Yıl: 2017 Cilt: 0 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 27 - 45 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR

Öz:
Her ne kadar acı bir hadise olsa dahayatın gerçeği olan ölüm vakasının birçoksonucu bulunmaktadır. Bu kapsamdavergisel yükümlülükler ve bunlarınmirasçılar tarafından bilinmesi büyük önemarz etmektedir. Çalışmanın amacı, ölümolayının gerçekleşmesini takiben yasalmevzuatlar çerçevesinde mirasçılarınınneler yapması gerektiğini ve hangi haklarasahip olduklarını incelemektir. Çalışmada,mirasçıların asli ve şekli vergisel ödevleriVergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu,Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel TüketimVergisi Kanunu, Amme AlacaklarınınTahsil Usulü Hakkında Kanun ve sonolarak Veraset ve İntikal Vergisi Kanunuaçılarından değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk

Judicial Results Endengered by Death Cases in Turkey from A Taxaitional Perspective

Öz:
Although it is a painful event, there aremany consequences of the concept of death,which is the reality of life. In this context,tax liabilities and knowing these liabilitiesby inheritors are very important. The aimof the paper is to examine what the heirsshould do and how they have rights withinthe framework of legislation after the deathhas occurred. In this study, main and formalassignments of heirs are assessed in termsof Tax Procedure Law, Income Tax Law, ValueAdded Tax Law, Private Consumption Tax Law,Law on Collection Procedure of Assets andfinally Inheritance and Transfer Tax Law.
Anahtar Kelime:

Konular: Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AKARCA Akif, ŞAFAK Mehmet, Ölüm Halinde Gelir Vergilemesi, 2012 http:// www.dunya.com/kose-yazisi/olum-halinde-gelir-vergilemesi/12469, (Erişim Tarihi: 03.01.2017).
 • AKMAZ Kemal, "Ölüm Olayının Katma Değer Vergisi Açısından Doğurduğu Sorun ve Sonuçlar", Yaklaşım Dergisi, Sayı:59, 2008.
 • ALTUNKARA Özcan, "Gelir Vergisi Mükellefinin Ölümü Halinde Mirasçıların Sorumlulukları", Yaklaşım Dergisi, Ağustos, Sayı:212, 2010.
 • BEYAZKILIÇ Recep, KAPLAN Mesut, "Ölüm Halinde Vergi Cezalarının Terkini", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 234, Mart, 2008.
 • BUDAK Tamer, Türk Vergi Hukukunda Kişiliğin Sona Ermesi ve Sonuçları (Gerçek Kişiler), On İki Levha Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2011.
 • CENK Ramazan, "Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Vergi Hukuku Açısından Sorumluluğu", Yaklaşım Dergisi, Sayı:221, 2011.
 • ERDAL Ömer, "Vergi Usul Kanunu'nda Ölüm ve Sonuçları", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 262, Mart, 2010.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, "Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi", Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yayın No: 154, Nisan, 2014.
 • Gelir İdaresi Başkanlığı, "Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Mükellefiyeti", Özelge, Tarih: 08.08.2011, Sayı: B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1220, http:// www.gib.gov.tr/node/100182, (Erişim Tarihi: 04.02.2017).
 • GINALI Ayşe, "Mükellefin Ölümü Halinde Mirasçıların Sorumluluğu", Mali Çözüm İSMMMO Yayın Organı, Ocak-Şubat, s. 231-238, 2011.
 • GÖKALP Uğur, "Ölüm Olayı Üzerine Mirasçıların Vergi Kanunları Karşısındaki Ödev ve Sorumlulukları", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 15, Mart, 1984.
 • KIZILOT Şükrü, "Zehra Teyze'nin Bildirmeyi Unuttuğu Miras", 25 Ekim 2012, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/21775572.asp, (Erişim Tarihi: 04.02.2017).
 • KORKUSUZ Mehmet, Ölüm Olayının Vergi Hukuku Açısından Sonuçları, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 24, 1994.
 • PEHLİVAN Osman, Vergi Hukuku-Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Celepler Matbaacılık, Trabzon, 2014.
 • SAZAK Cengiz, "Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri", Mali Çözüm İSMMMO Yayın Organı, Mayıs-Haziran, Sayı:87, s. 163-170, 2008.
 • ŞAHİN Ahmet, "Ölüm Olayının Vergi Hukuku Bakımından Doğurduğu Sorunlar ve Sonuçlar", Vergi Dünyası Dergisi, Temmuz, Sayı:11, 1982.
 • TOKAY Hüseyin, "İşletme Sahibinin Ölüm Halinde KDV Uygulaması", Yaklaşım Dergisi, Ağustos, 1997.
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr
 • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, www.mevzuat. adalet.gov.tr
 • 6183 sayılı AATUHK ve Tebliği, http://www.mevzuat.gov.tr
 • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr
 • Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları
 • Mecburiyeti Hakkında 1996/1 Seri No.lu İç Genelge, www.gib.gov.tr
 • Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, www.nvi.gov.tr
 • Ticaret Sicili Tüzüğü, www.mevzuat.adalet.gov.tr
APA ÖZ E, YAVUZ E, AKÇAY F (2017). ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. , 27 - 45.
Chicago ÖZ Ersan,YAVUZ ERSIN,AKÇAY Fatih ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. (2017): 27 - 45.
MLA ÖZ Ersan,YAVUZ ERSIN,AKÇAY Fatih ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. , 2017, ss.27 - 45.
AMA ÖZ E,YAVUZ E,AKÇAY F ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. . 2017; 27 - 45.
Vancouver ÖZ E,YAVUZ E,AKÇAY F ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. . 2017; 27 - 45.
IEEE ÖZ E,YAVUZ E,AKÇAY F "ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR." , ss.27 - 45, 2017.
ISNAD ÖZ, Ersan vd. "ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR". (2017), 27-45.
APA ÖZ E, YAVUZ E, AKÇAY F (2017). ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0(31), 27 - 45.
Chicago ÖZ Ersan,YAVUZ ERSIN,AKÇAY Fatih ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 0, no.31 (2017): 27 - 45.
MLA ÖZ Ersan,YAVUZ ERSIN,AKÇAY Fatih ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, vol.0, no.31, 2017, ss.27 - 45.
AMA ÖZ E,YAVUZ E,AKÇAY F ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; 0(31): 27 - 45.
Vancouver ÖZ E,YAVUZ E,AKÇAY F ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2017; 0(31): 27 - 45.
IEEE ÖZ E,YAVUZ E,AKÇAY F "ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR." Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 0, ss.27 - 45, 2017.
ISNAD ÖZ, Ersan vd. "ÖLÜM VAKALARININ TÜRKİYE'DE VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU HUKUKİ SONUÇLAR". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 31 (2017), 27-45.