Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi

Yıl: 2017 Cilt: 10 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 169 - 196 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı siyasi ekonomik fay hatlarıyla örülü yakın coğrafyasında Türkiye'nin çeşitli bölgeselleşme arayışlarındaki başarı ihtimallerini niteliksel ölçebilmek ve hangi aşamalara kadar ulaşabileceğini öngörmektir. Bunun için farklı bölgeselleşmeleri karşılaştırmaya imkân veren etkileşim halindeki iki ayaklı - siyasi ayakta (istikrarlı barış ortamının tesisi) ekonomik ayakta ise (karşılıklı bağımlılık) - bir bölgeselleşme/bütünleşme modeli benimsenmiştir. İlgili model yoluyla Türkiye'nin bölgeselleşme ve bölgeselleşmeye yönelik işbirliği hamleleri - AB, Ekonomik İşbirliği Örgütü (EİÖ) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİÖ) - karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Sonuçta ise bölgede "kalıcı barışın" sağlayacağı siyasi zemin olmadan Türkiye'nin girişeceği hiçbir bölgeselleşme çabasının ileri aşamalara ulaşma imkânın olmadığı kanaatine varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

Global Fault Lines and Turkey's Regional Integration Policies: A Political-Economic Model Suggestion

Öz:
The main objective of this study is to measure prospects for Turkey's regionalization efforts in its immediate geography with various political economic fault lines. For this purpose, it has proposed an interacting two-legged - political (establishment of "stable peace") and economic (interdependence) - regionalization/integration model. In the framework of our model, it comparatively analyzes Turkey's regionalization moves such as the EU, the Economic Cooperation Organization (ECO), and the Black Sea Economic Cooperation (BSEC) countries. Considering levels of political-economic relations with those groupings, it concludes that without presence of solid political ground of regional "stable peace", none of Turkey's regionalization moves do have any prospects to reach advanced stages of integration/regionalization.
Anahtar Kelime:

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ADLER Emanuel - Michael Barnett (eds.), Security Communities, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
 • ANGEL Norman, The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power to National Advantage, William Heinemann [Obscure Press], London, 1912 (Tekrar Basım 2008).
 • AYDIN Mustafa, "Uluslararası İlişkilerin "Gerçekçi" Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği", Uluslararası İlişkiler, I/1, 2004, s. 33-60.
 • AYDIN Mustafa, "Contending Agendas for the Black Sea Region, A regional alternative", Demokratizatsiya, XXI/1, 2013, pp. 47-61.
 • BAÇ Meltem Müftüler, Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler, Alfa Yayınları, İstanbul, 2001.
 • BALASSA Bela, The Theory of Economic Integration, Routledge, Oxon, 2011.
 • BARKEY Henri J., "Turkish-Iranian Competition after the Arab Spring", Survival, LIV/6, 2012, s. 139-162.
 • BİLGİN Mert, "Küresel Finansal Kriz ve Türk Dış Politikası" içinde Faruk Sönmezoğlu vd. (ed.), Türk Dış Politikasının Analizi, Der Yayınları,İstanbul,2012, s.249-272.
 • BUZAN Barry - Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
 • BUZAN Barry vd., Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers, Colorado, 1998, s.65.
 • CALABRESE John, "Turkey and Iran: Limits of a Stable Relationship", British Journal of Middle Eastern Studies, XXV/1, pp. 75-94.
 • CAMYAR İsa - Halit Mustafa Tağma, "Why Does Turkey Seek European Union Membership? A Historical Institutional Approach", Turkish Studies, XI/3, 2010, pp.371-386.
 • ÇELİKPALA Mitat, "Escalating rivalries and diverging interests: prospects for stability and security in the Black Sea Region", Southeast European and Black Sea Studies, X/3, 2010, pp. 287-302.
 • CURRIE David, Will the Euro Work? (Research report / Economist Intelligence Unit), 1998.
 • DEDEOĞLU Beril, "Yeniden Güvenlik Topluluğu: Benzerliklerin Karşılıklı Bağımlılığından Faklılıkların Birlikteliğine", Uluslararası İlişkiler, I/4, Kış 2004, s. 1-21.
 • DEUTCH Karl W., Political Community and the North Atlantic Area, Princeton University Press, Princeton, 1957.
 • DEVLEN Balkan - Özgür Özdamar, "Uluslararası İlişkilerde İngiliz Okulu Kuramı: Kökenleri, Kavramları ve Tartışmaları", Uluslararası İlişkiler, VII/25, Bahar 2010, s. 43-68.
 • EDİGER Volkan Ş. vd., "Levant'ta Büyük Oyun: Doğu Akdeniz'in Enerji Jeopolitiği", Uluslararası İlişkiler Dergisi, IX/33, 2012, pp. 73-92.
 • EFEGİL Ertan, "Turkish AK Party's Central Asia and Caucasus Policies: Critiques and Suggestions", Caucasian Review of International Affairs, II/3, 2008, pp.166-172.
 • EFEGİL Ertan, "Rationality Question of Turkey's Central Asia Policy", Bilgi, XIX/2, 2009, pp.72-92.
 • EHTESHAMI Anoushiravan - Süleyman Elik, "Turkey's Growing Relations with Iran and Arab Middle East", Turkish Studies, XII/4, 2011, pp. 643-662.
 • ERALP Nilgün Arısan - Atilla Eralp, "What went wrong in the Turkey-EU relationship?" içinde Kerem Öktem vd. (ed.), Another Empire ? A Decade of Turkey's Foreign Policy under the Justice and Development Party, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, pp. 163-184.
 • EROL Mehmet Seyfettin - Sertif Demir, "Amerika'nın Karadeniz Politikasını Yeniden Değerlendirmek", Gazi Akademik Bakış, VI/11, 2012, s.17-33.
 • ERŞEN Emre, "Emerging Problems in the Ankara-Moscow Axis: The Syrian Crisis and NATO Missile Defence", Ortadoğu Analiz, V/60, 2013, pp. 44-51.
 • ERŞEN Emre, "Turkish-Russian Relations in the New Century", içinde Özden Zeynep Oktav (ed.), Turkey in the 21st Century: Quest for a New Foreign Policy, Ashgate, Surrey,2011, pp. 95-114.
 • FOUSKAS Vassilis K. - Bülent Gökay, The Fall of The US Empire: Global Fault-Lines and the Shifting Imperial Order, Pluto Press, London, 2012.
 • GENÇ Murat Can vd., "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri: Çekim Modeli Yaklaşımı", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, XXV/2 2011, s.207-224.
 • HALE William, "Türkiye-Hazar Bölgesi Ekonomik İşbirliği", Hazar Raporu, I/2, Ocak-Mart 2013, s.16-21.
 • HALE William - Julian Bharier, "CENTO,RCD and the Northern Tier: a Political and Economic Appraisal", Middle Eastern Studies, VIII/2, 1972, pp.217-226.
 • İŞERİ Emre, "Eurasian Geopolitics and Financial Crisis: Transforming Russian-Turkish Relations from Geopolitical Rivalry to Strategic Cooperation", Journal of Balkan and Near Eastern Studies, XII/2, 2010, pp.173-186.
 • İŞERİ Emre - Oğuz Dilek. "The Nexus Of Turkey's Energy And Foreign Policy With Iraqi Kurdish Oil: The Iranian Connection" Ortadoğu Analiz, V/5, 2013, s.25-32.
 • İŞERİ Emre - Panagiotis Andrikopoulos, "Energy Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Will Aphrodite's Lure Fuel Peace in Cyprus?", Ortadoğu Analiz, V/51, 2013, s.37-46.
 • İŞERİ Emre - Oğuz Dilek, "Yeni Enerji Jeopolitiğinde NATO'nun Enerji Güvenli- ğinde Tamamlayıcı Rolü ve Türkiye'nin Potansiyel Katkıları", Gazi Akademik Bakış, X/5, 2012, s. 229-248.
 • KALİBER Alper, "The Post-Cold War Regionalism of Turkey", Journal of Regional Security, VIII/1, 2013, pp.25-48.
 • KANE Sean, The Coming Turkish-Iranian Competition in Iraq, The United States Institute of Peace, 2011.
 • KARLUK Rıdvan - Özgür Tonus, "Avrupa Para Birliği, Euro ve Geleceği", Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, XIV/1, 1998, s:261-293.
 • KAZAN Işıl, "Cyprus and the Eastern Mediterranean: Seen from Turkey" içinde Thomas Diez (ed.), The European Union and the Cyprus Conflict: Modern Conflict, PostModern Union, Manchester University Press, Manchester, 2002, pp.54-72.
 • KİRİŞÇİ Kemal, Turkey and the Transatlantic Trade and Investment Partnership, Turkey Project Policy Paper, Brookings Institute, No.2, Eylül 2013.
 • KİRİŞÇİ Kemal - Neslihan Kaptanoğlu, "The Politics of Trade and Turkish Foreign Policy", Middle Eastern Studies, XLVII/5, 2011, pp. 705-724.
 • KOÇER Gökhan, "Karadeniz'in Güvenliği: Uluslararası Yapılanmalar ve Türkiye", Gazi Akademik Bakış, I/1, 2007, s.195-217.
 • KUPCHAN Charles A., How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace, Princeton University Press, Princeton, 2010.
 • KURT Ümit, "Europe of Monnet, Schumann and Mitrany: A Historical Glance to the EU from the Functionalist Perspective", EJEPS, II/2,2009, pp. 41-60.
 • LAKE David A. - Patrick M. Morgan, "The New Regionalism in Security Affairs", içinde David A.Lake - Patrick M.Morgan (ed.), Regional Orders: Building Security in a New World, The Pennsylvania University Press, Pennsylvania, 1997.
 • LARRABEE F. Stephen - Alireza Nader, Turkish-Iranian Relations in a Changing Middle East, Santa Monica, RAND Corporation, 2013.
 • MUSABAY Pelin,"The Process of Regionalization in the Black Sea Area: 1991- 2010", Middle East Technical University, Eurasian Studies, Ankara 2010 (unpublished MA Thesis).
 • OĞUZLU Tarık, Brexit and Turkey, Bilgesam Analysis, No.1334, İstanbul, 7 Temmuz 2016.
 • ÖNİŞ Ziya - Şuhnaz Yilmaz, "Between Europeanization and Euro-Asianism: Foreign Policy Activism in Turkey during the AKP Era", Turkish Studies, X/1, 2009, pp.7-24.
 • ÖZBAY Fatih, "The Relations between Turkey and Russia in the 2000s", Perceptions, XVI/3, 2011, pp.69-92.
 • ÖZDEMİR Volkan, "Moscow gets ready to woo Ankara with gas", Russia Direct, 1 Aralık 2014, Erişim Tarihi: 26 Nisan 2016. http://www.russia-direct.org/opinion/ moscow-gets-ready-woo-ankara-gas.
 • ÖZKAN Gökhan, "Uluslararası Güç Dengeleri Bağlamında Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden Yapılandırılması: Disiplinlerarası Bir Değerlendirme", Uluslararası İlişkiler, VII/27, 2010, s. 3-26.
 • PAGDEN Anthony (ed.), Avrupa Fikri, (Çev.): R.Öğdül - M.Varlık, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010.
 • PAMUK Şevket, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2014.
 • POMFRET Richard, "The Economic Cooperation Organization: Current Status and Future Prospects", Europe-Asia Studies, XLIX/4, 1997, pp.657-667.
 • SAYARI Sabri, "Turkish Foreign Policy in the Post-Cold War Era: The Challanges of Multi-Regionalism", Journal of International Affairs, LIV/1, Fall 2000, pp.169-182.
 • SÖNMEZOĞLU Faruk, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası, Der Yayınları, İstanbul, 2011.
 • SÖNMEZOĞLU Faruk, Son Onyıllarda Türk Dış Politikası 1991-2015, Der Yayınları, İstanbul,2016.
 • THOMPSON Mark, "Greece joining Euro was a mistake: Merkel", CNN, 28 Ağustos 2013, Erişim Tarihi: 16 Nisan 2016. http://money.cnn.com/2013/08/28/news/ economy/merkel-greece-euro/.
 • WILSON Kevin - Jan van der Dussen (ed.), The History of the Idea of Europe, Routledge, London, 1993.
 • "Akkuyu nükleer santral kontratı imzalandı", Rusya'nın Sesi, 21 Şubat 2013, Eri- şim Tarihi: 24 Temmuz 2014. http://tr.sputniknews.com/turkish.ruvr.ru/2013_02_21/Akkuyu-nukleer-santral/
 • Avrupa Birliği'nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gü- cünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Mayıs 2011, Ankara, Erişim Tarihi: 16 Nisan 2016. www.abgs.gov.tr/ files/EMPB/euro_plus_pact.pdf
 • "Brief Introduction", Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Resmi Internet Sitesi, Erişim Tarihi: 17 Nisan 2016. http://www.ecosecretariat.org/in2.htm
 • "Erdoğan-Putin görüşmesinde ilişkileri canlandırma kararlılığı", BBC Türkçe, 29 Haziran 2016, Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2016. http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160629_erdogan_putin "General Government Gross Debt", Eurostat Internet Sitesi, Erişim Tarihi: 16 Nisan 2016.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/web/government-finance-statistics/ statistics-illustrated.
 • "Germany's Wolfgang Schauble puts Grexit back on the agenda", The Financial Times, 16 Haziran 2015, Erişim Tarihi: 16 Nisan 2016.
 • http://www.ft.com/cms/s/0/4bb34e4e-2bcf-11e5-8613-e7aedbb7bdb7. html#axzz465YauTj9.
 • "İlk Rus turist kafilesi geldi", Al Jazeera Turk, 9 Temmuz 2016, Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2016. http://www.aljazeera.com.tr/haber/ilk-rus-turist-kafilesi-geldi
 • "İran, kürecik füze radarına karşı 'arm'ı geliştirdi", Radikal, 2 Temmuz 2012, Eri- şim Tarihi: 24 Temmuz 2014. http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=R adikalDetayV3&ArticleID=1092914.
 • "Rus savaş uçağı sınırı ihlal etti, Türk F-16'lar düşürdü", NTV, 24 Kasım 2015, Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2016. http://www.ntv.com.tr/turkiye/rus-savas-ucagisiniri-ihlal-etti-turk-f-16lar-dusurdu,_mP74HrTmEe3cc8qXBIqrA
 • "Rusya-Türkiye: Doğalgaz hatlarıyla gelen ortaklık", BBC Türkçe, 2 Aralık 2014, Erişim Tarihi: 26 Nisan 2016. ttp://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2014/12/141202_rusya_turkiye_dogalgaz.
 • "Serbest Ticaret Anlaşmasını Herkes İmzalasın Ticaretimiz 8 Kat Artsın", Zaman, 17 Ekim 2012.
 • "Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir Ortaklık Yaratan Anlaşma (Ankara Anlaşması)-12 Eylül 1963", Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Resmi Internet Sitesi, Erişim Tarihi: 16 Nisan 2016.
 • http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-avrupa-ekonomik-toplulugu-arasinda-birortaklik-yaratan-anlasma-_ankara-anlasmasi_-12-eylul-1963-.tr.mfa
 • "Türkiye-AB İlişkilerinin Tarihçesi", Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Resmi Internet Sitesi, Erişim Tarihi: 16 Nisan 2016. http://www.abgs.gov.tr/index. php?p=111&l=1.
APA OKSAY S, İŞERİ E, ÇELİK N (2017). Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. , 169 - 196.
Chicago OKSAY Serhan,İŞERİ Emre,ÇELİK Nihat Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. (2017): 169 - 196.
MLA OKSAY Serhan,İŞERİ Emre,ÇELİK Nihat Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. , 2017, ss.169 - 196.
AMA OKSAY S,İŞERİ E,ÇELİK N Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. . 2017; 169 - 196.
Vancouver OKSAY S,İŞERİ E,ÇELİK N Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. . 2017; 169 - 196.
IEEE OKSAY S,İŞERİ E,ÇELİK N "Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi." , ss.169 - 196, 2017.
ISNAD OKSAY, Serhan vd. "Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi". (2017), 169-196.
APA OKSAY S, İŞERİ E, ÇELİK N (2017). Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. Gazi Akademik Bakış, 10(20), 169 - 196.
Chicago OKSAY Serhan,İŞERİ Emre,ÇELİK Nihat Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. Gazi Akademik Bakış 10, no.20 (2017): 169 - 196.
MLA OKSAY Serhan,İŞERİ Emre,ÇELİK Nihat Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. Gazi Akademik Bakış, vol.10, no.20, 2017, ss.169 - 196.
AMA OKSAY S,İŞERİ E,ÇELİK N Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. Gazi Akademik Bakış. 2017; 10(20): 169 - 196.
Vancouver OKSAY S,İŞERİ E,ÇELİK N Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi. Gazi Akademik Bakış. 2017; 10(20): 169 - 196.
IEEE OKSAY S,İŞERİ E,ÇELİK N "Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi." Gazi Akademik Bakış, 10, ss.169 - 196, 2017.
ISNAD OKSAY, Serhan vd. "Küresel Fay Hatları ve Türkiye'nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi". Gazi Akademik Bakış 10/20 (2017), 169-196.