Yıl: 2017 Cilt: 42 Sayı: 191 Sayfa Aralığı: 371 - 395 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

-

Öz:
Bu araştırmada, yapısal eşitlik modellemesi yoluyla ortaokul öğrencilerinin okuma kaygısı ve okumaya ilişkin tutumlarının ve okuma alışkanlığına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmada basit seçkisiz örnekleme yoluyla oluşturulan çalışma grubu; 5, 6, ve 8. sınıfta öğrenim göre 341 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerinin toplanmasında ”Okuma Kaygısı Ölçeği (Melanlıoğlu, 2014)”, ”Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği (Çakıroğlu ve Palancı, 2015)” ve ”Ortaokul Kitap Okuma Alışkanlığı Ölçeği (Tok, Küçük ve Kırmacı, 2015)” kullanılmıştır. Veriler yapısal eşitlik modellemesiyle çözümlenmiş olup, verilerin analizlerde SPSS 23 Okuma alışkanlığı Okuma kaygısı Okuma tutum Ortaokul öğrencileri Yapısal eşitlik modellemesi Makale Hakkında Gönderim Tarihi: 28.03.2017 Kabul Tarihi: 22.06.2017 Elektronik Yayın Tarihi: 20.08.2017 ve AMOS 22.0 yazılımları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda hipotez modelin geçerli olduğu; okuma kaygısı ve okumaya ilişkin tutumun, okuma alışkanlığını doğrudan ve anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Okuma kaygısı ve okumaya ilişkin tutum, okuma alışkanlığının %42’lik kısmını açıklamakla birlikte okuma alışkanlığının en baskın yordayıcısının okumaya ilişkin tutum olduğu; okuma alışkanlığının, okuma kaygısı tarafından hem doğrudan hem dolaylı olarak, okumaya ilişkin tutum tarafından ise doğrudan etkilendiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Müzik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akkaya, N. ve Özdemir, S. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi İzmir—Buca örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 75—96.
 • Akkılık, R. (2011). Türkiye okuma kültürü haritası. Türk Kütüphaneciliği, 25(2), 326—329.
 • Aksaçlıoğlu, A. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3—28.
 • Akyol, H. (2005). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Alderson, ]. C. (2000). Assessing reading. New York: Cambridge University Press.
 • Alexander, ]. E. ve Filler, R. C. (1976). Attitudes and reading. Newark, DE: International Reading Association.
 • Alexander, P. A. ve Fox, E. (2011). Adolescents as readers. M. L. Kamil, P. D. Pearson, E. B. Moje ve P.
 • P. Afflerbach (Ed.), Handbook of Reading Research içinde (Cilt 4, s. 157—176). New York, NY: Routledge/Taylor Francis.
 • Allport, G. W. (1967). Attitudes. M. Fishbein (Ed.), Readings in attitude theory and measurement içinde (s. 1-13). New York: ]ohn Wiley&Sons, Inc.
 • Alvermann, D. E. (2009). Sociocultural constructions of adolescence and young people’s literacies. L.
 • Christenbury, R. Bomer ve P. Smagorinsky (Ed.), Handbook of adolescent literacy içinde (s. 14—28). New York, NY: Guilford.
 • Alvermann, D. E. ve Moore, D. W. (1991). Secondary school reading. R. Barr, M. L. Kamil, P. B.
 • Mosenthal ve P. D. Pearson (Ed.), Handbook of reading research içinde (Cilt 2, s. 951—983). Mahwah, New ]ersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Alvermann, D. E., Young, ]. P., Green, C. ve Wisenbaker, ]. M. (2004). Adolescents perceptions and negotiations of literacy practices in after—school read and talk clubs. R. B.
 • Ruddel N. ]. Unrau (Ed.), Theoretical Models and Processes of Reading (Cilt 2, s. 870-913). Newark, USA: International Reading Association.
 • Applegate, A. ]. ve Applegate, M. D. (2004). The peter effect: Reading habits and attitudes of preservice teachers. The Reading Teacher, 57(6), 554-563.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 461—470.
 • Arslan, Y., Çelik, Z. ve Çelik, E. (2009). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının belirlenmesi. Pamukkale Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 113—124.
 • Bağcı, H. (2010). İlköğretim ll. kademe öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. II. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu (9—11 Aralık 2009) Bildirileri. Lefkoşa: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.
 • Balcı, A. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlık ve ilgileri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Balcı, A., Uyar, Y. ve Büyükikiz, K. K. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, (4), 965—985.
 • Baş, G. (2012). Reading attitudes of high school students: An analysis from different variables. International journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(2), 47—58.
 • Becker, M., McElvany, N. ve Kortenbruck, M. (2010). Intrinsic and extrinsic reading motivation as predictors of reading literacy: longitudinal study. ]ournal of Educational Psychology, 102(4), 773- 785.
 • Bell, L. C. ve Perfetti, C. A. (1994). Reading skill: Some adult comparisons. ]ournal of Educational Psychology, 86(2), 244—255.
 • Bircan, l. ve Tekin, M. (1989). Türkiye’de okuma alışkanlığının azalması sorunu ve çözüm yolları.
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), 393-410.
 • Black, A. M. L. (2006). Attitudes to reading: An investigation across the primary years. Virginia, QLD: Australian Catholic University.
 • Bokhorst—Heng, W. ve Pereira, D. (2008). Non at—risk- adolescents’ attitudes towards reading in Singapore secondary school. journal of Research in Reading, 31(3), 285-301.
 • Brantmeier, C. (2005). Anxiety about L2 reading or L2 reading tasks? study with advanced language learners. Reading, 5(2), 67-85.
 • Bulgurcuoglu, A. N. (2016). Relationship between critical thinking levels and attitudes towards reading habits among pre-service physical education teachers. Educational Research and Reviews, 11(8), 708- 712.
 • Byro, C. C. (2000). study of the relationship between reading attitude and gender in the fourth grade children (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Rowan University.
 • Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications and programming. New York: Routledge.
 • Calkins, L. M. (2001). The art of teaching reading. New York: Longman.
 • Carpenter, P. A., Miyake, A. ve Just, M. A. (1995). Language comprehension: Sentence and discourse processing. Annual Review of Psychology, 46(1), 91—120.
 • Clark, C. ve De Zoysa, S. (2011). Mapping the interrelationships of reading enjoyment, attitudes, behaviour and attainment. London: National Literacy Trust.
 • Clark, 8. K. ve Andreasen, L. (2014). Examining sixth grade students’ reading attitudes and perceptions of teacher read aloud: Are all students on the same page? Literacy Research and Instruction, 53(2), 162-182.
 • Conlon, E. G., Zimmer—Gembeck, M. ]., Creed, P. A. ve Tucker, M. (2006). Family history, self— perceptions, attitudes and cognitive abilities associated with early adolescent reading skills. ]ournal of Research in Reading, 29(1), 11-32.
 • Crosby, R. (2013). Reading attitudes as predictor of latino adolescents’ reading comprehension (Yayımlanmamış doktora tezi). University of California Riverside.
 • Campbell, M. B. ve Kmiecik, M. M. (2004). The greatest literacy challenges fa cing contemporary high school teachers: Implications for secondary teacher preparation. Reading Horizons, 45, 1—25.
 • Collins, N. D. (1996). Motivating low performing adolescent readers. ERIC veritaban1ndan erişildi (ED396265).
 • Çakıcı, D. (2005). Ön örgütleyicilerin okumaya yönelik tutum ve okuduğunu anlama üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çakıroğlu, 0. ve Palanc1, M. (2015). Reading attitude scale: The reliability and validity study Okuma tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 12(1), 1143- 1156.
 • Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği. Türk Kütüphaneciliği, 23(3), 489-509.
 • Çeçen, M. A. ve Deniz, E. (2015). Lise öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları (Diyarbakır ili örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 193-212.
 • Çeliktürk, Z. ve Yamaç, A. (2015). İlkokul ve ortaokul öğrencileri için okuma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 14(1), 97—107.
 • Demirel, Ö. (2003). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Diamond, P. ]. ve Onwuegbuzie, A. ]. (2001). Factors associated with reading achievement and attitude among elementary. School-aged students. Research in the Schools, 8(1), 1-11.
 • Downing, ]. ve Leong, C. K. (1982). Psychology of reading. New York: MacMillan Publishing Corporation.
 • Durualp, E., Durualp, E. ve Çiçekoğlu, P. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutumlarının internet ve kitap okuma alışkanlıkları açısından incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 2(1), 115-132.
 • Epçapan, C. ve Demirel, Ö. (2011). Okuduğunu anlama öz yeterlik algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. journal of International Social Research, 4(16), 120—128.
 • Erkuş, A. (2003). Psikometri üzerine yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Eysenck, M. W. ve Payne, 8. (2006). Ejfects of anxiety on performance effectiveness and processing efi‘iciency. Royal Holloway University of London, Egham, Surrey, UK.
 • Eynseck, M. W. (1979). Anxiety, learning and memory: reconceptualisation. journal of Research in Personality, 13, 363-385.
 • Eysenck, M. W. (1985). Anxiety and cognitive—task performance. journal of Personality and Individual Difi‘erence, 6(5), 579-586
 • Forget, K. E. (2004). Comparative effects of content area reading instruction on rural secondary students’ attitudes, metacognitive strategy awareness, and reading achievement.(Yayımlanmamış doktora tezi).
 • Bowling Green State University, Ohio.
 • Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. California: Sage Publications.
 • Gallik, ]. D. (1999). Do the yread for pleasure? Recreational reading habits of college students. journal of Adolescent ve Adult Literacy, 42, 480-489.
 • Gibson, A. C. (2003). Eflects of the physical classroom environment on the reading attitudes offourth graders (Doktora tezi). College of Education, University of Houston.
 • Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Universitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1—21.
 • Greenwood, 8. C. ve Flanigan, K. (2007). Overlapping vocabulary and comprehension: Context clues complement semantic gradients. The Reading Teacher, 61(3), 249—254.
 • Guthrie, ]. T. ve Davis, M. H. (2003). Motivating struggling readers in middle school through an engagement model of classroom practice. Reading and Writing Quarterly, 19, 59—85.
 • Guthrie, ]. T., Wigfield, A., Metsala, ]. L. ve Cox, K. (1999). Motivational and cognitive predictors of text comprehension and reading amount. Scientific Studies of Reading, 3(3), 231-256.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Harris, A. ]. ve Sipay, E. R. (1990). How to increase reading ability: guide to developmental remedial methods. London: Longman.
 • Harvey, C. P. ve Allard, M. (2015). Understanding and managing diversity: Readings, cases, and exercises. Boston, MA: Pearson.
 • Hassen, R. (2016). Reading habits of secondary school teachers: study of selected secondary schools in addis ababa and dessie. journal of Education and Practice, 7(22), 59-67.
 • Hayes, M. T. (2000). The relationship between, gender, grade level, and attitude toward reading for first through fourth grade students (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). The Graduate School, Rowan University, Romany.
 • Hitosugi, C. I. ve Day, R. R. (2004). Extensive reading in japanese. Reading in Foreign Language, 16(1), 20-39.
 • Ho, A. N. ve Guthrie, ]. T. (2013). Patterns of association among multiple motivations and aspects of achievement in reading. Reading Psychology, 34(2), 101-147.
 • Hu, L. ve Bentler, M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: Multidisciplinary journal, 6(1), 1-55.
 • Işık, E. (1996). Nevrozlar. Ankara: Kent Matbaası.
 • İşeri, K. (2010). The investigation of the reading attitudes of second grade students. journal of Human Sciences, 7(2), 468-487.
 • Işeri, K. ve Ünal, E. (2010). Yazma eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 35(155), 104- 117.
 • jalongo, M. R. ve Hirsh, R. A. (2010). Understanding reading anxiety: New insights from neuroscience. Early Childhood Education journal, 37(6), 431-435.
 • jöreskog, K. G. ve Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command languange. Scientific Software International, Inc. USA.
 • Kaniuka, T. S. (2010). Reading achievement, attitude toward reading, and reading self-esteem of historically low achieving students. journal of Instructional Psychology, 37(10), 184-188.
 • Karadağ, R. (2014). Okuma ilgisi, tutumları ve alışkanlığı konusunda yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi: YOK ve ProQuest veri tabanları örneklemi. Pamukkale Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 1—17.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karatay, H. (2011). Okuma eğitimi kuram ve uygulama. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Karim, N. S. A. ve Hasan, A. (2007). Reading habits and attitude in the digital age: Analysis of gender and academic program differences in Malaysia. The Electronic Library, 25(3), 285—298.
 • Klausmeier, H. ]. ve Goodwin, W. (1971). Learning and human abilities: Educational psychology. New York: Harper and Row Publishers.
 • Klem, L. (2000). Structural equation modeling. L. Grimm ve P. Yarnold (Ed.), Reading and understanding multivariate statistics (Cilt 2). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York and London: The Guilford Press.
 • Kocaarslan, M. (2016). An exploratory study of the relationships between reading comprehension competence, reading attitude and the vividness of mental imagery among Turkish fourth—grade students. International Electronic journal of Elementary Education, 8(4), 675-686.
 • Krashen, S. D. (1993). The power of reading: Insights from the research. Englewood Cliffs, New jersey: Libraries Unlimited, Inc.
 • Kurt, B. (2008). Çocuk edebiyatı ürünlerinin temel dil becerisi olarak dinlemenin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kurudayıoğlu, M. (2011). Zihinsel ve fiziksel bir süreç olarak okuma. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 15—29.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Çelik, G. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya ve okuma eğitimine ilişkin öz yeterlik algıları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 109-138.
 • Kush, j. C. ve Watkins, M. W. (1996). Long—term stability of children’s attitudes toward reading. The journal of Educational Research, 89(5), 315-319.
 • Kush, j. C., Watkins, M. W. ve Brookhart, S. M. (2005). The temporal—interactive influence of reading achievement and reading attitude. Educational Research and Evaluation, 11(1), 29-44.
 • Lawrence, L. I. (2007). Cognitive and metacognitive reading strategies revisited: Implications for instruction. The Reading Matrix, (3), 55—71.
 • Leppanen, U., Aunola, K. ve Nurmi, ]. E. (2005). Beginning readers’ reading performance and reading habits. journal of Research in Reading, 28(4), 383-399.
 • Logan, S. ve ]ohnston, R. (2009). Gender differences in reading ability and attitudes: Examining where these differences lie. journal of Research in Reading, 32(2), 199-214.
 • Manav, F. (2011). Kaygı kavramı. Toplum Bilimleri Dergisi, 5(9), 291—211.
 • Manguel, A. (2004). Okumanın tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Marshal, ]. K. (1992). The efl‘ects of reciprocal teaching with group recognition structure on fifth grades' reading comprehension achievement and attitudes toward reading (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). North Carolina State University, Carolina.
 • Mathewson, G. C. (1994). Model of attitude influence upon reading and learning to read. R. B. Ruddell, M. R. Ruddell ve H. Singer (Ed.), Theoretical models and processes of reading içinde (5. bs., s. 1131- 1161). Newark, DE: International Reading Association.
 • MacIntyre, P. D. ve Gardner, R. C. (1991). Investigating language class anxiety using the focused essay technique. The Modern Language ]ournal, 75(3), 296-304.
 • Martinez, R. S., Aricak, O. T. ve Jewell, ]. (2008). Influence of reading attitude on reading achievement: test of the temporal-interaction model. Psychology in the Schools, 45(10), 1010-1023.
 • McBride—Chang, C., Manis, F. R., Seidenberg, M. S., Custodio, R. G. ve Doi, L. M. (1993). Print exposure as predictor of word reading and reading comprehension in disabled and nondisabled readers. journal of Educational Psychology, 85(2), 230-238.
 • McGeown, S. P., Johnston, R. S., Walker, ]., Howatson, K., Stockburn, A. ve Dufton, P. (2015). The relationship between young children’s enjoyment of learning to read, reading attitudes, confidence and attainment. Educational Research, 57(4), 389-402.
 • McGeown, S. P., Osborne, C., Warhurst, A., Norgate, R. ve Duncan, L. G. (2016). Understanding children's reading activities: Reading motivation, skill and child characteristics as predictors. ]ournal of Research in Reading, 39(1), 109—125.
 • McKenna, M. C. ve Kear, D. ]. (1990). Measuring attitude toward reading: new tool for teachers. The Reading Teacher, 43, 626-639.
 • McKenna, M. C., Kear, D. ]. ve Ellsworth, R. A. (1995). Children’s attitudes toward reading: national survey. Reading Research Quarterly, 30(4), 934-956.
 • McKenna, M. C., Conradi, K., Lawrence, C., ]ang, B. G. ve Meyer, ]. P. (2012). Reading attitudes of middle school students: Results of US survey. Reading Research Quarterly, 47(3), 283-306.
 • Mccoy, D. ve Others (1991). Surveys of independent reading: Pinpointing the problems, seeking the solutions. College Reading Association yillik toplanışında sunulan bildiri, Crystal City, VA.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2015). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1—8. s1nzflar). Ankara: MEB Yayınları.
 • Melanlioğlu, D. (2014a). Okuma kaygısı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 95—105.
 • Melanlioğlu, D. (2014b). Üstbiliş strateji eğitiminin ortaokul öğrencilerinin okuma kaygılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 107—119.
 • Mete, G. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir araştırma (Malatya ili örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(1), 43—66.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mohammadpur, B. ve Ghafournia, N. (2015). An elaboration on the effect of reading anxiety on reading achievement. English Language Teaching, 8(7), 206—215.
 • Mohd. Zin, Z. ve Rafik—Galea, S. (2010). Anxiety and academic reading performance among Malay ESL learners. journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 14(2), 41—58.
 • Moje, E. B., Young, ]. P., Readence, ]. E. ve Moore, D. W. (2000). Reinventing adolescent literacy for new times: Perennial and millennial issues. ]ournal of Adolescent Adult Literacy, 43, 400—410.
 • Morgan, P. L. ve Fuchs, D. (2007). Is there bidirectional relationship between children’s reading skills and reading motivation?. Exceptional Children, 73(2), 165-183.
 • Mori, S. (2004). Significant motivational predictors of the amount of reading by EFL learners in japan. RELC journal, 35, 63-81.
 • Montgomery, D. C. ve Peck, E. A. (1992). Introduction to linear regression analysis. USA: A. WileyInterscience Publication.
 • Murray, N. P. ve Janelle, C. M. (2003). Anxiety and performance: visual search examination of the processing efficiency theory. journal of Sport and Exercise Psychology, 25, 171-187.
 • Nelson, ]. R. ve Stage, S. A. (2007). Fostering the development of vocabulary knowledge and reading comprehension though contextually-based multiple meaning vocabulary instruction. Education and Treatment of Children, 30(1), 1-22.
 • Odabaş, H., Odabaş, Y. ve Polat, C. (2008). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlığı: Ankara Universitesi örneği. Bilgi Dünyası, 9(2), 431-465.
 • Ogurlu, Ü. (2014). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin okuma ilgisi, tutumu ve eleştirel okuma becerileri. Ankara Universitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ozel Eğitim Dergisi, 15(2), 29-41.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özbay, M., Bağcı, H. ve Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 117-136.
 • Özbay, M. ve Uyar, Y. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. E—]onrnal of New World Science Academy, 4(2), 632-651.
 • Palani, K. K. (2012). Promoting reading habits and creating literate society. Researchers World, 3(2), 9094.
 • Petscher, Y. (2010). meta-analysis of the relationship between student attitudes towards reading and achievement in reading. journal of Research in Reading, 33(4), 335-355.
 • Putman, M. ve Walker, C. (2010). Motivating children to read and write: Using informal learning environments as contexts for literacy instruction. journal of Research in Childhood Education, 24, 140- 151.
 • Rafik-Galea, S. (2010). Anxiety and academic reading performance among malay Esl learners. journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 14(2), 41-58.
 • Razı, S. (2008). Okuma becerisi öğretimi ve değerlendirilmesi. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Raykov, T. ve Marcoulides, G. A. (2008). An introduction to applied multivariate analysis. Taylor Francis Group, LLC.
 • Richardson, ]. S. ve Morgan, R. F. (2003). Reading to learn in the content areas. Belmont, CA: Thomson/Wardsworth Publishing.
 • Saito, Y., Garza, T. ]. ve Horwitz, E. K. (1999). Foreign language reading anxiety. The Modern Language journal, 83(3), 202—218.
 • Sallabaş, M. E. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16), 141-155.
 • Sellers, V. D. (2000). Anxiety and reading comprehension in Spanish as foreign language. Foreign Language Annals, 33(5), 512—520.
 • Selling, C. B. (1991). Affecting residents’ literature reading attitudes, behaviors, and knowledge through journal club intervention. journal of General Medicine, 6(4), 330-4.
 • Sever, S. (2000). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Schatz, A. ve Krashen, S. (2006). Attitudes toward reading in grades 1-6. Knowledge Quest, 35(1), 46-48.
 • Schiefele, U., Schaffner, E., Moller, ]. ve Wigfield, A. (2012). Dimensions of reading motivation and their relation to reading behavior and competence. Reading Research Quarterly, 47(4), 427-463.
 • Schofield, H. L. ve Start, K. B. (1977). Attitudes toward reading and teaching of reading in group of student teachers. The journal of Educational Research, 70(50), 247-251.
 • Shahriza Abdul Karim, N. ve Hasan, A. (2007). Reading habits and attitude in the digital age: Analysis of gender and academic program differences in Malaysia. The Electronic Library, 25(3), 285—298.
 • Shi, Y. Z. ve Liu, Z. Q. (2006). Foreign language reading anxiety and its relationship to English achievement and gender. journal of Pla University of Foreign Languages. http://en.cnki.com.cn/Article_en/C]FDTOTAL—]F]W200602013.htm adresinden erişildi.
 • Smith, M. C. (1990). longitudinal investigation of reading attitude development from childhood to adulthood. The journal of Educational Research, 83(4), 215-219.
 • Smith, N. L. (2009). study of middle grades students’ reading interests, habits, and achievement.
 • dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill. In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctorate of Education in the School of Education.
 • Smith, ]. K., Smith, L. F., Gilmore, A. ve Jameson, M. (2012). Students' self-perception of reading ability, enjoyment of reading and reading achievement. Learning and Individual Difierences, 22(2), 202-206.
 • Stadler, A. (1980). Children of guest workers in Europe: Social and cultural needs in relation to library services. Library Trends, 29(2), 325-334.
 • Sünbül, A. M., Yılmaz, E., Demirer, V., Ceran, D., Işık, A., Çintaş, D., Çalışkan, M. ve Alan, S. (2010).
 • İlköğretim öğrencileri kitap okuma alışkanlıkları: Konya ili araştırma raporu. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Taylor, B. M., Frye, B. ]. ve Maruyama, G. M. (1990). Time spent reading and reading growth. American Educational Research journal, 27, 351-362.
 • Tekindal, S. (2009). Duyuşsal özeliklerin ölçülmesi için araç oluşturma. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Temizkan, M. (2009). Metin türlerine göre okuma eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Temizkan, M. (2007). İlköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde okuma stratejilerinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Temizyürek, F., Çolakoğlu, B. K. ve Coşkun, S. (2013). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 114- 150.
 • Tok, M., Küçük, B. ve Kırmacı, Ö. (2015). Secondary school reading habit scale: Validity and reliability study. journal of Theory and Practice in Education, 11(2), 694-716.
 • Tuckman, B. W. (1999). tripartite model of motivation for achievement: Attitude/drive/ strategy. American Psychological Association yıllık toplantısında sunulan bildiri, Boston, MA.
 • Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Türkyılmaz, M. (2012). Bilgi iletişim teknolojilerinin okumaya yönelik tutuma etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 477-493.
 • Ungan, S. (2008). Türkiye’de kitap okuma: Okuma alışkanlığımızın kültürel altyapısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1), 218-228.
 • Ulper, H. (2011). Öğrenci açısından okumaya güdüleyici etmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 941-960.
 • Ulper, H., Yaylı, D. ve Karakaya, İ. (2013). Okur öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversi tesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1), 85—100.
 • Unal, E. ve İşeri, K. (2012). Analysis of the relationship between reading and writing attitudes of teacher candidates and their academic achievements through the structural equation model. Elementary Education Online, 11(4), 1066-1076.
 • Ward, S. L. (2013). An examination of relationship between reading attitudes and reading achievement for group of sixth grade students (Yayımlanmamış doktora tezi). Mississippi State, Mississippi.
 • Wigfield, A. ve Guthrie, ]. T. (1997). Relations of children’s motivation for reading to the amount and breadth or their reading. journal of Educational Psychology, 89(3), 420-432.
 • Wilson, ]. D. ve Casey, L. H. (2007). Understanding the recreational reading patterns of secondary students. Reading Improvement, 44(1), 40-49.
 • Yalçın, A. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yamashita, ]. (2007). The relationship of reading attitudes between L1 and L2: An investigation of adult EFL learners in Japan. TESOL Quarterly, 41(1), 81-105.
 • Yıldız, M. (2013). İlköğretim 3, ve 5. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 260—271.
 • Yıldız, M. ve Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3), 793—815.
 • Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.
 • Young, D. ]. (1986). The relationship between anxiety and foreign language oral proficiency ratings. Foreign Language Annals, 19(5), 439-445.
 • Zhao, A. (2009). Foreign language reading anxiety: Investigating English-speaking university students learning Chinese as foreign language in the United States. The Florida State University, Florida.
APA baki y (2017). -. , 371 - 395.
Chicago baki yasemin -. (2017): 371 - 395.
MLA baki yasemin -. , 2017, ss.371 - 395.
AMA baki y -. . 2017; 371 - 395.
Vancouver baki y -. . 2017; 371 - 395.
IEEE baki y "-." , ss.371 - 395, 2017.
ISNAD baki, yasemin. "-". (2017), 371-395.
APA baki y (2017). -. Eğitim ve Bilim, 42(191), 371 - 395.
Chicago baki yasemin -. Eğitim ve Bilim 42, no.191 (2017): 371 - 395.
MLA baki yasemin -. Eğitim ve Bilim, vol.42, no.191, 2017, ss.371 - 395.
AMA baki y -. Eğitim ve Bilim. 2017; 42(191): 371 - 395.
Vancouver baki y -. Eğitim ve Bilim. 2017; 42(191): 371 - 395.
IEEE baki y "-." Eğitim ve Bilim, 42, ss.371 - 395, 2017.
ISNAD baki, yasemin. "-". Eğitim ve Bilim 42/191 (2017), 371-395.