TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yıl: 2017 Cilt: 33 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 175 - 204 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Öz:
6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun çeşitli maddelerinde, kendi özel sicillerine tescili zorunlu olan varlıkların rehninin Kanun'un kapsamı dışında kalacağına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Ancak anılan ifadelerden, rehinleri kapsam dışında tutulmak istenen taşınır varlıkların, "kanun gereğince sicile tescili zorunlu olan varlıklar" mı, "ilgili sicillerine tescilden başka bir surette üzerinde rehin hakkı kurulması mümkün olmayan varlıklar" mı, yoksa "rehin hakkının ilgili sicile tescilinin, söz konusu hakkın ihdasında kurucu niteliği haiz olduğu varlıklar" mı olduğu net olarak anlaşılamamaktadır.Kanun kapsamında rehnedilemeyeceği, Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliği'nin siciller arası veri paylaşımına ilişkin düzenlemelerinden (md. 13/3,4) dolaylı olarak anlaşılan ve Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik'te (md. 2/2) açıkça ifade edilen sicilli taşınır varlıklar, özel kanunlarındaki hükümler temel alınarak incelendiğinde, Kanun'un kapsamı dışında tutulmak istenen taşınırların, "ilgili sicillerine tescilden başka bir surette üzerinde rehin hakkı kurulması mümkün olmayan varlıklar" olarak tespit edilmesi mümkündür. Belirtilen tespit yerinde kabul edilecek olursa, yönetmelik hükümlerinin Kanun'la uyumlu hale getirilebilmesi adına, motorlu taşıt ve iş makineleri ile cevherlerin, yasak kapsamından çıkarılması uygun olacaktır. Kanun uyarınca üzerinde rehin hakkı kurulabileceği öngörülen sicilli taşınır varlıklar, zaten kapsam dışı varlıkların ortak özelliğini taşımadıkları için, kapsam dâhilinde anılmaları herhangi bir çelişkiye sebebiyet vermemektedir. İlgili taşınırların, Kanun hükümlerine göre münferiden rehnine bir engel bulunmadığından, bunların ticari işletme/esnaf işletmesi rehni halinde rehin kapsamında yer almaları da sorun yaratmayacaktır.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

-

Öz:
The Code on the Pledge of Movables in Commercial Transactions (No. 6750) states in its various articles, that the mortgage of movable property which must be registered to its own register is considered outside its scope. However, the wording of these statements do not suffice for a proper determination of the law's limitations: Is it those properties that must be registered to its register, the ones that could only be put in pledge by way of registration, or those, on which the registration of mortgage have a constitutive effect for the finalization of the transaction that remain outside the Code's scope?When those moveable properties which are specifically excluded in the articles of the relevant regulations are taken into consideration through an inspection of their special laws, it could be deduced, that the limitation of the Code is "the mortgage of chattels that could only be put in pledge by way of registration". If this deduction is sustained; motor vehicles, heavy equipment and mineral ores should be taken out from the exclusion list of regulations. There appears to be no discrepancy regarding the registered moveable properties that are stipulated to be within the scope of the Code, since those do not possess the abovementioned common trait of the ones that remain outside the scope. For the same reason, pledging of these "allowed" registered chattels as a result of a commercial enterprise pledge, also would not constitute any trouble.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Antalya, O. G./Acar, F.: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde İlk Tespitler), İstanbul 2017.
 • Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Yirmi Üçüncü Bası, Ankara 2017 (Anılış: Ticari İşletme 2017).
 • Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Yirminci Bası, Ankara 2015.
 • Aydın, A.: 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'na Göre Ticari İşletme Kavramı ve Ticari İşletmenin Hukuki İşlemlere Konu Olması, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, İstanbul 25-26 Kasım 2011, s. 9-20.
 • Bahtiyar, M.: Yeni Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu'nun Ticari İşletmenin Devri Konusunda Getirdikleri, Legal Hukuk Dergisi 2011, Sa. 106, s. 3889-3910.
 • Barlas, N.: Yeni Medeni Kanunun Ayni Teminatlara İlişkin Düzenlemeleri, Ünal Tekinalp'e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 569-588.
 • Bozer, A./Göle, C.: Ticari İşletme Hukuku, Üçüncü Bası, Ankara 2015.
 • Ergüne, M. S.: Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002.
 • Göle, C./Aydoğan, G.: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nun Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, BATİDER 2017, C. XXXIII, Sa. 1, s. 5-55.
 • Hızır, S./Turaev, A.: Türk Hukuku'nda Hava Araçları Üzerinde İpotek Tesis Edilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2008, C. 57, Sa. 3, s. 371-407.
 • Kalpsüz, T.: Gemi Rehni, Dördüncü Bası, Ankara 2001.
 • Karahan, S./Suluk, C./Saraç, T./Nal, T.: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Dördüncü Bası, Ankara 2015.
 • Kender, R./Çetingil, E./Yazıcıoğlu, E.: Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, C.I, Ondördüncü Bası, İstanbul 2016.
 • Köprülü, B./Kaneti, S.: Sınırlı Ayni Haklar, İkinci Bası, İstanbul 1982-1983.
 • Kuntalp, E.: Teminat Hukukunda Son Yargıtay Kararları, Yargıtay'ın Nesnel Teminatla İlgili Olarak Taşınır Rehninin Kuruluşuna ve Rehin Hakkı ile Alacak Arasındaki İlişkiye İlişkin İki Kararının Hukuki Değerlendirmesi, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, 4-5 Nisan 1997, s. 3-28.
 • Oğuzman, K./Seliçi,/Ö./Oktay Özdemir, S.: Eşya Hukuku, Onbeşinci Bası, İstanbul 2012.
 • Ozanoğlu, H. S.: Türk Medeni Kanunu'nun 940. Maddesinin II. Fıkrası (Motorlu Araç Rehni) Üzerine, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2001, C. V, Sa. 1-2, s.20-35.
 • Poroy, R./Yasaman, H.: Ticari İşletme Hukuku, Onbeşinci Bası, İstanbul 2015.
 • Serozan, R.: Eşya Hukuku I, Üçüncü Bası, İstanbul 2014.
 • Sirmen, L.: Eşya Hukuku, Dördüncü Bası, Ankara 2016.
 • Şit İmamoğlu, B.: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.
 • Tekinalp, Ü.: Fikrî Mülkiyet Hukuku, Beşinci Bası, İstanbul 2012.
 • Tekinalp, Ü.: Türk Ticaret Hukukunu Ticari İşletme Bağlamında Yeniden Düşünmek, BATİDER 2008, C. XXIV, Sa. 3, s. 5-16.
 • Utku, D.: Sınai Hakların Rehni, Ankara 2009.
 • Ülgen, H./Helvacı, M./Kendigelen, A./Kaya, A./Nomer Ertan, F.: Ticari İşletme Hukuku, Beşinci Bası, İstanbul 2015.
APA HAZIROĞLU E (2017). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. , 175 - 204.
Chicago HAZIROĞLU ELİF CEMRE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. (2017): 175 - 204.
MLA HAZIROĞLU ELİF CEMRE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. , 2017, ss.175 - 204.
AMA HAZIROĞLU E TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. . 2017; 175 - 204.
Vancouver HAZIROĞLU E TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. . 2017; 175 - 204.
IEEE HAZIROĞLU E "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ." , ss.175 - 204, 2017.
ISNAD HAZIROĞLU, ELİF CEMRE. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". (2017), 175-204.
APA HAZIROĞLU E (2017). TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33(2), 175 - 204.
Chicago HAZIROĞLU ELİF CEMRE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 33, no.2 (2017): 175 - 204.
MLA HAZIROĞLU ELİF CEMRE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, vol.33, no.2, 2017, ss.175 - 204.
AMA HAZIROĞLU E TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2017; 33(2): 175 - 204.
Vancouver HAZIROĞLU E TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi. 2017; 33(2): 175 - 204.
IEEE HAZIROĞLU E "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 33, ss.175 - 204, 2017.
ISNAD HAZIROĞLU, ELİF CEMRE. "TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU'NDA SİCİLLİ TAŞINIR VARLIKLARIN DURUMU VE TİCARİ İŞLETME REHNİNİN BUNLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 33/2 (2017), 175-204.