YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Yıl: 2015 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 875 - 890 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Öz:
Son yıllarda insanlar küreselleşmenin bazı alanlarında olumlu tutumlar sergilemeye, başka ülkelerin televizyonlarını izlemeye, müziklerini dinlemeye başlamış ve daha hızlı seyahat ve iletişim kurma olanaklarına sahip olmuşlardır (Aydın, 2014). Bu anlamda İngilizce, bir yabancı dil olarak bütün dünyada ortak anlaşma dili olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kaygı, yabancı dil öğrenmeyi problemli ve stresli hale getiren, kontrol edilemeyen bir durum olarak tanımlanır. Bu çalışma üniversitede okuyan Türk öğrencilerin ne derece yabancı dil kaygısı duyduklarını araştırmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda yabancı dil konuşma kaygısı ile başarı arasındaki ilişkiyi de incelemektedir. Veri toplama ve analiz aşamalarında nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nicel veriler, Yabancı Dil Sınıf Heyecan Ölçeği (FLCAS), (Horwitz et. al.,1986) kullanılarak toplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin Güz dönemi konuşma dersi final dönemi notları derse giren hocalarından temin edilmiştir. Ölçek Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin İngiliz Dili Eğitimi Bölümü birinci sınıfındaki 77 öğrenciye uygulanmıştır. Toplanan nicel veriler SPSS 15,0 içindeki betimsel istatistik, t-test, ANOVA and Reali Alpha-Cronbach teknikleriyle analiz edilmiştir. Nicel veri analizleri öğrencilerin değişik düzeylerde yabancı dil kaygısı duyduklarını ortaya çıkarmıştır. Kız öğrencilerin bütün kaygı gruplarında kaygı düzeylerinin erkeklerden daha fazla olduğu görülmüştür. Öğrencilerinin kaygı düzeyleri ile başarıları arasında önemli bir ilişki olduğu da görülmüştür. Bunun anlamı, kaygı düzeyi yüksek olan öğrencilerin konuşma dersi notlarının daha düşük olmasıdır
Anahtar Kelime:

FOREIGN LANGUAGE LEARNING ANXIETY AND ACHIEVEMENT: A CASE STUDY OF THE STUDENTS STUDYING AT ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY

Öz:
Anxiety is described as an uncontrollable state that can make thelanguage learning situation problematic and stressful. This studyinvestigates the degree of language anxiety of Turkish universitystudents. It also examines the relationship between foreign languagespeaking anxiety and achievement.IntroductionIt is true that learners bring many individual characteristics to thelearning process. Anxiety, as one of the learner characteristics, hasbeen subject to a considerable amount of investigation (Williams andBurden, 1997). According to Freud, anxiety is “an unpleasant affectivestate or condition similar to dread or nervousness, with physiologicaland behavioral manifestations” (Spielberger, 1972. cited in Kunt, 2001).As for language learning anxiety, it is defined as a “distinct complex ofself-perceptions, beliefs, feelings, and behaviors related to classroomlanguage learning arising from the uniqueness of the language learningprocess” (Horwitz et al. 1986, p. 128).In recent years foreign language researchers have paidconsiderable attention to the effects of anxiety on language learning anddemonstrated that language anxiety is most closely related to theacquisition of a foreign language (Horwitz et al., 1986). The research onlanguage anxiety has addressed three key issues: (1) the sources oflanguage anxiety, (2) the nature of the relationship between languageanxiety and language learning, and (3) how anxiety affects learning.Thus, this study focuses on determining the foreign language anxietylevels of Turkish university students studying at the ELT department ofÇanakkale Onsekiz Mart University and aims to find out therelationship between their anxiety level and oral communicationachievement. To this end, this study addressed four research questions:1- What is the degree of language learning anxiety among firstyear ELT students?2- What is the anxiety level difference among the studentsaccording to their gender? 3- What is the anxiety level difference among the studentsaccording to their age?4- Is there a relationship between the students’ speakinganxiety levels and achievements?Review of research into language classroom anxiety and languagelearningAlthough there is a wide agreement about the sources of languageanxiety in classroom settings, there is less agreement about therelationship between language anxiety and learning. Ellis (2008)identifies three positions: (1) anxiety facilitates language learning, (2)anxiety has a negative impact on language learning, and (3) languageanxiety is the result of difficulties with learning rather than their cause.Eysenck and MacIntyre (1979; 2002. cited in Ellis 2008) notedthat low levels of anxiety can lead to more effort and facilitative anxietyleads to increased motivation. Chastain (1975) found that measures ofanxiety were positively related to marks achieved by one group of audiolingualFrench learners, indicating that learners with higher levels ofanxiety did best. However, Language anxiety generally has been foundto have a negative effect on learning. Horwitz et al., (1986) found anegative correlation between foreign language anxiety and the gradesstudents expected in their first semester language class. Their researchindicated that students with higher levels of foreign language anxietyboth expected and received lower grades than their less anxious friends.Similarly, in an Asian EFL context Kim, (1998) found significantnegative relationships between FLCAS scores final grades of theparticipants.The research on issue in Turkey seems to be limited. Kunt (1997)investigated beliefs about language learning and foreign languageanxiety and found lower levels of foreign language anxiety in Turkishspeakinguniversity students of English. Aydın et al. (2006) investigatedthe test anxiety level of Turkish students as EFL learners and itsreasons, effects and results on foreign language learning by found thatparticipants usually had a high level of anxiety.Dalkılıç (2001) conducted a study focusing on the relationshipbetween anxiety and achievement of the Turkish EFL students. In thestudy, test anxiety was not the focus but a factor that has an effect onlanguage anxiety. In a similar research study, Batumlu and Erden(2007) examined the relationship between foreign language anxiety andstudents’ English achievement and found that for all levels of students,there was a significant negative relationship between students’ foreignlanguage anxiety and their English achievement at the significance levelof 0.45.In the present study, the researcher aimed to investigate theforeign language speaking anxiety experience and the relationshipbetween speaking anxiety and success of English-major students. It ishoped that the findings will contribute to the field and help teachertraineesand trainers be aware of the role of anxiety on speaking andspend effort to cope with it.MethodologyThe main objective of this study is to review foreign languageclassroom anxiety experience and examine the relationship betweentheir anxiety level and achievement. To this end, a quantitative researchmethod was employed. The research study was conducted at the ELTDepartment of Çanakkale Onsekiz Mart University in the spring term of2010-2011 academic year. The data were collected from 77 first yearstudents consisting of 50 females and 27 males. The researchinstrument used for this part of the study was a translated version ofthe FLCAS designed by Horwitz et al. (1986), which had demonstratedsatisfactory reliability co-efficient. The researcher compiled the surveyscores and final Communication Skills Course scores and conducted astatistical analysis to look for correlations among the scores.Results and DiscussionsThe research results showed the existence of considerable level ofanxiety in the foreign language classes
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AIDA, Y. (1994). Examination of Horwitz, Horwitz, and Cope’s construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese. The Modern Language Journal, 78, 155-168.
 • AKKUZU, N., and AKKAYA, N. (2014). “Öğretmen Adayları için İletişim Becerileri Ölçeğinin Geliştirilme ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması: Alternatif Bir Model Önerisi/ Development and Validity-Reliability Study of Communication Skills Scale for Student Teachers: Suggestion of an Alternative Model”. TURKISH STUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Volume 9/8, Summer 2014, www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7212, p.111-112.
 • ALTINTAŞ, S., and GÖRGEN, İ. (2014). “Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği)/ The Opinions of Pre-Service Teachers about Teaching Practice (Muğla Sıtkı Koçman University Sample)”, TURKISHSTUDIES-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-Volume 9/8 Summer 2014, www. turkishstudies. net,DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7124, p. 197-208.
 • AYDIN, U. (2014). “Who is afraid of globalization?: Turkish attitudes toward trade and Globalization”, TURKISH STUDIES- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Volume 15/2, 2014,www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10. 1080/. 2014.14683849. 926237, p.322- 340.
 • AYDIN, S., YAVUZ, F., and YEŞİLYURT, S. (2006). Test anxiety in foreign language learning. Balıkesir University, Journal of Social Sciences Institute, 9 (16), 145 - 160.
 • BAILEY, K.M. (1983). Competitiveness and anxiety in adult second language learning: Looking at and through the diary studies. In H. W. Selinger, and M. H. Long (Eds.). Classroom oriented research in second languages. Rowley, MA: Newbury House. 67- 103.
 • BATUMLU, D.Z., and ERDEN, M.(2007). The relationshıp between foreign language anxiety and English achievement of Yıldız Technical University School of Foreign Languages preparatory students. Journal of Theory and Practice in Education, 2007, 3 (1): 24-38.
 • ÇUBUKÇU, F. (2008). A study on the correlation between self-efficacy and foreign language learning anxiety. Journal of Theory and Practice in Education. Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, 4 (1):148-158.
 • CHASTAIN, K. (1975). Affective and ability factors in second-language learning. Language Learning, 25:153-161.
 • DALKILIÇ, N. (2001). An investigation into the role of anxiety in second language learning. Unpublished doctoral dissertation. Adana: Çukurova University .
 • DÖRNYEI, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. USA: Lawrence Erlbaum Associates Inc.
 • EHRMAN, M. (1994). The type differentiation indicator and adult foreign language learning success. Journal of Psychological Type 30: 10-29
 • EHRMAN, M. (1996). Understanding second language difficulties. Thousand Oaks, Calif: Sage.
 • ELLIS, R. (2008). The study of second language acquisition (2nd ed.).China: Oxford University Press.
 • GARDNER, R.C., and MACINTYRE, P.D. (1991). An instrumental motivation in language study: Who says it isn't effective? : Studies in Second Language Acquisition, 13, 266-272.
 • GASS, S. M., AND L. SELINKER. (2008). Second language acquisition. USA: Routledge.
 • GASS, S. M., and L. SELINKER. (1994). Second Language Acquisition: An Introductory Course. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • HORWITZ, E. K. (1991). Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreign language anxiety scale. In E.K. Horwitz and D. J. Young (Eds.). Language Anxiety: From Theory and Research to Classroom Implications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 37- 40.
 • HORWITZ, E. K. (2001). Language anxiety and achievement. Annual review of Applied Linguistics, 21, 112-26.
 • HORWITZ, E. K., HORWITZ, M. B., and COPE, J. A. (1986). Foreign language communication anxiety. Modern Language Journal, 70,125-132.
 • KIM, Y. (1998). Communication and cross cultural adaptation. Clevedon: Multilingual Matters.
 • KUNT, N. (1997) Anxiety and believes about language learning: A study of Turkish- speaking university students learning English in North Cyprus. Doctoral Dissertation. The University of Texas, Austin.
 • KUNT, N. (2001). Do prospective teachers experience in foreign language anxiety?”. In Osam U. V. and G. Celkan (Eds.), in searching for quality in ELT. 474-4879. Muenchen: Lincom, Europe.
 • SAITO, Y., AND SAMIMY, K. K. (1996). Foreign Language Anxiety and Language Performance: A Study of Learner Anxiety in Beginning, Intermediate, and Advanced-Level College Students of Japanese. Foreign Language Annals, 29, 2, 239-249.
 • SALLABAŞ, M. E. (2012). “Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi/An Evaluation of Speaking Anxiety for Learners of Turkish as A Foreign Language”, TURKISH STUDIES- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Volume7/3, Summer 2012, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10. 7827/TurkishStudies.3481, p. 2199-2218.
 • SARASON, I. G. (1984). Stress, anxiety and cognitive interference: Reactions to tests. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 929-938.
 • SEVİM, O. (2012). “Öğretmen adaylarının Konuşma Kaygısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması/ Speaking Anxiety Scale For Prospective Teachers: A Validity and Reliability Study”, TURKISH STUDIES- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Volume 7/2, Spring 2012, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2981, p.927- 937.
 • ŞENER, S.(2010).“Measuring anxiety level of Turkish university students”. In D.Köksal; I. Erten; E. Z. Topkaya; A. Yavuz, (Eds.), Current trends in SLA research and language teaching. COMU Publications Number 99, 441-447.
 • WILLIAMS, M., and BURDEN, R.L. (1997). Psychology for Language Teachers: A Social Constructivist Approach. Psychology for language teachers: A social constructivist approach.UK: Cambridge University Press.
 • YANG, N. D. (1992). Second language learners' beliefs about language learning their use of learning strategies: A study of college students of English in Taiwan. Unpublished doctoral dissertation. University of Texas: Austin.
 • YAYLI, Derya, SOLAK, Murat, (2014). “Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Alan Yazma Etkinliklerine Dair Öğretmen Görüşler/Vıews Of Teachers On The Wrıtıng Actıvıtıes In Mıddle School Textbooks And Teacher’s Books Of Turkısh Language”, TURKISHSTUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume9/6, Spring 2014, www.turkishstudies.net, DOI Number: http://dx.doi.org/10. 7827/TurkishStudies.6624, p. 1139-1151.
APA Şener S (2015). YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. , 875 - 890.
Chicago Şener Sabriye YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. (2015): 875 - 890.
MLA Şener Sabriye YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. , 2015, ss.875 - 890.
AMA Şener S YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. . 2015; 875 - 890.
Vancouver Şener S YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. . 2015; 875 - 890.
IEEE Şener S "YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ." , ss.875 - 890, 2015.
ISNAD Şener, Sabriye. "YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ". (2015), 875-890.
APA Şener S (2015). YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Turkish Studies (Elektronik), 10(3), 875 - 890.
Chicago Şener Sabriye YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Turkish Studies (Elektronik) 10, no.3 (2015): 875 - 890.
MLA Şener Sabriye YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.10, no.3, 2015, ss.875 - 890.
AMA Şener S YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(3): 875 - 890.
Vancouver Şener S YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ. Turkish Studies (Elektronik). 2015; 10(3): 875 - 890.
IEEE Şener S "YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ." Turkish Studies (Elektronik), 10, ss.875 - 890, 2015.
ISNAD Şener, Sabriye. "YABANCI DİL ÖĞRENME KAYGISI VE BAŞARI: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ". Turkish Studies (Elektronik) 10/3 (2015), 875-890.