STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Yıl: 2017 Cilt: 5 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 244 - 261 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Öz:
Genel olarak sinema ve özellikle Hollywood sineması endüstriyel üretimin bir parçasıdır. Filmlerin üretimi çoğunlukla popüler kültürün beklentileriyle şekillenmektedir. Nitekim Hollywood anlatılarında popüler temalar veya fantastik öyküler, politik amaçlar doğrultusunda yeniden inşa edilmektedir. Hollywood sinemasının başlangıcından bu güne, popüler varlığını devam ettiren bilim-kurgu türü, bu bağlamda ele alınabilir. Bilim-kurgu türündeki filmlerde çoğunlukla toplumsalın gelecekte karşılaşacağı korkular ve endişeler resmedilmektedir. Öte yandan, bilim-kurgu türü de kendi içinde alt türlere ayrılmaktadır: Fantastik filmler, teknoloji konulu filmler ve seriler biçiminde sunulan uzay filmleri gibi. Çalışmada, 1977'den beri periyodik olarak üretilen Star Wars filmleri, ele alınacaktır. Bu bağlamda, Star Wars: Güç Uyaniyor (2015) filmi, "göstergebilimsel film çözümleme yöntemi" ile incelenecektir. Filmin çözümlenmesinde, Christian Metz'in modeli referans alınmıştır. Araştırmanın amacı, Star Wars filmlerinde sunulan ideolojik temsilleri incelemek ve egemen yapının dönemsel endişelerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmada, filmin anlatısı ile serinin diğer öyküleri birlikte incelenmiş ve sonuç bölümünde elde edilen veriler yorumlanmıştır
Anahtar Kelime:

Konular: Film, Radyo, Televizyon

THE SEMIOLOGICAL ANALYSIS OF STAR WARS: THE FORCE AWAKENS (2015) MOVIE

Öz:
Generally cinema and especially Hollywood cinema is a part of the industrial production. Production of movies are mostly shaped with the expectations of popular culture. Popular themes or fantastic stories are rebuilt for the political purposes in Hollywood narratives indeed. The science-fiction genre, which was continued one’s existence since the beginning of Hollywood cinema to this day, can be dealt with in this context. Fears and concerns that society will face in the future are mostly figured in the science-fiction movies. On the other hand, the genre of science fiction is also divided into subspecies: Such fantasy films, movies on the theme of technology and space movies presented in series format.Star Wars movies that are produced periodically since 1977, will be handled in the study. Star Wars: The Force Awakens (2015) movie will be examined by “semiological film analysis method” in the study. The model of Christian Metz is taken as a reference in the analysis of the film. The purpose of the study is examined the ideological representations presented in the Star Wars films and to reveal the periodic worries of the sovereign structure. In this context, the narrative of the film was examined with the other stories in the series together and the obtained data was interpreted in conclusion
Anahtar Kelime:

Konular: Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Abrams, J. J. (yapımcı), Lawrence, K. ve Abrams, J. J. ve Michael A. (senarist) ve Abrams, J. J
 • (yönetmen). (2015). Star Wars: The Force Awakens [Bilim-Kurgu]. Usa: Disney Film.
 • Adanır, O. (2013). Göstergebilimsel Film Kuram, Sinema Kuramları 2: Beyazperdeyi Aydınlatan Kuramlar, Zeynep Özarslan (Ed.), İstanbul: Su Yayınları, 13-33.
 • Akkartal, C. F. (2015). Hiç Kimsenin Ve Herkesin Star Wars’u, Alt Yazı Dergisi, Sayı:156, 32- 35.
 • Al-Hor, A. (2016). Donald Trump: We Are Not The Enemy!, New York: Gatekeeper Press.
 • Atabek, Ş. G. (2007). Göstergebilimsel Çözümleme, Gülseren Şendur Atabek Ve Ümit Atabek (Ed.), Medya Metinlerini Çözümlemek, Ankara: Siyasal Yayınları, 65-85.
 • Bai, X. (2011) Taoism-Oriented Model Of Ethical, International Symposium Ethical Leadership: Issues, Challenges And Opportunities, 10(3), 1-26.
 • Barthes, R. (1979). Göstergebilim İlkeleri, (B. Vardar Ve M. Rifat, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Barthes, R. (1993). Göstergebilimsel Serüven, (M. Rifat Ve S. Rifat, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, R. (1996). Camera Lucida: Fotoğraf Üzerine Düşünceler, (R. Akçakaya, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayınları.
 • Batur, Y. (1998). Bilimkurgu Sinemasında Şiddet Ve İdeoloji. Ankara: Kitle Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2010). Simülakrlar Ve Simülasyon, (O. Adanır, Çev.). Ankara: Doğu-Batı Yayınları.
 • Butler, M. A. (2011). Film Çalışmaları, (A. Toprak, Çev.). İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Campbell, J. (1994). Yaratıcı Mitoloji: Tanrının Maskeleri, (K. Emiroğlu, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Campbell, J. (2010). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (S. GürSes, Çev.). İstanbul: Kabalcı Kitabevi.
 • Coppola, F. F. (Yapımcı), Lucas, G. (Senarist) Ve Lucas, G. (Yönetmen). (1971). Thx 1138 [Bilim-Kurgu]. Usa: American Zoetrope Ve Warner Bros.
 • Simon, E. (Yapımcı). Chris, W. Ve Gilroy, T. (Senarist) Ve Edwards, G. (Yönetmen). (2016). Star Wars: The Rogue One [Bilim-Kurgu]. Usa: Lucas Film.
 • Guiraud, P. (1994). Göstergebilim, (M. Yalçın, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • KabadayI, L. (2013). Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve Ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Kazanjian, H. (Yapımcı), Lucas, G Ve Kasdan, L. (Senarist) Ve Marquand, R. (Yönetmen).
 • (1983). Star Wars: Episode Vı Return Of The Jedi [Bilim-Kurgu]. Usa: Lucas Film.
 • Kellner, D. (2013). Sinema Savaşları: Bush Cheney Döneminde Hollywood Sineması Ve Siyaset, (G. Koca, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • KIrel, S. (2012). Kültürel Çalışmalar Ve Sinema, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları. Kurtz, G. (Yapımcı), Lucas, G. (Senarist) Ve Lucas, G. (Yönetmen). (1977). Star Wars: Episode Iv A New Hope [Bilim-Kurgu]. Usa: Lucas Film.
 • Kurtz, G. (Yapımcı), Lucas, G Ve Brackett, L. Ve Kasdan, L. (Senarist) Ve Kershner, I.
 • (Yönetmen). (1980). Star Wars: Episode V The Empire Strikes Back [Bilim-Kurgu]. Usa: Lucas Film.
 • Mccallum, R. (Yapımcı), Lucas, G. (Senarist) Ve Lucas, G. (Yönetmen). (1999). Star Wars: Episode I The Phantom Menace [Bilim-Kurgu]. Usa: Lucas Film.
 • Mccallum, R. (Yapımcı), Lucas, G Ve Hales, J. (Senarist) Ve Lucas, G. (Yönetmen). (2002). Star Wars: Episode Iı Attack Of The Clones [Bilim-Kurgu]. Usa: Lucas Film.
 • Mccallum, R. (Yapımcı), Lucas, G. (Senarist) Ve Lucas, G. (Yönetmen). (2005). Star Wars: Episode Iıı Revenge Of The Sith [Bilim-Kurgu]. Usa: Lucas Film.
 • Metz, C. (2012). Sinemada Anlam Üstüne Denemeler, (O. Adanır, Çev.). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Özden, Z. (2014). Film Eleştirisi: Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar Ve Tür Filmi Eleştirisi, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Özön, N. (2008). Sinemaya Sanatına Giriş, İstanbul: Agora Yayınları.
 • Parsa, F. A. (2012). Sinema Göstergebiliminde Yapısal Çözümleme: Sinemasal Anlatı Sunumu Ve Kodlar, Görsel Metin Çözümleme, Özlem Güllüoğlu (Ed.). Ankara: Ütopya Yayınları, 11-34.
 • Rıfat, M. (2009). Göstergebilimin Abc’si, İstanbul: Say Yayınları.
 • Roloff, B Ve Seeßleen, G. (1995). Ütopik Sinema: Bilim Kurgu Sinemasının Tarihi Ve Mitolojisi, (V. Atayman, Çev.). İstanbul: Alan Yayınları.
 • Ryan, M Ve Kellner, D. (2000). Politik Kamera: Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi Ve Politikası, (E. Özsayar, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Ryan, M. (2012). Eleştiriye Giriş: Edebiyat, Sinema, Kültür, (E. S. Onar, Çev.). Ankara: De-Ki Yayınları.
 • Saussure, D. F. (1988). Genel Dilbilim Dersleri, (B. Vardar, ÇEv.). İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Tecimer, Ö. (2006). Sinema Modern Mitoloji, İstanbul: Plan B Yayınları.
 • Uysal, S. Ö. (2012). Sinema Estetiğine Giriş, İstanbul: İkinci Adam Yayınları.
 • Winder, C. (Yapımcı), Gilroy, H. Ve Melching, S. Ve Murpy, S. Ve Lucas, G. (Senarist) Ve Filoni, D. (Yönetmen). (2008). Star Wars: The Clone Wars [Bilim-Kurgu]. Usa: Lucas Film.
 • YIlmaz, E. (2008). Sinema Ve İdeoloji İlişkileri Üzerine, Sali Saliji Ve YÖrükhan Ünal Ve Burak Bakır (Der.). Sinema, İdeoloji, Politika; Sinemasal Yazılar 1, Ankara: Nirengi Kitap, 63-87.
 • Zizek, S. (2005A). Olumsuzla Oyalanma: Kant, Hegel Ve İdeoloji Kritiği, (H. Gür, Çev.). Ankara: İmge Yayınevi.
 • Zizek, S. (2005B). Yamuk Bakmak: Popüler Kültürden Jacoues Lacan’a Giriş, (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Zizek, S. (2011). Ahir Zamanlarda Yaşarken, (E. Ünal, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Zizek, S. (2012). İdeolojinin Aile Miti, (M.yıldırım, ÇEv.). İstanbul: Encore Yayınları.
 • Zizek, S Ve Gunseviç, B. (2012). Acı Çeken Tanrı: Kıyameti Tersyüz Etmek, (A. Çiltepe, Çev.). İstanbul: Sel Yayınları.
 • Http://www.imdb.com/ Erişim Tarihi: 13.12.2016.
 • Http://www.starwars.com/ Erişim Tarihi: 09.01.2017.
APA EKİNCİ B (2017). STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. , 244 - 261.
Chicago EKİNCİ BARIŞ TOLGA STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. (2017): 244 - 261.
MLA EKİNCİ BARIŞ TOLGA STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. , 2017, ss.244 - 261.
AMA EKİNCİ B STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. . 2017; 244 - 261.
Vancouver EKİNCİ B STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. . 2017; 244 - 261.
IEEE EKİNCİ B "STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ." , ss.244 - 261, 2017.
ISNAD EKİNCİ, BARIŞ TOLGA. "STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ". (2017), 244-261.
APA EKİNCİ B (2017). STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. Erciyes İletişim Dergisi, 5(2), 244 - 261.
Chicago EKİNCİ BARIŞ TOLGA STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. Erciyes İletişim Dergisi 5, no.2 (2017): 244 - 261.
MLA EKİNCİ BARIŞ TOLGA STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, no.2, 2017, ss.244 - 261.
AMA EKİNCİ B STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. Erciyes İletişim Dergisi. 2017; 5(2): 244 - 261.
Vancouver EKİNCİ B STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ. Erciyes İletişim Dergisi. 2017; 5(2): 244 - 261.
IEEE EKİNCİ B "STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ." Erciyes İletişim Dergisi, 5, ss.244 - 261, 2017.
ISNAD EKİNCİ, BARIŞ TOLGA. "STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015) FİLMİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ". Erciyes İletişim Dergisi 5/2 (2017), 244-261.