Yıl: 2015 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 79 - 88 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ

Öz:
Türk Ticaret Kanunu (TTK) "eşit işlem ilkesi" kenar başlıklı 357. maddede "pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur" demektedir. Böylelikle 6762 Sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu (eTTK) döneminde gerek öğreti gerekse de Yargıtay tarafından kabul gören anonim ortaklık pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulmasına ilişkin ilke ilk kez kanuni bir düzenlemeye kavuşmuş olmaktadır. Ne var ki bu düzenleme sorunsuz değildir. İlkenin hukuki niteliğinin belirsizliği, ilkeye aykırı genel kurul kararlarının akıbetinin belirlenmemiş olması, ilkeye aykırı yönetim kurulu kararlarının butlan olmasının doğuracağı ağır sonuçlar ve ilkeden objektif gerekçeye dayalı olarak sapılıp sapılamayacağı hususları eşit şartlarda eşit işlem ilkesinin problemli alanlarının başında gelmektedir. Bu tür sorunlara rağmen eşit şartlarda eşit işlem ilkesinin anonim ortaklıklarda çoğunluğun gücünün kötüye kullanılmasının engellenmesi ve pay sahipleri demokrasisinin güçlendirilmesi açısından önemli bir düzenleme olduğunun kabulü gerekir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT UNDER EQUAL TERMS REGARDING SHAREHOLDERS OF JOINT STOCK COMPANIES

Öz:
According to the Article 357, titled "equal treatment principle" of Turkish Commercial Code (TCC), the shareholders shall be subject to equal treatment under equal terms. Herewith the principle of equal treatment of shareholder under equal terms which was already accepted both by Turkish doctrine and Supreme Court (Yargıtay) of Turkey at the time of previous Turkish Commercial Code, numbered 6762, is embodied for the first time as a legal provision. However this regulation is not free of problems. Uncertainty of legal characteristic of the principle, the unclarity of consequences of general assembly resolutions against the principle, serious consequences that the nullity of the board decisions may draw and the question whether a deviation from the principle because of objective grounds is possible or not, are some of problematic areas of "equal treatment principle". In spite of these problems, it should be accepted that this principle will serve the prevention of abuse of majority power and the strengthening of shareholder democracy in joint stock companies.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Böckli, Peter, Schweizer Aktienrecht, Zürich: Schulthess Verlag, 2009.
 • Çelik, Aytekin, Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarılma, 3. Baskı. Ankara: Seçkin, 2012.
 • Eminoğlu, Cafer, Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), İstanbul: Oniki Levha, 2014.
 • Forstmoser, Peter/Meier Hayoz, Arthur/Nobel, Peter, Shweizerisches Aktienrecht, Bern: s.n., 1996.
 • Hölters, Wolfgang, Aktiengesetz - Kommentar, München: s.n., 2011.
 • Hueck, Götz, Der Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung im Privatrecht (Gleichmassige Behandlung), s.l. : Beck, 1958.
 • Hüfer, Uwe, Aktiengesetz: AktG (Hüfer), München: Beck, 2012 .
 • Karahan, Sami, Şirketler Hukuku, Konya: Mimoza, 2013.
 • Kendigelen, Abuzer, Türk Ticaret Kanunu: De- ğişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul: XII Levha, 2012.
 • Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/ Manavgat, Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku Cilt I (A.Ş. I), Ankara: s.n., 2013.
 • Lengauer, Daniel, Company Law in Switzerland, Zürih: Schulthess, 2009.
 • Moroğlu, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu, Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul: s.n., 2009.
 • Nomer, Füsun, "Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi", Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul: s.n., 1998. s. 469-490.
 • OECD, OECD Principles of Corporate Governance (OECD Principles), s.l.: OECD, 2004.
 • Okutan Nilsson, Gül, Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, Çağa, 2003.
 • Omağ, Merih Kemal, Anonim Şirketler Hukukunda Eşit İşlem İlkesinin (Hukuki) Sonuçları, 1986, Cilt 1, 1, s. 1-8.
 • Ruthardt, Frederik, Angemessene Barabfindung und Gleichbehandlung von Minderheits- und Mehrheitsaktionären: Zur grundsätzlichen Unzulässigkeit eines Governance Abschlages, NZG. 2014, 25, s. 972-980.
 • Schmidt, Karsten/Lutter, Markus, AktG. 2010, Cilt 1, Band.
 • Tekinalp, Ünal, "Türk Ticaret Kanunu Tasarı- sının Kurumsal Yönetim Felsefesine Yaklaşımı", [yazan] Mehmet Murat İnceoğlu, Uğur Alacakaptan'a Armağan. s.l.: İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 2008, Cilt 2, s. 635 - 652.
 • Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin/ Poroy, Reha, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul: Vedat, 2010.
 • Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (Ortaklıkların Yeni Hukuku), İstanbul: Vedat, 2013.
 • Yıldız, Şükrü, Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara: Seçkin, 2004
APA EMİNOĞLU C (2015). ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. , 79 - 88.
Chicago EMİNOĞLU CAFER ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. (2015): 79 - 88.
MLA EMİNOĞLU CAFER ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. , 2015, ss.79 - 88.
AMA EMİNOĞLU C ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. . 2015; 79 - 88.
Vancouver EMİNOĞLU C ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. . 2015; 79 - 88.
IEEE EMİNOĞLU C "ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ." , ss.79 - 88, 2015.
ISNAD EMİNOĞLU, CAFER. "ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ". (2015), 79-88.
APA EMİNOĞLU C (2015). ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1(1), 79 - 88.
Chicago EMİNOĞLU CAFER ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1, no.1 (2015): 79 - 88.
MLA EMİNOĞLU CAFER ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.1, no.1, 2015, ss.79 - 88.
AMA EMİNOĞLU C ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2015; 1(1): 79 - 88.
Vancouver EMİNOĞLU C ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2015; 1(1): 79 - 88.
IEEE EMİNOĞLU C "ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ." Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1, ss.79 - 88, 2015.
ISNAD EMİNOĞLU, CAFER. "ANONİM ŞİRKET PAY SAHİPLERİ AÇISINDAN "EŞİT ŞARTLARDA EŞİT İŞLEM" İLKESİ". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1/1 (2015), 79-88.