Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri

Yıl: 2013 Cilt: 9 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 43 - 57 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri

Öz:
İnovasyon 21. yy. için en önemli rekabetstratejilerinden biridir. İnovasyon kavramıklasik çerçevede teknolojiye özdefltanımlanırken, 'tasarıma dayalı inovasyon'ifadesi doğrudan teknolojiye bağlı olmayanyenilik kavramını yeni ürün gelifltirmesüreçleriyle kesifltirerek tasarım veinovasyon arasındaki net bağlantıyı vurgular. Tasarımı bir kültür olarak benimseyenve sunan İtalya, II. Dünya Savaflı sonrasıparlayan 'Made in Italy' etiketiyle İtalyanendüstri ürünlerindeki tasarıma ve inovasyona dayalı katma-değeri tescil etmektedir.Tasarımın hem ulusal bir katma-değer dinamiği, hem de rekabet avantajı faktörüolarak değerlendirilmesi, İtalya'nın kendinehas, özgün, yaratıcı ve yenilikçi tasarımmodelinin referans model olarak kabulgörmesini sağlamıfltır. 'Made in Italy' vurgusunun en önemli kaynağı özelleflmifl üretim sistemi olan endüstri kümeleridir.İtalyan endüstri kümelerinin tasarım ve inovasyonu tetikleyici yapısı bu makalenin anatemasını oluflturur. Makale, genelçerçevede küme kavramını inceleyerektasarıma dayalı inovasyona kaynaklık edenve bu kapsamda örnek üretim modeliolarak karflımıza çıkan İtalyan endüstrikümelerinin yapısal analizine odaklanır.Literatür derlemesi olarak kurgulanançalıflmanın bir diğer amacı da kümelenmemodelinin İtalya'yla aynı coğrafi havzadayer alan Türkiye için model oluflturmapotansiyelinin konumlandırılmasına kaynaklık etmektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Mimarlık

-

Öz:
Innovation for 21st century is among themajor competitiveness strategies. Whilst theclassical description of the term is directlytechnology related, the term design-driveninnovation unveils the novelty concept thatis not directly related to technology butrefers to new strategies capable of sustaining competitive advantage through innovations that compete through products andservices that have a radical new meaning.'Made in Italy' as a tag for representingthe qualitative features of Italian products,is referred as a creative success modelsince after the Second World War.Therefore the tag 'Made in Italy' represents uniqueness, authenticity, creativityand innovation in design. The Italiandesign system is immensely characterizedby the production system concentrated inspecialized industrial districts. The supportive potential to trigger design anddesign driven innovation of the Italianindustrial districts is the focal theme of thisarticle. The article is structured as a literature review and conveys the concept ofindustrial clusters and districts and analyzes the Italian design system and its reciprocal relations with the production system. The research at a larger scope.
Anahtar Kelime:

Konular: Mimarlık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alberti, F. 1996. The Concept of Industrial District: Main Contributions. Eriflim yeri: http://www.insme. org/documenti/the_concept_of_industri al_district.pdf [Eriflim tarihi: 10 October 2010].
 • Aldersey-Williams, H. 1992. World Design: Nationalism and Globalism in Design. New York: Rizzoli Publications.
 • Antonella, P. 1999. Design Directory: Italy. New York: Universe Publishing.
 • Bettiol, M. ve Micelli, S. 2005. Competitività dei Distertti e Design. In: Bettiol, M. et al. eds. Design e Creatività nel Made in Italy. Milano: Bruno Mondadori , 105-132.
 • Bettiol, M. ve Micelli, S. 2006. The Strategic role of Design for the Competitiveness. Eriflim yeri: http:// www.cggc.duke.edu/pdfs/workshop/design %20and%20Italian%20industrial%20system.pdf [Eriflim tarihi: 10 October 2010].
 • Bianchi, P., Miller, L. M. ve Bertini, S. 1997. The Italian SME Experience and Possible Lessons for Emerging Countries Eriflim yeri: http://www. unido.org/fileadmin/import/userfiles/russof/itex sum.pdf [Eriflim terihi: 10 October 2010].
 • Brusco, S. 1990. The Idea of the Industrial District: Its Genesis. In: Pyke, F. et al. eds. Industrial Districts and Inter-Firm Co-operation in Italy. Geneva: International Institute for Labour Studies, 10-19.
 • Coflkun Orlandi, A.E. 2009. 21.yy.da Türkiye Mücevher Endüstrisinde Katma-De¤er Dinami¤i Olarak Endüstri Tasar>m> ve Küresel Rekabet: 'Made in Italy' Örne¤i Üzerinden Bir Model Önerisi. Yay>nlanmam>fl Doktora Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Coflkun, A.E. 2006. Kitch S>n>r>nda Ürünler: Alessi için Stefano Giovannoni, YEM Yap> Dergisi (297): 83-87. Creative Economy Report United Nations Conference on Trade and Development, 2008. Eriflim yeri: www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf [Eriflim tarihi: 10 October 2010].
 • Gaggio, D. 2002. Negotiating the Gold Standard: The Geographical and Political Construction of Gold Fineness in Twentieth-Century Italy. History of Technology (43):291-314.
 • Müftüo¤lu, B. G. 2005. Fason Ekonomisi: Gedikpafla'da Ayakkab> Üretimi. _____stanbul: Ba¤lam Yay>nc>l>k. Munari, B. 2003. Arte come mestiere. Roma-Bari: Editori Laterza.
 • Öz, Ö. 2004. Clusters and Competitive Advantage: the Turkish Experinece. New York: Palgarve MacMillan.
 • Ponzano, R. 2004. The "distretti industriali": Governance and political issues Eriflim yeri: http://www.dis efin.unige.it/wp/WP%255Cn22004.pdf [Eriflim tarihi: 20 May 2009].
 • Porter, M. E., 1990. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press.
 • Porter, M. E. 1998. The Competitive Advantage of Nations: with a new introduction. New York: Free Press.
 • Porter, M. E. 1998. On Competition. Boston: Harvard Business Review Book.
 • Pyke, F., Becattini, G. ve Sengenberger, W. 1990. Industrial Districts and Inter-firm Cooperation in Italy. Geneva: International Institute for Labour Studies.
 • Ross, A. 2004. Made in Italy: The Trouble with Craft Capitalism. Antipode (36) 209-216.
 • Sforzi, F. & Lorenzini, F. 2002. I distretti industriali, L'esperienza italiana dei distretti industriali Eriflim yeri: http://www.ipi.it [Eriflim tarihi: 5 January 2008].
 • Sudjic, D., 2008. Tasar>m Kentleri 1851-2008. _____stanbul: _____stanbul Modern. UNIDO Cluster/Network Development Programme: The Italian Experience of Industrial Districts United Nations Industrial Development Organization, 2009. Eriflim yeri: http://www.unido.org/index.php?id=o4310 [Eriflim tarihi: 20 May 2009].
 • Verganti, R. 2003. Design as brokering of languages: Innovation strategies in Italian firms. Design Management Journal 14 (3): 34-42.
 • Verganti, R. 2008. Tasar>ma Dayal> _____novasyon ve Tasar>m Konuflmas>. _____çinde: Utterback, J., Vedin B.A., Alvarez E. ve di¤. der. Tasar>ma Dayal> _____nnovasyon, 181-220. _____stanbul: Ledo Yay>nc>l>k.
 • Walsh, V., Roy, R., Bruce, M. ve Potter, S. 1992. Winningby Design. Oxford: WileyBlackwell.
 • Whitford, J. 2001. The Decline of a Model? Challenge and Response in Italian Industrial Districts. Economy and Society 30: 38-65.
 • Zurlo, F. 2008. Lombardy Design Sectors and Future Prospects in the Design Sector. Italy and Turkey: Design and Industrial Partnership Toplant>s>. IMOB - CNR EXHIBITION CENTER _____stanbul. [URL 1] Danese Milano. Eriflim yeri: http://www.danesemilano.com [Eriflim tarihi: 10 October 2010].
APA COŞKUN ORLANDİ A (2013). Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. , 43 - 57.
Chicago COŞKUN ORLANDİ Ayşe Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. (2013): 43 - 57.
MLA COŞKUN ORLANDİ Ayşe Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. , 2013, ss.43 - 57.
AMA COŞKUN ORLANDİ A Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. . 2013; 43 - 57.
Vancouver COŞKUN ORLANDİ A Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. . 2013; 43 - 57.
IEEE COŞKUN ORLANDİ A "Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri." , ss.43 - 57, 2013.
ISNAD COŞKUN ORLANDİ, Ayşe. "Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri". (2013), 43-57.
APA COŞKUN ORLANDİ A (2013). Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. Tasarım+Kuram, 9(16), 43 - 57.
Chicago COŞKUN ORLANDİ Ayşe Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. Tasarım+Kuram 9, no.16 (2013): 43 - 57.
MLA COŞKUN ORLANDİ Ayşe Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. Tasarım+Kuram, vol.9, no.16, 2013, ss.43 - 57.
AMA COŞKUN ORLANDİ A Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. Tasarım+Kuram. 2013; 9(16): 43 - 57.
Vancouver COŞKUN ORLANDİ A Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri. Tasarım+Kuram. 2013; 9(16): 43 - 57.
IEEE COŞKUN ORLANDİ A "Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri." Tasarım+Kuram, 9, ss.43 - 57, 2013.
ISNAD COŞKUN ORLANDİ, Ayşe. "Yenilikçi Bir Üretim Modeli Olarak İtalyan Endüstri Kümeleri ve Tasarıma Dayalı İnovasyona Etkileri". Tasarım+Kuram 9/16 (2013), 43-57.