Yıl: 2017 Cilt: 22 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 285 - 312 Metin Dili: Türkçe

İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA

Öz:
İşe iade davası, geçerli bir fesih nedeni olmadan işveren tarafından işten çıkartılan işçinin tekrar işe iadesi için başvurulan bir yoldur. İşe iade davası, işçinin iş güvencesini sağlayan ve çalışmadığı zamanlardaki uğramış olduğu zararları tazmin etme imkânı veren bir davadır İşe iade davası, işçinin korunmasını sağlaması yönüyle, iş hukukunun düzenlenme amacına da hizmet etmektedir. İşe iade davası, işverenin fesih hakkını kısıtlamaktadır. İşçinin işe iade davasını açabilmesi için, öncelikle arabulucuya başvurması gerekmektedir. Arabulucuda taraflar anlaşırlarsa, uyuşmazlık taraflar arasında kesin olarak çözümlenmektedir. Şayet taraflar, arabulucuda anlaşamazlarsa, işçi süresi içerisinde iş mahkemesine başvurup işe iade davasını açmalıdır. İşe iade davası, basit yargılama usulüne tabidir. Taraflar, genel hükümler kapsamında iddialarını her türlü delille ispatlayabilirler.
Anahtar Kelime:

TRIAL AT THE REEMPLOYMENT LAWSUIT

Öz:
Reemployment Lawsuit is a recourse for the worker, who is removed from the job by the employer without a valid termination reason. Reemployment Lawsuit is a lawsuit, which allows the worker to provide job security and to compensate for any damages that he/she has suffered in times of inactivity.Reemployment Lawsuit also serves for the purpose of regulating the labor law in order to ensure the protection of workers. The Reemployment Lawsuit restricts the employer's right to termination. In order for the worker to be able to open the Reemployment Lawsuit, he must first apply to the mediator. If the parties agree on the mediation, the dispute is decisively resolved. If the parties cannot agree on the mediation, worker must apply for a work court action within the period and open the Reemployment Lawsuit. The Reemployment Lawsuit is subject to simple judicial procedure. The parties may prove their claims under any general provisions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALANGOYA, Yavuz / YILDIRIM, Kamil / DEREN-YILDRIM, Nevhis: Medeni Usul Hukuku Esasları, Beta Yayınevi, İstanbul 2009.
 • ALPAGUT, Gülsevil: Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Değişiklik, Bankacılar Dergisi, 2008.
 • ARGUN, Bozkurt: İş Davaları, Adil Yayınevi, 1. Bası, Ankara 2001.
 • BİLGİLİ, Abbas: İş Güvencesi Hukuku İşe İade Davaları, 2. Bası, Karahan Kitabevi, Adana 2005.
 • BİRBEN, Erhan / ÖKTEM, Sezgi: İş Yargılamasının Medeni Usul Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi, C.II, İstanbul 2001.
 • BORAN GÜNEYSU, Nilüfer: Medeni Usul Hukukunda Karar, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.
 • ÇELİK, Nuri: İş Güvencesi, Beta Yayınevi, 18. Bası, İstanbul 2006. ÇELİK, Nuri / CANİKLİOĞLU, Nurşen / CANBOLAT, Talat: İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınevi, 30. Bası, İstanbul 2017.
 • ERCANER, Olga: İşe iade Davaları, www.turkhukuksitesi.com. EKONOMİ, Münir: Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi, Çimento İşveren Dergisi Özel Eki, C. 17, S. 2, 2003.
 • EKONOMİ, Münir: Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Feshi ve İş Güvencesi, İş Kanunu Toplantı Dizisi-I, İstanbul 2005.
 • EYRENCİ, Öner / TAŞKENT, Savaş / ULUCAN, Devrim: Bireysel İş Hukuku, Beta Yayınları, 5. Bası, İstanbul 2014.
 • GÜZEL, Ali: İş Güvencesine Dair Yasal Esasların Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2004 Yılı Toplantısı, İstanbul Barosu Yayınları, 2004.
 • İŞEL, İsmail: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Hakkında, Temmuz 2016, www.güvenliçalışma.org, (Erişim Tarihi: 22.11.2017).
 • KARSLI, Abdurrahim: Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı, Alternatif Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul 2012.
 • KOÇ, Muzaffer / ÇUKUR, Mürsel: Ülkemizde Bireysel İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Özel Hakem, Çimento İşveren Dergisi, Eylül 2010 Sayı: 5 Cilt: 24, s:7, http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale145.pdf.
 • KILIÇOĞLU, Mustafa / ŞENOCAK, Kemal: İş Güvencesi Hukuku, Legal Yayıncılık, İstanbul 2007.
 • KURU, Baki / YILMAZ, Ejder / ARSLAN, Ramazan: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınevi, 24. Baskı, Ankara 2013.
 • KUTAL, Metin: İş Güvencesi ile İlgili ILO Normları ve Türk Mevzuatının Durumu, İktisat Fakültesi Mecmuası, 2011.
 • ODAMAN, Serkan / KARAÇÖP, Eda: İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağında Öngörülen Arabuluculuk Müessesesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 35 Yıl: 2016.
 • OĞUZ, Özgür: Türk İş Hukuku'nda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Legal Yayıncılık, Mart 2016.
 • ÖZEKES, Muhammet: Hukuk Yargılaması ve İcra Hukuku İşe İade Davaları ve Uygulama Sorunları, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2005 Yılı Toplantısı İş Güvencesi Kurumu ve İşe İade Davaları, Legal Yayınevi, 1. Bası, Mayıs 2005.
 • ÖZKARACA, Ercüment: İş Güvencesi Sistemine Eleştirel Bakış, İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2011 Yılı Toplantıları, İB Yayınları, İstanbul 2012.
 • PEKCANITEZ, Hakan / ATALAY, Oğuz / ÖZEKES, Muhammet: Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
 • PEKCANITEZ, Hakan / ÖZEKES, Muhammet / AKKAN, Mine / TAŞ KORKMAZ, Hülya: Medeni Usul Hukuku Cilt I, On İki Levha Yayıncılık, 15. Bası, İstanbul 2017.
 • SOYER, Polat: 158 Sayılı ILO Sözleşmesi Çerçevesinde Yapılması Gerekenler, Galatasaray Üniversitesi/İstanbul Barosu 2001 Yılı Toplantısı, İstanbul Barosu Yayınları.
 • SÜZEK, Sarper: İş Hukuku, 11. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2016.
 • ŞAKAR, Müjdat: İş Kanunu Yorumu, 6. Bası, Ankara 2011.
 • İNTERNET KAYNAKLARI www.ilo.org. www.kazanci.com. www.tisk.org.tr. www.mevzuat.gov.tr.
APA DEMİR Ö (2017). İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(37), 285 - 312.
Chicago DEMİR ÖMER FARUK İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 22, no.37 (2017): 285 - 312.
MLA DEMİR ÖMER FARUK İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.22, no.37, 2017, ss.285 - 312.
AMA DEMİR Ö İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 22(37): 285 - 312.
Vancouver DEMİR Ö İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 22(37): 285 - 312.
IEEE DEMİR Ö "İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA." Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22, ss.285 - 312, 2017.
ISNAD DEMİR, ÖMER FARUK. "İŞE İADE DAVASINDA YARGILAMA". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 22/37 (2017), 285-312.