Yıl: 2014 Cilt: 10 Sayı: 22 Sayfa Aralığı: 173 - 191 Metin Dili: Türkçe

DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz:
Dış kaynak kullanımı; operasyonel maliyetlerini azaltmak, verimliliklerini arttırmak ve ana faaliyetlerine odaklanmak isteyen işletmeler için, geçerliliği kanıtlanmış bir rekabet stratejisidir. Dış kaynak kullanımında doğru firmanın seçimi, kuruluşlar ve yöneticiler için önemli kararlardan biridir. Bu çalışmanın temel amacı, depolama faaliyetleri için lojistik servis sağlayıcı olarak görev alacak üçüncü parti lojistik firması alternatiflerinin değerlendirilmesi için kullanılacak kriterlerin analiz edilmesi maksadıyla Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yapısına dayalı bir yaklaşım oluşturmaktır. Karar verme probleminin yapılandırılması ve değerlendirme kriterlerinin analizi için Analitik Ağ Süreci (AAS) metodu uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, oluşturulan yaklaşımın gıda perakendeciliği sektöründe kullanımına yönelik bir örnek sunulmuştur. Yapılan analiz sonucunda, "operasyonel yeterlilik" kriterinin dikkate alınması gereken en önemli kriter olduğu saptanmıştır
Anahtar Kelime:

DETERMINE THE KEY ASSESSMENT CRITERIA FOR SELECTION OF WAREHOUSE LOGISTICS SERVICE PROVIDER

Öz:
Outsourcing is an approved competitive strategy for companies that need to reduce operating costs, improve efficiency and focus on core activities. Selecting the right outsourcing providers is one of the most important decisions for the enterprises or managers. The main purpose of this study is to propose a multi-criteria decision making (MCDM) approach to evaluate assessment criteria for selection of third party logistics service provider for warehousing. The analytic network process (ANP) approach is applied to analyze the structure of decisionmaking problem and evaluation criteria. Furthermore, a real case study in food retailing sector is presented to illustrate the application of the proposed approach. The results show that the “operational qualification” criteria is the most important evaluation criteria for selection of warehouse logistics service provider
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Agarwal, A., Ravi, S., Tiwari, M. K. (2006). Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: An ANP—based approach. European Journal of Operational Research, 173, 211-225.
 • Aguezzoul,A. (2007). The third party logistics selection: review of literatiire. Proceedings of International Logistics and Supply Chain Congress’2007 (CD), 1—7 İstanbul.
 • Ayağ, Z., Feyzioğlu, B. G., Tüfekçioğlu, M., Gürel, S., Özdemir, S. (2007). Otomotiv endüstrisinde tedarikçi seçimi için bir analitik serim süreci uygulaması. 27. Yöneylem Araştırması—Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiriler CD’si, İzmir.
 • Ayağ, Z., Özdemir, R. G. (2007). An intelligent approach to ERP software selection through fuzzy ANP. International Journal of Production Research, 45 (10), 2169—2194.
 • Balaban, Y., Baki, B. (2010). Analitik ag süreci yaklaşımıyla en uygun katı atık bertaraf sisteminin belirlenmesi: Trabzon ili örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24 (3), 183—194.
 • Bayazit, Ö. (2002). New methodology in multiple criteria decision—making systems: analytical network process (ANP) and an application. Ankara Uni. SBF Dergisi, 57 (1), 15—33.
 • Bayazit, Ö. (2006). Use of analytic network process (ANP) in vendor selection. Benchmarking: An International Journal, 13 (5), 566—579.
 • Bayazıt, Ö., Karpak, B. (2007). An ANP based framework for successful total quality management1An assessment of Turkish manufacturing industry. International Journal of Production Economics, 105 (1), 79—96.
 • Büyüközkan, G., Öztürkcan, D. (2010). An integrated analytic approach for six sigma project selection. Expert Systems with Applications, 37 (8), 5835—5847.
 • Chen, L. Y., Wang, T. C. (2009). Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR. International Journal Production Economics, 120 (1), 233-242.
 • Chung, S. H., Lee, A. H. I., Peam, W. L. (2005). ANP approach for product mix planning in semiconductor fabricator. International Journal of Production Economics, 96 (2), 15-36.
 • Dağdeviren, M., Dönmez, N., Kurt, M. (2006). Bir işletmede tedarikçi değerlendirme süreci için yeni bir model tasarımı ve uygulaması. Gazi Univ. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 21 (2), 247-255.
 • Dağdeviren, M., Yüksel, İ. (2007). Personnel selection using analytic network proces. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (11), 99—118.
 • Dağdeviren, M., Yavuz, S., Kılınç, N. (2009). Weapon selection using the AHP and TOPSIS methods under Fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 36, 8143-815 1.
 • Frazelle, E. (2002). World-class warehousing and material handling. Mc—Graw Hill, USA.
 • Gencer, C., Gürpınar, D. (2007). Analytic network process in supplier selection: case study in an electronic firm. Applied Mathematical Modelling 31, 2475—2486.
 • Girginer, N., Kaygısız, Z. (2009). İstatistiksel yazılım seçiminde analitik hiyerarşi süreci ve 0—1 hedef programlama yöntemlerinin birlikte kullanımı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 211—233.
 • Görener, A. (2009). Kesici takım tedarikçisi seçiminde analitik ag sürecinin kullanımı. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, (1), 99—110.
 • Güngör, A. (2006). Evaluation of connection types in design for disassembly (DFD) using analytic network process. Computers Industrial Engineering, 50 (12), 35—54.
 • Hsu, C. M., Chen, K. Y., Chen, M. C. (2005). Batching orders in warehouse by minimizing travel distance with genetic algorithms. Computers in Industry, 56, 169—178.
 • Jarzemskis, A. (2006). Determination and evaluation of the factors of outsourcing logistics. Transport, 1648—3480, 21 1), 44—47.
 • Jharkharia, S., Shankar, R. (2007). Selection of logistics service provider: An analytic network process (ANP) approach. Omega, 35 (3), 274—289.
 • Kahraman, C., Ertay, T., Büyüközkan, G. (2006). fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network approach. European Journal of OR, 171 (2), 390-411.
 • Kang, H. Y., Lee, A. H. I., Yang, C. Y. (2012). fuzzy ANP model for supplier selection as applied to IC packaging. Journal of Intelligent Manufacturing, 23 (5), 1477—1488.
 • Karsak, E. E., Sozer, S., Alptekin, S. E. (2002). Production planning in quality function deployment using combined ANP and goal programming approach. Computers Industrial Engineering, 44 1), 171—190.
 • Khan, S., Faisal, M. (2008). An analytic network process model for municipal solid waste disposal options. Waste Management, 28 (9), 1500—1508.
 • Kirytopoulos, K.,Leopoulos V. Voul garidou D. (2008). Supplier selection in pharmaceutical industry: An analytic network process approach. Benchmarking:An International Journal, 15 (4), 494—516.
 • Koban, E., Keser, H. Y. (2007). Dış ticarette lojistik. Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Korpela, ., Lehmusvaara, A. (1999). customer oriented approach to warehouse network evaluation and design. International Journal of Production Economics, 59 (1—3), 135— 146.
 • Korpela, ., Lehmusvaara,A., Ni sonen, (2007). Warehouse operator selection by combining AHP and DEA methodologies. International Journal of Production Economics, 108, 135-142.
 • Lee, J. W., Kim, S. H. (2001). Using ANP and goal programming for interdependent information system project selection. Computers Operations Research, 27 (4), 367— 382.
 • Lee, H., Kim, C., Cho, H., Park, Y. (2009). An ANP—based technology network for identification of core technologies: case of telecommunication Technologies. Expert Systems with Applications, 36 (1), 894—908.
 • Maltz, A. B. (1994). The relative importance of cost and quality in the outsourcing of warehousing. Journal of Business Logistics, 15 (2), 45—62.
 • Meade, L., Sarkis, J. (2002). conceptual model for selecting and evaluating third—party reverse logistics providers. Supply Chain Management:An International Journal, (5), 283-295.
 • Moberg, C. R., Speh, T. W. (2004). Third—party warehousing selection: comparison of national and regional firms. American Journal of Business, 19 (2), 71—76.
 • Niemira, M. P., Saaty, T. L. (2004). An analytic network process model for financial—crisis forecasting. International Journal of Forecasting, 20, 573—587.
 • Okoli, C., Pawlowski, S. D. (2004). The delphi method as research tool: An example, design considerations and applications. Information Management, 42, 15—29.
 • Özdemir, M. S. (2004). Analitik serim süreci ve EM’deki uygulamaları. YA/EM 2004 24. Ulusal Kongresi Bildiriler CD’si, Gaziantep—Adana.
 • Ravi, V., Shankar, R., Tiwari, M. K. (2005). Analyzing alternatives in reverse logistics for end—of—life computers: ANP and BSC approach. Computers Industrial Engineering, 48 (2), 327-356.
 • Tuzkaya, G., Önüt, S., Tuzkaya, U. R., Gülsün, B. (2008). An analytic network process approach for locating undesirable facilities: An example from Istanbul. Journal of Environmental Management, 88 (4), 970—983.
 • Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. McGraw— Hill, New York, USA.
 • Saaty, T. L. (1996). The ANP for decision making with dependence and feedback. RWS Publications, USA.
 • Saaty,T. L., Özdemir, M. S. (2005). The encyclicon: dictionary ofdecisions with dependence andfeedback based on the analytic network process. RWS Publications, USA.
 • Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International. Journal Services Sciences, 1), 83—98.
 • Sink, H. L., Langley Jr., C. J. (1997). managerial framework for the acquisition of third party logistics services. Journal of Business Logistics, 18 (2), 163—189.
 • Şahin,A. E. (2001). Eğitim araştırmalarında DELPHI tekniği kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 215—220.
 • Tompkins, J. A., Smith, J. D. (1998). The warehouse management handbook. Tompkins Publication, USA.
 • Viehland, D. (2007). Research applications of the Delphi method, CIS Group Research Seminar Series, 2007 Erişim Tarihi: 02.09.2010. tur—wwwl .massey.ac.nz/~hryu/Delphi%20 Methodpdf.
 • Wu, W. W., Lee, Y. T. (2007). Selecting Knowledge management strategies by using the analytic network process. Expert Systems with Applications, 32 (3), 841—847.
 • Wu, W. Y., Shih, H. A., Chan, H. C. (2009). The analytic network process for partner selection criteria in strategic alliances. Expert Systems with Applications, 36 (3—1), 4646—4653.
 • Yüksel, İ., Dağdeviren, M. (2007). Using the analytic network process (ANP) in SWOT analysis— case study for textile firm. Information Sciences, 177 (16), 3364—3382.
 • Zangeneh, A., Jadid, S., Rahimi—Kian, A. (2009). hierarchical decision making model for the prioritization of distributed generation technologies: case study for Iran. Energy Policy, 37, 5752—5763.
APA GÖRENER A (2014). DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(22), 173 - 191.
Chicago GÖRENER Ali DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10, no.22 (2014): 173 - 191.
MLA GÖRENER Ali DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.10, no.22, 2014, ss.173 - 191.
AMA GÖRENER A DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2014; 10(22): 173 - 191.
Vancouver GÖRENER A DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2014; 10(22): 173 - 191.
IEEE GÖRENER A "DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ." Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10, ss.173 - 191, 2014.
ISNAD GÖRENER, Ali. "DEPOLAMA FAALİYETLERİ İÇİN LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI SEÇİMİNDE ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10/22 (2014), 173-191.