Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: 115 Sayfa Aralığı: 449 - 476 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Öz:
Özel hukuk ilişkilerinde çıkan herhangi bir uyuşmazlıkya devlet yargısı ya da tahkim yoluyla çözülmektedir. Taraflar bu ikiyolun dışında yargısal nitelikli olmayan alternatif uyuşmazlık çözümyollarına da başvurabilir. Ülkemizde de bu amaçla Hukuk UyuşmazlıklarındaArabuluculuk Kanunu ve konu ile ilgili diğer düzenlemeleryapılmıştır. Arabuluculukta ücret konusu, bir uyuşmazlığın hangi yolile çözüleceği konusunda belirleyici olmasından dolayı son dereceönemlidir. Bu nedenle işbu çalışmada arabuluculukta ücret ve masraflarkonusu, ilgili mevzuat ve karşılaştırmalı hukuk ışığında ele alınmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

A COMPARATIVE ASSASSMENT ABOUT THE FEE AND COST OF MEDIATION

Öz:
Any dispute resulting in private law relations is solved by the states jurisdiction or an arbitrator. Parties can also apply to alternative dispute resolution which has non-judicial nature outside of these two pathways. For this purpose, Act of Mediation in Private Law Conflict and other relevant regulations were made also in our country. Mediation fee is extremely important because of being decisive the subject of a dispute should be resolved by which way. Therefore, in this study the issue of mediation fees and expenses are discussed in the light of the related legislation and the comparative law.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Baum Harald, "Mediation in Japan: Development, Forms, Regulation and Practice of Out of Court Dispute Resolution", Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, (Ed: Ed: Kalus J. Hopt / Felix Steffek) Oxford University Press, Craydon, 2013, (p.1011-1094).
 • Blake Susan / Browne Julie / Sime Stuart, The Jackson ADR Handbook, Oxford University Press, 2013.Davydenko Dmitry, "Mediation in Russia: Regulation and Practice", Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, (Ed: Ed: Kalus J. Hopt / Felix Steffek) Oxford University Press, Craydon, 2013, (p.1167-1200).
 • Dost Süleyman, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının Uluslararası Ticari uyuşmazlıklar Bakımından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi" Uluslararası Davraz Sempozyumu: Küresel Diyalog Bildiriler Kitabı, Isparta, 24-27 Eylül 2009, s.534-543.
 • Genn Hazel, Mediation in Action, Published by Calouste Gulbenkian Foundation, London, 1999.
 • Hopt Klaus J. / Steffek Felix, "Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundemantal Issues", Mediaton:Principles and Regulation in Comparative Perspective, (Ed: Klaus J. Hopt / Felix Steffek) Oxford University Press, Craydon, 2013, (p.3-130).
 • Kekeç Elif Kısmet, Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, Adalet yayınevi, Ankara, 2011.
 • Kulms Rainer, "Mediation in the USA: Alternative Dispute Resolution between Legalism and Self Determination", Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, (Ed: Ed: Kalus J. Hopt / Felix Steffek) Oxford University Press, Craydon, 2013, (p.1245-1328).
 • Magnus Ulrich, "Mediation in Australia: Developments and Problems" Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, (Ed: Ed: Kalus J. Hopt / Felix Steffek) Oxford University Press, Craydon, 2013, (p.869-908).
 • Özbek Mustafa S., Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara, 2013
 • Özbek Mustafa S., Arabulucu Asgari Ücret Tarifesinin Tahlili, s.17. Makaleye erişim için bakınız: http://www.arabulucu.com/arabuluculuk-hakkinda/arabuluculuk-asgari-ucret-tarifesinin-tahlili (01.06.2014)
 • Özbek Mustafa S., "Avrupa Birliğinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü", TBB Dergisi, 2007/68.
 • Özmumcu Seda, Uzak Doğu'da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Sistemine Genel Bir Bakış, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013.
 • Roth Markus / Gherdane David, "Mediation in Austria: The Europen Pioner in Mediation Law and Practice" Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, (Ed: Ed: Kalus J. Hopt / Felix Steffek) Oxford University Press, Craydon, 2013, (p.247-332).
 • Scherpe Jens M. / Marten Bevan, "Mediation in England and Wales: Regulation and Practice", Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, (Ed: Ed: Kalus J. Hopt / Felix Steffek) Oxford University Press, Craydon, 2013, (p.365- 454).
 • Spencer David / Brogan Michael, Mediation Law and Practice, Cambridge Universty Press, 2006.
 • Tanrıver Süha, "Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı'nın Değerlendirilmesi", ICC Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Tahkim Semineri, 21 Mart 2008, Ankara.
 • Tanrıver Süha, "Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kavramları, Aralarındaki Temel Fark lılıklar ve Arabuluculuk Kurumuna Duyulan Tepkiler ya da Oluşturulan Dirençlerin Sosyolojik Açıdan İrdelenmesi ve Değerlendirilmesi", Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, C:2, Ankara, 2010.
 • Tıktık Çiğdem Yazıcı, Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013.
 • Tochtermann Peter, "Medaition in Germany:The German Medaition Act-Alternative Dispute Resolution at the Crossroads" Mediation Principles and Regulation in Comparative Perspective, (Ed: Ed: Kalus J. Hopt / Felix Steffek) Oxford University Press, Craydon, 2013, (p.521-584).
 • Tuğsavul Melis Taşpolat, Türk Hukukunda Arabuluculuk, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.
 • Rapor, Mevzuat ve Diğer Kaynaklar Arabuluculukla ilgili ulusal mevzuat metinleri için bakınız: http://www.adb.adalet. gov.tr/
 • Council of Europe: Mediation in Civil Matters, Recommendation Rec (2002) 10 and explanatory memorandum, Legal Issues, Strasbourg, 2003, s.16.; Dünyada Arabuluculuk Uygulamaları Konferansı, TBB Yayını, Ankara, 11 Mart 2011 (Eserin pdf formatına erişim: http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/ TBBBooks/436-d.pdf)
 • European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ): Better Implementation of mediation in the member states of the Council of Europe, Concrete rules and provisions, CEPEJ Studies No:5, Council of Europe, s. 19.
APA Dost S (2014). ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. , 449 - 476.
Chicago Dost Süleyman ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. (2014): 449 - 476.
MLA Dost Süleyman ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. , 2014, ss.449 - 476.
AMA Dost S ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. . 2014; 449 - 476.
Vancouver Dost S ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. . 2014; 449 - 476.
IEEE Dost S "ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME." , ss.449 - 476, 2014.
ISNAD Dost, Süleyman. "ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME". (2014), 449-476.
APA Dost S (2014). ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0(115), 449 - 476.
Chicago Dost Süleyman ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 0, no.115 (2014): 449 - 476.
MLA Dost Süleyman ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.115, 2014, ss.449 - 476.
AMA Dost S ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2014; 0(115): 449 - 476.
Vancouver Dost S ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 2014; 0(115): 449 - 476.
IEEE Dost S "ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME." Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 0, ss.449 - 476, 2014.
ISNAD Dost, Süleyman. "ARABULUCULUK ÜCRET VE MASRAFLARI HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME". Türkiye Barolar Birliği Dergisi 115 (2014), 449-476.