Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 531 - 539 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz:
Reklam metinlerinde anlam üretimi yoğunlukla üzerinde çalışılan bir konudur. Bu çalışmalarda en ilgi çekici kısım ise örtülü anlamlardır. Konuyla ilgili çalışmalar, ağırlıklı olarak Psikanalitik okumalar ve bilinçaltı reklamlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte, kişilerarası iletişimde temel konulardan birisi olan süblasyon üzerine bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmada, seçilen reklam metni üzerinde iki düzeyli bir okuma yapmak amaçlanmaktadır. Birinci düzeyde göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak, metnin grameri ortaya çıkarılmış, ikinci düzeyde metin Psikanalitik düzlemde yeniden okunarak süblatif kodlama yapısı ifşa edilmiştir. Elde edilen bulgular reklam iletişimi ve ruhbilim alanlarında çalışan akademisyenlere yardımcı olabilecek niteliktedir
Anahtar Kelime:

AN INVESTIGATION ON SUBLATIVE CODING IN ADVERTISEMENT

Öz:
The meaning production in advertising texts is a subject that is studied intensively. The most interesting part of these studies is the implicit meaning. Studies on the subject are mainly focused on Psychoanalytic literacy and subliminal advertising. Nevertheless, there is no study on the sublation which is one of the basic subjects in interpersonal communication. In this study, it is aimed to make a two-level reading on the selected advertising text. By using semiotic analysis method at the first level, the grammar of the text was revealed and the text at the second level was re-read in the psychoanalytic plane to reveal the sublative coding structure. The findings can help academics working in the field of advertising communications and psychology
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Atabek, G. Ş. ve Atabek, Ü. (2006). Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları.
 • Barthes, R. (1993). Göstergebilimsel Serüven. (Çev. M. Rifat ve S. Rifat). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, R. (2011), Çağdaş Söylenler. (Çev. T. Yücel). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Batı, U. (2013). Reklamın Dili. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Bolat, N. (2016). Modern Türkiye’de Feodal Içerikli Dizilerin Yüksek Izleyiciye Ulasmasında Görüntü Tekniklerinin Etkisi: Karagül Dizisi, Middle Black Sea Journal of Communication Studies, 1(2), 69-86.
 • Bolat, N. (2017). Modernleşen Türkiye’de Feodal Dizilerin Görüntü Metni: Kargül Dizisi Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. (Çev., İ. D. Erguvan Sarıoğlu,). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Çamdereli, M. (2006). Reklam Arası. Konya: Tablet Kitabevi Yayınları.
 • Dağtaş, B. (2003). Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya Yayıncılık.
 • DDB Tribal Berlin (2012). Hedgehog and Fish, https://adsoftheworld.com/media/print/volkswagen_hedgehog_ and _ fish, Erişim tarihi: 01.09.2017.
 • Elden, M., Ulugök, Ö. ve Yeygel, S. (2011). Şimdi Reklamlar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Erman-Akerson, F. (2005). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Fancher, R. E. (1990). Ruhbilimin Öncüleri. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Featherstone, M. (2005). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü. (çev. M. Küçük). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Freud, S. (2000). Metapsikoloji. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hegel, G. W. F. (2004-a). Mantık Bilimi. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hegel, G. W. F. (2004-b). Tinin Görüngübilimi. (Çev. A. Yardımlı). İstanbul: İdea Yayınevi.
 • Hockley, L. (2004). Film Çözümlemesine Jungcu Yaklaşım. (Çev. S. Gündeş). İstanbul: Es Yayınları.
 • Kozacıoğlu, G. ve Gördürür, H. E. (1995). Bireyden Topluma Ruh Sağlığı. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Mutlu, E. (2004). İletişim Sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Oktuğ, Z. (2007). Freud’un kişilik birimleri (id-ego-süperego) ile reklam iletisinin izleyici üstünde yarattığı etkiler arasındaki bağlantı : “Magnum, Kalbim Benecol ve Lösev reklamları üzerine bir araştırma”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Peirce, C. S. (2004). Mantık Üzerine Yazılar. (Çev. H. Yıldız). Ankara: Öteki Yayınları.
 • Saussure, F. (1998). Genel Dilbilim Dersleri. (Çev. B. Vardar). İstanbul: Multilingual Yayınları.
APA YILMAZ R, ÇAKIN O (2017). REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 531 - 539.
Chicago YILMAZ RECEP,ÇAKIN OMER REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. (2017): 531 - 539.
MLA YILMAZ RECEP,ÇAKIN OMER REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. , 2017, ss.531 - 539.
AMA YILMAZ R,ÇAKIN O REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2017; 531 - 539.
Vancouver YILMAZ R,ÇAKIN O REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. . 2017; 531 - 539.
IEEE YILMAZ R,ÇAKIN O "REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME." , ss.531 - 539, 2017.
ISNAD YILMAZ, RECEP - ÇAKIN, OMER. "REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME". (2017), 531-539.
APA YILMAZ R, ÇAKIN O (2017). REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. Manas Journal of Social Studies, 6(4), 531 - 539.
Chicago YILMAZ RECEP,ÇAKIN OMER REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. Manas Journal of Social Studies 6, no.4 (2017): 531 - 539.
MLA YILMAZ RECEP,ÇAKIN OMER REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. Manas Journal of Social Studies, vol.6, no.4, 2017, ss.531 - 539.
AMA YILMAZ R,ÇAKIN O REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. Manas Journal of Social Studies. 2017; 6(4): 531 - 539.
Vancouver YILMAZ R,ÇAKIN O REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME. Manas Journal of Social Studies. 2017; 6(4): 531 - 539.
IEEE YILMAZ R,ÇAKIN O "REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME." Manas Journal of Social Studies, 6, ss.531 - 539, 2017.
ISNAD YILMAZ, RECEP - ÇAKIN, OMER. "REKLAMDA SÜBLATİF KODLAMA ÜZERİNE BİR İNCELEME". Manas Journal of Social Studies 6/4 (2017), 531-539.