YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI"

Yıl: 2016 Cilt: 65 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2605 - 2635 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI"

Öz:
Unutulma hakkı Avrupa Birliği tarafından gündeme getirilen ve sonrasında hayata geçirilen bir haktır. Söz konusu hak kişiye, dijital hafızada yer alan ve hatırlanmasını artık istemediği fotoğraf, kimlik bilgisi, adres ve sair (aktüel olmayan) kişisel içeriğinin, kendi talebi üzerine bir daha geri getirilemeyecek biçimde ortadan kaldırılmasını isteme yetkisi vermektedir. Bu hakkın evrensel bir kişisel değer (temel hak) olarak kabul edilmesinin, bilgi edinme özgürlüğüne uygulamada zarar vereceği yönünde tartışmalar bulunmaktadır. Söz konusu çekinceler aynı zamanda ifade özgürlüğü bakımından da mevcuttur. Bu çalışmada, unutulma hakkının, anılan değerler ile ilişkisi ele alınmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

The Turkish Supreme Court Of Appeals' Decision No: 2014/4-56,2015/1679, 17.06.2015 And Comparative Law On "The Right To BeForgotten"

Öz:
The right to be forgotten is a concept discussed and put into practice in the European Union. This right grants an individual a right to request deletion of old personal data that she/he wants no longer to be known from the digital memory. There has been controversy about the practicality of establishing a right to be forgotten to the status of an international human right in respect to access to information, due in part to the vagueness of current rulings attempting to implement such a right. There are also concerns about its impact on the right to freedom of expression. This article has studied the relationship between the right to be forgotten and these controversial assets.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahi, Şebnem (2014). Kişilere Kişisel Verileri Üzerinde Kontrol Yetkisi Veren Hak. Bilişim Dergisi, S. 161 (Röportaj), s. 99 vd..
 • Akgül, Aydın (2014). Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması – Personel Data Protection, Bası 1, İstanbul (Kitap).
 • Akgül, Aydın (2016). Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: “Unutulma Hakkı” ve AB Adalet Divanı’nın “Google Kararı” (Makale). Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (116), s. 11 vd..
 • Aksoy, Hüseyin Can (2010). Kişisel Verilerin Korunması. Bası 1, Ankara.
 • Ambrose, Meg Leta (2013). It’s About Time: Privacy, Information, Life Cycles, and The Right to be Forgotten. Stanford Technology Law Review, Vol. 16, p. 101 vd..
 • Ambrose, Meg Leta / Ausloos, Jef (2013). The Right to be Forgotten Across the Pond. Journal of Information Policy, Vol. 3, p. 1 vd..
 • Andrade, Norberto N. (2012). Oblivion: The Right to be Different... from Oneself Reproposing the Right to be Forgotten. VII International Conference on Internet, Law & Politics (IDP), p. 122 vd..
 • Ausloos, Jef (2012). The ‘Right to be Forgotten’ – Worth Remembering?. Computer Law & Security Review, Vol. 28, p. 143 vd..
 • Avcı, Artun (2013). Türkiye’de İnternet ve İfade Özgürlüğü. Bası 1, İstanbul.
 • Ayan, Mehmet / Ayan, Nurşen (2014). Kişiler Hukuku. Bası 6, Konya.
 • Başalp, Nilgün (2004). Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması. Bası 1, Ankara.
 • Baykan, Metin (2011). Basın Özgürlüğü. Ankara.
 • Carter, Edward L. (2013). Argentina’s Right to be Forgotten. Emory International Law Review, Vol. 27, 2013, p. 23 vd..
 • Castellano, Pere S. (2012). The Right to be Forgotten under European Law: A Constitutional Debate. Lez Electronica, 16 (1), p. 1 vd..
 • Chelaru, Eugen / Chelaru, Marius (2013). The Right to be Forgotten. Annales Universitatis Apulensis – Series Jurisprudencia, Vol. 16, p. 1 vd..
 • Colnago, Cláudio (2014). The Right to be Forgotten and the Duty to Implement Oblivion: A Challenge to Both “Old” and “New” Media. New Challenges to the Freedom of the Media of the World Congress of Constitutional Law 2014, Oslo - Norway 2014.
 • Dural, Mustafa / Öğüz, Tufan (2006). Türk Özel Hukuku – Kişiler Hukuku. C.2, İstanbul.
 • Eltis, Karen (2011). Breaking Through the “Tower of Babel”: A “Right to be Forgotten” and How Trans-Systematic Thinking Can Help Re- Conceptualize Privacy Harm in the Age of Analitics. Fordhamm Intell. Prop. Media & Ent. Law Journal, Vol. 22, p. 69 vd..
 • Er, Cüneyd (2007). Biyometrik Yöntemler ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı: Parmak İzi, Göz ve DNA Tarama Gibi Teknolojik Kimlik Denetleme Usullerinin Hukuki Statüsü. Bası 1, Ankara.
 • Farina, R. Cynthia / Shapiro, Sidney A. / Susman, Thomas (2008). Administrative Law of the European Union: Trancparency and DATA Protection. 1st Edition, Chicago.
 • Gedik, Ömer (2008). Türk Yargı Kararları Çerçevesinde Türkiye’de Kitle İletişim Özgürlüğü, Bası 1, Ankara.
 • Graux, Hans / Ausloos, Jef / Valcke, Peggy (2012).The Right to be Forgotten in the Internet Era. Ku Leuven ICRI Working Paper Series, Vol. 11, p. 5 vd..
 • Gülener, Serdar (2012). Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel Bir İnsan Hakkı Olarak “Unutulma Hakkı”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 102, s. 219 vd..
 • Gümüş, Ali Tarık (2010). Türk Anayasasında Kişinin Maddi ve Manevi Varlığını Koruma ve Geliştirme Hakkı. Bası 1, Konya.
 • Gür, İkbal (2010). Kişisel Verilerin Korunması Hususunda AB ile ABD arasında Yaşanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları. Bası 1, Ankara.
 • İmre, Zahit (1980). Medenî Hukuka Giriş. Bası 3, İstanbul, s. 445; Akipek, Jale G. (1961). Terk Medenî Hukuku – Başlangıç Hükümleri – Şahsın Hukuku. C.1, Ankara.
 • Kaya, Mehmet Bedii (2015). Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 13 Mayıs 2014 tarihli Google Unutulma Hakkı Kararı. Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, 5 (17), s. 23 vd..
 • Koops, Bert – Jaap (2011). Forgetting Footprints, Shunning Shadows. A Critical Analysys of the Rihgt to be Forgotten in Big Data Practice.
 • Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series (SCRIPTed), 8 (3), p. 1 vd..
 • Köprülü, Bülent (1984). Medenî Hukuk. Bası 2, İstanbul.
 • Kranenborg, Herke (2015). Google and the Right to be Forgotten, EDPL, Vol 1, 2015, p. 70 vd..
 • Küzeci, Elif (2010). Kişisel Verilerin Korunması. Bası 1, Ankara.
 • Lee, Jae Dong / Sin, Cheol Ho / Park, Jong Hyuk (2014). PPS – RTBF: Privacy Prıtection System for the Right to be Forgotten. Journal of Convergence, 5 (2), p. 37 vd..
 • Mayer-Schonberger, Viktor (2009). Delete: The Virtue of the Forgetting in the Digital Age. Princeton&Oxford – USA.
 • McNealy, Jasmine E. (2012). The Emerging Conflict Between Newsworthiness and the Right to be Forgotten. Northern Kentucky Law Review, 39 (2), p.122, 124 vd..
 • Mitchell – Rekrut, Cooper (2014). Search Engine Liability under the Libe Data Regulation Proposal: Interpreting Third Party Responsibilities as Informed by Google Spain. Georgetown Journal of International Law, Vol. 45, p. 861 vd..
 • Nys, Herman (2011). Towards a Human Right “to be Forgotten Online”?. European Journal of Health Law, Vol. 18, p. 469 vd..
 • Owings, Lisa (2015). The Right to be Forgotten. Akron Intellectual Property Journal, Vol. 9, p. 45 vd..
 • Özdemir, Hayrunnisa (2009). Elektronik Haberleşme Alanındaki Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması. Bası 1, Ankara.
 • Özsunay, Ergun (1982). Gerçek Kişilerin Hukuki Durumu. Bası 5, İstanbul.
 • Peschke, Lutz (2015). “The Web Never Forgets!”: Aspects of the Right to be Forgotten. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19 (1), s. 151 vd..
 • Rosen, Jeffrey (2012). The Right to be Forgotten. Stanford Law Review, Vol. 64, p. 88 vd..
 • Rotenberg, Marc / Jacobs, David (2013). Updating the Law of Information Privacy: The New Framework of the European Union. Harvard Journal of Law & Public Policy, 36 (2), p.605 vd..
 • Salihpaşaoğlu, Yaşar (2007). Türkiye’de Basın Özgürlüğü. Ankara.
 • Seucan, Andrea (2014). The EU “Right to be Forgotten”. Perspectives of Business Law Journal, 3 (1), p. 336 vd..
 • Siry, Lawrence / Schmitz, Sandra (2012). A Right to be Forgotten? – How Recent Developments in Germany May Effect the Internet Publishers in the US. European Journal of Law and Technology, 3 (1), p.1 vd..
 • Stuart, Allyson Haynes (2014). Google Search Results: Buried If Not Forgotten. North Carolina Journal Of Law & Technology, 15 (3) 2014, p. 463 vd.
 • Şen, Ersan (2009). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı’nın Anayasa ve Türk Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. İstanbul Barosu Dergisi, 83 (3), s. 1197 vd..
 • Şimşek, Oğuz (2008). Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması. Bası 1, İstanbul.
 • Tekinay, Selâhattin S. (1987). Medenî Hukuka Giriş Dersleri. Bası 5, İstanbul.
 • Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet (1956). Türk Medenî Hukuku – Şahsın Hukuku. C.1, Bası 55, İstanbul.
 • Wagner, Mike/ Li-Reilly, Yun (2014). The Right to be Forgotten. The Advocate, 72 (1) 2014, p. 823 vd..
 • Walker, Robert Kirk (2012). The Right to be Forgotten. Hastings Law Journal, Vol.64, 2012, pp.257.
 • Warner, Jeremy (2005). The Right to Oblivion: Data Retention from Canada to Europe in Three Backward Steps. University of Ottawa Law & Technology Journal, Vol. 2, 2005, p. 75 vd.
 • Weber, Rolf H., (2011). The Right to be Forgotten – More Than a Pandora’s Box?. Journal of Intellectual Property, Information Technology and ECommerce Law, 2 (2), p. 120 vd..
 • Werro, Franz (2009). The Right to Inform v. The Right to be Forgotten: A Transatlantic Clash. Georgetown University Center for Transnational Legal Studies Colloquium Research Paper No:2, p. 285 vd..
 • Wright, George R. (2015). The Right to be Forgotten: Issuing a Voluntary Recall. Drexel Law Review, Vol 7, p. 401 vd..
 • Xanthoulis, Napoleon (2013). The Right to Oblivion in the Information Age: A Human-Rights Based Approach. US-China Law Review, Vol. 10, 2013, p. 84 vd.
 • Ahi, Şebnem, Unutulma Hakkı (The Right to be Forgotten), http://www.bilisimhukuk.com/2014/02/unutulma-hakki-the-right-to-beforgotten, (ET. 17.01.2016).
 • Hoven, Michael (2012). Balancing Privacy and Speech in the Right to be Forgotten. http://jolt.law.harvard.edu/digest/privacy/balancing-privacyand- speech-in-the-right-to-be-forgotten, (ET. 07.02.2016).
 • Karaarslan, Enis / Eren, Mehmet Beşir / Koç, Serhat (2014). Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik ve Hukuksal Durum İncelemesi, http://inettr. org.tr/inetconf19/bildiri/13.pdf, (ET.08.02.2016)
 • Kulevska, Sanna (2013). The Future of Your Past: A Right to be Forgotten Online?, http://tagteam.harvard.edu/hub_feeds/9/feed_items/210349, (ET. 03.02.2016).
 • Pluta, Werner (2013). Interview: „Daten brauchen ein Verfallsdatum“. In: Golem.de. 2. April 2008, abgerufen am 25. se. 1 vd., https://ffduseh.wordpress.com/2015/05/31/recht-auf-vergessenwerdenright- to-be-forgotten/, (02.02.2016).
 • Rienäcker, Cai (2013). Mehr Datenschutz im Internet: EU fordert „Recht auf Vergessen“ im Netz. se.1 vd., http://www.linkfang.de/wiki/ Recht_auf_Vergessenwerden, (ET. 02.02.2016).
 • Schwartz, John (2009). Two German Killers Demanding Anonymity Sue Wikipedia’s Parent, http://www.nytimes.com/2009/11/13/us/ 13wiki.html?_r=0, (ET. 04.02.2016).
 • Heinonline Academic Data Base
 • HUDOC - European Court of Human Rights - Data Base
 • JStor Academic Data Base
 • Kazancı Bilişim İçtihat Bankası
 • Yargıtay UYAP Bilişim Sistemi
APA AKKURT S (2016). YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". , 2605 - 2635.
Chicago AKKURT Sinan Sami YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". (2016): 2605 - 2635.
MLA AKKURT Sinan Sami YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". , 2016, ss.2605 - 2635.
AMA AKKURT S YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". . 2016; 2605 - 2635.
Vancouver AKKURT S YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". . 2016; 2605 - 2635.
IEEE AKKURT S "YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI"." , ss.2605 - 2635, 2016.
ISNAD AKKURT, Sinan Sami. "YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI"". (2016), 2605-2635.
APA AKKURT S (2016). YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65(4), 2605 - 2635.
Chicago AKKURT Sinan Sami YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65, no.4 (2016): 2605 - 2635.
MLA AKKURT Sinan Sami YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.65, no.4, 2016, ss.2605 - 2635.
AMA AKKURT S YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 65(4): 2605 - 2635.
Vancouver AKKURT S YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 65(4): 2605 - 2635.
IEEE AKKURT S "YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI"." Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 65, ss.2605 - 2635, 2016.
ISNAD AKKURT, Sinan Sami. "YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI VE MUKAYESELİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE "UNUTULMA HAKKI"". Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 65/4 (2016), 2605-2635.