Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 519 - 532 Metin Dili: Türkçe

Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek düzeyleri ile sosyal girişimcilik özellikleri ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda araştırma, Mersin Toros Üniversitesi'nin farklı bölüm ve sınıflarında öğrenim görmekte olan 302 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin algıladıkları sosyal destek düzeyinin sosyal girişimciliklerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin sosyal girişimcilik algılarında özel bir insan (0.398) ve aile (0.351) desteğinin önemli etkenler olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra algılanan sosyal desteğin cinsiyet değişkenine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı ancak sosyal girişimcilik algısının ise farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

The Effect of Perceived Social Support on Social Entrepreneurship: A Research on University Studensts

Öz:
The purpose of this study is to examine the relationship between university students' social support levels and social entrepreneurship characteristics. In this context, the research was carried out on 302 university students studying in different departments and classes of Mersin Toros University. It has been identified that the level of social support perceived by students influences their social entrepreneurship positively. Also it has been determined that the support of the a special person (0.398) and family (0.351) are the most important factors on their perception of social entrepreneurship. And also, it has been determined that according to gender variant, perceived social support was defined significantly differentiating but social entrepreneurship perception was not differentiating
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abu-Saifan, S. (2012). Social entrepreneurship: Definition and boundaries. Technology Innovation Management Review, February, 22-27.
 • Argon, T., & Selvi, Ç. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sahip oldukları girişimcilik değerleri ve algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 179-206.
 • Argüden, Y. (2015). Sosyal girişimcilik. http://www.arge.com/tr/makaleler/sosyal-girisimcilik, (10.05.2017).
 • Arıcıoğlu, A. (2008). Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek. Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Asılsoy, B. (2016). Marka konumlandırmasında sosyal girişimcilik kavramının önemi: Hizmet sektöründe bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Aslan, G., Araza, A., & Bulut, Ç. (2012). Sosyal girişimciliğin kavramsal çerçevesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 7(2), 69-88.
 • Austin, J., Stevenson, H., & Wei-Skillern, J. (2006). Social and commercial entrepreneurship: Same, different, or both? Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 1-22.
 • Baran, M., Küçükakça, G., & Ayran, G. (2014). Sağlık yüksekokulu öğrencilerinde algılanan sosyal destek düzeyinin sigara kullanımı üzerine etkisi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 15(1), 9-15.
 • Betil, İ. (2010). Sivil toplum, sosyal sermaye, sosyal girişimcilik. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 21-25.
 • Carlson, D. S., & Perrewe, P. L. (1999). The role of social support in the stressor-strain relationship: An examination of work-family conflict. Journal of Management, (25), 513-540.
 • Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Psychosom Med., (38), 300-314.
 • Coşkun, E. (2015). Gönüllü kuruluşların okul öncesi sosyal girişimcilik eğitimindeki rolü. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yalova.
 • Crisan, C. M., & Borza, A. (2012). Social entrepreneurship and corporate social responsibilities. International Business Research, (5)2, 106-113.
 • Çavuş, M. F. (2009). Gençlerde algılanan sosyal desteğin öz-yeterlilik inancına etkileri. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 1-11.
 • Çeçen, A. R. (2008). Öğrencilerin cinsiyetlerine ve ana baba tutum algılarına göre yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 415-431.
 • Çermik, F., & Şahin, İ. F. (2015). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Current Research in Education, 1(2), 76-88.
 • Demaray, M. K., & Malecki, C. K. (2003). Importance ratings of socially supportive behaviours by children and adolescents. School Pyschology Review, 32(1), 108-132.
 • Denizalp, H. (2009). Toplumsal dönüşüm için sosyal girişimcilik rehberi (2. Baskı). Ankara: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yayını, Odak Ofset Matbaacılık.
 • Eker, D., & Arkar, H. (1995). Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeğinin faktör yapısı, geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikoloji Dergisi, 34, 45-55.
 • Eldeleklioğlu, J. (2006). Üniversite öğrencilerinin algıladıkları sosyal destek ile depresyon ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 727-752.
 • Ercan, S. (2016). Türkiye’de sosyal girişimcilik ve yarattığı etkilerin değerlendirilmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Estrin, S., Mickiewicz, T., & Stephan, U. (2016). Human capital in social and commercial entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 31, 449-467.
 • Gusseinova, D. (2015). Sosyal girişimcilik olgusu ve bir örnek olay incelemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Gümüş, H. (2015). Evli bireylerin sosyal destek düzeyleri ile yaşam doyumları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 150-162.
 • Güven, S., Şener, A., & Yıldırım, B. (2011). Eşlerin farklı değişkenlere göre sosyal destek algısı. Hacette Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, www.sdergi.hacettepe.edu.tr/?page=makaleler, (11.05.2017).
 • Helvacıoğlu, E. (2013). Sosyal girişimcilik boyutunda kütüphaneler. Bilgi Dünyası, 14(1), 199-203.
 • Işık, E. (2013). Mesleki sonuç beklentisinin yordayıcıları olarak algılanan sosyal destek ve denetim odağı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(3), 1419-1430.
 • Karatepe, O. M. (2010). The effect of positive and negative work-family interaction on exhaustion, does work social support make a difference? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(6), 836-856.
 • Koçak, O., & Kavi, E. (2014). Sosyal politika aktörü olarak sosyal girişimci belediyecilik. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(6), 26-49.
 • Koçak, S., & Özdemir, M. (2015). Öğretmen adaylarının okul yöneticiliğine yönelik tutumları üzerinde sosyal girişimciliğin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 631-645.
 • Kostetska, I., & Berezyak, I. (2014). Social entrepreneurship as an innovative solution mechanism of social problems of society. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 36(3), 569-577.
 • Kümbül Güler, B. (2011). Yoksullukla mücadelede sosyal girişimcilik: Ashoka üyelerinden sosyal yenilikçi örnek uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(3), 79-111.
 • London, M., & Morfopoulos, R. G. (2010). Social entrepreneurship. New York: Routledge. Lopez, S. T., Calvo, J. V. P., & Garcia, J. H. (2014). Service-learning as training for social entrepreneurship: An experience in the university. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 139, 504-511.
 • Lundstrom, A., Zhou, C., Von Friedrichs, Y., & Sundin, E. (2014). Social entrepreneurship: leveraging economic, political, and cultural dimensions. Switzerland: Pringer International Publishing.
 • Mair, J., & Noboa, E. (2003). Social entrepreneurship: How intentions to create a social enterprise get formed. Working Paper, IESE Business School, University of Navarra, 521, 1-20.
 • Mari, J., & Marti, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business, 41(1), 36–44.
 • Morgeson, F. P., & Humphrey, S. E. (2006). The work design questionnaire (wdq): Developing and validating a comprehensive measure for assessing job design and the nature of work. Journal of Applied Psychology , 91(6), 1321-1339.
 • Nga H., J. K., & Shamuganathan, G. (2010). The influence of personality traits and demographic factors on social entrepreneurship start up intentions. Journal of Business Ethics, 95, 259-282.
 • Özdevecioğlu, M., & Cingöz, A. (2009). Sosyal girişimcilik ve sosyal girişimciler: Teorik çerçeve. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 82, 81-95.
 • Öztürk, H., Sevindik, F. N., & Yaman, S. Ç. (2006). Öğrencilerde yalnızlık ve sosyal destek ile bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 383-394.
 • Polatçı, S. (2015). Örgütsel ve sosyal destek algılarının yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş ve evlilik tatmininin aracılık rolü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 25-44.
 • Reyhanoğlu, M., & Akın, Ö. (2012). Ticari girişimciler ne kadar sosyal girişimcidir? İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 23(71), 8-33.
 • Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B., & Sarason, B. R. (1983). Assesing social support: The social support questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology , 44(1), 127-139.
 • Sekaran, U. (1992). Research methods for business. John Wiley ve Sons, Inc.: Canada.
 • Toepfer, S. M. (2010). Family social support and family intrusiveness in young adult women. Family Science Review, 15( 2), 57-65.
 • Truxıllo, D. M., Cadiz, D. M., Rineer, J. R., Zaniboni, S., & Fraccaroli, F. (2012). A lifespan perspective on job design: Fitting the job and the worker to promote job satisfaction, engagement, and performance. Organizatinal Psychology Review, 2(4), 340- 360.
 • Yılmaz, E., Yılmaz, E., & Karaca, F. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi, 18(2), 71-79.
 • Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assesment, 52(1), 30-41.
 • Zimet, G. D., Powell, S. S., Farley, G. K., Werkman, S., & Berkoff, K. A. (1990). Psychometric properties of the multidimensional scale of perceived social support. Journal of Personality Assessment, 55, 610-617.
APA ÇAVUŞ M, PEKKAN N (2017). Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(3), 519 - 532.
Chicago ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8, no.3 (2017): 519 - 532.
MLA ÇAVUŞ MUSTAFA FEDAİ,PEKKAN NAZMİYE ÜLKÜ Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.3, 2017, ss.519 - 532.
AMA ÇAVUŞ M,PEKKAN N Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(3): 519 - 532.
Vancouver ÇAVUŞ M,PEKKAN N Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(3): 519 - 532.
IEEE ÇAVUŞ M,PEKKAN N "Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma." İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8, ss.519 - 532, 2017.
ISNAD ÇAVUŞ, MUSTAFA FEDAİ - PEKKAN, NAZMİYE ÜLKÜ. "Algılanan Sosyal Desteğin Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8/3 (2017), 519-532.