Yıl: 2017 Cilt: 31 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 589 - 606 Metin Dili: Türkçe

KÜRESEL LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE'NİN SON 10 YILLIK LOJİSTİK PERFORMANSININ ANALİZİ

Öz:
Lojistik, üretim ve tüketim noktaları arasındaki malzeme ve bilgi akışının yönetilmesi sürecini kapsar. Dünya çapında ticaret ve taşımacılıkta serbestleşme eğiliminin hızlanması, lojistik sektörünün stratejik bir sektör olarak görülmesini sağlamıştır. Bu çalışmada, 2007 yılı ve sonrasında 2010, 2012, 2014, 2016 yıllarında, Dünya Bankası Uluslararası Ticaret Birimi tarafından yayınlanan Lojistik Performans Endeksi raporları esas alınarak; ülkeler bazında lojistiğin küresel boyuttaki durumu ile Türkiye'nin lojistik bakımından uluslararası piyasadaki konumu incelenmiştir. Ülkelerin endeks içerisindeki sıralamaları belirlenirken, altı temel bileşen dikkate alınmıştır. Bu bileşenler; gümrükler dahil sınır denetim kuruluşlarının gerçekleştirdiği gümrükleme işlemlerinin verimliliği, ticaret ve taşımacılık ile bağlantılı altyapının kalitesi, rekabetçi fiyatlarla sevkiyat düzenlenmesindeki kolaylık, lojistik hizmetlerde yetkinlik ve kalite, sevkiyatların izlenebilirliği ile sevkiyatlarının planlanan zamanda varış yerine ulaşmasındaki zamanlamadır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye'nin son on yılda lojistik performans açısından hem genel hem de alt bileşenler bazında ilerleme sağladığı fakat dünya sıralamasındaki yeri bakımından ciddi bir değişikliğin olmadığı görülmüştür. 2007 yılında dünya ekonomisindeki sıralaması 34. sıra olurken 2016'da bu sıralama değişmemiştir. Hem endeks skoru bakımından hem de sıralama bakımından en iyi dönemin 2012 olduğu görülmüştür. En yüksek iyileştirmenin olduğu alt bileşen altyapı olurken, en düşük iyileştirme ise lojistik kalite ve yetkinlik olmuştur.
Anahtar Kelime:

THE GLOBAL LOGISTICS PERFORMANCE INDEX AND ANALYSIS OF THE LAST TEN YEARS LOGISTICS PERFORMANCE OF TURKEY

Öz:
Logistics contains the process of material and information flow management between production and consumption. Logistics sector as a strategic sector because of accelerating of liberalization trend on trade and transportation in the worldwide. In this study, the situation of global logistics in terms of countries and the position of Turkey in international market with regard to logistics have been examined on the basis of Logistics Performance Index reports which published by the World Bank International Trade Department in 2007, 2010, 2012, 2014, 2016. There are six components to determine the ranking of countries according to Logistics Performance Index. These are the efficiency of custom and border clearance, the quality of trade and transport infrastructure, the ease of arranging competitively price shipments, the competence of quality of logistics, the ability to track and trace consignments, and the frequency which shipments reach consignees within scheduled. As a result of the study concluded that while Turkey's general Logistics Performance Index and components increased in terms of score, the ranking of Turkey in the worldwide did not change significantly from 2007 to 2016. The ranking of Turkey is 32 in both 2007 and 2016. The best period of Turkey in order to ranking and logistics performance is the year of 2012. A component which is the highest improvement in six components is the infrastructure, while a component which is the lowest improvement in six components is the logistics quality and competence for Turkey.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akdın, F. (2006). Lojistik rekabette müşteri ilişkileri yönetiminin yeri ve önemi. Yüksek Lisans ezi. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alkusal, M. (2006). Dondurulmuş Gıda Sektöıünde Bütünleşik Lojistik lişkilerin Lojistik Hizmet Kalitesine Ve Performansına Etkisi" zmir: Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans Projesi.
 • Arvis, .-F., Mustra, M. A., Ojala, L., Shepherd, B., ve Saslavsky, D. (2010). Connecting to Compete 2010: The Logistics Performance Index and Its Indicators. World Bank, 14-23.
 • Arvis, .-F., Mustra, M. A., Ojala, L., Shepherd, B., ve Saslavsky, D. (2012). Connecting to compete 2012: Trade logistics in the global economy. Retrieved from Arvis, .-F., Mustra, M. A., Ojala, L., Shepherd, B., ve Saslavsky, D. (2014).
 • Connecting to compete. Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its indicators Available at: http://siteresources/. worldbank. org/INTTLF/Resources/lpireport. pdf, Accessed on August.
 • Arvis, .-F., Mustra, M. A., Panzer, ., Ojala, L., ve Naula, T. (2007). Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global Economy-The Logistics Performance Index and Its Indicators.
 • Arvis, J.-F., Saslavsky, D., Ojala, L., Shepherd, B., Busch, C., ve Raj, A. (2016). Trade Logistics in the Global Economy: The Logistics Performance Index and its Indicators. 2003). Lojistik sektörünün ülkemizdeki gelişimi ve rekabet vizyonu. Ege Akademik Bakış, 3(1), 8-15.
 • Baki, B., ve Şimşek, B. (2004). Lojistik Faaliyetlere Göre Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi. Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXI Ulusal Kongresi, 15-18.
 • Çanci, M., ve Erdal, M. (2003). Lojistik yönetimi. İstanbul: UTİKAD Yayınları. Cezayirlioğlu, H. (2012). Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (s. 82). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Demir, V. (2008). Lojistik yönetim sisteminde maliyet hesaplaması. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Eker, Ö. (2006). Lojistik Yönetimi Ve Tedarik Lojistiği Sürecinde Performansın Arttırılması. Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Ener, T. (2010). Küresel Lojistik Performans İndeksi: Mersin'de Faaliyet Gösteren Lojistik Firmalarının Sektörel Performanslarmın İncelenmesi. Yüksek Lisans ezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ersoy, M. Ş. (2006). Lojistik Kulübü. Lojistical Dergisi: http ://WWW.logisticsclub.com/modules.php?name=News&file=article&sid= 2.
 • Güzel, Dilşad, and Fatma Gül Yazıcılar. (2016) "Effect Of Cooperation Of The Production, Logistic And Marketing Departments On Performance Of The Enterprise: Erzurum Organized Industrial Zone Implementation."
 • Kayabaşı, A. (2007). İşletmelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesinde Lojistik Faaliyetlerin Performansının Artırılması: Üretim şletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Doktora Tezi.
 • Kılıç, Y., Karaatlı, M., Ddemiral, F., ve Pala, Y. (2009). Gelişmekte olan Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Lojistik Köyler: Türkiye Örneği. Uluslararası Davraz Kongresi Kitabı, 24-27.09.
 • Koban, E., ve Keser, H. (2010). Dış Ticarette Lojistik. İstanbul: Ekin Yayınevi.
 • Küçük, B. (2013). Türkiye'de Bölgesel Kalkmma İle Lojistik Performans Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Li, W. (2005). Research on the Performance Evaluation of Logistics Activities. ChinaUSA Business Review, 4(4), 53--55.
 • Özgül, Ö. (2006). "Bir İşletme İçin Topsis Ve AHP İle ERP Yazılımın Seçimi.". Yüksek Lisans ezi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
 • Paksoy, T., ve Altıparmak, F. (2003). Dağitim Ağlarinin Tasarimi Ve Eniyilemesi Kapsaminda Tedarik Zinciri Ve Lojistik Yönetimine Bir Bakiş: Son Gelişmeler Ve Genel Durum. ÜD.
 • Schacke, I. (2001). Freight logistics and transport systems in europe. European Council OfApplied Sciences And Engineering Report, Paris.
 • Uçar, A. (2007). Türkiye'de Lojistik Sektörünün Gelişimi Ve Sorunları. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Uğurlu, H. (2007). "AB Sürecinde Türkiye'de Süt ve Süt Ürünü Üreten İşletmelerde Lojistik Faaliyetler ve Bir Uygulama" Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
APA YAPRAKLI T, ÜNALAN M (2017). KÜRESEL LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE'NİN SON 10 YILLIK LOJİSTİK PERFORMANSININ ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3), 589 - 606.
Chicago YAPRAKLI Tevfik Şükrü,ÜNALAN MUSA KÜRESEL LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE'NİN SON 10 YILLIK LOJİSTİK PERFORMANSININ ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 31, no.3 (2017): 589 - 606.
MLA YAPRAKLI Tevfik Şükrü,ÜNALAN MUSA KÜRESEL LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE'NİN SON 10 YILLIK LOJİSTİK PERFORMANSININ ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.3, 2017, ss.589 - 606.
AMA YAPRAKLI T,ÜNALAN M KÜRESEL LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE'NİN SON 10 YILLIK LOJİSTİK PERFORMANSININ ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2017; 31(3): 589 - 606.
Vancouver YAPRAKLI T,ÜNALAN M KÜRESEL LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE'NİN SON 10 YILLIK LOJİSTİK PERFORMANSININ ANALİZİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2017; 31(3): 589 - 606.
IEEE YAPRAKLI T,ÜNALAN M "KÜRESEL LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ VE TÜRKİYE'NİN SON 10 YILLIK LOJİSTİK PERFORMANSININ ANALİZİ." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31, ss.589 - 606, 2017.