"Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım

Yıl: 2013 Cilt: 9 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 71 - 81 Metin Dili: Türkçe

"Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım

Öz:
Endüstri tasarımı "Styling" kavramı, "Ürünlerarasındaki algılanma biçimlerini değifltirentemel yapısal unsurlardır" fleklinde tanımlanmaktadır. Burada değinilen "algı", farkındaolmak ya da ürünün vermek istediği mesajıanlamaktır. Algıyı yaratan formlar bir diziüründe tasarım yoluyla tekrarlanarak meydanagelirse bir tarz oluflmaya bafllamaktadır. Bunoktada styling ve tasarımı birbirinekarıfltırmamak gereklidir. Tasarım stylingdemek değildir. Styling ürünün dıfl görünüflüneve kabuğuna flekil vermek anlamına dagelmemektedir. Styling uygulaması; biliflselbilimlerin, karma teknolojilerin, insanınpsikolojik ve fiziki ihtiyaçlarının göz ünündebulundurulduğu ve ifllevin nedenselliği üzerinebiçim oluflturulması durumunu içermektedir."Styling" Türkçe'de "biçimleme","üsluplafltırma" olarak da ifade edilmektedir.Bu makalede, Endüstri Tasarımı disiplinialtında "Anlambilimsel Kavram Araçları"ndanve "Tasarlama" yöntemlerinden biri olan"Styling" kavramının ürün tasarım uygulamalarındaki yansımaları incelenmektedir. Buarafltırma ürün kimliği açısından tasarımdastyling kavramını hangi bağlamda ürünlerineyansıtıldığını, anlambilimsel yaklaflımda ürünler üzerinden aktarılmak istenen mesajlarınhangi yollarla iletildiğine dair bir arafltırmayıiçermektedir. Bu çalıflma ile ürün anlambilimbilim alanı ve endüstri tasarımı disipliniarasındaki iliflkiler de kurulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Öz:
Industrial design "styling" concept is generally described as the "Products altering thebasic structural elements between the forms ofperception". Referred to here "perception",wants to give the message to be aware of orunderstand the product. Repeated a number offorms that create the perception occursthrough a kind of product has led to thedesign. At this point, we must not mix up thestyling and design. Design does not meanstyling. Styling of the product does not meanthat the external appearance and give shape tothe shell. Styling Applications; cognitive sciences, hybrid technologies, is kept in sight, outof human psychological and physical needs ofthe state and includes the creation of formover function causality. "Styling" in Turkish isalso referred as "shaping" and "stylization".In this article, under the discipline ofIndustrial Design "Semantic Concept Tools"and the "Design" is one of the methods of"styling" the implications of the concept ofproduct design applications. In terms of product identification, products to reflect the context in which the concept of design and semantic approach to styling products that is passedout of the ways in which a study intended toconvey messages included. In this study, therelationship between the disciplines of productdesign semantics,in the field of science andindustry are established.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bayrakç> O¤uz, 2004. Ça¤dafl _____letiflim Kuramlar> Aç>s>ndan: Tasar>mda _____letiflimsel Modeller, _____stanbul: MSGSÜ Matbaası.
 • Chapanis, A. 1995. Ergonomics In Product Development: A Personal View, Ergonomics (1625-1638): 38.
 • Clark, K&Fuj>moto, T. 1991. Product Development Performance: Strategy, Organization, And Management In The World Auto Industry, Boston: Harvard Business School Press.
 • Cell Phone Styles. 2012. Cell Phone Style _____sn't Just Skin Deep . Eriflim Yeri: http://www.gizmocafe.com/ handhelds/parents-cellguide/cell-phonestyles.aspx [Eriflim tarihi: 09.04.2013]
 • CBS News. 2010. Number of cell phones worldwide hits". Eriflim Yeri: http://www.cbsnews.com/sto ries/2010/02/15/ business/main6209772.shtml. [Eriflim tarihi: 26.05.2011]
 • Darlene J. Swerczek, 1985, Style As The Language Of Design, Design Methods and Theories (19/1): 218.
 • Dorsa, A., Malven F., Mickelson A. 1990. Semantically Safe Semantic vision in design. Symposium on design research and semiotics. (Ed) S. Vihma, Helsinki.
 • De Coverly, E., McDonagh, P., O'Malley, M. & Patterson, M. 2008. Hidden mountain: the social avoidance of waste. Journal of Macro market ing, 28 (3): 289
 • Fumihiko Kimuia. 1997. Issues in Styling and Engineering Design, Annals of the ClRP (46/2): 527.
 • Geyer, R.&Blass, V. D. 2010. The economics of cell phone reuse and recycling. International Journal of Manufacturing Technology (47):.5159.
 • Hagen, H., Hahmann, S. 1993. Curve and Surface Interrogation, (Eds.) Hagen, Mueller, Nielson. Focus on Scientific Visualization, 243-258, Springer.
 • Hill, Jane, H. 1999. Styling Locally, Styling Globally: What Does It Mean, Journal of Sociolinguistics (3/4): 542, Blackwell Publishers Ltd.
 • Heskett, J. 1980 Industrial Design, London: Thames and Hudson Ltd.
 • James L. Adams. 2004. Bir Mühendisin Dünyas>, Ankara: Popüler Bilim Kitaplar>.
 • Jordan, P. 1998. Human factors for pleasure in product use, Applied Ergonomics (29): 25-33.
 • Jones, J.C. 1992. Design Methods, Van Nostrand Reinhold, New York
 • John H. Takamura Jr. 2007. Üründe Teleosemantik: Ürün Semanti¤inin Evriminde Bir Sonraki Aflama, College of Design, Arizona State University, _____ASDR/0, 72.
 • Krippendorff, K.&Butter, R. 1984. Product Semantics: Exploring The Symbolic Qualities of Form (Innovations 3/2): 4
 • Karjala>nen Toni-Matti. 2001. Strategic Brand Identity and Symbolic Design Cues, University of Art and Design Helsinki.
 • Karjala>nen Toni-Matti. 2001. Strategic Brand Identity and Symbolic Design Cues, University of Art and Design Helsinki.
 • Karjala>nen Toni-Matti. 2001. Strategic Brand Identity and Symbolic Design Cues, University of Art
APA NARTEL Ç (2013). "Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım. Tasarım+Kuram, 9(16), 71 - 81.
Chicago NARTEL Çınar "Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım. Tasarım+Kuram 9, no.16 (2013): 71 - 81.
MLA NARTEL Çınar "Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım. Tasarım+Kuram, vol.9, no.16, 2013, ss.71 - 81.
AMA NARTEL Ç "Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım. Tasarım+Kuram. 2013; 9(16): 71 - 81.
Vancouver NARTEL Ç "Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım. Tasarım+Kuram. 2013; 9(16): 71 - 81.
IEEE NARTEL Ç ""Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım." Tasarım+Kuram, 9, ss.71 - 81, 2013.
ISNAD NARTEL, Çınar. ""Styling" Kavram Aracının Ürün ve Tasarımında Kullanımı: Ürün Anlambilimsel Yaklaşım". Tasarım+Kuram 9/16 (2013), 71-81.