Yıl: 2017 Cilt: 51 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 195 - 208 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci

Öz:
Streptococcus pneumoniae'nın etken olduğu enfeksiyonlar, tüm dünyada morbiditenin ve mortalitenin en önemli nedenidir. S.pneumoniae, özellikle yetişkinlerde en yaygın toplumda gelişen pnömoni etkenidir. İnvaziv pnömokok hastalığı sıklıkla yaşlılar, küçük çocuklar ve bağışıklığı zayıflamış bireylerde görülmektedir. Bu enfeksiyonlardan korunmak için aşıların kullanımı, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde hastalık yükünü azaltmak için etkili bir yöntemdir. S.pneumoniae'nın kapsül polisakkaritlerinden sıklıkla izole edilen serotipler saflaştırılarak polivalan aşılarda kullanılmaktadır. S.pneumoniae suşlarının serotiplerinde ve antibiyotik direncinde ülkeler ve bölgeler arasında belirgin farklılıklar gözlenmektedir. Bu nedenle her ülkenin ve bölgenin kendi serotiplerini ve antibiyotik direncini belirlemesi gerekmektedir. Bu çalışmada, hastanemizdeki erişkin hastaların invaziv ve noninvaziv örneklerinden izole edilen S.pneumoniae suşlarında serotip dağılımı, antibiyotik direnci ve aşı kapsama oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 2007-2014 yılları arasında erişkin hastaların invaziv ve noninvaziv örneklerinden izole edilen toplam 100 S.pneumoniae suşu kullanılmıştır. Suşlar klasik yöntemlerle tanımlanmıştır. Serogruplandırma lateks aglütinasyon yöntemiyle, serotiplendirme klasik kapsül şişme reaksiyonu ile ticari tipe özgül antiserumlar kullanılarak yapılmıştır. Penisilin G, sefotaksim ve eritromisin için antibiyotik duyarlılık testi gradiyent test kullanılarak yapılmış ve "Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)" önerilerine göre değerlendirilmiştir. Toplam 100 S.pneumoniae suşunun %64'ü noninvaziv, %36'sı invaziv örneklerden izole edilmiştir. Tüm suşlar içinde en sık 3 (%20), 19F (%9), 8 (%7), 14 (%7), 23F (%6), 6A (%6) serotipleri saptanmıştır. İnvaziv örneklerden izole edilen S.pneumoniae suşlarında en sık 3 (%22), 14 (%14), 1 (%8); noninvaziv örneklerden en sık 3 (%19), 19F (%11), 6A (%9), 23F (%8) serotipleri saptanmıştır. Tüm suşlarda penisilin G'ye %2, sefotaksime %3 orta düzey direnç saptanmıştır. İnvaziv örneklerden izole edilen suşlarda %25, noninvaziv örneklerden izole edilen suşlarda %37 olmak üzere toplam olarak %33 oranında eritromisine direnç saptanmıştır. Aşı kapsama oranları PCV13 için %68 ve PPV23 için %78 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda, diğer çalışmalarla kıyaslandığında, genel olarak eritromisin direnci benzer olarak bulunmakla birlikte, penisilin direncinin daha düşük olarak bulunması sevindirici bir sonuç olarak yorumlanmıştır. Bu çalışma, hastanemizde yetişkin toplumda ciddi pnömokok enfeksiyonlarında serotip 3'ün baskın olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bu nedenle, yetişkinlerde ve özellikle yaşlılarda rutin pnömokok aşılama programına geçilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak, ciddi pnömokok enfeksiyonlarında uygun ampirik tedavinin başlanabilmesi için ülkemizdeki serotip dağılımının ve antibiyotik direncinin bilinmesi önem taşımaktadır
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Tıbbi Laboratuar Teknolojisi

Serotype Distribution and Antibiotic Resistance of Streptococcus pneumoniae Strains Isolated from the Adult Patients in a Turkish University Hospital

Öz:
Infections caused by Streptococcus pneumoniae are the most important cause of morbidity and mortality worldwide. S.pneumoniae is the most common cause of community-acquired pneumonia, especially in adults. Invasive pneumococcal disease can usually occur in the elderly, children and immunocompromised individuals. Usage of the vaccines for the protection against S.pneumoniae infections, is an effective method to reduce the burden of disease in both children and adults. Serotypes frequently isolated from purified capsular polysaccharides of S.pneumoniae are used in polyvalent vaccines. Significant differences are observed between countries and regions in serotypes and antibiotic resistance of S.pneumoniae strains. For this reason, each country and region should determine their own serotypes and antibiotic resistance. The aim of this study was to determine serotype distribution, antibiotic resistance and vaccine coverage rates in S.pneumoniae strains isolated from invasive and noninvasive samples of adult patients in our hospital. A total of 100 S.pneumoniae isolates from invasive and non-invasive samples of adult patients between March 2007 and August 2014 were used in this study. S.pneumoniae strains were identified by conventional methods. Serogrouping was performed with the latex particle agglutination and serotyping was made with the conventional Quellung reaction using a commercial type-spesific antisera (Statens Serum Institute, Copenhagen, Denmark). Antibiotic susceptibility testing for penicillin G, cefotaxime and erythromycin was performed by gradient test and evaluated according to the breakpoints of Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Sixty four percent of of the S.pneumoniae strains were isolated from non-invasive and 36% were isolated from invasive samples. Serotype 3 (20%), 19F (9%), 8 (7%), 14 (7%), 23F (6%), 6A (6%) were most common determined serotypes among all strains. Among S.pneumoniae strains isolated from invasive samples serotype 3 (22%), 14 (14%), 1 (8%) and in S.pneumoniae strains isolated from non-invasive samples 3 (19%), 19F (11%), 6A (9%), 23F (8%) were the most common serotypes. Among all isolates 2% penicillin and 3% cefotaxime intermediate resistance were detected. Erythromycin resistance was detected in 25% of invasive, 37% of non-invasive strains and a total of 33% in all of the isolates. Vaccine coverage rates were found to be 68% for PCV13 and 78% for PPV23 among all isolates. In our study penicillin resistance was lower compared with the other similar studies in the world, but resistance against erythromycin was almost similar. This study is important to show that serotype 3 predominated in serious pneumococcal infections in the adult population of our hospital. For this reason, administration of routine pneumococcal vaccination program in adults and especially in the elderly is recommended. In conclusion, it is important to know the serotype distribution and antibiotic resistance of S.pneumoniae to monitor the empirical treatment in serious pneumococcal infections
Anahtar Kelime:

Konular: Mikrobiyoloji Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • 1. Streptococcus, Enterococcus and similar organisms, Chapter 20, pp: 298-315. In: Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS (eds), Bailey Scott’s Diagnostic Microbiology. 2002, 11th ed. Mosby, Elsevier, USA.
 • 2. Lujan M, Gallego M, Belmonte Y, et al. Influence of pneumococcal serotype group on outcome in adults with bacteraemic pneumonia. Eur Respir J 2010; 36: 1073-79.
 • 3. Lynch JP, Zhanel GG. Streptococcus pneumoniae: Epidemiology, risk factors, and strategies for prevention. Semin Respir Crit Care Med 2009; 30(2): 189-209.
 • 4. Hacımustafaoğlu M. Pnömokok aşıları, pp: 253-70. In: Badur S, Bakır M (eds), Aşı Kitabı. 2012, Akademi Uluslararası Yayıncılık, İstanbul.
 • 5. Gram positive cocci Part II: Streptococci, Enterococci, and the Streptococcus-like bacteria, Chapter 13, pp: 672-764. In: Winn W, Allen S, Janda W, Koneman E, Procop G, Schreckenberger P, Woods G (eds), Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 2006, 6th ed, Lippincott&Williams Wilkins, USA.
 • 6. Blasi F, Mantero M, Santus PA, Tarsia P. Understanding the burden of pneumococcal disease in adults. Clin Microbiol Infect 2012; 18 (Suppl 5): 7-14.
 • 7. Hackel M, Lascols C, Bouchillon S, Hilton B, Morgenstern D, Purdy J. Serotype prevalence and antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae clinical isolates among global populations. Vaccine 2013; 31(42): 4881-7.
 • 8. Aliberti S. Role of vaccination in preventing pneumococcal disease in adults. Clin Microbiol Infect 2014; 20(5): 52-8. 9. Streptococcus, Chapter 22, pp: 225-242. In: Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA (eds), Medical Microbiology,.2009, 6th ed. Mosby, Elsevier, USA.
 • 10. Jackson LA, Janoff EN. Pneumococcal vaccination of elderly adults: New paradigms for protection. Clin Infect Dis 2008; 47(15 ): 1328-38.
 • 11. Lexau CA, Lynfield R, Danila R, et al. Changing epidemiology of invasive pneumococcal disease among older adults in the era of pediatric pneumococcal conjugate vaccine. JAMA 2005; 294(16): 2043-2051.
 • 12. Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Suscebtibility Testing. 23st Informational Supplement. M100-S24, Vol 34, No 1, Table 2G, Streptococcus pneumoniae, M02-M07, Wayne, PA, USA, 2014.
 • 13. Roux A, Thoma BS, Siber GR, et al. Comparison of pneumococcal conjugate polysaccharide and free polysaccharide vaccines in elderly adults: Conjugate vaccine elicits improved antibacterial immune responses and immunological memory. Clin Infect Dis 2008; 46(7): 1015-23.
 • 14. Hasçelik G, Gürler N, Ceyhan M, et al. Serotype distribution and antibiotic resistance among isolates of Streptococcus pneumoniae causing invasive pneumococcal disease in adults in Turkey: 2005-2015. Int J Infect Dis 2016; 45(1): 91.
 • 15. Ceyhan M, Gurler N, Yaman A, et al. Serotypes of Streptococcus pneumoniae isolates of children with invasive pneumococcal disease in Turkey: A baseline evaluation of the national introduction of the pneumococcal conjugate vaccine. Clin Vaccine Immunol 2011; 18(6): 1028-30.
 • 16. Ceyhan M, Gürler N, Öksüz L, et al. Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae in children with invasive diseases in Turkey: 2008-2014. Hum Vaccin Immunother 2016; 12(2): 308-13.
 • 17. Hausdorff WP, Bryant J, Kloek C, Paradiso PR, Siber GR. The contribution of specific pneumococcal serogroups to different disease manifestations: Implications for conjugate vaccine formulation and use, Part II. Clin Infect Dis 2000; 30(1): 122-40.
 • 18. Bakir M, Yagci A, Akbenlioglu C, et al . Epidemiology of Streptococcus pneumoniae pharyngeal carriage among healthy Turkish infants and children.Eur J Pediatr 2002; 161(3): 165-6.
 • 19. Horacio AN, Miranda JD, Aguiar SI, Ramirez M, Cristino JM; The Portuguese Group for the Study of Streptococcal Infections. Serotype changes in adult invasive pneumococcal infections in Portugal did not reduce the high fraction of potentially vaccine preventable infections. Vaccine 2012; 30(2): 218-24.
 • 20. Maraki S, Mandatakis E, Samonis G. Serotype distribution and antimicrobial resistance of adult Streptococcus pneumoniae clinical isolates over the Period 2001-2008 in Crete, Greece. Chemotherapy 2010; 56(4): 325- 32.
 • 21. Hung IF, Tantawichien T, Tsai YH, Patil S, Zotomayo R. Regional epidemiology of invasive pneumococcal disease in asian adults: epidemiology, disease burden, serotype distribution, and antimicrobial resistance patterns and prevention. Int J Infect Dis 2013; 17(6): e364-73.
 • 22. Regev-Yochaya G, Rahava G, Strahilevitz J, et al. A nationwide surveillance of invasive pneumococcal disease in adults in Israel before an expected effect of PCV7. Vaccine 2013; 31(10): 2387-94.
 • 23. Fica A, Bunster N, Aliagac F, et al. Bacteremic pneumococcal pneumonia: serotype distribution, antimicrobial susceptibility, severity scores,risk factors, and mortality in a single center in Chile. Br J Infect Dis 2014; 18 (2): 115-23.
 • 24. Chidiac C. Pneumococcal infections and adult with risk factors. Med Mal Infect 2012; 42(10): 517-24.
 • 25. Lower Respiratory Tracst Infections, Chapter 19, pp: 227-51. In: Goering RV, Dockrell HM, Zuckerman M, Wakelin D, Roitt IM, Mims C, Chiodini PL (eds), Mim’s Medical Microbiology, 2008 4th ed,. Elsevier, USA.
 • 26. Jackson LA, Neuzil KM, Yu O, et al Effectiveness of pneumococcal polysaccharide vaccine in older adults. N Engl J Med 2003; 348: 1747-55.
 • 27. Kim DK, Bridges CB, Harriman KH. Advisory commitee on immunization practices recommended immunization schedule for adults aged 19 years or older-United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016; 65(4): 88-90.
 • 28. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Licensure of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine for adults aged 50 Years and older. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012; 61(21): 394-5.
 • 29. http://www.sgk.gov.tr/duyurular/genel_saglik_sigortasi/30.06.2011_PnomokokAsilariHakkindaDuyuru.pdf
 • 30. Zeybek Y, Tokalak İ, Boyacıoğlu S. Altmış beş yaş üzeri erişkinlerde aşılama durumu. Türk Geriatri Dergisi 2004; 7(3): 152-4.
 • 31. Antimicrobial resistance surveillance in Europe Annual Report of the European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), 2014. http:/www.ecdc.europa.eu
 • 32. İlki A, Sağıroğlu P, Elgörmüş N, Söyletir G. Trends in antibiotic susceptibility patterns of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae isolates: four years follow up. Mikrobiyol Bul 2010; 44(2): 169-75.
 • 33. Şener B, Tunçkanat F, Ulusoy S, et al. A survey of antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in Turkey, 2004-2005. J Antimicrob Chemother 2007; 60(3): 583-93.
 • 34. Kawaguchiya M, Urushibara N, Kobayashi N. Multidrug Resistance in Non-PCV13 Serotypes of Streptococcus pneumoniae in Northern Japan 2014. Microb Drug Res 2017; 23(2): 206-14.
 • 35. Moberley S, Holden J, Tatham DP, Andrews RM. Vaccines for preventing pneumococcal infection in adults. Cochrane Database Syst Rev2013; 31(1): CD000422.
APA ÖKSÜZ L, Gürler N (2017). Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. , 195 - 208.
Chicago ÖKSÜZ LÜTFİYE,Gürler Nezahat Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. (2017): 195 - 208.
MLA ÖKSÜZ LÜTFİYE,Gürler Nezahat Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. , 2017, ss.195 - 208.
AMA ÖKSÜZ L,Gürler N Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. . 2017; 195 - 208.
Vancouver ÖKSÜZ L,Gürler N Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. . 2017; 195 - 208.
IEEE ÖKSÜZ L,Gürler N "Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci." , ss.195 - 208, 2017.
ISNAD ÖKSÜZ, LÜTFİYE - Gürler, Nezahat. "Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci". (2017), 195-208.
APA ÖKSÜZ L, Gürler N (2017). Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. Mikrobiyoloji Bülteni, 51(3), 195 - 208.
Chicago ÖKSÜZ LÜTFİYE,Gürler Nezahat Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. Mikrobiyoloji Bülteni 51, no.3 (2017): 195 - 208.
MLA ÖKSÜZ LÜTFİYE,Gürler Nezahat Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.51, no.3, 2017, ss.195 - 208.
AMA ÖKSÜZ L,Gürler N Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. Mikrobiyoloji Bülteni. 2017; 51(3): 195 - 208.
Vancouver ÖKSÜZ L,Gürler N Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci. Mikrobiyoloji Bülteni. 2017; 51(3): 195 - 208.
IEEE ÖKSÜZ L,Gürler N "Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci." Mikrobiyoloji Bülteni, 51, ss.195 - 208, 2017.
ISNAD ÖKSÜZ, LÜTFİYE - Gürler, Nezahat. "Bir Üniversite Hastanesinde Yetişkin Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pneumoniae Suşlarının Serotip Dağılımı ve Antibiyotik Direnci". Mikrobiyoloji Bülteni 51/3 (2017), 195-208.