Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü

Yıl: 2014 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 29 - 62 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü

Öz:
Küresel rekabet ortamında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmeleri maksadıyla, işgörenlere sağlanan örgütsel destek ve iç girişimcilik faaliyetleri ile bunların sonucunda hedeflenen işletme performansı giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle işgörenler tarafından algılanan örgütsel destek ile işletme içerisindeki iç girişimcilik faaliyetlerinin işletme performansına etkilerinin belirlenebilmesi ve algılanan örgütsel desteğin işletme performansına etkisinde iç girişimciliğin aracılık rolünün olup olmadığının tespiti için Ankara (Türkiye) OSTİM Sanayi Bölgesindeki Elektrik - Elektronik sektöründe faaliyet gösteren 23 işletmenin işgörenlerine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Anket çalışmasıyla elde edilen verilerin analizi ile bu değişkenler arasındaki ilişkiler araştırılmış; algılanan örgütsel desteğin, iç girişimcilik ve işletme performansını olumlu olarak etkilediği, bunun yanı sıra iç girişimciliğin finansal performans üzerinde pozitif etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Buna karşılık iç girişimciliğin algılanan örgütsel destek ile işletme performansı ilişkisinde aracılık rolünün bulunmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans

The Mediating Role of Internal Entrepreneurship in The Effect of Perceived Organizational Support to The Business Performance

Öz:
In global competitive business environment, to ensure that organizations have the advantage of competition, organizational support and internal entrepreneurship provided for the employees and as a result of these, the target business performance have become more and more important recently. Therefore, to determine the effects of organizational support perceived by the employees, the effect of entrepreneurship activities within the organization on business performance and to find out whether internal entrepreneurship has a mediating role in the effect of perceived organizational support, a study has been conducted on the employees of 23 organizations working in the field of electronics in OSTIM, which is an industrial zone in Ankara, Turkey. The analysis of the data gathered through a survey study and the relationships between these variables were analyzed and it was found out that perceived organizational support affects internal entrepreneurship and business performance positively and internal entrepreneurship has a positive effect on financial performance as well. However, it was determined that internal entrepreneurship does not have a mediating role in the relationship of perceived organizational support and business performance.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Agarwal, D. (1997). An Empirical Investigation of the Impact of Advanced Manufacturing Technology On Business Performance, PhD Dissertation, the City University of New York.
 • Ağca, V. (2005). İç Girişimcilik Yapısı ve Firma Performansma Etkileri: Denizli Tekstil Sektöründeki Firmalarda Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Ağca, V. ve Tuncer, E. (2006). Çok Boyutlu Performans Değerleme Modelleri ve Bir Balanced Scorecard Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF. Dergisi, (1),173-193.
 • Ağca, V., Kurt, M., (2007). "İç Girişimcilik ve Temel Belirleyicileri: Kavramsal Bir Çerçeve", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (29), s83-1 12.
 • Ağca, V., ve Kandemir, T. (2008). Aile İşletmelerinde İç Girişimcilik Finansal Performans İlişkisi: Afyonkarahisar'da Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 209-230.
 • Akal, Z. (2011).İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi: Çok Yönlü Performans Göstergeleri, MPM Yayınları, 7. Basım, Ankara,
 • Akın, M. (2008)."Örgütsel Destek, Sosyal Destek ve İş/Aile Çatışmalarmm Yaşam Tatmini Üzerindeki Etkileri". Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25: 141-170.
 • Akkoç, İ., Çalışkan, A. ve Turunç, Ö. (2012). "Örgütlerde Gelişim Kültürü ve Algılanan Örgütsel Desteğin İş Tatmini ve İş Performansma Etkisi: Güvenin Aracılık Rolü" Celal Bayar Üniversitesi İİBF, Yönetim ve EkonomiDergisi, Cilt:19 Sayı:1. 105-135.
 • Allen, D., Shore, L. M., ve Griffeth, R. W. (2003). "The Role of Perceived Organizational Support and Supportive Human Resource Practices In The Turnover Process", Journal of Management, 29, 99-118.
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). "The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organisation", Journal of Occupational Psychology, 63, 19-31.
 • Antoncic, B.; (2000), Intrapreneurship: Construct Refinement and An Integrative Model Development, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Department of Marketing and Policy Studies Weatherhead School of Management, School of Graduate Studies, Case Western Reserve University.
 • Antoncic, B., Hisrich, D.R., (2001), "Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation", Journal of Business Venturing, 16, 495-527.
 • Antoncic, B., Hisrich, D.R., (2003), "Clarifying The Intrapreneurship Concept", Journal of Small Business Enterprise Devolopment, 10(1), 7-24.
 • Antoncic, B., Hisrich, R.D. (2004). "Corporate Entrepreneurship Contingencies and Organizational Wealth Creation", The Journal of Management Development, 23(5/6): 518-550.
 • Antoncic, B., and Zorn, O. (2004). "The Mediating Role of Corporate Entrepreneurship in the Organizational Support-Performance Relationship: An Empirical Examination". Managing Global Transitions, 2, (1), 5-14.
 • Antoncic, B. (2007). Intrapreneurship: Comparative Structural Equation Modeling Study. Industrial Management Data Systems, 107, (3), 309-325.
 • Armeli, S., Eisenberger, R., Fasolo, P. and Lynch, P. (1998), "Perceived Organizational Support and Police Performance: The Moderating Influence of Socioemotional Needs", Journal of Applied Psychology, Vol:83 No:2, 288-297.
 • Arslan, M. (2001). Yönetim ve Organizasyonun Bazı Temel Kavramları, Güney, S. (Ed.), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 25-44.
 • Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
 • Bart C., Bontis Taggar S. (2001). Model of The İmpact of Mission Statements on Firm Performance. Management Decision, 39, (1): 19--35
 • Basını, N., Meydan, C. H., Şeşen, H. (2009), "Bireyin Örgütsel Adalet Algısmm İç Girişimcilik Davranışı İle İlişkisi: Kamuda Bir Araştırma", İşletme ve Finans Dergisi, 24, (274), 79-99.
 • Basını, N., ve Şeşen, H. (2009a) "Tükenmişliğin Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma", ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt 35, Muhan Soysal Özel Sayısı, 41-60.
 • Birley, S. (1984). "The Role of Networks in the Entrepreneurial Process", Journal of Business Venturing, 1, 107-117.
 • Blau, P. (1964), Exchange and Power in Social Life, New York: Wiley.
 • Boezeman, E. J., Ellemers, N. (2007). "Volunteering For Charity: Pride, Respect, and the Commitment of Volunteers", Journal of Applied Psychology, 92, 771-785
 • Byrne, Z. S., Hochwarter, W. A. (2008). "Perceived Organizational Support and Performance Relationships Across Levels of Organizational Cynicism", Journal of Managerial Psychology, 23(l), 54-72.
 • Carrier, C. (1996). "Intrapreneurship in Small Businesses: An Exploratory Study", Entrepreneurship Theory and Practice, 21 (l), 5-20.
 • Ceylan, A. (2001), İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi Yaymları, Bursa.
 • Chiang, C. F., ve Hsieh, T. S., (2011). "The Impacts of Perceived Organizational Support and Psychological Empowerment on Job Performance: The Mediating Effects of Organizational Citizenship Behavior", International Journal of Hospitality Management, 31, 180-190.
 • Cicero, MT. (44 BC). "De Offıciis (On Duties)", Translated: Andrew P. Peabody, Boston: Little, Brown, and Co., 1887, This E-Book (PDF format) is generated by The Online Library of Liberty: on Moral Duties (De Offlciis) http://oll.libertyfund.org/title/542
 • Coleman, J. S. (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital", American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 • Corbett, A.C. ve Hnıisleski, KM. (2005). "How Corporate Entrepreneurs Think: Cognition, Context, and Entrepreneurial Scripts", Academy of Management Best Conference Paper,
 • Coşkun, A. (2006). 'STK'larm Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Performans Karnesi', Sivil Toplum Dergisi, 4, (15), 103-117.
 • Cornwall, J.R. and Perlman, B. (1990) Organizational Entrepreneurship, Homewood, TL: Irwin.
 • Coyle-Shapiro, J.A-M., ve Conway, N. (2005). "Exchange Relationships: Examining Psychological Contracts and Perceived Organizational Support". Journal of Applied Psychology, Vol:90, No.4., 774--781.
 • Covin, J.G., Slevin, D.P. (1991). "A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior", Entrepreneurship Theory and Practice, 16 (1), 7-25.
 • Culhane, J. H.; (2003), The Entrepreneurial Orientation-Performance Linkage in High Technology Firms: An International Comparative Study, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Graduate School of The University of Massachusetts Amherst.
 • Çakar, N.D., Yıldız, S., (2009). "Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: "Algılanan Örgütsel Destek" Bir Ara Değişken mi?", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8, (28), 68-90.
 • Darling, J., Gabrielsson, M. and Seristo, H., (2007). "Enhancing Contemporary Entrepreneurship", European Business Review, 19, (1), 4-22.
 • Darolia, C. R., Kumari, P., Darolia, S. (2010). "Perceived Organizational Support, Work Motivation, and Organizational Commitment as Determinants of Job Performance. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 36, (1), 69- 78.
 • Davis, K.S., (1999). "Decision Criteria in The Evaluation of Potential Intrapreneurs", J. Eng. Technol. Manage. 16, 295--327.
 • Dollinger, M.J. ve Golden, M.A. (1992), "Interorganizational and Collective Strategies in Small Firms: Environmental Effects and Performance", Journal of Mangement, 18(4), 695-715.
 • Efıl I. (2006), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Genişletilmiş 8. Baskı, Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım, Istanbul.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. and Sowa, D. (1986). "Perceived Organizational Support", Journal of Managemenet Reviews, 7, (4), 207-230.
 • Eisenberger, R., Fasolo, P., and Davis-LaMastro,V. (1990). "Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitmentand Innovation". Journal of Applied Psychology, 75, No:l, 51-59.
 • Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch P.D. ve Rhoades, L. (2001). Reciprocation of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 86(1), 42-51.
 • Emrem, A. E. (2002). Strateji OdaklıOrganizasyonel Performans Yönetim Sistemi Kapsammda Entelektüel Sermaye Performansmm Ölçümü, Yayımlanmamışdoktora tezi, Sakarya Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Eren, D. (2007). "Örgütsel Hizmet Odaklılığm İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama", Basılmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eren, E. (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 13. Baskı, Beta Yaymı, Istanbul.
 • Fitzsimmons, J. R., Douglas, E. J., Antoncic, B. ve Hisrich, R. D. (2005)
 • "Intrapreneurship in Australian Firms", Journal of The Australian and New Zealand Academy of Management, 1(1), 17-27.
 • Friedman, J. P. (1994). Dictionary of Business Terms. New York, Barron's. Gao, Y. and Yuan, S. F. (2012). Study on the Mediating Role of Organizational Support between Job Stressor and Stress Reaction. International Conference on Technology and Management Lecture Notes in Information Technology, (21),
 • pp. 103-107. http://www.ier-institute.org/2070-1918/lnit21/v21/103.pdf. Granovetter, M. (1973). "Strenght of Weak Ties", American Journal of Sociology, Volı78, No:6, 1360-1380.
 • Geisler, E. (1993), "Middle Managers as Internal Corporate Entrepreneurs: An Unfolding Agenda," Interfaces, 23, (6), 52-63.
 • Gould, S, (1979). "An Egutiy-Exchange Model of Organizational Involment" Academy of Management Review, 4, (1), 53-62.
 • Gouldner, A.W. (1960). "The Norm of Reciprocity: Preliminary Statement" American Sociological Review, 25, 167-167.
 • Guth, W. D., Ginsberg, A. (1990). "Guest Editors' Introduction: Corporate Entrepreneurship", Strategic Management Journal, 11, (5), 5-15
 • Gürel, E.B.B. (2011). "Firma Performansmm Belirlenmesinde Iç Girişimciliğin Rolü- ISO 500 Üzerinde Bir Araştırma" Finans Politik Ekonomik Yorumlar, 48, 55.559, 99
 • Hart, S. and Banbury, C. (1994), "How Strategy-Making Processes Can Make Difference", Strategic Management Journal, Vol:15, (4), 251-269
 • Hashemi, S. M. K., Nadi, H. K., ve Rezvanfar, A. (2012). Agricultural Personnel's Intrapreneurial Behavior: Effects of Perceived Organizational Support, Psychological Empowerment and Entrepreneurial Self Effıcacy. International Journal of Agricultural Science and Research (IJASR), 2,(1), 11-19.
 • Hellman, Chan M., Dale R. Fuqua and Jody Worley (2006). "A Reliability Generalization Study on The Survey of Perceived Organizational Support: The Effects of Mean Age and Number of Items on Score Reliability", Educational and Psychological Measurement, Vol:66, No:4, 631-642.
 • Hewison, A. ve Badger, F. (2006), "Taking the Initiative: Nurse Intrapreneurs in the NHS", Nursing Management-UK, l3,(3), 14-19.
 • Hisrich, R. D. ve Peters, M. P.; (2002), Entrepreneurship, Fifth Edition, McGrawHill/Irwin, New York.
 • Hisrich, R.D.; Peters M.P. ve D.A. Shepherd; (2005), Entrepreneurship, McGraw-Hill, New York, 6245.
 • Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, S.M. and Sexton, D_L. (2001). "Guest Editor's Introduction to The Special Issue Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies For Wealth Creation", Strategic Management Journal Vol:22, No:6/7, 479-491.
 • Hitt, M., Black, S. ve Porter, L.W. (2005), Management, Pearson Prentice-Hall, New Jersey, 694s.
 • Hobhouse, L.T., (1906)."Morals in Evolution: Study Comparative Ethics", London:Chapman &Hill, 1951, First Adition.
 • Hornsby, J.S., Donald F.K., and Shaker A.Z., (2002). "Middle Managers' Perception of The Internal Environment for Corporate Entrepreneurship: Assessing Measurement Scale", Journal of Business Venturing, Vol:17, 253-273.
 • Hostager, T.J. Neil, T.C., Decker, R.L., ve Lorenntz, R.D.; (1998), "Seeing Environmental Opportunities: Effects of Intrapreneurial Ability, Efficacy, Motivation and Desirability", Journal of Organizational Change Management, 11, 1-25.
 • Howes, J.C., Cropanzano, R. Grandey, A.A., and Mohler, C.J., (2000). "Who is Supporting Whom? Quality Team Effectiveness and Percieved Organizational Support". Journal of Quality Management., 5, 207-223.
 • Hult, G.T., Hurley, RF. and Knight, G. A. (2004). "Innovativeness: Its Antecedents and Impact on Business Performance," Industrial Marketing Management, 33, 429- 438.
 • Huselid, M. A. ve Becker, B. E. (1997). The Impact Of High Performance Work Systems Implementation Effectiveness, and Alignment with Strategy on Shareholder Wealth. Academy of Management Best Papers Proceedings: 144-- 148.
 • Ireland, R. D., Hitt, M. A., ve Sirmon, D. G. (2003). "A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and Its Dimensions". Journal of Management Vol. 29, (6), 963-989.
 • Islam, T., Ahmad, U., Ali, G., Ahmed, I., Bowra, Z. A. (2013). Turnover Intentions: The Influence of Perceived Organizational Support and Organizational Commitment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 1238-1242.
 • Irwin, D. (2000) "Seven Ages of Entrepreneurship", Journal of Small Business and Enterprise Development, 7,(3), 255-260.
 • Jansen, K., (2005). "Management Commitment to Safety as Organizational Support: Relationships with Non-Safety Outcomes in Wood Manufacturing Employees", Journal of Safety Research, 36, (2), 171-179.
 • Jawahar, I., Stone, T., Kisamore, J. L. (2007). "Role Conflict and Burnout: The Direct and Moderating Effects of Political Skill and Perceived Organizational Support on Burnout Dimensions", International Journal of Stress Management, Vol:14, 142- 159.
 • Johnson, David (2001), "What is Innovation and Entrepreneurship? Lessons for Larger Organizations", Industrial Commercial Training, 33, (4), 135-140.
 • Johnson, T.L. ve Hayes, C. (1996), "Wanted: Entrepreneurial skills," Black Enterprise, 26,(9), 62-63.
 • Kaplan, R.S. ve Norton, DP. (2003). Balanced scorecard, (Çev. S. EGELİ). Istanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Kaplan, M., Öğüt, A. (2012). "Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama" Süleyman Demirel Üniversitesi Iktisadi Idari Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:17, Say1:1, 387-401.
 • Karaman, R. (2008). "İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced Scorecard" SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, (16), 411-427.
 • Kenney, M. ve Mujtaba, B.G.; (2007), "Understanding Corporate Entrepreneurship and Development: Practitioner View of Organizational İntrapreneurship", Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 12,(3), 73-88.
 • Knight, G. (1997). "Cross-Cultural Reliability and Validiryof Scale to Measure Firm Entrepreneurial Orientation", Journal of Business Venturing, 12, (3), 213-225.
 • Koçel, Tamer (1998) "Girişimcilik Ama Hangisi?", Executive Excellence, (1)10, ss. 17.
 • Korkmazyürek, H.; A.O. Tokat ve H.N. Basım; (2008), "Örgüt İçi Girişimcilik Bağlammda Yenilikçilik, Risk Alma ve Fırsatlara Odaklanma Tutumları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma", İktisat İşletme ve Finans, 23, (263), 70-81.
 • Kozak, M.A., Yılmaz, E.G. (2010). "Otel Yöneticilerinin İç Girişimcilik Algılamaları: Frigya Bölgesi Örnegi", Turizm Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Hasan Işın Dener Özel Sayısı, 21, (1), 85-97.
 • Kraimer, M., (2004). "An Examination of Perceived Organizational Support as Multidimensional Construct in the Context of an Expatriate Assignment" Journal of Management, 30, (2), 209-237.
 • Krishna, K. V. S. M. (2003). "Bridging the Gap: Conceptual Paradigms and Training for Entrepreneurship Development", The Journal of Entrepreneurship, 12, (1), 91- 16.
 • Kuratko, D.F., Montagno, R.V. and Hornsby, .S. (1990). Developing An İntrapreneurial Assessment İnstrument for an Effective Corporate Entrepreneurial Environment. Strategic Management Journal, 11, 49-5 8.
 • Kuratko, D.F. and Morris M.H., (2003). "Corporate Entrepreneurship: The Dynamic Strategy For 2lst Century Organızations", Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation Econonıic Growth 14, 21 46
 • Kuratko, Donald, F. and Goldsby M.G. (2004), "Corporate Entrepreneurs or Rogue Middle Managers? Framework for Ethical Corporate Entrepreneurship", Journal of Business Ethics, 55, 13-30.
 • Kurgun, O.A., Akdağ, G. (2013). "Entelektüel Sermaye ve Örgüt Performansı İlişkisi: Akdeniz Bölgesindeki Otel İşletmelerinde bir Araştırma", NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 155-176.
 • Küçük, O. (2005). "Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi" [İntrapreneurship and Small Business Management], 2.Baskı, Ankara, Seçkin Yaymcılık. Levinson, H. (1965). "Reciprocation: The Relationship Between Man and Organization", Administrative Science Quarterly, 9, pp. 370-390.
 • Loi, R., Hang-Yue, N. and Foley, S. (2006), "Linking Employees" Justice Perceptions to Organizational Commitment and Intention to Leave: The Mediating Role of Perceived Organizational Support", Journal of Occupational and Organizational Psychology, 79, 101-120.
 • Luchsinger, V., Bagby, D.R. (1987), "Entrepreneurship and Intrapreneurship: Behaviors, Comparisons, and Contrasts", S.A.M. Advanced Management Journal, 52, (3), 10-13.
 • Lumpkin, G.T., Dess, G.G. (1996). "Clarifying The Entrepreneurial Orientation Cunstruct and Linking it to Performance", Academy of Management Review, 21, (1), 135-172
 • Lumpkin, G.T. and Dess, G.G. (2001). "Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle", Journal of Business Venturing, 16, 429-451.
 • Lutfıhak, Alpkan, Cağri Bulut, Gürhan Günday, Gündüz Ulusoy, Kemal Kılıç, (2010) "Organizational Support for Intrapreneurship and Its interaction with Human Capital to Enhance Innovative Performance", Management Decision, 48, (5), 732
 • Lyles M.A. Salk J.E. (1996). "Knowledge Acquisition From Foreign Parents in International Joint Ventures: An Empirical Examination in The Hungarian Context". Journal of International Business Studies, 27,(5): 877-904.
 • Lynch, D.P., Eisenberger, R. and Armeli, S. (1999). "Perceived Organizational Support: Inferior Versus Superior Performance by Wary Employees", Journal of Applied Psychology, Vol284, N024, 467-483.
 • Makanjee, C. R., Hartzer, Y. F. and Uys, I. L. (2006). "The Effect of Percieved Organizational Support on Organizational Commitment of Diagnostic Imaging Radiographers", Radiography, Vol:12, No:2, 118-126.
 • Martin, R. (1995). "The Roles of Organizational Support and Justice During Layoff'. Academy of Management Journal, 1, 89-93.
 • Matsuno, K., Mentzer, .T., Özsomer, A. (2002), "The Effect of Entrepreneurial Proclivity ve Market Orientation on Busiess Performance", Journal of Marketing, Vol266, (3), 18-32.
 • Meydan, CH., (2010). "Adalet Alg1s1 İç Girişimci Davranışlar İlişkisinde Kontrol Odağmm Şekillendirici Rolü" Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 36, Ağustos-Aralık, 195-222.
 • Miao, R., Kim, H. G. (2010). "Perceived Organizational Support, Job Satisfaction and Employee Performance: An Chinese Empirical Study. Journal of Service Science and Management, 3, (2), 257-264.
 • Michie, J. ve Sheehan, M. (1999). HRM Practices, R&D Expenditure and Innovative Investment: Evidence from The UKDS 1990 Workplace Industrial Relations Survey (WIRS). Industrial And Corporate Change, 8, (2), 211-234.
 • Miller, D., Friesen, PH. (1983). "Strategy-Making and Environment: The Third Link", Strategic Management Journal,4, (3), 221-235
 • Misra, S. ve Kumar, ES. (2000), "Resourcefiilness: Proximal Conceptualisation of Entrepreneurial Behaviour", Journal of Entrepreneurship, 9, (2), 135-154
 • Moorman, RH., Gerald L.B. ve Brain P.N. (1998). "Does Perceived Organizational Support Mediate The Relationship Between Procedural Justice and Organizational Citizenship Behavior?.,The Academy of Management Journal, Vol241, N023, 351- 357.
 • Morris, M. H. ve Kuratko, D. F. (2002). "Corporate Entrepreneurship: Entrepreneurial Development within Organizations", Harcourt College Publishers, Orlando, Florida Morris, M.H., Kuratko, D.F., Schindehutte, M. (2001). "Towards Integration: Understanding Entrepreneurship Through Frameworks", The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 2, (1), 35-49.
 • Muzaffar, H., (2011). "Dinamik Çevrede Girişimci Odaklılık, Dinamik Kabiliyetler ve İşletme Performansı Arasındaki İlişki", Ankara Ü., SBE, Yaymlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Naktiyok, A. (2004). İç Girişimcilik, Beta Yaymları, İstanbul.
 • Naman, J.L. Slevin, D.P. (1993). Entrepreneurship and the Concept of Fit: Model and Empirical Tests. Strategic Management Journal. 14, (2), 137--153.
 • Organ D.W. (1977), "A Reappraisal and Reinterpretation of The Satisfaction--Causes-- Performance Hypothesis", Academy of Management Review, 2, 46--53.
 • Örnek, A.Ş., (2000). Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulasmada Kullamlabilecek Yeni Bir Araç, D.E.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2, (3). 1-14.
 • Pearce, J.W. and Carland, J.W.; (1996), "Intrapreneurship and Innovation In Manufacturing Firms:An Empirical Study of Performance Implications", Academy of Entrepreneurship Journal, 1, (2), 87-96.
 • Pinnington, A., and Haslop, D.; (1995), "Team Leader Autonomy In New Product Development",Management Decision, 33, (9), 5-11.
 • Pinchot, G.; (1985), Intrapreneuring, Harper and Row, New York.
 • Pinchot, G. ve Pellrnan, R. (1999). "Intrapreneuring in Action: Handbook for Business Inovation" Sanfırancisco:Berrett-Koehler.
 • Poon, J.M.L., Ainuddin, R.A., Junit, S.A. (2006). Effects of Self-Concept Traits and Entrepreneurial Orientation on Firm Performance. International Small Business Journal. 24, (1), 61--82
 • Ramus, C., (2001). "Organizational Support for Employees: Encouraging Creative Ideas for Environmental Sustainability", California Management Review 43,(3), 85- 107.
 • Randall, M.L., Cropanzano, R., Bormann, C.A., Birjulin, A. (1999). "Organizational Politics and Organizational Support as Predictors of Work Attitudes, Job Performance, and Organizational Citizenship Behavior, Journal of Organizaitonal Behavior, 20, 159-174.
 • Relnolds, P. D.(1991). "Sociology and Entrepreneurship: Concepts and Contributions", Entrepreneurship Theory and Practice, l6,(2), 47-70.
 • Rhoades, L., Eisenberger, R., Armeli, S. (2001). "Affective Commitment to The Organization: The Contribution of Percieved Organizational Support", Journal of Applied Pschology, Vol:86, No:5, 825--836.
 • Rhoades, L., Eisenberger, R. (2002). "Percieved Organizational Support: Review of Literature", Journal of Applied Psychology, Vol:87, No:4, 698-714.
 • Ring, J.K. (2011). "The Effect of Perceived Organizational Support and Safety Climate on Voluntary Turnover in The Transportation Industry", International Journal of Business Research and Management, l,(3), 156-168.
 • Robins, S.P. (2003), Organizational Behavior, New Jersey, Prentice-Hall. Sacks, A. (2006). "Antecedents and Consequences of Employee Engagement", Journal of Managerial Psychology, 21, 600-619.
 • Sharma, P., Chrisman, J.J., (1999). "Toward Reconciliation of the Defmitional Issues in the Field of Corporate Entrepreneurship" Entrepreneurship: Theory Practice 23, 11--27
 • Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as field of research. Academy of Management Review. 25, (1), 217--226.
 • Simmel, G. (1950). "The Sociology of Georg Simmel", Translated and Edited by K., H. Wolff, Gleonce, Free Press.
 • Sofionijevic, A., Milicevic, V. and Ilic B., (2011). "International PerspectivesEnhancing Library Business Performance by Implementation of Enterprise 2.0 via İntrapreneurship: The Case of Serbian Library", The Journal of Academic Librarianship, 37, (4), 358--362.
 • Stamper, C.L., Johlke, M.C., (2003). "The Impact of Perceived Organizational Support on The Relationship Between Boundary Spanner Role Stress and Work Outcomes", Journal of Management, Vol:29, No.4, 569-5 88.
 • Stassen, M., Ursel, ND, (2009). "Perceived Organizational Support, Career Satisfaction, and The Retention of Older Workers", Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 201--220.
 • Şeşen, H., (2010), "Onculleri ve Sonuçları ile Örgüt İçi Girişimcilik: Türk Savunma Sanayinde Bir Araştırma", Yayımlanmamış Doktora Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Thurnwalt, R. (1932). "Economics in Primitive Communities", London, Oxford Univerty Press.
 • Tumwesigye, G. (2010). The Relationship Between Perceived Organizational Support And Turnover lntentionsin Developing Country: The Mediating Role of Organizational Commitment. African Journal of Business Management: 4,(6), 942-952.
 • Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). "Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi" Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.BF, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17, (2), 183-206.
 • Türen, U., Gökmen, Y., Tokmak, İ,. (2013). "lnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarmm İşletme Performansına Etkisi: İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetlerinin Aracılık Rolü", Business and Econonıics Research Journal, 4, (4), 103-129.
 • Vickery, S.K., Droge, C., Markland, R.E. (1997), "Dimensions of Manufacturing Strength in the Furniture Industry", Journal of Operation Management. Vol. 15,(4), 317-330
 • Vroom, V., (1964), Work and Motivation, New York: John Wiley and Sons, Inc.
 • Watkins, A. (1995). "Communication Concepts Related to Perceived Organizational Support", Western Journal of Communication, 59, (4), 326-347,
 • Wayne, S.J., Shore, L.M., Liden, R.C., (1997). "Perceived Organizational Support and Leader-Member Exchange: Social Exchange Perspective" Academy of Management Journal, 40, 82-111.
 • Wiklund, J. (1999). "The Sustainability of the Entrepreneurial Orientation-Performance Relationship". Entrepreneurship Theory Practice, 24,(l), 37-48.
 • Wiklund J. ve Shepherd, D. (2003). "Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and The Performance of Small and Medium-Sized Businesses". Strategic Management Journal, 24, 1307-1314.
 • Wiklund, J., Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: Configurational Approach. Journal of Business Venturing. 20,(1), 71--91.
 • Witt, P. (2004). "Entrepreneurs' Network and the Success of the Start-up", Entrepreneurship and Regional Development, 16, 391-412.
 • Yamada, J. (2004), "A Multi-Dimensional View of Entrepreneurship: Towards Research Agenda on Organisation Emergence", Journal of Management Development, 21,(4), 289-320.
 • Yıldız, S. (2010). Entelektüel Sermayenin İşletme Performansına Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, MarmaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul.
 • Yılmaz, H., Görmüş A.Ş. (2012). "Stratejik Girişimciliğin, Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Tekstil Sektöründe Ampirik Bir Çalışma" Journal of Yaşar University 26, (7), 4483-4504.
 • Zahra S.A. and Covin J.G., (1995), "Contextual Influences On The Corporate Entrepreneurship-Performance Relationship: Longitudinal Analysis", Journal of Business Venturing, 10, (1), 43-58.
 • Zahra, S. A. (1996). "Governance, Ownership, And Corporate Entrepreneurship. The Moderating Impact of Industry Technological Opportunities. Academy Of Management Journal, 39, (6), 1713-1735.
 • Zahra, S.A., Garvis, D. (2000). International Corporate Entrepreneurship and firm performance: The moderating effect of international environmental hostility. Journal of Business Venturing. 15, (5--6), 469--492.
 • Zajac, E., Brian R.G. and. Shortell, S.M., (1991). New Organizational Forms for Enhancing Innovation: The Case of Internal Corporate Joint Ventures. Management Science. 37, (2), 170-184.
 • Zampetakis, L.A., Beldekos., P., Moustakis, V.S. (2009). "Day to Day: Entrepreneurship Within Organisations: The Role of Trait Emotional Intelligence and Perceived Organisational Support",University of Glasgow, European Management Journal, 27, pp.165-175.
 • Zehir, C., Acar, A.Z., (2005). "Örgütsel Yeteneklerin Işletme Performansma Etkileri", Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7, (3), 15-34.
 • Zhang, X., Wang, Y., Yang, Z. and Wang, Q. X. (2006). "How Corporate Entrepreneurship Impacts Market Performance: Disaggregated Approach Based on Evidence fiom China", International Conference on Management of Innovation and Technology (IEEE). 101-105
 • Zhao, F. (2005),"Exploring the Synergy between Entrepreneurship and Innovation", International Journal of Entrepreneurial Behaviour Research, 11, (1), 25 41
APA TURGUT H (2014). Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. , 29 - 62.
Chicago TURGUT HAKAN Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. (2014): 29 - 62.
MLA TURGUT HAKAN Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. , 2014, ss.29 - 62.
AMA TURGUT H Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. . 2014; 29 - 62.
Vancouver TURGUT H Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. . 2014; 29 - 62.
IEEE TURGUT H "Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü." , ss.29 - 62, 2014.
ISNAD TURGUT, HAKAN. "Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü". (2014), 29-62.
APA TURGUT H (2014). Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(3), 29 - 62.
Chicago TURGUT HAKAN Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi 6, no.3 (2014): 29 - 62.
MLA TURGUT HAKAN Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, 2014, ss.29 - 62.
AMA TURGUT H Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2014; 6(3): 29 - 62.
Vancouver TURGUT H Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2014; 6(3): 29 - 62.
IEEE TURGUT H "Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü." İşletme Araştırmaları Dergisi, 6, ss.29 - 62, 2014.
ISNAD TURGUT, HAKAN. "Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü". İşletme Araştırmaları Dergisi 6/3 (2014), 29-62.