Yıl: 2017 Cilt: 1 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 289 - 316 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Öz:
Askeri harcamalar, ulusal güvenliği sağlayabilmek açısından ülkelerin vazgeçemeyecekleri bir kalemdir. Bu yüzden askeri harcamalar, birçok ülkedeki toplam kamu harcamaları içerisinde önemli bir paya sahip olmakla beraber aynı zamanda ülkelerin ekonomilerini de etkileyebilmektedir. Bu doğrultuda çalışmada 1961-2015 döneminde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri için askeri harcamalar ile ekonomik büyümearasındaki ilişkinin varlığı araştırılmak istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada Johansen-Juselius eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizlerinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Amerika Birleşik Devletleri için ekonomik büyüme ile askeri harcamalar arasında herhangi bir nedensel ilişki tespit edilemezken, Türkiye için ise iki değişken arasında çift yönlü nedensel ilişkinin var olduğu söylenebilmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler

THE RELATIONSHIP BETWEEN MILITARY EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: A COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKEY AND THE UNITED STATES

Öz:
Military expenditures are indispensable items of the countries in order to protect national security. Therefore, military expenditures have a substantial share in aggregate public expenditures of many countries and can also affect economies of countries. In this regard, plenty of studies are available in the literature arguing the relationship between military expenditures and economic growth. Therefore, this study aims to reveal the relationships between military expenditures and economic growth in Turkey and the United States between the years of 1961-2015. In accordance with this purpose, Johansen-Juselius cointegration and Granger causality analysis are used in the study. According to the analysis results, it can be said that there is bi-directional causality between the two variables for the Turkey while it can not be found any causal relationship between military spending and economic growth for the United States
Anahtar Kelime:

Konular: Siyasi Bilimler İşletme Kamu Yönetimi İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ateşoğlu, S. H. (2009). Defense Spending And Aggregate Output In The United States. Defence and Peace, 20(1), 21-26.
 • Başar, S., ve Ünlü, S. (2012). Savunma Harcamalarının İktisadi Büyümeye Etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 1-30.
 • Batchelor, P., Dunne, J. P., ve Saal, D. S. (2000), Military Spending And Economic Growth In South Africa. Defence And Peace Economics, 11(4), 553-571.
 • Benoit, E. (1973). Defense and Economic Growth in Developing Countries. Lexington: Lexington Books.
 • Benoit, E. (1978). Growth and Defense in Developing Countries. Economic Development and Cultural Change, 26 (2), 271-280.
 • Berber, M. (2015). İktisadi Büyüme ve Kalkınma. Trabzon: Derya Kitabevi.
 • Chowdhury, A. R. (1991). A Casual Analysis Of Defense Spending And Economic Growth. The Journal Of Conflict Resolution, 35(1), 80-97.
 • d’Agostino, G., Dunne, J. P., ve Pieroni, L. (2012). “Corruption, Military pending And Growth. Defence And Peace Economics, 23(6), 591-604.
 • Dakurah, A., Henry, D., ve Sampath, R. K. (2001). Defense Spending And Economic Growth In Developing Countries: A Causality Analysis. Journal Of Policy Modeling, 23, 651–658.
 • Değer, S. (1986). Economic Development And Defense Expenditure. Economic Development And Cultural Change. 35(1). 179-196.
 • Dunne, J. P., Smith, R., ve Willenbockell, D. (2005). Models Of Military Expenditure And Growth: A Critical Review. Defence And Peace Economics, 16(6), 449– 461.
 • Dunne, J. P., ve Nikolaidou, E. (2005). Military Spending And Economic Growth In Greece, Portugal And Spain. Working Paper. http://carecon.org.uk /DPs/0510.pdf (Erişim: 08.05.2016).
 • Duyar, M., ve Koçoğlu, M. (2014). Askeri Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi; Sahra Altı Afrika Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(33), 702-722.
 • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series. New York: John Wilwy&Sons.Galvin, H. (2003). The Impact Of Defence Spending On The Economic Growth Of Developing Countries: A Cross-Section Study. Defence And Peace Economics, 14(1), 51-59.
 • Giray, F. (2004). Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme. C. Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 181-199.
 • Gökbunar, R., ve Yanıkkaya, H. (2004). Savunma Harcamalarını Belirleyen Faktörler Ve Ekonomik Büyümeye Etkileri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 59(1), 159-179.
 • Görkem, H., ve Işık, S. (2008). Türkiye’de Savunma Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki (1968-2006). Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, XXV(2), 405-424.
 • Granger, C.W.J (1969). Investigating Causal Relations By Econometric Models And Growth. Review of World Economics, 131(3), 424-445.
 • Green, W.H. (2002). Econometric Analysis. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • Gujarati, D.N. (2004). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill Comp .
 • Joerding, W. (1986). Economic Growth And Defense Spending Granger Causality. Journal Of Development Economics, 21(1), 35-40.
 • Johansen, S., ve Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation And Inference On Cointegration – With Applications To The Demand For Money. Oxford Bulletion Of Economics And Statitics, 52(2), 169-210.
 • Kalyoncu, H., ve Yücel, F. (2006). An Analytical Approach On Defense Expenditure And Economic Growth: The Case Of Turkey And Greece. Journal Of Economic Studies, 33(5), 336-343.
 • Karagianni, Stella ve Pempetzoglu, M. (2009). Defence Spending And Economic Growth In Turkey: A Linear An Non-Linear Granger Causality Approach. Defence And Peace Economics, 20(2), 139-148.
 • Kinsella, D. (1990). Defence Spending And Economic Performance In The United States: A Casual Analysis. Defence Economics, 1(4), 295-309.
 • Kollias, C. (1997). Defence Spending And Growth In Turkey 1954-1993: A Causal Analysis. Defence And Peace Economics, 8(2), 189-204.
 • Kollias, C., Manolas, G., ve Paleologou, S. M. (2004). Defence Expenditure And Economic Growth In The European Union A Causality Analysis. Journal Of Policy Modeling, 26(5), 553-569.
 • Kollias, C., ve Makrydakis, S. (2000). A Note On The Causal Relationship Between Defence Spending And Growth In Greece: 1955-93. Defence And Peace Economics, 11(1), 173-184.
 • Korkmaz, S. (2015). The Effect Of Military Spending On Economic Growth And Unemployment In Mediterranean Countries. International Journal Of Economics And Financial Issues, 5(1), 273-280.
 • MacKinnon, J.G. (1991). Critical Values for Cointegration Tests, in R.F. Engle and C.W.J.Granger (eds.). Long-Run Economic Relationships-Readings in Cointegration, Oxford University Press., 267-276.
 • Na, H., ve Bo, C. (2013). Cooperation For A Peaceful And Sustainable World Part 2: Military Expenditure And Economic Growth In South Asia. Contributions to Conflict Management, Peace Economics And Development, 20, 213-223.
 • Payne, J. E., ve Ross, K. E. (1992). Defense Spending And The Macroeconomy. Defence Economics, 3 (2), 161-168.
 • Selvanathan, S., ve Selvanathan, E. A. (2014). Defence Expenditure And Economic Growth: A Case Study Of Srı lanka Using Causalıty Analysıs. International Journal Of Development And Conflict, 4, 69-76.
 • Sevüktekin, M., ve Nargeleçekenler, M. (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Eviews Uygulamalı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sezgin, S. (1997). Country Survey X: Defence Spending In Turkey. Defence And Peace Economics, 8(4), 381-409.
 • Sezgin, S. (2001). An Emprical Analysis Of Turkey’s Defence-Growth Relationships with A Multi-Equation Model (1956-1994). Defence And Peace Economics, 12(1), 69-86.
 • SIPRI (2016). SIPRI Military Expenditure Database. https://www.sipri.org /databases/milex (Erişim: 01.07.2016).
 • Sümer, K. K. (2005). Savunma Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Güvenlik Stratejileri Dergisi, Sayı 1, 82-91.
 • Şimşek, M., ve Kadılar, C. (2010). Türkiye’de Beşeri Sermaye, İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi. C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 115-140.
 • The World Bank (2016). World Bank Data. http://databank.worldbank.org /data/home.aspx (Erişim: 01.07.2016).
 • Tüğen, K. (1988). Dünyada Ve Türkiye’de Savunma Harcamalarındaki Gelişmeler Ve Ekonomik Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 285-302.
 • Yakovlev, P. (2007). Arms Trade, Military Spending, And Economic Growth. Defence And Peace Economics, 18(4), 317-338.
 • Yılancı, V., ve Özcan, B. (2010). Yapısal Kırılmalar Altında Türkiye İçin Savunma Harcamaları İle GSMH Arasındaki İlişkinin Analizi. C. Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 21-33.
 • Yıldırım, J., Sezgin, S., ve Öcal, N. (2005). Military Expenditure And Economic Growth In Middle Eastern Countries: A Dynamic Panel Data Analysis. Defence And Peace Economics, 16(4), 283-295.
 • Zhong, M., Chang, T., Goswami, S., Gupta, R., ve Lou, T. W. (2016). The Nexus Between Military Expenditures And Economic Growth In The BRICS And The US: An Empirical Note. Defence and Peace Economics, DOI: 10.1080/10242694.2016.1144897, http://www.tandfonline.com/doi/full/10. 1080/10242694.2016.1144897 (Erişim: 03.05.2016).
APA KORKMAZ Ö, BİLGİN T (2017). ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. , 289 - 316.
Chicago KORKMAZ Özge,BİLGİN Tuba ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. (2017): 289 - 316.
MLA KORKMAZ Özge,BİLGİN Tuba ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. , 2017, ss.289 - 316.
AMA KORKMAZ Ö,BİLGİN T ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. . 2017; 289 - 316.
Vancouver KORKMAZ Ö,BİLGİN T ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. . 2017; 289 - 316.
IEEE KORKMAZ Ö,BİLGİN T "ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ." , ss.289 - 316, 2017.
ISNAD KORKMAZ, Özge - BİLGİN, Tuba. "ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". (2017), 289-316.
APA KORKMAZ Ö, BİLGİN T (2017). ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(18), 289 - 316.
Chicago KORKMAZ Özge,BİLGİN Tuba ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1, no.18 (2017): 289 - 316.
MLA KORKMAZ Özge,BİLGİN Tuba ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, no.18, 2017, ss.289 - 316.
AMA KORKMAZ Ö,BİLGİN T ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 1(18): 289 - 316.
Vancouver KORKMAZ Ö,BİLGİN T ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2017; 1(18): 289 - 316.
IEEE KORKMAZ Ö,BİLGİN T "ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ." Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1, ss.289 - 316, 2017.
ISNAD KORKMAZ, Özge - BİLGİN, Tuba. "ASKERİ HARCAMALAR İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ‘NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 1/18 (2017), 289-316.