KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2013 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1412013461 - 1412013485 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Hangi işletmelerin KOBİ olarak nitelendirileceği konusunda henüz dünya genelinde bir birlik sağlanabilmiş değildir. KOBİ'lerin sınıflandırılması konusunda gerek yazarların görüşleri, gerekse ülke uygulamalarında farklılıklar bulunmaktadır. Buna bir de KOBİ'ler için Finansal Raporlama Standardı'ndaki KOBİ tanımı eklenmiş ve ülkelerin kendi KOBİ tanımlamaları ile standarttaki KOBİ tanımı arasında bir eşgüdüm ihtiyacı doğmuştur. Türkiye'de ise KOBİ'ler için Finansal Raporlama Standardı'ndaki nitel özelliklerle ulusal mevzuat içindeki KOBİ sınıflandırmalarındaki nicel ölçütler arasında bir birliktelik yoktur. Türkiye'de de, ABD'deki gibi, hangi KOBİ'lerin KOBİ'ler için Finansal Raporlama Standardı'nı uygulaması gerektiği konusunda açık bir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı KOBİ'lerin sınıflandırılmasında kullanılan nicel ölçütler ile niteliksel özellikleri ele almanın ötesinde, münhasır özellikleri nedeniyle seçilmiş çeşitli ülkelerde KOBİ'ler için Finansal Raporlama Standardı uygulama gerekliliği ile Türkiye'deki KOBİ profili ve cari mevzuattaki KOBİ sınıflandırmasını da dikkate alarak KOBİ'ler için Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS) üzerine değerlendirmelerde bulunmaktır
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme

Classifications of SMEs and Evaluation of IFRS for SMEs Implementation Requirements

Öz:
Which entities can be qualified as SMEs has not a worldwide consensus yet. There is a discrepancy about classification of SMEs for both authors and country practices. Beside that IFRS for SMEs, which has a different approach to define SMEs, has arisen a need for coordination between the definition of SME in Standard and countries’ own SMEs definitions. In Turkey, there is no conformity between the qualitative features in IFRS for SMEs and quantitative criteria for SMEs classification under national regulation. As in US, an explicit regulation regarding which type of SMEs has to apply IFRS for SMEs has not been made in Turkey. The aim of this study is to make evaluations on Turkish Financial Reporting Standards for SMEs (TFRS) considering the need of application of IFRS for SMEs in several countries which are selected due to their distinctive properties together with SMEs profile in Turkey and SMEs classification under current regulations, beyond discussing the quantitative measures and qualitative features used for SMEs classification
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Toplum Dergisi (C 1, ss 11–22), Sunulan ÇalıĢma ĠliĢkileri Kongresi, ÇalıĢma ve Toplum: ÇalıĢma ve Toplum.
 • TSUNO, Kanami; Norito KAWAKAMI; Akiomi INOUE, ve Kiyoko ABE (2010), “Measuring Workplace Bullying: Reliability and validity of the Japanese Version of the Negative Acts Questionnaire”, Journal of Occupational Health, 52(4), 216–226.
 • VANDEKERCKHOVE, Wim; M. S. Ronald COMMERS (2003). Downward Workplace Mobbing: A Sign of The Times? Journal of Business Ethics, 45(1), 41–50.
 • WILEY, Carolyn (1998), “Reexaminating Perceived Ethics Issues and Ethics Roles Among Employment Managers”, Journal of Business Ethics, 17(2), 147–161.
 • YAMAN, Erkan, (2008), “Üniversiteler ve Etik: Baskılar ya da Psikolojik ġiddet”, ĠĢ Ahlakı Dergisi, 1(1), 81–97.
 • YAVUZ, Hüseyin (2007), ÇalıĢanlarda Mobbing (Psikolojik ġiddet) Algısını Etkileyen Faktörler: SDÜ Tıp Fakültesi Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YEġĠLTAġ, Mehmet; Burak Murat DEMĠRÇĠVĠ (2010) “ĠĢ Görenlerin Yıldırma Eylemlerine Maruz Kalma Durumları Üzerine Bir AraĢtırma: Antalya Örneği”, Anatolia: Turizm AraĢtırmaları Dergisi, 21(2), 199–217.
 • YĠĞĠTBAġ, Çağla; Süleyman Erhan DEVECĠ (2011), “Sağlık ÇalıĢanlarına Yönelik Mobbing”, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, (42), 23–28.
 • YĠLDIRIM, Aytolan; Dilek YILDIRIM (2007), “Mobbing in The Workplace by Peers and Managers: Mobbing Experienced by Nurses Working in Healthcare Facilities in Turkey and Its Effect on Nurses”, Journal of Clinical Nursing, 16(8), 1444–1453.
 • YILDIZ, Selver; Ġlknur KILKIġ (2010), “Psikolojik Taciz Olgusuna 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu Açısından Bir BakıĢ”, ÇalıĢma ĠliĢkileri Dergisi, 1(1), 71–93.
 • ZUKIUSKAS, Pranas ve Jolita VVEINHARDT (2009). Diagnosis of Mobbing As Discrimination in Employee Relations. Inzinerine ekonomika-Engineering Economics, 4, 103–113.BRYTTING, Tomas (1991), Organizing in the Small Growing Firm - a Grounded Theory Approach”, Stockholm School of Economics, Doktora Tezi.
 • BRGLEZ, Milan (2002), “NATO Enlargement and Slovenia: Interpreting, Mapping and Constructing International Relations Perspectives”, Editörler: Šabič, Z.
 • and C. Bukowski, Small States in the Post-Cold War World, Londra, ss. 25 - 52.
 • CANSIZ, M. (2008), Türkiye’de KOBĠLER ve KOSGEB, DPT Uzmanlık Tezi. CHALAKI, Pari; Hamzeh DIDAR ve Mohadeseh RIAHINEZHAD (2012), “Corporate Governance Attributes and Financial Reporting Quality: Empirical Evidence from Iran” International Journal of Business and Social Science, Vol. 3, Iss. 15.
 • CHITTENDEN, F, J. McCONNEL ve C. RISNER (1990), “The Role of the Accounting Profession in the Growth and Development of Small Business”, Research Report, 18, ACCA.
 • CURRAN, James ve Robert A. BLACKBURN (2001), Researching the Small Enterprise, Sage Publications, Londra.
 • DABABNEH, Rana ve Farah TUKAN (2007), “Booklet of Standardized Small and Medium Enterprises Definition”, United States Agency for International Development (USAID).
 • Devlet Planlama TeĢkilatı (2000), “VIII. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı Sanayi Komisyonu Raporu”, KOBĠ Ġhtisas Alt Komisyonu Raporu, DPT Yayınları, Ankara.
 • DĠKMEN, Cengiz F. ve Seda YILDIRIM (2012), “KOBĠ’lerin Devlet Bankalarına Yönelik Tutumları Üzerine Kocaeli Ġlinde Bir Uygulama, Sakarya Ġktisat Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, ss. 14-33.
 • ERKAN, Mehmet (1990), “KOBĠ’lerde Finansman Sorunları ve DıĢ Kaynaklı Krediler”, Afyon Ġ.Ġ.B.F. Yıllığı, No: 7, Afyon.
 • EKġĠ, Ġbrahim Halil (2007), Finansal Krizlerin KOBĠ’ler Üzerinde Etkileri ve BaĢarılı- BaĢarısız KOBĠ’lerin Kriz Dönemi Stratejileri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim Dalı BasılmamıĢ Doktora Tezi, DanıĢman: Prof. Dr. DurmuĢ ACAR, Isparta.
 • GAEDEKE, Ralph M. ve Dennis H. TOOTELIAN (1991), Small Business Management, 3. Baskı, Massachusettes: Allyn and Bacon. HASHIM, Mohd Khairuddin ve Mat Saad ABDULLAH (2000), “A Proposed Framework for Redefining SMEs in Malaysia: One Industry, One Definition”, Asian Academy of Management Journal, 5, (1), ss. 65-79.
 • IFAC (2006), “Micro-Entity Financial Reporting: Perspectives of Preparers and Users”, Information Paper.KARAGÖZ, Melahat (2008), “KOBĠ’lerin Temel Sorunları, Bu Alanda Sağlanan Destekler ve Çözüm Önerileri”, Yerel Siyaset Dergisi, 33, ss. 85-94.
 • KGK, Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına ĠliĢkin Duyuru, Ġnternet Adresi: http://kgk.gov.tr/content_detail-261-595-turkiye-muhasebestandartlarinin-uygulama-kapsaminin-belirlenmesine-iliskin-duyuru.html, EriĢim Tarihi: 02.02.2013.
 • KOSGEB, 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı, Ġnternet Adresi: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Baskanligimiz.aspx?ref=23, EriĢim Tarihi: 02.01.2013.
 • KÖKBULUT, Ġsmail (2012), “Küçük Esnafın Vergi Beyan Dönemi BaĢladı”, Bugün Gazetesi, Ġnternet Adresi: http://ekonomi.bugun.com.tr/kucuk-esnafin-vergibeyan-donemi-basladi-183385-makalesi.aspx, EriĢim Tarihi: 12.01.2013.
 • KPMG (2010), “The IFRS for SMEs: Considering the alternatives”, Ġnternet Adresi: http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Document s/IFRS-for-SMEs-O-201001.pdf, EriĢim Tarihi: 10 Aralık 2012.
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarih 18.11.2005, No: 25997.
 • MÜFTÜOĞLU, Tamer (2007), Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler: KOBĠ’ler, Turhan Kitabevi, GeniĢletilmiĢ 6. Baskı, Ankara.
 • MÜFTÜOĞLU, Tamer ve Tülin DURUKAN (2004), GiriĢimcilik ve KOBĠ’ler, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • MÜFTÜOĞLU, Tamer (1991), Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler; Sorunlar ve Öneriler, Desen Ofset Aġ, 2. Baskı, Ankara.
 • ÖZDEMĠR, Fevzi Serkan (2012), “KOBĠ’ler Ġçin Finansal Raporlama Standardı ve Mali MüĢavirlerin Uygulama Öncesi Ġlgi Düzeylerine Yönelik Ampirik Bir AraĢtırma”, Muhasebe ve Denetime BakıĢ Dergisi, Yıl 12, Sayı 38, ss. 57-84.
 • PAOLONI, M.; P. DEMARTINI; J. M. MONEVA ve B. CUELLAR (2000), “Financial Reporting by SMEs in Italy and Spain”, Quaderni di Economia Aziendale (Working Paper), Urbino University, Ġtalya.
 • PĠġKĠNSÜT ġENGÜLER, Ece (2013) DoğuĢtan Küresel Olmaya Etki Eden, GiriĢimciye Özgü Faktörlerin Belirlenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim Dalı, BasılmamıĢ Doktora Tezi, DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Arcan TUZCU, Ankara.
 • PWC (2012), IFRS Adoption by Country, Ġnternet Adresi: http://www.pwc.com/us/en/ issues/IFRS-reporting/assets/IFRS_for_smes_us.pdf, EriĢim Tarihi: 18 Aralık 2012.
 • PWC (2009), IFRS for SMEs, Ġnternet Adresi: http://www.pwc.com/us/en/issues/ IFRS-reporting/assets/IFRS_for_smes_us.pdf, EriĢim Tarihi: 18 Aralık 2012.SENDEROVITZ, Martin (2009), How are SMEs Defined in Current Research? University Of Southern Denmark, Kolding, Denmark.
 • ÜLKER, Feridun (2006), “Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Küçük ve Orta Boy ĠĢletmeler”, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ġktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, KahramanmaraĢ.
 • VASEK, Libor (2011), “IFRS for SMEs - A New Challenge for Worldwide Financial Reporting”, International Journal of Management Cases, Special Issue: CIRCLE Conference, 6, ss. 115-120 . YILDIZ, Fehmi ve Ġlknur ESKĠN (2012), “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre KOBĠ’lerin Muhasebe Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi” Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss. 61-69.
APA ÖZDEMİR F (2013). KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 1412013461 - 1412013485.
Chicago ÖZDEMİR Fevzi Serkan KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2013): 1412013461 - 1412013485.
MLA ÖZDEMİR Fevzi Serkan KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2013, ss.1412013461 - 1412013485.
AMA ÖZDEMİR F KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2013; 1412013461 - 1412013485.
Vancouver ÖZDEMİR F KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2013; 1412013461 - 1412013485.
IEEE ÖZDEMİR F "KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.1412013461 - 1412013485, 2013.
ISNAD ÖZDEMİR, Fevzi Serkan. "KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2013), 1412013461-1412013485.
APA ÖZDEMİR F (2013). KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 1412013461 - 1412013485.
Chicago ÖZDEMİR Fevzi Serkan KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14, no.1 (2013): 1412013461 - 1412013485.
MLA ÖZDEMİR Fevzi Serkan KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, 2013, ss.1412013461 - 1412013485.
AMA ÖZDEMİR F KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(1): 1412013461 - 1412013485.
Vancouver ÖZDEMİR F KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2013; 14(1): 1412013461 - 1412013485.
IEEE ÖZDEMİR F "KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14, ss.1412013461 - 1412013485, 2013.
ISNAD ÖZDEMİR, Fevzi Serkan. "KOBİ SINIFLANDIRMALARI VE KOBİLER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINI UYGULAMA GEREKSİNİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 14/1 (2013), 1412013461-1412013485.