Yıl: 2009 Cilt: 59 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 100 - 107 Metin Dili: Türkçe

PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI

Öz:
Bu çalışmada, işletmeyi tüm yönleriyle değerlemeyi amaçlayan performans değerleme modellerinden finansal, finansal olmayan ve birleşik performans değerleme modellerine yer verilmiş ve finansal performans değerleme modellerini yetersizliklerini ve eksikliklerini gidermeye yönelik olarak stratejik değerleme modeli olan çok boyutlu performans değerleme modeli kurumsal karne yaklaşımı ayrıntılı olarak incelenmiştir. Kurumsal karne yaklaşımı bünyesinde müşteri, iç değerlendirme ve sürekli öğrenme sürecini bünyesinde barındırmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerinin sürekliliğinin sadece kar maksimizasyonu ile mümkün olmadığı, yasal, vakalar ve ölçüm yöntemlerine uyum kapsayan vaka matrisinin gerekliliği ve risk odaklı iç denetim organizasyonu tarafından kullanılması ilgili matrisin, kurumsal karne yaklaşımının yeni bir boyutu olarak yer alması gerektiği belirtilmiştir
Anahtar Kelime:

Öz:
In the study, throughout performance evaluation models, financial, non financial and hybrid models are handled which aims to evaluate the performance of an enterprise and subsequantly a strategic multi dimensional performance evaluation model, balance score card approach which fulfil the insufficient and inadequate features of the financial performance evaluation models is examined in detail. Within balance score card approach,customer,internal evaluation and progressive learning exist. It is stated that the profit maximization alone is not adequate for the continuity of the facilities of an enterprise additionaly the necesitty of legal events and incident matrix and the utilization of the matrix concerning the risk-focused internal control organization must take place inliterature of a new dimension of balance score card approach.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Ağca Veysel, Tunçer Ender, Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir Balanced Scorecard Uygulaması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ġ.Ġ.B.F. Dergisi, C: VIII, Sayı: 1, 2006, ss: 165-176.
 • Akgül, BaĢak Ataman, ĠĢletmelerde Yeni Performans Ölçümleme Sistemleri, Muhasebe Finansman Dergisi, 2004, ss: 73-82.
 • Akman Özgür, ĠĢletmelerde Stratejik Yönetim ve Modern Stratejik Yönetim YaklaĢımlarından DengelenmiĢ Skor Tablosu Uygulmasına Ait Bir Model Önerisi, Ġstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul, 2002.
 • Anthony J. Ridley, “Audit Committee Event Matrix”, Internal Auditor, April 2000, ss. 48-61.
 • BIMSA Palladium Executing Strategy, “Stratejik Odaklı Organizasyonlar ve Performans Esaslı Bütçeleme”, Kamu Ġdareleri Strateji GeliĢtirme Birimleri Aylık Bilgi PaylaĢım Toplantısı-1, Maliye Bankanlığı- Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı, 7 Temmuz 2006, Slayt: 1-22.
 • Chapman, Christy, “EC Green Paper Discuss Need for Internal Auditing”, Internal Auditor, October 1996, ss. 7-10.
 • ÇoĢkun Ali, Stratejik Performans Yönetiminde Performans Karnesi Kullanımı: Türkiye’deki Sanayi ĠĢletmeleri Üzerine Bir AraĢtırma, MÖDAV Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 1, Mart 2006, ss: 127-153.
 • ÇoĢkun, Ali, STK’ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir YaklaĢım: Performans Karnesi, Sivil Toplum, Yıl. 4, Sayı: 15, ss: 103-117.
 • Ercan, M.K & Öztürk, M.B & DemirgüneĢ K., Değere Dayalı Yönetim ve Entelektüel Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara, Ekim 2003.
 • Gürbüz, A.Osman, Ergincan,, Yakup Ekonomik Katma Değer (Economic Value Added-EVA) ve Net Kar: ĠMKB’deki Hisse Senedi Fiyatlarının Analizi (1995-2000), Öneri Dergisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, C: 6, Yıl: 10, Sayı: 21, Ocak 2004, ss. 28-39.
 • Gürol, Yonca Deniz, Toplam (Dengeli) BaĢarı Göstergesi (Balanced Scorecard) Yönteminin Stratejik Bilginin Sağlanması Sürecindeki Yeri, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, EskiĢehir, Kasım 2004, s: 315-322.
 • Hamel, Gary & Prahalad, C.K., Geleceği Kazanmak, Anadolu Grubu Yayınları, No: 1, Ġstanbul, 1995.
 • Horngren C.T. & Sundem, G.L., Stratton W.O., Introduction to Management Accounting, Twelfh Edition, Pertice-Hall International, New Jersey, 2002.
 • Hongeren, C.T. & Foster G., Datar S.M., Cost Accounting, Tenth Edition, Pertice-Hall International, New Jersey, 2000.
 • Kaplan, S. Robert & Norton P. David, The Strategy Focused Organization, Harward Business School Publishing Corporation, (ISBN: 1-57851-250-6) 2001.
 • Kaplan, S. Robert & Norton, P. David, Balance Scorecard ġirket Stratejisini Eyleme DönüĢtürmek, Sistem Yayıncılık, 2007.
 • Karapınar, Aydın, ĠĢletme Performansının Ölçülmesinde Katma Değer ve Bir Örnek Uygulama”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C: 4, Sayı: 2, Haziran 2002, ss: 59-74
 • Martin, J.D.& Petty, J.W., Value Based Management, Harvard Business Scholl Pres, Boston- Massachusetts, 2000.
 • Schultheis, Robert & Summer Mary, Management Information Systems: The Manager’s View Chicago, Third Edition, Irwin, 1995.
 • Steward, Myers &. Brealey, R.A, Principles of Corporate Finance, Sixth Edition, Irwin/Mc Graw –Hill Inc., Boston, 2000.
 • The Institute Internal Auditor, The Professional Practices Framework, Florida, 2002,
 • Uzay, ġaban, ĠĢletmelerde Denetim Etkinliğini Sağlamada Denetim Komitesinin (Audit Committee) Rolü ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, Ocak 2003, ss. 71-82.
APA ÇANAKÇIOĞLU M, DEMİRBAŞ M (2009). PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 59(2), 100 - 107.
Chicago ÇANAKÇIOĞLU Mustafa,DEMİRBAŞ MAHMUT PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 59, no.2 (2009): 100 - 107.
MLA ÇANAKÇIOĞLU Mustafa,DEMİRBAŞ MAHMUT PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.59, no.2, 2009, ss.100 - 107.
AMA ÇANAKÇIOĞLU M,DEMİRBAŞ M PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 2009; 59(2): 100 - 107.
Vancouver ÇANAKÇIOĞLU M,DEMİRBAŞ M PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası. 2009; 59(2): 100 - 107.
IEEE ÇANAKÇIOĞLU M,DEMİRBAŞ M "PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI." İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 59, ss.100 - 107, 2009.
ISNAD ÇANAKÇIOĞLU, Mustafa - DEMİRBAŞ, MAHMUT. "PERFORMANS ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL KARNE YAKLAŞIMI". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 59/2 (2009), 100-107.