Yıl: 2016 Cilt: 22 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2463 - 2481 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ

Öz:
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un yürürlüğe girmesi ile birlikte tarafını tüketicilerin oluşturduğu birçok sözleşme türü tüketici işlemi olarak kabul edilmiş ve tüketici mevzuatının denetimine tabi tutulmuştur. Çalışmamızda; öncelikle TTK' da düzenlenen sigorta sözleşmelerini tümüyle tüketici hukuku hükümlerine bırakmanın mümkün olmadığını kısaca anlattıktan sonra Sigortacılık Kanunu'nda ön görülen Sigorta Tahkim Komisyonun TKHK'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte tüketici işlemi niteliğindeki sigorta sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda TKHK'nın m.3, m.68, m.73, m.83 hükümleri doğrultusunda dahi karar verme yetkisinin devam ettiği hususu izah edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Consumer Transaction Based Insurance Agreements and Insurance Arbitral Tribunal Role In This Context

Öz:
Since the Law on Consumer Protection has entered into force, many types of contracts in which one of the contracting parties is a consumer, were acknowledged as a consumer transaction and thus been put under the supervision of consumer legislation, ensuring full compliance. Primarily, in this study, we will briefly explain that it is not possible to fully subject the insurance contracts governed by the Turkish Commercial Code to the application of consumer law provisions. Having this explained, we will focus on trying to elucidate the fact that, after the effective date of the Consumer Protection Law, the Insurance Arbitration Commission-provided by the Insurance Code- continues to have competence over disputes arising from insurance contracts regarded as consumer transactions and will decide according to articles 3, 68, 73 and 83 of the Consumer Protection Law.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçaal, M/ Uyumaz A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Hü- kümlerine (m. 1-16) İlişkin Bir İnceleme, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, Sayı:2, Malatya, 2013
 • Akyol, Ş. Milletlerarası Tahkim (Sorunları Çözümleri Öneriler), M. Kemal Oğuzman'ın Anısına Armağan, İstanbul, Vedat Yayıncılık, 2002
 • Aral, Eldeleklioğlu İ. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Borcu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:11, Sayı: 22, Güz 2012/ 2
 • Bahtiyar M./ Hamacıoğlu E. Tüketicinin Kıymetli Evrak İle Borçlanması ve Sonuçları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran, C.3, Sayı:1, 2015
 • Can, M. Türk Özel Sigorta Hukuku, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Üçüncü Bası, Ankara, 2009
 • Caner, O. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Özel Sigorta Sözleşmelerine Etkisi, Feridun Yenisey'e Armağan, Cilt II, Beta Yayınları, 2014
 • Ekşi, N. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Tahkim, Beta, İstanbul, 2013
 • Ermenek, İ. Yargı Kararları Işığında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Sayı: 1-2, 2013
 • Gümüş, Alper M. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C.1, Vedat, İstanbul, 2014
 • Kale, S./ Tunç Yücel, M., Sigortacılık Kanununda Tahkim, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C.1 Ankara, 2009
 • Kayıhan, Ş. Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Ankara, 2004 Kender, R. Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku, Güncelleştirilmiş 11. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2011
 • Kender, R. Zarar Sigortalarında Prim Ödenmemesinin Hukuki Sonuçları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları, İstanbul, 1996, C. 10, Sayı. 1-3
 • Konca Kurt, N., Sigorta Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN'a Armağan, C. I, Ankara, 2010
 • Özdamar, M. Sigorta Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Sistemi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, 2013, Sayı: 1-2
 • Öztek, S. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Yönünden Sigortacılıkta Tahkime Bakış, Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2009/2
 • Tanrıver, S. Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Ve Özellikle Arabuluculuk, TBB Dergisi, Sayı:64, 2006 Ulaş, I. Sigortacılıkta Tahkim, Batider, 2007/4
 • Ulusoy, E. Finans Hukukunda Tahkim, II. Uluslararası Özel Hukuk Tahkim Sempozyumu, 2009
 • Uralcan, Şebnem G. Sigortacılık Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1626, Eskişehir, 2005
 • Ülgen, H./ Helvacı M./Kendigelen, A./ Kaya, A./Ertan, Nomer F. Ticari İşletme Hukuku, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Güncellenmiş Dördüncü Bası, İstanbul, 2015
 • Ünan, S. 2013 Tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Sigortaya Etkileri, Türk-Alman Anonim Şirketler ve Sermaye Piyasası Hukuku'nda ve Sigorta Hukuku'nda Güncel Gelişmeler Sempozyumları, 19-20 Haziran 2014
 • Yeşilırmak, A. Doğrudan Görüşme Arabuluculuk Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim, Oniki Levha Yayınları, 2011
 • Yeşilova Aras, E./ Yeşilova B. Sigortacılık Tahkimi- Sigorta Tahkim Usulü ve Ayırdedici Özellikleri, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/9-Ecehan-Bilgehan-YE%C5%9E%C4%B0LOAVA.pdf, 27.12.2015
 • Yıldırım, A. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağının Bazı Maddelerine İlişkin Değerlendirmeler, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Sayı: 1-2, Ankara, 2013
APA SAAT D (2016). TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. , 2463 - 2481.
Chicago SAAT Dursun TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. (2016): 2463 - 2481.
MLA SAAT Dursun TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. , 2016, ss.2463 - 2481.
AMA SAAT D TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. . 2016; 2463 - 2481.
Vancouver SAAT D TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. . 2016; 2463 - 2481.
IEEE SAAT D "TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ." , ss.2463 - 2481, 2016.
ISNAD SAAT, Dursun. "TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ". (2016), 2463-2481.
APA SAAT D (2016). TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 2463 - 2481.
Chicago SAAT Dursun TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22, no.3 (2016): 2463 - 2481.
MLA SAAT Dursun TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.22, no.3, 2016, ss.2463 - 2481.
AMA SAAT D TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2016; 22(3): 2463 - 2481.
Vancouver SAAT D TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 2016; 22(3): 2463 - 2481.
IEEE SAAT D "TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ." Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22, ss.2463 - 2481, 2016.
ISNAD SAAT, Dursun. "TÜKETİCİ İŞLEMİ NİTELİĞİNDEKİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ VE BU KAPSAMDA SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNUN ROLÜ". Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 22/3 (2016), 2463-2481.