Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri

Yıl: 2017 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 26 - 41 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri

Öz:
Bu araştırma ile amaçlanan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini ortaya koyabilmektir. Temel nitel araştırma deseninin benimsendiği araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İstanbul ilinde yer alan devlet okullarında görev yapan 15 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme, elde edilen verilerin analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre sosyal bilgiler öğretmenleri; öğrenci (derse hazırlıksız gelinmesi vd.), yönetim (gerekli öğretim materyallerinin temininin sağlanmaması vd.), sosyal bilgiler öğretim programı (haftalık ders saatinin yetersiz olması vd.), sosyal bilgiler ders ve çalışma kitabı (ders ve çalışma kitaplarındaki soruların az sayıda ve niteliksiz olması vd.), veli (sosyal bilgiler dersinin diğer branşlara göre daha az önemsenmesi vd.), öğretmen (derse ilgiyi arttıracak etkinlikler yapılmaması, materyal kullanılmaması vd.) kaynaklı çeşitli sorunlar olduğunu belirterek bu sorunların çözümü için sosyal bilgiler ders saatlerinin arttırılması ve sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılması gibi önerilerini dile getirmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Social Studies Teachers' Problems They Encounter in Social Studies Teaching and Their Suggestions to Solve These Problems

Öz:
The aim of this study is to investigate the problems encountered by social studies teachers in their teaching practice and their suggestions to solve these problems. In this qualitative based research design semistructured interviews were used as data collection instrument. The study was conducted on 15 social studies teachers who work at public schools in Istanbul in 2013-2014 academic years. The research data were analyzed using descriptive analysis method. The data analysis indicated that the participants of this study cited a number of problems related to, students, administrators, curriculum, social studies textbooks, parents, and even social studies teachers. Some of the major problems are; (a) students coming unprepared to the classes; (b) administrators not providing adequate instructional tools and materials; (c) the density of the curriculum; (d) low quality of the social studies text and workbooks; (e) parents not giving importance to social studies as much as other courses; and (f) social studies teachers not applying innovative teaching activities. Finally, this group of social studies teachers provides suggestions to solve these problems such asincreasing course hours of social studies and lowering students' numbers in each classroom.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, R. (2003). Sosyal bilgiler dersi içeriğinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ağır, Ö. (2003). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Akdeniz, N. (2008). Altıncı sınıf sosyal bilgiler yeni ders programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Akgül, N. İ. (2006). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde kullandıkları yöntemler ve karşılaşılan sorunlar (Niğde ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Akşit, İ. (2011). İlköğretimde görev yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Denizli-Erzurum örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Alataş, F. (2008). İlköğretim programında 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Altun, A., S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin akademik başarısızlıklarına ilişkin veli, öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 567-586.
 • Arslantaş, S. (2006). 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders program uygulamalarında karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından incelenmesi (Malatya ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Atbaşı, C. (2007). İlköğretim II. kademe (6. ve 7. sınıfta) sosyal bilgiler dersinin öğretimi ve öğretiminde yaşanan güçlükler (Aksaray örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Ayten, P. (2006). İlköğretim okullarında sosyal bilgiler dersini yürüten 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
 • Çevik, E. (2009). İlköğretim II. kademe sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile seviye belirleme sınavı sorularının programa uygunluğunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Doğanay, A., & Sarı, M. (2008). The new social studies curriculum from the teachers' point of view: A study in the Adana province of Turkey. Elementary Education Online, 7(2), 468-484.
 • Erdem, E., & Demirel, Ö. (2002). Program geliştirmede yapılandırmacılık yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 81-87.
 • Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2015). Applying educational research: How to read, do, and use research to solve problems of practice. Boston: Pearson.
 • Işık, Y. (2001). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programının sınıf ortamında öğretilmesinde karşılaşılan güçlüklerle ilgili uzman, müfettiş ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kuş, Z., & Çelikkaya, T. (2010). Sosyal bilgiler öğretimi için sosyal bilgiler öğretmenlerinin beklentileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(7), 69-91.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009). Sosyal bilgiler dersi 6. ve 7. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
 • Perkins, D. N. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, 57(3), 6-11. Polat, F. (2006). İlköğretim 7. sınıfsosyal bilgiler öğretiminde öğretmenlerin kullandıkları yöntemler ve karşılaştıkları sorunlar (Afyonkarahisar örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Sığan, C. (1997). İlkokulda sosyal bilgiler dersinin etkililiğini azaltan faktörlerin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Tahiroğlu, M. (2006). İlköğretim okulları ikinci kademesinde sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin, sosyal bilgiler dersi öğretiminde karşılaştıkları güçlükler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Taşdemir, A., & Kuş, Z. (2011). Yenilenen ilköğretim programı ile ilgili ulusal gazetelerde yayınlanan haberlerin içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 155-177.
 • Yapıcı, M., & Yapıcı, Ş. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. http://www.universitetoplum.org/text.php3?id=142 adresinden alınmıştır.
 • Yazıcı, A. İ. (2001). İlköğretim okulları birinci ve ikinci kademe sosyal bilgiler öğretiminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yılmaz, K. (2009). Lisans düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3), 31-53.
 • Yılmaz, K. (2010). Sosyal bilgiler eğitimindeki sorunlar ve çözüm önerileri: Öğretim elemanlarının görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 839-867.
 • Yılmaz, K., & Tepebaş, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: Mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 157-177.
APA GÖNENÇ S, Acikalin M (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. , 26 - 41.
Chicago GÖNENÇ Senem,Acikalin Mehmet Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. (2017): 26 - 41.
MLA GÖNENÇ Senem,Acikalin Mehmet Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. , 2017, ss.26 - 41.
AMA GÖNENÇ S,Acikalin M Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. . 2017; 26 - 41.
Vancouver GÖNENÇ S,Acikalin M Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. . 2017; 26 - 41.
IEEE GÖNENÇ S,Acikalin M "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri." , ss.26 - 41, 2017.
ISNAD GÖNENÇ, Senem - Acikalin, Mehmet. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri". (2017), 26-41.
APA GÖNENÇ S, Acikalin M (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 26 - 41.
Chicago GÖNENÇ Senem,Acikalin Mehmet Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, no.1 (2017): 26 - 41.
MLA GÖNENÇ Senem,Acikalin Mehmet Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, 2017, ss.26 - 41.
AMA GÖNENÇ S,Acikalin M Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 26 - 41.
Vancouver GÖNENÇ S,Acikalin M Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 26 - 41.
IEEE GÖNENÇ S,Acikalin M "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri." Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, ss.26 - 41, 2017.
ISNAD GÖNENÇ, Senem - Acikalin, Mehmet. "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlarve Bunlara Getirdikleri Çözüm Önerileri". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/1 (2017), 26-41.