Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 409 - 426 Metin Dili: Türkçe

YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Öz:
Yurttaşların sahip olması gereken değerlerden biri yurtseverliktir. Yurtseverlik, üzerinde yaşanan toprakları korumak, sevmek ve yüceltmektir. Yurtseverlik, ülkesine ve milletine duygusal yakınlık duymayı gerektirir. Yurtsever bir kişi kendi toplumunun başarılarıyla övünür, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkar. Yurtsever, aynı toprakları paylaştığı farklı etnik kökenden insanların acılarına ortak olan kişidir. Bu bağlamda yurtseverliğin gelişmesinde ortak dil, tarih ve kültür önemli rol oynar. Bu araştırma, Türkiye'de yaşayan yetişkinlerin kör ve yapıcı yurtseverlik tutumlarınınçeşitli değişkenler açısından incelenmesini yaklaşımlarından betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemini Türkiye genelinde il, ilçe, belde ve köyde yaşayan ve oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Schatz, Staub ve Lavine (1999) tarafından geliştirilen ve Yazıcı ve Yazıcı (2010a) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan "Yurtseverlik Tutum Ölçeği" (YTÖ) formu kullanılmıştır. YTÖ'nin kör ve yapıcı yurtseverlik tutumlarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. Veriler, kişisel bilgi formundaki bilgilere ve ölçek özelliklerine göre puanlanıp kodlanarak PASW 18.0 paket programı ile bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Araştırmanın alt problemlerine uygun olarak frekans, aritmetik ortalama t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada cinsiyet, gelir, siyasi görüş, yaşadığı yer, eğitim düzeyi, meslek, haber izleme, kitap okuma ve sinemaya gitme durumuna göre yurtseverlik tutum puanları analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çeşitli değişkenlere göre kör ve yapıcı yurtseverlik tutum puanlarında anlamlı farklılık görülmüştür. Farklılık büyük ölçüde entelektüel, sosyal ve kültürel değişkenlerden kaynaklanmaktadır. Cinsiyet ve düzenli haber izleme dışında gelir, eğitim, yaşadığı yer, siyasi görüş, kitap okuma ve sinemaya gitme durumuna göre kör ve yapıcı yurtseverlik tutum puanlarında anlamlı farklılık görülmektedir. Bu farklılık genellikle kaynaklanmaktadır. Yapıcı yurtseverlik tutumlarında ise dikkate değer anlamlı bir farklılık görülmemiştir
Anahtar Kelime:

AN INVESTIGATION INTO ATTITUDES OF PATRIOTISM IN ADULTS WITH RESPECT TO DEMOGRAPHIC VARIABLES

Öz:
A significant value that each citizen should have is patriotism,which refers to the action of protecting, loving and exalting the land onelives on. It entails a deep feeling affection towards the country and nation. A patriot boasts about the successes of his/her nation and protects moral and material values. In addition, a patriot is someone who shares the grief felt by fellow citizens from different ethnicbackgrounds. In this regard, a common language, history and culture play a significant role in the development of the feelings of patriotism.This study aims to study imprudent and positive attitudes towards patriotism with respect to several variables. A descriptive survey design was adopted in the study, in which the sample is composed of randomly selected adults living in provinces, counties, towns and villages in Turkey. To collect the data, the researchers used “Patriotism AttitudeScale” (PAS) originally developed and fully validated by Schatz, Stauband Lavine (1999) and later adapted into Turkish by Yazıcı and Yazıcı (2010a). The data were analyzed using SPSS 1.8.0 after the scores werecalculated based on information from personal information form and based on the properties of the data collection instrument. In line withthe research questions, frequency, mean, t-test and one-way ANOVA were used. Patriotism attitude scores were examined in terms of suchvariables as gender, income, political views, place of residence, educational background, occupation, watching the news, how often and how much they read and frequency of going to the cinema. The results indicated that there were statistically significant differences between attitudes of imprudent and positive patriotism with respect to differentvariables. It was found that the differences mostly resulted from intellectual, social and cultural variables. Except for two variables; that is, gender and watching the news regularly, there was a significant difference between the scores of imprudent and positive patriotism as regards such variables as income, educational background income,political views, place of residence, occupation, reading and going to thecinema in imprudent patriotism scores in adults. However, there wasnot a statistically significant differences in terms of positive patriotismscores.Constructive patriotism attitudes of adults in Turkey do not showsignificant difference in terms of some variables. However, significant difference is more obvious in terms of blind patriotism. The most significant difference was seen in terms of the places adults live in, educational level, profession and political views.While the place the participating adults made significant difference between patriotism attitude scores in terms of blind patriotism, no significant difference in terms of constructive patriotism was seen. As the size of residential area becomes smaller, i.e. as onegoes from cities to counties, from towns to villages, blind patriotismscores increase.The patriotism attitude scores of adults show difference in terms of education levels. As education levels decrease, blind patriotismattitude scores increase. Blind patriotism decrease in university graduates and in those with postgraduate degree. Critical-rational thinking skills increase in adults with high education level. It was seen thatthere was a strong link between critical thinking and constructive patriotism. As a matter of fact, a significant difference was seen inconstructive patriotism attitude scores of individuals with postgraduate degree. An interesting finding to be noted here is that individuals without education have low blind patriotism emotions. This can beattributed to patriotism education given in primary and secondary schools. Idealist education which is based on racist-chauvinist emotionsmight have strengthened blind patriotism. Blind patriotism decrease asintellectual interest increase. When patriotism scores of the adults participating the study are taken into consideration, significant difference was seen. Blindpatriotism attitude scores of the adults working in the public sector were lower compared to farmers and unemployed ones. Public workers’ having high blind patriotism attitude scores compared to those from other professional group can be attributed to their higher intellectual interest levels. Public workers are expected to have blind low patriotismattitudes if not constructive patriotism attitudes as they are moreliterate, keep up to date and acquire more extravert, constructive andrational behaviors. A significant difference was seen patriotism attitude scores of theadults participating the study in terms of monthly income levels. Asincome levels decrease, blind patriotism scores increase. By the same token, it was seen that those with high income level had high constructive patriotism scores. Interestingly, it is not explicable that a small group with high income level had low constructive patriotism scores. In general, all over the world it is expected that adults withsmall bourgeois tendencies have republican-constructive patriotism attitudes. This is different in our country. In Turkey, some circles withhigh income level have not been able to break dogmatic patterns. In our study a significant difference between patriotism attitudesin terms of political view was seen. While blind patriotism attitudes of participating adults who defined themselves as social democrat,socialist and liberal were lower compared to those of who defined themselves as rightists, nationalist and conservative. The constructivepatriotism attitudes of adults who define themselves as social democrat,socialist and liberal were higher compared to their blind patriotism attitude scores. Higher blind patriotism scores of adults who definethemselves as rightists can be attributed to obedient idea. Traditional and Conservative circles credit obedient idea more.A significant difference was see
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • BAKİOĞLU, A. (2009). Öğretmenlerde demokrasi, vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi. Erişim Tarihi: http://acikarsiv.yok.gov.tr/handle/YOK/21947
 • BAR-TAL, D. &Staub, E., (1997). Introduction: patriotism: itsscopeandmeaning, Patriotism in TheLives of Individualsand Nations (Ed. Bar-Tal, D. &Staub, E.), Nelson-HallPublishers; Chicago, s. 1-19.
 • BELLİ, A. S. (2014). Milliyetçilik ve sosyal psikolojik zemini. TurkishStudies -International PeriodicalForTheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 9(5), 419-426.
 • CRESWELL, J. W. (2013). Araştırma deseni (ÇevEdt: Demir, S. B.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • CRESWELL, J. W. (2014). Nitel araştırma yöntemleri (ÇevEdt: Bütün, M. ve Demir, S. B). Ankara: Siyasal Kitap.
 • ERCAN, H. ve Ercan, R. (2014). “Benlik Kurgusu ve Yurtseverlik”. Participated in the 14th Bienniali Conference of theEuropeanAssociationforresearch on Adolesence, from 3-6th September, Çeşme-İzmir.
 • ERDOĞAN, Mustafa (1999).Milliyetçilik İdeolojisine Dair. Liberte Yayınları: Ankara, Sayı 15, s. 40-47.
 • ERSOY, A. F. ve Öztürk, F. (2012). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının yurtseverlik algısı. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu. (20-22 Nisan). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 • GÖÇMEN, D. (2008). Yirmi Birinci Yüzyılda Sınıf İlişkileri ve Sınıf Çatışmalarında “Bilinç” Sorunu: Yurtseverlik mi? Uluslararası Dayanışma mı? “Emek Eksenli Siyaset: Fabrika, Toprak, Haklar, Kimlik” Sempozyumu, İstanbul: Petrol-İş.
 • KATEB, G.(2000). “Is Patriotism a Mistake?,SocialResearch, Vol. 67, No.4 (Winter 2000), s. 901- 924.
 • NATHANSON, S., (1997) “ShouldPatriotismHave a Future”, Patriotism in TheLives of Individualsand Nations (Ed. Bar-Tal, D. &Staub, E.), Nelson-HallPublishers; Chicago, s. 311-326.
 • NATHANSON, S. (2002). “InDefence of ‘Moderatepatriotism’”, Patriotism (Ed. Primoratz, I.), HumanityBooks: New York, USA, s. 87-104.
 • ÖZTÜRK, A. (2008). “Cumhuriyetçilik Ayracında Yurtsever Anlayışın İdeolojik Kökleri”. Der Yayınları, İstanbul: ss. 119-138.
 • SCHATZ, R.T. &Staub E. (1997) “Manifestation of BlindandConstructivePatriotism: PersonalityCorrelatesandIndividual-GroupRelations, Patriotism in TheLives of Individualsand Nations (Ed. Bar-Tal, D. &Staub, E.), Nelson-HallPublishers; Chicago, s. 229-245.
 • STAUB E., (1997) BlindVersusConstructivePatriotism: MovingFromEmbeddedness in theGroupto Critical LoyaltyAnd Action, Patriotism in TheLives of Individualsand Nations (Ed. BarTal, D. &Staub, E.), Nelson-HallPublishers; Chicago, s. 213-228.
 • VIROLI, Maurizio (1997). Vatan Aşkı: Yurtseverlik ve Milliyetçilik Üzerine Bir Deneme (Çev. Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınevi: İstanbul.
 • YAZICI, F. & Yazıcı, S. (2010). Yurtseverlik eğitimi: Tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Sayı 10. Cilt 3 s. 649-660
 • YAZICI, F. & Yazıcı, S. (2010). Yurtseverlik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. Sayı 7. Cilt 2 s. 901-918
APA ERCAN R (2015). YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 10(3), 409 - 426.
Chicago ERCAN RECEP YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 10, no.3 (2015): 409 - 426.
MLA ERCAN RECEP YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.10, no.3, 2015, ss.409 - 426.
AMA ERCAN R YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(3): 409 - 426.
Vancouver ERCAN R YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(3): 409 - 426.
IEEE ERCAN R "YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 10, ss.409 - 426, 2015.
ISNAD ERCAN, RECEP. "YETİŞKİNLERDE YURTSEVERLİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 10/3 (2015), 409-426.