İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma

Yıl: 2017 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 293 - 304 Metin Dili: Türkçe

İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Çalışanların davranışları işyerinin standartlarına göre şekillenmektedir. İşyerinde sunulan iyi şartlar çalışanları motive ederken, kötü şartlar çalışanlar üzerinde negatif etkiye sahiptir. Ekonominin önemli alanlarından biri olan hizmet sektöründeki çalışan davranışlarının incelenmesi hem makro ekonomik dengeler hem de çalışan davranışlarının ortaya çıkarılması için önemli bir durumdur. Bu bağlamda mevcut araştırma Kırklareli'nde çalışan satış temsilcilerinin iş stresi ve çalışma yaşamı kalitesi algılarının; iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti ile olan ilişkilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. 128 satış temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması sonuçlarına göre; iş stresi ile iş tatmini arasında negatif, iş stresi ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif, çalışma yaşamı kalitesi ile iş tatmini arasında pozitif, çalışma yaşamı kalitesi ile iş performansı arasında pozitif ve çalışma yaşamı kalitesi ile işten ayrılma niyeti arasında negatif bir ilişki bulunmaktadır. Son olarak da iş stresi düzeyi ile iş performansı arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Reflection of Job Stress and Work Life Quality Perception: A Research on Sales Representatives

Öz:
The behavior of employees is shaped by the standards of the workplace. While the good conditions offered at the workplace motivate employees, the bad conditions have a negative effect on employees. Examining employee behavior in the service sector, which is one of the important areas of the economy, is an important situation for revealing both macroeconomic balances and employee behavior. In this context, the current research aims to reveal the relations among job satisfaction, job performance and turnover intention of the perceptions of job stress and work life quality of sales representatives, working in Kirklareli. According to the results of the survey, conducted with the participation of 128 sales representatives, there is a negative relation between job stress and job satisfaction; a positive relation between job stress and job turnover intention; a positive relation between work life quality and job satisfaction; a positive relation between work life quality and job performance and a negative relation between work life quality and turnover intention. Finally, it is concluded that there is no relationship between job stress level and job performance.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bacon, L.D. (1999). Using LISREL and PLS to measure customer satisfaction. Sawtooth Software Conference Proceedings, La Jolla, California, Feb 2-5, 305-306.
 • Bagozzi, R.P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94.
 • Barutçugil, I. (2004). Stratejik ınsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bektaş, H. (2015). İkili değişkenler için faktör analizi: Çalışma yaşamı kalitesi üzerine bir uygulama. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
 • Bell, L., Virden, T., Lewis, D., & Cassidy, B. (2015). Effects of 13-hour 20-minute work shifts on law enforcement officers' sleep, cognitive abilities, health, quality of life, and work performance: The phoenix study. Police Quarterly, 18(3), 293-337.
 • Berberoğlu, M., & Sağlam, B. (2010). Meslek yüksekokulu akademik personellerinin tükenmişliği ve iş tatmini üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 2, 102-118.
 • Bilgin, N. (1995) Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Brayfield, A.H., & Rothe, H.F. (1951). An Index of Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology, 35(5), 307-311.
 • Büte, M. (2015). Nepotizm ve İş Tatmini İlişkisinde İş Stresinin Aracı Rolü Var Mıdır?. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, 1-8.
 • Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D., & Klesh, J. (1979). The Michigan Organizational Assessment Questionnaire. University of Michigan Ann Arbor, Unpublished Manuscript.
 • Collie, R. J., Shapka, J.D., Perry, N.E., & Martin, A.J. (2015). Teachers' Beliefs about Social-Emotional Learning: Identifying Teacher Profiles and Their Relations with Job Stress and Satisfaction. Learning and Instructio, 39, 148-157.
 • Çınar, O., Karcıoğlu, F., & Akdaş, K. (2016). İş yaşamında iş tatmini, örgütsel özdeşleme ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Erzurum'da bir kamu kurumu örneği. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 121-136.
 • Dekoulou, P., & Trivellas, P. (2015). Measuring the ımpact of learning organization on job satisfaction and ındividual performance in Greek advertising sector. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 367-375.
 • Demir, M. (2011). İşgörenlerin çalışma yaşamı kalitesi algılamalarının işte kalma niyeti ve işe devamsızlık ile ilişkisi. Ege Akademik Bakış, 11(3), 453-464.
 • Devi, A., & Sharma, J. (2013). Investigating role stress in frontline bank employees: A cluster based approach. IIMB Management Review, 25(3), 171-178.
 • Dugdill, L. (2000). Developing a holistic understanding of work place. Health and Ergonomics, 43, 1738-1749.
 • Farooqui, M.S., & Nagendra, A. (2014). The ımpact of person organization fit on job satisfaction and performance of the employees. Procedia Economics and Finance, 11, 122-129.
 • Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Gül, H., Gökçe, O.E., & Gökçe, H. (2008). İş tatmini, iş stresi, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti ve performans arasındaki ilişkiler: Sağlık sektöründe bir uygulama. Akademik Bakış, 15, 1-11.
 • Hans, A., Mubeen, S.A., Mishra, N., & Al-Badi, A.H. (2015). A study on occupational stress and quality of work life (QWL) in private colleges of oman (Muscat). Global Business & Management Research, 7(3), 55-68.
 • Hsu, M.Y., & Kernohan, G. (2006). Dimensions of hospital nurses' quality of working life. Journal of Advanced Nursing, 54(1), 120-131.
 • Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A Review of Four Recent Studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
 • Hwang, H., Malhotra, N.K., Kim, Y., Tomiuk, M.A., & Hong, S. (2010). A Comparative Study on parameter recovery of three approaches to structural equation modeling. Journal of Marketing Research, 47, 699-712.
 • Jung, H.S., & Yoon, H.H. (2014). Antecedents and consequences of employees' job stress in a foodservice industry: Focused on emotional labor and turnover intent. International Journal of Hospitality Management, 38, 84-88.
 • Kerce E.W., & Booth-Kewley S. (1993). Quality of work life surveys in organisations: Methods and benefits. SAGE Focus Editions, London.
 • Keser, A. (2006). Çağrı merkezi çalışanlarında iş yükü düzeyi ile iş doyumu ilişkisinin araştırılması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 100-119.
 • Kitratporn, P., & Puncreobutr, V. (2016). Quality of work life and organizational climate of schools located along the Thai-Cambodian borders. Journal of Education and Practice, 7(11), 134-138.
 • Koustelios, A.D. (2001). Personal characteristics and job satisfaction of Greek teachers. The International Journal of Educational Management, 15(7), 354.
 • Lambert, E.G., Minor, K.I., Wells, J., & Hogani N.L. (2016). Social support's relationship to correctional staff job stress, job involvement, job satisfaction, and organizational commitment. The Social Science Journal, 53, 22-32.
 • Lee, B.-K., Seo, D.-K, Lee, J.-T., Lee, A.-R., Jeon, H.-N., & Han, D.-U. (2016). Impact of work environment and work-related stress on turnover intention in physical therapists. The Journal of Physical Therapy Science, 28, 2358-2361.
 • Lee, D.J., Singhapakdi, A., & Sirgy, M.J. (2007). Further validation of a need-based quality-of-work-life (QWL) measure: Evidence from marketing practitioners. Applied Research in Quality of Life, 2(4), 273-287.
 • Leischnig, A., Ivens, B.S., & Henneberg, S.C. (2015). When stress frustrates and when it does not: Configural models of frustrated versus mellow salespeople. Psychology & Marketing, 32(11), 1098-1114.
 • Manea, C.N., Salceanu, C., Chiper, C., & Chiper, I. (2013). Occupational stress and tolerance of bank employees. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 92, 495-500.
 • Mulki, J.P., Jaramillo, F., Goad, E.A., & Pesquera, M.R. (2015). Regulation of emotions, interpersonal conflict, and job performance for salespeople. Journal of Business Research, 68(3), 623-630.
 • Nayak, T., & Sahoo, C. (2015). Quality of work life and organizational performance: The mediating role of employee commitment. Journal of Health Management, 17(3), 263-273.
 • Onay, M., & Kılcı, S. (2011). Iş stresı ve tükenmışlık duygusunun ışten ayrılma nıy etı üzerın e etkılerı: Garsonlar ve asçıbasılar. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 363-372.
 • Özaslan, G. (2010). Araştırma görevlilerinin çalışma yaşamı kalitesinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Park, J.E., & Deitz, G.D. (2006). The effect of working relationship quality on salesperson performance and job satisfaction: Adaptive selling behavior in korean automobile sales representatives. Journal of Business Research, 59(2), 204-213.
 • Perrewe, P.L., Quick, J.C., & Rossi, A.M. (2009). Stress and quality of working life: The positive and the negative. Charlotte, N.C.: Information Age Publishing.
 • Sabuncuoğlu, Z., & Tüz, M. (2001). Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Safarzei, E., Darban, F., & Mazloum, S. (2016). Effect of stress on the nurses' work life quality in psychiatric ward. IIOAB Journal, 7(10), 16-21.
 • Sandmark H. (2009). Job mismatching, unequal opportunities and long-term sickness absence in female white-collar workers in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 37, 1, 43-49.
 • Shen, J., Benson, J., & Huang, B. (2014). High-performance work systems and teachers' work performance: The mediating role of quality of working life. Human Resource Management, 53(5), 817-833.
 • Srivastava, A.K. (2008). Effect of perceived work environment on employees' job behaviour and organizational effectiveness. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 34(1), 47-55.
 • Şimşek, Ş., Akgemci, T., & Çelik, A. (2001). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Geliştirilmiş 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Touzani, M., Hirschman, E.C., Salah, L.H. (2016). Retail stressors in the Middle East/North Africa Region. Journal of Business Research, 69(2), 726-735.
 • Töremen, F., & Demir, S. (2016). Sahip oldukları psikolojik sermayenin öğretmenlerin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34), 166-179.
 • Trivellas, P., Reklitis, P., & Platis, C. (2013). The effect of job related stress on employees' satisfaction: A survey in health care. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 718-726.
 • Turunç, Ö., Tabak, A., Şeşen, H., & Türkyılmaz, A. (2010). Çalışma yaşamı kalitesinin prosedür adaleti, iş tatmini, iş stresi ve işten ayrılma niyetine etkisi. İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 12(2), 115-134.
 • Türkay, O. (2015). Çalışma yaşamı kalitesinin iş memnuniyeti ve bağlılık üzerine etkileri: Seyahat acentaları üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi, 22(1), 239-256.
 • Van Laar, D., Julian, A.E., & Simon, E. (2007). The work-related quality of life scale for healthcare workers. Journal of Advanced Nursing, 60(3), 325-333.
 • Walton R.E. (1975). Improving the quality of work life. Harvard Business Review, May-June, 12-16.
 • Wong, K.K. (2010). Handling Small Survey Sample Size and Skewed Dataset with Partial Least Square Path Modelling. Vue: The Magazine of the Marketing Research and Intelligence Association, November, 20-23.
 • Yapraklı, Ş., Yılmaz, M.K. (2007). Çalışanların iş stresi algılarının iş tatminleri üzerindeki etkisi: Erzurum'da ilaç mümessilleri üzerinde bir saha araştırması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 155-183.
 • Yenihan, B., Öner, M., Çiftyıldız, K. (2014). İş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki: Otomotiv işletmesinde bir araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 5(1), 38-49.
APA DÜLGEROĞLU İ, BAŞOL O (2017). İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(2), 293 - 304.
Chicago DÜLGEROĞLU İSMAİL,BAŞOL OĞUZ İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8, no.2 (2017): 293 - 304.
MLA DÜLGEROĞLU İSMAİL,BAŞOL OĞUZ İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.2, 2017, ss.293 - 304.
AMA DÜLGEROĞLU İ,BAŞOL O İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(2): 293 - 304.
Vancouver DÜLGEROĞLU İ,BAŞOL O İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 8(2): 293 - 304.
IEEE DÜLGEROĞLU İ,BAŞOL O "İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma." İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8, ss.293 - 304, 2017.
ISNAD DÜLGEROĞLU, İSMAİL - BAŞOL, OĞUZ. "İş Stresi ve Çalışma Yaşamı Kalitesi Algısının Yansımaları: Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma". İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 8/2 (2017), 293-304.