Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 259 - 271 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi

Öz:
Bu araştırmanın genel amacı bilişsel okuma stratejilerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yarı deneysel desen kullanılmış ve araştırmanın çalışma grubunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 20 kişi yer almıştır. Araştırma verileri Öğrencilerin kur düzeyine uygun olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan çoktan seçmeli okuduğunu anlama testleri ile toplanmış ve Ortak Değişkenli Varyans Analizi (ANCOVA) analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre gruplara uygulanan sontest sonucunda kontrol grubunun puanlarının aritmetik ortalaması 30,00 iken deney grubunun puanlarının aritmetik ortalamasının 53,75 olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre deney grubu ile kontrol grubunun son-test puanlarının aritmetik ortalamaları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu söylenebilir. Ortak değişkenli varyans analiz (ANCOVA) sonuçları incelendiğinde ortalama puanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma stratejilerinin öğretiminin öğrenci başarısını artırdığını göstermektedir
Anahtar Kelime:

The Effects of Reading Strategies Instruction on the Reading Comprehension Skill of the Students who Learn Turkish as a Foreign Language

Öz:
The main purpose of this research is to determine effect of cognitive reading strategies on the reading comprehension skills of students who learn Turkish as a foreign language. In accordance with this purpose, a quasi-experimental research design was used, and study group consisted of 20 students who were learning Turkish as a foreign language. The data were collected through level appropriate multiple-choice reading comprehension tests which were developed by the researchers in accordance with the level of the students and were analyzed, using covariance analysis (ANCOVA). Based on the results of the post-test which was administered to the groups, it was seen that while the arithmetic mean score of the control group was 30,00, the arithmetic mean score of the experimental group was 53,75. Based on this finding, a significant difference appeared between the arithmetic means of the final test scores belonging to the experimental and control groups in favor of the former. It was found that there was also a significant difference between the averages of the groups when the results of the covariate analysis of variance (ANCOVA) were examined. The results indicated that reading strategy instruction had a positive impact on the reading achievement of students who were learning Turkish as foreign language
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyol, H. (2013). Okuma. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.) İlköğretimde Türkçe öğretimi (ss. 15-48). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aygüneş, M. (2007). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirme yolları. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Bak, Ç. (2011). Üniversite öğrencilerinin okuma stratejilerini kullanımına dair diller arası bir karşılaştırma: birinci dil olarak türkçe, ikinci dil olarak fransızca ve üçüncü dil olarak ingilizce. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Barnett, M. A. (1988). Reading Through Context: How Real and Perceived Strategy Use Affects L2 Comprehension. The Modem Language Journal, 72, 150-162.
 • Bauman, J. F. (1984). The Effectiveness Of A Direct İnstruction Paradigm For Teaching Main İdea Comprehension. Reading Research Quarterly, 20, 93-117.
 • Bayezit, H. (2013). Yabancı dil olarak türkçe ve ingilizce ders kitaplarındaki öğrenme stratejilerinin kullanımı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Beaugrande, R. A. de& Dressler, W. U. (1981). Introduction to text linguistics. New York: Longman Inc.
 • Bedir, H. (1998). Türk öğrencilerin okuma anlama yetilerinde bilişsel öğrenme stratejileri kullanmalarının etkisi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Block, E. (1986). The Comprehension Strategies of Second Language Readers. TESOL Quarterly, 20/3, 463-494.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal blimler için veri analizi el kitabı. (3. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Carrell, P. L. (1985). Facilitating ESL Reading by Text Structure. TESOL Quarterly, 19, 727-752. Council of Europe (2002). Common european framework of reference for languages. Cambridge: CUP. https://europass.cedefop.europa.eu/tr/resources/european-language-levels-cefr, Erişim Tarihi 15.01.2016
 • Deneme, S. (2008). Yabancı dilde yazma becerisinin gelişiminde özetleme tekniğinin öğretimi ve başarıya etkisi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Doğan, B. (2002). Strateji öğretiminin işbirlikçi ve geleneksel sınıflarda okuduğunu anlama becerileri, güdü ve hatırda tutma üzerindeki etkileri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Emre, Y. (2014). Farklı akademik seviyedeki 4. sınıf öğrencilerinin okuma stratejilerini kullanma durumları. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Epçaçan, C. (2008). Okuduğunu anlama stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Eraslan, E. (2008). Yabancı dil öğretiminde sözcüğün anlamını kestirme starejisinin okuduğunu anlamaya etkisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ertürk, S. (1972). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • Gelen, İ. (2003). Bilişsel farkındalık stratejilerinin Türkçe dersine ilişkin tutum, okuduğunu anlama ve kalıcılığa etkisi. Adana: Çukurova Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Gül, M. (2013). Ortaokul 6-7-8 sınıf öğrencilerinin kitap okuma amaç ve stratejileri. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Halliday, M. A. K. ve Hasan, R. (1976). Cohesion in English. New York: Longman Group UK Limited.
 • Hamp-Lyons, L. (1985). Two Approaches To Reading: A Classroom- Based Study. Reading in a Foreign Language, 3, 363-373.
 • Hosenfeld, C. (1977). A preliminary investigation of the reading strategies of successful and nonsuccessful second language readers. System, 5, 110-123.
 • İşeri, K. (1998). Okuma Ediniminin Eğitimsel İşlevi. Tömer Dil Dergisi, 70, 5-18.
 • Janzen, J. (2003). Developing Strategic Readers in Elementary School. Reading Psychology: an International Quarterly, 24, 25-55.
 • Kaman, Ş. (2012). Akıcı okuma stratesilerini kullanmanın ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinde okuma becerisini geliştirmeye etkisi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2007). İlköğretim Türkçe öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama becerileri üzerine alan araştırması. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Kern, R. G. (1989). Second Language Reading Strategy İnstruction: Its Effects on Comprehension and Word Inference Ability. The Modern Language Journal, 73, 135-149.
 • Knight, S., Padron, Y. & Waxman, H. C. (1985). The Cognitive Reading Strategies of ESL Students. TESOL Quarterly, 19, 789-792.
 • Koç, N. (1998). Yabancılar için dil bilgisi öğrenci kitabı (2. Baskı). İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Kuzu, T. (2003). Etkileşimsel modele uygun okuma öğretiminin Türkçe bilgilendirici metinleri anlama düzeyine etkisi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Lovett, S. B. ve Flavell, J. H. (1990). Understanding and Remembering: Childrens Knowledge About The Differential Effects of Strategy and Task Variables on Comprehension And Memorization. Child Development, 61/6, 1842-1858.
 • MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özercan, M. G. (2010). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin kullandığı öğrenme ve okuma stratejilerinin seviye belirleme sınav sonuçlarıyla karşılaştırıması. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Özkan Gürses, M. (2011). Fransızca yabancı dil dersinde bilişsel akademik dil öğrenme yaklaşımına dayalı okuma stratejileri öğretiminin okuduğunu anlamaya ve strateji kullanmaya etkisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi örneği. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Paris, S. G., Wasik B. A. & Turner J. C. (1996). The development of strategic readers’. R. Barr, M. Kamil, P. Mosenthal & P. D. Pearson in (Eds.). Handbook of reading research (pp. 609-640). New York: Longman.
 • Sarig, G. (1987). High-level reading in the first and in the foreign language: some comparative process data. J.
 • Devine, P. L. Carrell, & D. E. Eskey (Eds.). Research in reading in English as a second language (pp. 105- 123). Washington, DC: Teachers of English to Speakers of Other Languages.
 • Schunk, D. H. (2009). Öğrenme teorileri. (Çev. Ed.: M. Şahin). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Smith, E. E. & Kosslyn, S. M. (2014). Bilişsel psikoloji. (Çev. Ed.: M. Şahin). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Şahin, A. (2010). Avrupa dil gelişim dosyası bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmeye yönelik malzeme oluşturma. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Temizkan, M. (2007). İlköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde okuma stratejilerinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Topuzkanamış, E. (2009). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Upton, T. A. (1997). First and Second Language Use in Reading Comprehension Strategies of Japanese ESL Students. The Electronic Journal for English as a Second Language, 3(1), 1-24.
 • Wellman, H. M. (1988). The early development of memory strategies. F.E. Weinhert & M. Perlmutter (Eds.). Memory development: Universal changes and individual differences (pp. 3-29). Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Yılmaz, S. (2008). Başarılı ve başarısız 7.sınıf öğrencilerinin Türkçe derslerinde kullandıkları okuma stratejileri ve yaratıcılık düzeyleri. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
APA BALCI A, DÜNDAR S (2017). Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. , 259 - 271.
Chicago BALCI AHMET,DÜNDAR Semih Alper Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. (2017): 259 - 271.
MLA BALCI AHMET,DÜNDAR Semih Alper Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. , 2017, ss.259 - 271.
AMA BALCI A,DÜNDAR S Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. . 2017; 259 - 271.
Vancouver BALCI A,DÜNDAR S Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. . 2017; 259 - 271.
IEEE BALCI A,DÜNDAR S "Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi." , ss.259 - 271, 2017.
ISNAD BALCI, AHMET - DÜNDAR, Semih Alper. "Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi". (2017), 259-271.
APA BALCI A, DÜNDAR S (2017). Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 259 - 271.
Chicago BALCI AHMET,DÜNDAR Semih Alper Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi 5, no.2 (2017): 259 - 271.
MLA BALCI AHMET,DÜNDAR Semih Alper Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.5, no.2, 2017, ss.259 - 271.
AMA BALCI A,DÜNDAR S Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2017; 5(2): 259 - 271.
Vancouver BALCI A,DÜNDAR S Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi. 2017; 5(2): 259 - 271.
IEEE BALCI A,DÜNDAR S "Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi." Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5, ss.259 - 271, 2017.
ISNAD BALCI, AHMET - DÜNDAR, Semih Alper. "Okuma Stratejileri Öğretiminin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi". Ana Dili Eğitimi Dergisi 5/2 (2017), 259-271.