Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: Sayfa Aralığı: 69 - 92 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR

Öz:
Bu çalışmada, son yıllarda giderek yaygınlaşan kümelenme faaliyetlerinin mevcut durumu Samsun Medikal Sanayi Kümelenmesindeki firma yöneticilerince algılandığı biçimiyle irdelenmektedir. Çalışmanın amacı, firma yöneticilerinin kümelenme sürecinden beklentilerini ortaya çıkarmak ve kümelenmelerin inovasyonu arttıracağı varsayımının uygulamada gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmaktır. Bunun için, Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği'ne üye olan on firmanın üst düzey yöneticisi ile derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak nitel bir araştırma yürütülmüştür. Çalışmanın sonuçları, firma yöneticilerinin devletten, üniversitelerden, yerel yöneticilerden ve diğer firmalardan beklentilerini ortaya çıkarmış ve bu beklentilerin kümelenmenin geleceği açısından önemini vurgulamıştır. Ayrıca, Samsun'daki medikal sanayi firmalarında kümelenme çalışmalarının başlamasından bu yana geçen dört yıl içerisinde, kümelenmenin firmaların inovasyon türlerine etkisinin istenen düzeyde gerçekleşmediğini göstermiştir. Bununla birlikte 10 firmanın 7'nde süreç inovasyonu altında sınıflandırılan pazarlama ve yönetim inovasyonunda pozitif değişim yaşandığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih

EVALUATION OF CLUSTERING ACTIVITIES BY COMPANY MANAGERS IN SAMSUN MEDICAL CLUSTER: EXPECTATIONS AND RESULTS

Öz:
In this study, the current status of cluster activities; becoming increasingly widespread in recent years, are discussed as it is perceived by managers of companies of Samsun Medical Industry Cluster. The aim of this study is to reveal company managers' expectations from the clustering process and to investigate whether the assumption "clustering increases the innovation" occurs in practice. For this reason, a qualitative research was carried out with senior executives of ten of Samsun Medical Industry Cluster Association member company using in-depth interviews technique. The results of the study revealed the expectations of company managers from government, universities, local administration and from other companies and emphasized the importance of these expectations for the future clustering. Besides, the study shows that the effect of clustering on the innovation type of companies has not been occured at the desired level since the last four years passed from the beginning of clustering practices of Samsun's medical companies. However, it has been understood that 7 of 10 companies experienced changes positively in the marketing and management innovations classified under process innovation.
Anahtar Kelime:

Konular: Tarih
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akarsoy, T. (2011). Küme ve Kümeleşme, Türkiye Teknoloji GeliGtirme Vakfı (TTGV). Ankara.
 • Akbay, M. (2014). Türkiye'de Kümelenme ÇalıGmaları Gnceleme Raporu, Read Paper www.academia.edu/10339385 (EriGim Tarihi: 20.3.2016).
 • Alüftekin, N., Yüksel, Ö., TaG, A., Çakar, G. & Bayraktar, F. (2009). Küresel Krizden ÇıkıGta Kümelenme Modeli: Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği, ZKÜ Sosyal BilimlerDergisi, 5 (10), 1-19.
 • Arıç, K. H. (2012). Ulusal ve Uluslararası Rekabetin GeliGtirilmesinde Kümelenme Politikası: Kayseri Mobilya Sektöründe Bir Uygulama. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 133- 157
 • Arıf, B.W., (2012). Industrial Clusters, Schumpeterian Innovations and Entrepreneurs' Human and Social Capital, A Survey of Literature, Pakistan Economic and Social Review, 50 (1), 71-95.
 • Arıkan, C.; Akyos, M.; Durgut. M ve Göker, A. (2003). Ulusal İnovasyon Sistemleri Kavramsal Çerçeve, Türkiye İncelemesi ve Ülke Örnekleri. Gstanbul: TÜSGAD Yayınları.
 • Armatlı-Köroğlu, B. (2005). Innovativeness in industrial districts of Turkey and indicators of innovation activities in SMEs, G. Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18 (4 ), 693-706.
 • Asheim, B., Cooke, P. ve Martin, R. (2006). The Rise of the Cluster Concept in Regional Analysis and Policy A Critical Assesment, in Clusters and Regional Development, (Ed. Asheim, B., Cooke, P. & Martin; pp: 1-30). Routledge
 • Audretsch, D. (1998). Agglomeration and The Location of Gnnovative Activity, Oxford Review of Economic Policy, 14, 18-29.
 • Bathelt, H., Malmberg, A. ve Maskell, P. (2004). Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and The Process of Knowledge Creation, Progress in Human Geography, 28 (1), 31-56.
 • Bell, G.G. (2005). Clusters, networks, and firm innovativeness, Strategic Management Journal, 26, 287-295.
 • Bilir, B. (2010). YenileGim Gçin Yeni Bir Yol: Kümelenme, Önce Kalite Dergisi, 28-30.
 • Bozkurtoglu, S. (2013). Kümelenme Modeli ve Türkiye'deki Kümelenme Çalışmaları, Internet Adresi: http://www.izto.org.tr, E.T. 18.8.2015
 • Callois, J.M. (2008). The Two Side of Proximity in Industrial Clusters: The Trade-Off Between Process and Product Innovation, Journal of Urban Economics, 63, 146- 162.
 • Caniëls, M. C. J. ve Romijn, H.A. (2005). What drives innovativeness in industrial clusters? Transcending the debate, Camb. J. Econ. 4, 497-515. doi: 10.1093/cje/bei018
 • Cortright, J. (2006 ). Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development, A Discussion Paper, Prepared for the The Brookings Institution Metropolitan Policy Program, March
 • Çetin, A.(2009). Glgili Tarafların Algılarına Göre Üniversite-Sanayi-Devlet GGbirliği Üzerine Bir Alan AraGtırması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Doloreux, D. ve Parto, S. (2005). Regional Innovation Systems: Current Discourse and Unresolved Issues, Technology in Society, 27 (2), 133-153.
 • Eisingerich , A., Falck, O., Heblich, S. ve Kretschmer T. (2012). Firm Innovativeness across Cluster Types, Industry and Innovation, 19 (3), 233-248.
 • Elçi, g. (2006). İnovasyon Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Gstanbul: Referans Data Sel Bilgi Sistemleri.
 • Elçi, g., G. Karataylı ve S. Karaata (2008). Bölgesel İnovasyon Merkezleri: Türkiye için Bir Model Önerisi, Gstanbul: TÜSGAD Yayınları.
 • Engel, J.S. ve Palacio, I. (2009). Global Networks of Clusters of Gnnovation: Accelerating the Gnnovation Process, Business Horizons, 52, 493- 503.
 • Eraslan, H., Bulu, M. ve Bakan, G., (2008), Kümelenmeler ve Gnovasyona Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5(3), 1-35.
 • Erenler, G., Alüftekin, N., Yüksel, Ö., TaG, A. ve Bayraktar, F. (2012). Denizli Tekstil Hazırgiyim Sektörü Bölgesel YoğunlaGma (Kümelenme) Göstergeleri, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 23 (2), 2 -27.
 • Eroğlu, O. ve Yalçın, A. (2013). Kümelenme ve Rekabetçilik GliGkisi: Kavramsal Bir Gnceleme, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF. Dergisi, 15 (2), 155-174.
 • Erol, D. ve Yıldırım, K. (2013). Türkiye'de Kümelenme YaGam Döngüsü: Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi Örneği. Verimlilik Dergisi, 2, 39-62.
 • Fagerberg, J. (2004). Innovation: A Guide to the Literature. https://smartech.gatech.edu/handle/1853/43180.
 • Freeman, J. ve Engel, J. (2007). Models of innovation: Startups and Mature Corporations, California Management Review, 50(1), 94 - 119.
 • Freeman, C. ve Soete, L. (2003). Yenilik İktisadı, (Çev.) E. Türkcan, Ankara: TÜBGTAK Yayınları.
 • Huber, F. (2012). Do Clusters Really Matter for Gnnovation Practices in Information Technology? Questioning the Significance of Technological Knowledge Spillovers, J Econ Geogr. 12 (1), 107-126. doi: 10,1093/jeg/lbq058
 • Harrison B, Kelley MR, ve Gant J. (1996). Innovative Firm Behavior and Local Milieu: Exploring the Gntersection of Agglomeration, Firm Effects, and Technological Change. Economic Geography 72 (3): 233-258.
 • Isaksen, A. (2007). Clusters, Innovation and The Local Learning Paradox, International Journal Entrepreneurship and Innovation Management,7, 366- 384.
 • Keskin, H. (2009). Kümelenme ve Sektörel Bağlantıları Açısından Isparta Gli Orman Ürünleri Endüstrileri Değerlendirmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Isparta.
 • Khan, J. H. ve J.A. Ghani (2004) Cluster and entrepreneurship: Implications for innovation in a developing economy, Journal of Developmental Entrepreneurship, 9 (3), 221-238.
 • Kiper, M. (2013). Dünyada ve Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sektörü ve stratejisi Önerisi: Kavramlar, Dünyada Durum ve Ülke Örnekleri, Türkiye'de Durum Analizler ve Strateji Önerisi, Ankara: TTGV Yayınları.
 • KOBG GGbirliği ve Kümelenme Projesi (2013). Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ'lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım Raporu, Hazırlayan H.MügeCantekin, Gnternet Adresi: http://kumelenme.gov.tr/media/documents/13-11-20/4-guven-isbirligi-ic.pdf, E.T: 10.08.2015
 • Küçüker, C ( 2012). Endüstriyel Kümelenme Yaklaşımları: Bir Değerlendirme, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu Yayınları.
 • Leydesdorff, L. ve H. Etzkowitz. (2001). The Transformation of University-IndustryGovernment Relations, Electronic Journal of Sociology, 5 (4), www.sociology.org/content/vol005.004/th. html.
 • Lundvall, B-A, (1992). National Systems Of İnnovation: Towards A Theory Of İnnovation and İnteractive Learning. London: Pinter.
 • Martin, R. ve Sunley, P. (2003). Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy Panacea?, Journal of Economic Geography, 3(1), 5-35.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Nelson, R. R. ve Rosenberg, N. (1993). Technical Innovation and National Systems.(Ed.) R. R. Nelson, National Systems Of İnnovations: A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press, 3-21.
 • Nordin, S. (2003). Tourism Clustering and Innovation: Paths to Economic Growth and Development, European Tourism Research Institute, Mid-Sweden University, www.etourse/download, ET: 20.05.2015.
 • Oliver, J. L., Porta J. I. D. (2006). How to Measure IC in Clusters: Empirical Evidence. Journal of Intellectual Capital,7 (3), 354-362.
 • Oslo Klavuzu (2005). Yenilik Verilerinin Toplanması ve Uygulanması İçin İlkeler, 3. Baskı, Ankara: TÜBGTAK, OECD ve Eurostat Ortak Yayını,
 • OECD (2005). İşletme Kümelenmeleri Orta ve Doğu Avrupa'daki İşletmelerin Desteklenmesi, KOSGEB (2006) Yayını.
 • Pose, A.R. ve Comptour, F. (2012). Do Clusters Generate Greater Innovation and Growth? An Analysis of European Regions, The Proffessional Geographer, 64 (2), 211-231.
 • Porter, M. (1995). The Competitive Advantage of Nations, London: Macmillan.
 • Porter, M.E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. 77-91.
 • Porter, M. E. (2000). Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, Economic Development Quarterly, 14 (1), 15-34.
 • Roelandt, T. J. A. ve Hertog, P., (1998). Cluster Analysis and Cluster-Based Policy Making in OECD Countries. The Hague/Utrecht: OECD-TIP Group.
 • Sarvan, F., E. DurmuG Arıcı, T. Gürçaylılar Yenidoğan, ve O. Dirlik (2010). Antalya SerbestBölgesi'nde Yat Üretim Kümesinin GeliGimi: Kaynaklara Kayalı Bir Analiz, AkdenizİİBF Dergisi, 10 (19), 286-312.
 • Sayın, M. ve Sayın, E. (2013). "GiriGimcilik ve Gnovasyonun Küme OluGumunda Önemi ve Devlet Yardımlarının Etkisi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü Dergisi,3(1), 86-94.
 • Simmie, J. ve Sennett, J. (1999). Innovative clusters: Global or local linkages? National Institute Economic Review, 170, 87-98.
 • gengün, A. E. ve Önder, Ç. (2009). Endüstriyel kümelerde yenilikçilik: firma özellikleri etkili mi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 9 (1), 5-34.
 • STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.g.), Kümelenme Analizi,http://www.stm.com.tr/img/doc_1431525023.pdf (EriGim Tarihi: 15.8.2015).
 • Tansug, M. A. (2009). Türkiye'nin Glk Kümelenme Analiz ve GeliGtirme ÇalıGması:Sultanahmet Bölgesi Turizm Sektörü Kümelenme Projesi. Çerçeve Dergisi, 17 (51),62-67.
 • TektaG, A., Günay, N.Ö., KarataG, A. ve Helvacıoğlu Kuyucu, A.D. (2012). Kobi'lerde Rekabet Aracı Olarak Gnovasyon: Farkındalık, Yatkınlık, Kullanım Düzeyi AraGtırması ve Politika Önerileri, Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu Bilimsel Araştırma Projesi, http://www.istka.org.tr/content/pdf/KOSGEB-raporBAP-son-hali-ISTKA.pdf, ET:10.02.2015.
 • Tristao, H.M., Oprime, P.C., Jugend, D. ve Silva, S.L. (2013). Innovation in IndustrialClusters: A Survey of Footwear Companies in Brazil, Journal of TechnologyManagement and Innovation, 8 (3), 45-56.
 • Tutar, F., Tutar, E. ve Eren, M.V. (2011). Bölgesel/Yerel Ekonomik KalkınmanınPopülerleGen Yeni Aktörü: Kümelenme, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanyaİşletme Fakültesi Dergisi, 3 (2), 94-116.
 • Yardımcı, A. (2015). Sanayi Kümelenmelerinde Nash Dengesi: Kavramsal Bir Gnceleme, Endüstri Mühendisliği Dergisi, 26 (1), 27-35
 • Yıldırım, A. ve gimGek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 9. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. ve Alp, S. (2014). Bir Kümelenme Örneği Olarak Kars KaGar Peyniri EndüstriKümesi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32 (1).249-272
APA TORUN T, KARAAHMETOĞLU O, ERENLER TEKMEN E, Cetin A (2016). KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. , 69 - 92.
Chicago TORUN Tuğrul,KARAAHMETOĞLU Onur,ERENLER TEKMEN Esra,Cetin Aysun KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. (2016): 69 - 92.
MLA TORUN Tuğrul,KARAAHMETOĞLU Onur,ERENLER TEKMEN Esra,Cetin Aysun KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. , 2016, ss.69 - 92.
AMA TORUN T,KARAAHMETOĞLU O,ERENLER TEKMEN E,Cetin A KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. . 2016; 69 - 92.
Vancouver TORUN T,KARAAHMETOĞLU O,ERENLER TEKMEN E,Cetin A KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. . 2016; 69 - 92.
IEEE TORUN T,KARAAHMETOĞLU O,ERENLER TEKMEN E,Cetin A "KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR." , ss.69 - 92, 2016.
ISNAD TORUN, Tuğrul vd. "KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR". (2016), 69-92.
APA TORUN T, KARAAHMETOĞLU O, ERENLER TEKMEN E, Cetin A (2016). KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 7(), 69 - 92.
Chicago TORUN Tuğrul,KARAAHMETOĞLU Onur,ERENLER TEKMEN Esra,Cetin Aysun KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 7, no. (2016): 69 - 92.
MLA TORUN Tuğrul,KARAAHMETOĞLU Onur,ERENLER TEKMEN Esra,Cetin Aysun KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.7, no., 2016, ss.69 - 92.
AMA TORUN T,KARAAHMETOĞLU O,ERENLER TEKMEN E,Cetin A KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ. 2016; 7(): 69 - 92.
Vancouver TORUN T,KARAAHMETOĞLU O,ERENLER TEKMEN E,Cetin A KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR. EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ. 2016; 7(): 69 - 92.
IEEE TORUN T,KARAAHMETOĞLU O,ERENLER TEKMEN E,Cetin A "KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR." EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 7, ss.69 - 92, 2016.
ISNAD TORUN, Tuğrul vd. "KÜMELENME FAALİYETLERİNİN SAMSUN MEDİKAL KÜMESİNDEKİ FİRMA YÖNETİCİLERİNCE DEĞERLENDİRİLMESİ: BEKLENTİLER VE SONUÇLAR". EGE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 7/ (2016), 69-92.