II. Kısım, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Zinkeisen 2011 Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C. IV, Yeditepe Yayınları, İstanbul.
APA KOÇAK Z, AMEDOSKİ D (2016). 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. , 277 - 304.
Chicago KOÇAK ZÜLFİYE,AMEDOSKİ Dragana 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. (2016): 277 - 304.
MLA KOÇAK ZÜLFİYE,AMEDOSKİ Dragana 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. , 2016, ss.277 - 304.
AMA KOÇAK Z,AMEDOSKİ D 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. . 2016; 277 - 304.
Vancouver KOÇAK Z,AMEDOSKİ D 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. . 2016; 277 - 304.
IEEE KOÇAK Z,AMEDOSKİ D "1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ." , ss.277 - 304, 2016.
ISNAD KOÇAK, ZÜLFİYE - AMEDOSKİ, Dragana. "1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ". (2016), 277-304.
APA KOÇAK Z, AMEDOSKİ D (2016). 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. Tarih İncelemeleri Dergisi, 31(1), 277 - 304.
Chicago KOÇAK ZÜLFİYE,AMEDOSKİ Dragana 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. Tarih İncelemeleri Dergisi 31, no.1 (2016): 277 - 304.
MLA KOÇAK ZÜLFİYE,AMEDOSKİ Dragana 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. Tarih İncelemeleri Dergisi, vol.31, no.1, 2016, ss.277 - 304.
AMA KOÇAK Z,AMEDOSKİ D 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. Tarih İncelemeleri Dergisi. 2016; 31(1): 277 - 304.
Vancouver KOÇAK Z,AMEDOSKİ D 1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ. Tarih İncelemeleri Dergisi. 2016; 31(1): 277 - 304.
IEEE KOÇAK Z,AMEDOSKİ D "1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ." Tarih İncelemeleri Dergisi, 31, ss.277 - 304, 2016.
ISNAD KOÇAK, ZÜLFİYE - AMEDOSKİ, Dragana. "1662 YILINDA UYVAR SEFERİ İÇİN HAZIRLANAN SÜRSAT DEFTERİ". Tarih İncelemeleri Dergisi 31/1 (2016), 277-304.