Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 43 Sayfa Aralığı: 110 - 137 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ

Öz:
Eğitim sistemlerinin temel hedefi evrensel, bilimsel, yenilikçi ve nihayet ulusal anlamda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesidir. Tüm bu hedeflere ulaşmak için ise eğitim sistemleri, öğretim sürecine ışık tutabilecek ve öğretmenlere rehberlik edebilecek güçlü bir öğe olan öğretim programlarını işe koşmaktadırlar. Ancak öğretim sürecinin gerçekleşmesinde bu denli önemli kabul edilen öğretim programlarının uygulamada birtakım etkenler sebebiyle hedeflediği noktaya ulaşamadığı görülmektedir. Bu durum esas olarak "programa bağlılık" kavramına işaret etmektedir. Programa bağlılık bu çalışmada amaçlanan öğretim programı ile uygulamadaki öğretim programı arasındaki uyum olarak ele alınmıştır. Bu araştırmanın amacı, Gaziantep ili merkez ilçede ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin programa bağlılığı etkileyen faktörler hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 öğretim yılında Gaziantep ili merkez ilçede ilköğretim okullarında görev yapan farklı branşlardaki 104 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve "benzer deneyimler yaşayan kişilerin ortak bazı görüş ve algılarının mevcut olduğu" prensibine dayanan olgubilim yöntemi kullanılmıştır. Veri analizi kapsamında içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan araştırma, programa bağlılığı etkileme konusunda araştırmacılar tarafından belirtilen faktörlerin (Okul, öğretmen, eğitim sistemi ve programlar) araştırmadaki öğretmenler tarafından da dile getirildiğini, bunun yanısıra farklı faktörlerin de varlığı ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda, faktörler arasında en fazla okul-çevre faktörünün vurgulandığı ve sonra sırasıyla öğretim programı, öğretmen, sistem, öğrenci, kaynak-materyal, konu ve yönetim-uygulama faktörlerinin programa bağlılığı etkilediği sonucuna da ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CURRICULUM FIDELITY

Öz:
The main goal of educational systems is to train world-wide, scientific, modernist and ultimately qualified human power in national level. To achieve this aim educational systems use curricula, a powerful element that can shed light on the teaching process and guide teachers for instruction. However, it can be seen that the curricula implementing the educational process can not reach to the target point due to some factors in practice. This mainly refers to the concept of "curriculum fidelity".. consistence between planned curriculum and practical curriculum in this study. The aim of this study is to analyze the opinions of the elemantary and secondary school teachers about curriculum fidelity. The study group of the research is composed of 104 teachers in different branches working in primary schools in central province of Gaziantep in 2015-2016 school year. In the study, phenomenologic method based on the principle of "some common opinions and perceptions of people with similar experiences are available", which is one of the qualitative research methods, is used. Content analysis is used to analyze the data. School, teacher, educational system and curriculums were the factors determined in advance, but some other factors were revealed after the data analysis. School-environment has got the highest score of frequency that teachers stated, and curriculum, teachers, system, student, source-material, subject and administration-practice respectively
Anahtar Kelime:

Konular: Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ananda, S. (2003). Rethinking issues of alignment under No Child Left Behind. WestEd. San Franscisco: WestEd Institute.
 • Bay, E. (2016). Developing a scale on factors regarding curriculum alignment. Journal of Education and Training Studies, 4(5), 8-17.
 • Bay, E., Vural Ö. F., Kahramanoğlu, R. ve Aydın Aşk, Z. (2016). Teacher Views On SchoolBased Curriculum Development Approach (An Analysis Of Applicability In Turkey),Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 34 (13), 180-201.
 • Brown, A. L., & Campione, J. (1996). Psychological theory and the design of innovativelearning environments: On procedures, principles and systems. In L. Schauble & R.Glaser (Eds.), Innovations in learning: New environments for education (pp. 289 –325). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 • Bümen, N.T., Çakar, E. ve Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 203-228
 • Carole J. O. (2003). A Curriculum Module Enhances Students' Gerontological Practice-Related Knowledge and Attitudes. Journal of Gerontological Social Work, 38(4), 85-102. DOI: 10.1300/J083v38n04_08
 • Case, B. ve Zucker, S. (2005). Horizontal and Vertical Alignment, at the China–US Conference on Alignment of Assessments and Instruction, July, Beijing, China.
 • Döş, B. (2016). Öğretmenlerin Mesleki Bilgi ve Beceri Eksikliklerinin İncelenmesi: Nitel Bir Analiz. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 41-52.
 • Fuhrman, S. H. (1993a). Designing coherent educational policy: Improving the system. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Fuhrman, S. H. (1993b). The politics of coherence. In S. H. Fuhrman (Ed.), Designing coherent educational policy: Improving the system (pp. 1 – 34). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Glatthorn, Allan A. (2000). The Princpal as Curriculum Leader: Shaping What Is Taught &Tested (2nd ed).Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press.
 • Gürkan, T. (2005). Programın yapısal boyutları ve program geliştirme süreci. Gültekin, Mehmet (Editör). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.
 • Güven, S. (2010). İlköğretim hayat bilgisi dersi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35 (156), 85-95.
 • Gwimbi, E. & Monk, M. (2003). A study of the association of attitudes to the philosophy of science with classroom contexts, academic qualification and professional training, amongst A level biology teachers in Harare, Zimbabwe. International Journal of Science Education, 25 (4), 469-488.
 • Houang, R.T. ve Schmidt, W.H. (2009). TIMSS International Curriculum Analysis and Measuring Educational Opportunities, http://www.iea.nl/fileadmin/ user_upload/IRC/IRC_2008/Papers/IRC2008_Houang_Schmidt.pdf adresinden 23.11.2015 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Kaira, L.T. (2010). Usıng item mappıng to evaluate alıgnment between currıculum and assessment(Unpublished Doctoral Dissertation). Graduate School of the University of Massachusetts Amherst.
 • Kopera-Frye, K., Mahaffy, J., & Svare, G.M. (2008), The map to curriculum alignment and improvement. In: Wright, A., Murray, S., and Wilson, M. (Eds.), CELT:collected essays on learning and teaching, Windsor ON: STLHE.
 • Kösterelioğlu, İ. ve Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 177-187. Doinumber:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2279.
 • Miles, B., M. & Huberiiian, A., M. (1998). Data management and analysis methods. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (Ed.). Collecting and interpreting qualitatative materials (s.l 79-210). Thousand Oaks: Sage Pub.
 • Reiser, B. J., Spillane, J. P., Steinmuler, F., Sorsa, D., Carney, K., & Kyza, E. (2000). Investigating the mutual adaptation process in teachers’ design of technology-infused curricula. In B. Fishman &S. O’Connor-Divelbiss (Eds.), 4th International Conference of the Learning Sciences. (342–349). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 99-111.
 • Smith, M., & O’Day, J. A. (1991). Systemic school reform. In S. H. Fuhrman & B. Malen (Eds.), The politics of curriculum and testing (233 – 268). Bristol, PA: Falmer.
 • Songer, N. B., Lee, H.-S., & Kam, R. (2002). Technology-rich inquiry science in urban classrooms: What are the barriers to inquiry pedagogy? Journal of Research in Science Teaching, 39(2), 128-150.
 • Spillane, J. P. (1999). External reform initiatives and teachers’ efforts to reconstruct their practice: The mediating role of teachers’ zones of enactment. Journal of Curriculum Studies, 31, 143-175.
 • Şahin, S. ve Turanlı, N. (2005). Liselerde okutulmakta olan lise I. sınıf matematik kitaplarının değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 327-341.
 • Turan Özpolat, E. (2015). Öğretmenlerin Program Uyumluluğu ve Program Uyumluluğunu Etkileyen Faktörlerin Analizi (Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Örneği)(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Gaziantep.
 • Usiskin, K. (1993). Lessons from the Chicago mathematics project. Educational Leadership, 14-18.
 • Vasquez, K. (2014). What curriculum alignment is and is not. Seattle Public Schools. http://district.seattleschools.org/modules/cms/pages.phtml?pageid=210607&sessionid adresinden 16.06.2014 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Webb, N. L. (2007). Issues Related to Judging the Alignment of Curriculum Standards and Assessments, Applied Measurement in Education, 20 (1), 7-25. http://dx.doi.org/10.1080/08957340709336728
 • Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2007). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 6(2), 204-212, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, K., ve Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942-973. Erişim: http://www.InsanBilimleri.com.
APA TURAN ÖZPOLAT E, döş b, Kahramanoğlu R, Bay E (2017). PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. , 110 - 137.
Chicago TURAN ÖZPOLAT Esen,döş bülent,Kahramanoğlu Recep,Bay Erdal PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. (2017): 110 - 137.
MLA TURAN ÖZPOLAT Esen,döş bülent,Kahramanoğlu Recep,Bay Erdal PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. , 2017, ss.110 - 137.
AMA TURAN ÖZPOLAT E,döş b,Kahramanoğlu R,Bay E PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. . 2017; 110 - 137.
Vancouver TURAN ÖZPOLAT E,döş b,Kahramanoğlu R,Bay E PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. . 2017; 110 - 137.
IEEE TURAN ÖZPOLAT E,döş b,Kahramanoğlu R,Bay E "PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ." , ss.110 - 137, 2017.
ISNAD TURAN ÖZPOLAT, Esen vd. "PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ". (2017), 110-137.
APA TURAN ÖZPOLAT E, döş b, Kahramanoğlu R, Bay E (2017). PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(43), 110 - 137.
Chicago TURAN ÖZPOLAT Esen,döş bülent,Kahramanoğlu Recep,Bay Erdal PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.43 (2017): 110 - 137.
MLA TURAN ÖZPOLAT Esen,döş bülent,Kahramanoğlu Recep,Bay Erdal PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.43, 2017, ss.110 - 137.
AMA TURAN ÖZPOLAT E,döş b,Kahramanoğlu R,Bay E PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 0(43): 110 - 137.
Vancouver TURAN ÖZPOLAT E,döş b,Kahramanoğlu R,Bay E PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 0(43): 110 - 137.
IEEE TURAN ÖZPOLAT E,döş b,Kahramanoğlu R,Bay E "PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ." Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.110 - 137, 2017.
ISNAD TURAN ÖZPOLAT, Esen vd. "PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 43 (2017), 110-137.