ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Yıl: 2014 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 5 - 31 Metin Dili: Türkçe

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Öz:
Yükseköğrenimde dünyada yaşanan dinamizm, ülkemizdeki üniversite eğitim süreçlerini de etkilemektedir. Türkiye'de 60 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan iletişim eğitiminin dünyada ve ülkemizde farklı biçimlerde uygulamaları gözlemlenmektedir. Çalışmanın temel sorunsalı iletişim fakültelerindeki eğitim yapısının günümüz yükseköğrenim eğilimleri çerçevesinde değerlendirilmesidir. Çalışmada, yükseköğrenim sistemine kayıtlı 48 üniversitenin iletişim fakültelerinin eğitim yapıları incelenmiştir. İletişim eğitiminin genel yapısının yükseköğrenim trendleri bağlamında incelendiği çalışmada,iletişim eğitiminin yükseköğrenimin güncel eğilimlerinin oldukça uzağında olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Anahtar Kelime:

RETHINKING COMMUNICATION EDUCATION IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION TRENDS

Öz:
Innovations in Higher Educational Systems around the World affect the structure of university level education in Turkey. Many distinct applications of communication education are available around the World, as it has a background of 60 years in Turkey’s higher education system. Within this context, this paper argues posture of the education given in communication schools through the contemporary trends in higher education. The research investigates the educational structure of 48 communication schools of different universities subjected to the Turkish Higher Educational System. The study pointed out that communication education in Turkey fall behind the contemporary trends in higher education
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktan C C (2007) Yüksek Öğretimde Değişim: Global Trendler ve Yeni Paradigmalar, C C Aktan (ed), Değişim Çağında Yüksek Öğretim, Yaşar Üniversitesi Yayını, İzmir.
 • Altbach P G Reisberg L and Rumbley L E (2009) Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution, Report, UNESCO 2009 World Conference on Higher Education, Paris-France.
 • Birol V (2004) Öğrenci Merkezli Eğitim ve Çoklu Zeka, Hayat yay, İstanbul.
 • Callahan E (2006) Cultural Similarities and Differences in the Design of University Web sites, Journal of Computer-Mediated Communication 11, 239–273.
 • Chirst W (2006) Assessing Media Education: A Resource Handbook for Educators and Administrators, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey. Dağtaş E ve Kaymas S (1998) Türkiye’de İletişim Eğitimi Üzerine Öneriler, Kültür ve İletişim, 1 (1/2), 94-110
 • Delwich A, Gersch B and Rautiola S W (2006) Production and Graphics, W Christ (ed), Assessing Media Education: A Resource Handbook for Educators and Administrators, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 127-139.
 • Doğanay Ü ve Keskin F (2008) İletişim Çalışmalarında Kişilerarası İletişimin Yeri: Türkiye'deki Kişilerarası İletişim Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme, Kültür ve İletişim,11(1), 9-32.
 • Gürel T (2006) Halkla İlişkiler Profesyonelleri, İletişim Fakülteleri Mezunlarından Neler Arıyor: Ajans Yöneticilerinin Bakış Açıları, II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu. 27-28 Nisan 2006 Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi yay, 351-367.
 • http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm, erişim tarihi: 30.08.2013
 • http://ildek.atauni.edu.tr/?page_id=245, erişim tarihi: 28.08.2013
 • http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm, erişim tarihi: 30.08.2013
 • http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/fivecharacteristics-of-learner-centered-teaching/ , erişim tarihi: 16.08.2013
 • Karasar N (1998) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Kayıkçı K M E (2012) Paydaş Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Bologna Süreci Çalışmaları Çalıştayı I, www.hubologna.hacettepe.edu.tr/calistay/paydas gorusleri090512.ppt, erişim tarihi: 28. 06. 2013.
 • Kent M L, Taylor M and White W (2003) The Relationship between Web Site Design and Organizatonal Responsiveness to Stakeholders, Public Relations Review, 29(1), 66-77.
 • Kurul N (2010) Türkiye Üniversitelerinde 1980 Sonrası Dönem: İnsanın Özgürleşmesi Amacından Akademik Kapitalizme Geçişin Öyküsü, Bilim ve Gelecek, Aylık Bilim, Kültür ve Politika Dergisi, 71, Ocak.
 • Martin B and Etzkowitz H (2000) The Origin and Evolution of the University Species, Vest 13, 9-34.
 • Mutlu E (2000) Türkiye’de İletişim Eğitimi: Kişisel Bir Tarih Denemesi, İletişim, 8, 234-259.
 • Özden Y (2005) Öğrenme ve Öğretme, 7.bs, Pegem yay, Ankara.
 • Özer Ö (2006) Türkiye’de İletişim Eğitimi: Ankara’da Ulusal Medya’da Görev Yapan Muhabirlerin Düşünceleri ve Araştırmayla Gelen Öneriler, KİLAD, 8 (Güz), 57-81.
 • Slaughter S and Rhoades G (2004) Academic Capitalism in the New Economy: Challenges and Choices, American Academic-Academic Values, Market Values: The Shifting Balance, Volume 1, Number 1, 37-59.
 • Solmaz B, Arslan A, Aydın O B ve Doğan Ö (2012) Türkiye’de Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 253-269.
 • Tekeli İ (2003) Dünya’da ve Türkiye’de Üniversite Üzerinde Konuşmanın Deği- şik Yolları, Toplum ve Bilim Dergisi, 97, 123-143.
 • Tokgöz O (2003) Türkiye’de İletişim Eğitimi: Elli Yıllık Bir Geçmişin Değerlendirilmesi, Kültür ve İletişim. (6) 1: 9-32.
 • Uzun R (2007) İstihdam Sorunu Bağlamında Türkiye’de İletişim Eğitimi ve Öğ- renci Yerleştirme, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 25, Yaz-Güz, 117- 134.
 • Varol A ve Alemdar K (2007) İletişim Fakültelerinde Öğrenci Yerleştirmede Kar- şılaşılan Çelişkiler ve Çözüm Önerileri, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 24, Kış-Bahar, 718-729.
 • Vural B A ve Başok N (2004) Halkla İlişkiler Eğitiminde Müfredat ve Uygulamalar: Türk ve Amerikan Üniversitelerine Yönelik Kıyaslamalı Bir Çalışma, 2. Uluslar arası İletişim Sempozyumu, 17-19 Mart, 253-267.
APA ELPEZE ERGEÇ N (2014). ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Selçuk İletişim, 8(2), 5 - 31.
Chicago ELPEZE ERGEÇ Nüket ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Selçuk İletişim 8, no.2 (2014): 5 - 31.
MLA ELPEZE ERGEÇ Nüket ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Selçuk İletişim, vol.8, no.2, 2014, ss.5 - 31.
AMA ELPEZE ERGEÇ N ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Selçuk İletişim. 2014; 8(2): 5 - 31.
Vancouver ELPEZE ERGEÇ N ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK. Selçuk İletişim. 2014; 8(2): 5 - 31.
IEEE ELPEZE ERGEÇ N "ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK." Selçuk İletişim, 8, ss.5 - 31, 2014.
ISNAD ELPEZE ERGEÇ, Nüket. "ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRENİM TRENDLERİ BAĞLAMINDA İLETİŞİM EĞİTİMİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK". Selçuk İletişim 8/2 (2014), 5-31.