Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 275 - 282 Metin Dili: Türkçe

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Giriş: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerini belirlemek ve duygusal zeka düzeylerini etkileyen faktörleri tanımlamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın evrenini 2014-2015 Akademik yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrenimlerini sürdüren 325 öğrenci oluşturturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 222 öğrenci (%68) örneklemi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyodemograŞ k özelliklerini kapsayan "Kişisel Bilgi Formu" ve "Duygusal Zeka Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 paket programında kodlanarak değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin DZÖ toplam puan ortalamalarının 123.31± 34.27, alt ölçek puanları Empati 23.04±6.91, Duyguların Farkında Olma 22.41±6.99, Kendini Motive Etme 21.83±6.73, Sosyal Beceriler 21.38±6.37, Duygularını Yönetme 20.71±6.34 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin Duygusal Zeka Puan ortalamaları ile öğrenim gördükleri sınıf, üniversiteye giriş sınav sistemi, baba eğitim düzeyi ve duygusal zeka konusunda ders alma durumu gibi bağımsız değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmakla birlikte (p<0.05), cinsiyet ile DZÖ ve alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmadığı saptanmıştır (p>0.05).Sonuç: Araştırma bulguları öğrencilerin DZÖ toplam puan ortalamalarının düşük olduğunu ve öğrencilerin duygusal zekalarının geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu göstermiştir.Hemşirelik öğretim planlarında DZ geliştirmeye yönelik derslerin ve eğitim stratejilerinin yer alması önemlidir.
Anahtar Kelime:

Emotional Intelligence Levels of Nursing Students and Affecting Factors

Öz:
Aim: The purpose of this study is to determine the emotional intelligence of nursing students and affecting factors. Methods: The study population comprised 325 students studying nursing at Health Services School of Health Sciences Faculty at Doğu Akdeniz University in the academic year of 2014-2015. No sampling method was used and the study sample comprised 222 students who voluntarily participated in the study (68%). Data were collected with the Personal Characteristics Form, involving socio-demographic questions, and the Emotional Intelligence Inventory. The collected data were analyzed with Statistical Package Program for Social Sciences 20 and evaluated with Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis H test. Results: The mean total score was 123.31± 34.27 on the Emotional Intelligence Inventory: 23.04±6.91 for its subscale about empathy, 22.41±6.99 for its subscale about awareness of feelings, 21.83±6.73 for its subscale about motivating oneself, 21.38±6.37 for its subscale about social skills, and 20.71±6.34 for its subscale about management of feelings. Although there were statistically signiŞ cant differences between emotional intelligence and year of study, type of university exam, education levels of fathers, and taking a course about emotional intelligence (p<0.05), the difference between emotional quotient and gender was not signiŞ cant (p>0.05).Conclusion: The results of the study showed that the students had low emotional intelligence scores and that their emotional intelligence needs to be improved. It is important that nursing education plans include courses and training strategies to develop emotional intelligence.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1 . Duman D, Acaroğlu R. Hemşirelik yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin duygusal zekâ düzeyleri ile empati becerileri arasındaki ilişki. F.N. Hem. Dergisi. 2014; 22(1): 25-32. http://www.journals. istanbul.edu.tr/iufnhy/article/view/5000013890.
 • 2 . Goleman D. Duygusal zekâ neden IQ'dan daha önemlidir? Çeviri, BS Yüksel. İstanbul: Varlık Yayınları; 2007.
 • 3 . Baltaş Z. Duygusal zekâ insanın dünyasını aydınlatan ve işine yansıyan ışık. İstanbul: Remzi Kitapevi; 2006.
 • 4 . Mayer JD, Caruso DR, Salovey P. Emotıonal intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence. 2000; 27(4); 267-298. doi/10.1016/S0160-2896(99)00016-1.
 • 5 . Quoıdbach J, Hansenne M. The impact of trait emotional intelligence on nursing team performance and cohesiveness. Journal of Professional Nursing. 2009; 25(1): 23-29. https://doi.org/10.1016/j. profnurs.2007.12.002.
 • 6 . Warelow P, Edward K. Caring as a resilient practice in mental health nursing. International Journal of Mental Health Nursing. 2007; 16:132- 135. doi/10.1111/j.1447-0349.2007.00456.x.
 • 7 . Gorgich EAC, Barfroshan S, Ghoreishi G, Balouchi A,Nastizaie N, Arbabisarjou A. The association of self-assessed emotional intelligence with academic achievement and general health among students of medical sciences. Global Journal of Health Science. 2016; 8(12): 27-35. doi/10.5539/gjhs.v8n12p27.
 • 8 . Barkhordari M, Rostambeygi P. Emotional intelligence in nursing students. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2013; 1(12):46-50. http://jamp.sums.ac.ir/index.php/JAMP/article/ view/47.
 • 9 . Landa JMA, López-Zafra E. The impact of emotional intelligence on nursing: An overview. Psychology. 2010; 1(1):50-58. doi/10.4236/ psych.2010.11008.
 • 10 . McQueen AC.Emotional intelligence in nursing work. Journal of Advanced Nursing. 2004;47(1):101-108. http://dx.doi. org/10.1111/j.1365-2648.2004.03069.x
 • 11 . Karakaş SA, Küçükoğlu S.Bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri. Anadolu Hemşirelik Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;14(3):8-13. http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/ view/1025003386/1025006407.
 • 12 . Suliman WA.The relationship between learning styles, emotional social intelligence, and academic success of undergraduate nursing students. Journal of Nursing Research. 2010; 18(2):136-43. doi/10.1097/ JNR.0b013e3181dda797.
 • 13 . Erigüç G, Eriş H, Kabalcıoğlu F. Emotional intelligence and communication skills of nursing students: example of Harran University School of Health. International Online Journal of Educational Sciences. 2014; 6:398-412. doi/10.15345/iojes.2014.02.013.
 • 14 . Benson G, Ploeg J, Brown B A. Cross-sectional study of emotional intelligence in baccalaureate nursing students. Nurse Education Today. 2010; 30(1):49-53. doi/10.1016/j.nedt.2009.06.006.
 • 15 . Namdar H, Sahebihagh M, Ebrahimi, Rahmani A. Assessing emotional intelligence and its relationship with demographic factors of nursing students. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research. 2008; 13(4):145-149. http://ijnmr.mui.ac.ir/index.php/ijnmr/article/view/70.
 • 16 . Codier E, Odell E. Measured emotional intelligence ability and grade point average in nursing students. Nurse Education Today. 2014; 34(4):608-612. doi/10.1016/j.nedt.2013.06.007.
 • 17 . Cuadra DS, Famadico LF. Male nursing students' emotional intelligence, caring behavior and resilience. International Journal of Arts & Sciences. 2013; 6(3):243. http://www.universitypublications.net/ijas/0603/html/ H3V188.xml.
 • 18 . Şenyuva E, Kaya H, Işik B, Bodur G. Relationship between self compassion and emotional intelligence in nursing students. International journal of nursing practice. 2014;20(6):588-596. doi/10.1111/ ijn.12204.
 • 19 . Thomas DS, Natarajan J. Emotional intelligence among nursing students - an integrated review. IOSR Journal of Nursing and Health Science. 2017; 6(1):81-89. doi/10.9790/1959-0601078189.
 • 20 . Mahalkar G, George LS, Nayak A. Relationship between emotional intelligence and coping strategies among Baccalaureate nursing students: An evaluative study. Indian Journal of Health and Wellbeing. 2014;5(11): 1291. http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/ pdfviewer?vid=0&sid=e8e4e98b-0b2b-4f48-aad6- 366bb2233d24%40sessionmgr4010.
 • 21 . Ouyang Z, Sang J, Li P, Peng J. Organizational justice and job insecurity as mediators of the effect of emotional intelligence on job satisfaction: A study from China. Personality and Individual Differences. 2015; 76:147-152. doi/10.1016/j.paid.2014.12.004.
 • 22 . Mahmoud HM, Mousa MAE. Emotional intelligence among baccalaureate students at the faculty of nursing, Alexandria University, Egypt:a crosssectional study. Journal of Education and Practice. 2013; 4(27):49-62. http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/ view/9882.
 • 23 . Nelis D, Quoidbach J, Mikolajczak M, Hansenne M. Increasing emotional intelligence: (How) is it possible? Pers Individ Dif. 2009; 47:36-41. doi/10.1016/j.paid.2009.01.046.
 • 24 . Kuzu A, Eker F. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekâ ve iletişim becerilerinin diğer üniversite öğrencileri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2010; 12(3):14-29. http://hemarge.org.tr/ckfi nder/userfi les/fi les/2010/2010- vol12-sayi3-250.pdf.
 • 25 . Ergin EF. Üniversite öğrencilerinin sahip oldukları duygusal zeka düzeyi ile 16 kişilik özelliği arasindaki ilişki üzerine bir araştirma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dali, Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bilim Dali Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2000, Konya.
 • 26 . Sevindik F, Uncu F, Dağ DG. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zekâ düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. FÜ Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2012; 26(1): 21- 26. http://tip.fusabil.org/pdf/ pdf_FUSABIL_836.pdf.
 • 27 . Tambağ H, Kaykunoğlu M, Gündüz Z, Demir Y. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ve etkileyen faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2014; 11(1):41-46. http:// www.kuhead.org/jvi.aspx?pdir=kuhead&plng=tur&un=KUHEA D-40427.
 • 28 . Avşar G, Kaşikçi M. Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde duygusal zekâ düzeyi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 13(1):1-6. http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunihem/article/ view/1025002746.
 • 29 . Karabulutlu EY, Yılmaz S, Yurttaş A. Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasindaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2011; 2(2):75-79. http://www.journalagent.com/ phd/pdfs/phd_2_2_75_79.pdf.
 • 30 . Snowden A, Stenhouse R, Young J, Carver H,Carver F, Brown N. The relationship between emotional intelligence, previous caring experience and mindfulness in student nurses and midwives: a cross sectional analysis.Nurse Education Today. 2015; 35(1):152-8. doi/10.1016/j. nedt.2014.09.004.
 • 31 . Erdoğdu MY. Duygusal zekânın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2008; 7:62-76. http://dergipark. ulakbim.gov.tr/esosder/article/view/5000068140/5000063204.
 • 32 . Girgin G. Öğretmen adaylarında duygusal zekanın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi. 2009; 22:131-140. http://journals.manas.edu.kg/mjsr/oldarchives/Vol11_ Issue22_2009/641-1743-1-PB.pdf.
 • 33 . Ünsar S, Fındık ÜY, Sadırlı SK, Erol Ö, Ünsar S. Edirne sağlık yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri. Üniversite ve Toplum. 2009; 9(1):1-9. http://www.universite-toplum.org/text. php3?id=384.
 • 34 . Harrod NR, Scheer SD. An exploration of adolescent emotional ıntelligence in relation to demographic characteristics. Adolescence. 2005; 40(159):503-512. https://search.proquest.com/ docview/195935644/fulltextPDF/4838847782CC427APQ/6?accounti d=15792.
APA KILIÇ H, ÇAĞLIYAN S, SUCU DAĞ G (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. , 275 - 282.
Chicago KILIÇ HÜLYA FIRAT,ÇAĞLIYAN SERPİL,SUCU DAĞ GÜLTEN Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. (2017): 275 - 282.
MLA KILIÇ HÜLYA FIRAT,ÇAĞLIYAN SERPİL,SUCU DAĞ GÜLTEN Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. , 2017, ss.275 - 282.
AMA KILIÇ H,ÇAĞLIYAN S,SUCU DAĞ G Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. . 2017; 275 - 282.
Vancouver KILIÇ H,ÇAĞLIYAN S,SUCU DAĞ G Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. . 2017; 275 - 282.
IEEE KILIÇ H,ÇAĞLIYAN S,SUCU DAĞ G "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler." , ss.275 - 282, 2017.
ISNAD KILIÇ, HÜLYA FIRAT vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler". (2017), 275-282.
APA KILIÇ H, ÇAĞLIYAN S, SUCU DAĞ G (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 14(4), 275 - 282.
Chicago KILIÇ HÜLYA FIRAT,ÇAĞLIYAN SERPİL,SUCU DAĞ GÜLTEN Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 14, no.4 (2017): 275 - 282.
MLA KILIÇ HÜLYA FIRAT,ÇAĞLIYAN SERPİL,SUCU DAĞ GÜLTEN Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, vol.14, no.4, 2017, ss.275 - 282.
AMA KILIÇ H,ÇAĞLIYAN S,SUCU DAĞ G Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2017; 14(4): 275 - 282.
Vancouver KILIÇ H,ÇAĞLIYAN S,SUCU DAĞ G Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma. 2017; 14(4): 275 - 282.
IEEE KILIÇ H,ÇAĞLIYAN S,SUCU DAĞ G "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler." Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma, 14, ss.275 - 282, 2017.
ISNAD KILIÇ, HÜLYA FIRAT vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler". Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 14/4 (2017), 275-282.