Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi

Yıl: 2017 Cilt: 18 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 329 - 354 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi

Öz:
Yazılı anlatım becerisi, işiten bireylerin olduğu gibi işitme engelli bireylerin de akademik ve sosyal hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Bu becerinin kazanılmasında okul çağında verilen sistematik ve programlı bir öğretimin önemi büyüktür. Bu araştırmada, kaynaştırma eğitimindeki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerileri ve bu becerileriyle ilişkili olabileceği düşünülen öğrenci özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel model şeklinde desenlenen bu araştırmaya Eskişehir il merkezindeki devlet okullarının 4 - 8. sınıflarına devam eden işitme engelli 16 kaynaştırma öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aşamasında öğrenciler ile kısa süreli ön hazırlık yapılmış; ardından bir öykü yazdırılmıştır. Öyküler, Yazılı Anlatım Becerisi Değerlendirme Formu ile puanlanmış, Yazılı Anlatım Becerisi Değerlendirme Aracı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, nicel betimsel analiz yapılmış ve Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır. Bulgular, öğrenci başarılarının olduğunu, öğrencilerin en çok yazım kurallarına uygunluk ve düşüncelerini organize ederek sonuca götürme özelliklerinde zorlandıklarını göstermiştir. Öğrencilerin yazılı anlatım beceri puanları ile ilişkili olabileceği düşünülen öğrenci özellikleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Bu durumun olası nedenleri arasında katılımcı sayısının azlığı, dağılımın homojen olmaması, yaş aralığının geniş olması ve kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu eğitim ortamının özellikleri gösterilebilir.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Antia, S. D., Reed, S., & Kreimeyer, K. H. (2005). Written language of deaf and hard of hearing students in public schools. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(3), 244-255.
 • Ayata-Baran, N. (2007). Kaynaştırmaya devam eden işitme engelli öğrencilerin öykü şemalarını değerlendirilmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye). http://tez.yok.gov.tr/Ulusal Tez Merkezi/' ndenelde edilmiştir. (Tez No: 205771)
 • Bağcı, H. (2011). Yazılı anlatım ve unsurları. M. Özbay (Ed.). Yazma eğitimi içinde (ss. 85-124). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bruning, R., & Horn, C. (2000). Developing motivation to write. Educational Psychologist, 35(1), 25-37.
 • Burman, D., Evans, D., Nunes, T., & Bell, D. (2008). Assessing deaf children's writing in primary school: Grammar and story development. Deafness & Education International, 10(2), 93-110.
 • Cheng, S. F., & Rose, S. (2009). Investigating the technical adequacy of curriculum-based measurement in written expression for students who are deaf or hard of hearing. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 14(4), 503-515.
 • Cunningham, P. M., & Allington, R. L. (2003). Classrooms that work: They can all read and write. Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • Çiftçi, E. (2009). İşitme engelli öğrenciler için hazırlanan bilgisayar destekli yazılı anlatım becerisi geliştirme materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye). http://tez.yok.gov.tr/Ulusal Tez Merkezi/' nden elde edilmiştir. (Tez No: 238459)
 • Dağlıoğlu, E. Ş. (2014). İlköğretim Türkçe 4 öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Cem Veb Ofset.
 • Danielson, K. E., & La Bonty J. (1994). İntegrating reading and writing trough children's literatüre. Massachusetts, MA: Allyn and Bacon.
 • Demirel, Ö. (2000). Türkçe öğretimi (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Ekinci, D. (2007). Türkçe konuşan işitme engelli çocukların ad durum eklerini kullanım becerilerinin incelenmesi.
 • (Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye). http://tez.yok.gov.tr/Ulusal Tez Merkezi/' nden elde edilmiştir. (Tez No: 195792)
 • Erdiken, B. (1989). Eskişehir sağırlar okulu ve anadolu üniversitesi içem'de ortaokul sınıflarına devam eden 13- 14 yaş işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin betimlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Erdiken, B. (1996). Anadolu üniversitesi içem lise düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesinde işbirliği-gözlem yöntemi ile anlatım yönteminin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Erdiken, B. (2003). İşitme engelli yüksekokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Erdiken, B. (2010). İşitme engelli öğrencilere yazılı anlatım öğretiminde iki yaklaşım ve değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 186, 111-132.
 • Easterbrooks, S. R., & Stoner, M. (2006). Using a visual tool to increase adjectives in the written language of students who are deaf or hard of hearing. Communication Disorders Quarterly, 27(2), 95-109.
 • Girgin, M. C. (2006). İşitme engelli çocukların konuşma edinimi eğitiminde dinleme becerilerinin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(1), 15-28.
 • Girgin, Ü. (2002, Kasım). İşitme engelli çocuklarda yazma süreci. 12. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde sunulan sözlü bildiri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
 • Girgin, Ü. (2007). Okulöncesi eğitimde okuma ve yazma. Ü. Girgin (Ed.), Konuşma ve yazma eğitimi (5. baskı) içinde (ss. 209-250). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Girgin, Ü., & Karasu, H. P. (2007). İşitsel/sözel yaklaşımla eğitim gören işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 146-156.
 • Gormley, K., & Sarachan-Deily, B. (1987). Evaulating hearing ımpaired students' writing: A practical approach. The Volta Review, 89,157-170.
 • Gunning, T. G. (2003). Creating literacy instruction for all children (4th ed). Boston, MA: Allyn and Bacon. Heefner, D. L., & Shaw, P. C. (1996). Assessing the written narratives of deaf students using the six-trait analytical scale. The Volta Review, 98(1), 147-68.
 • Hyland, K. (2002). Teaching and researching writing. London, Longman İleri, C. (2007). Konuşma ve yazma eğitimi. Ü. Girgin (Ed). Yazılı anlatım nedir? içinde (ss. 135-152). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Isaacson, S. L. (1996). Simple ways to assess deaf or hard-of-hearing students' writing skills. The Volta Review, 98(1), 183-99.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Karasu, G., Girgin, Ü., Uzuner, Y., & Kaya, Z. (2012, Ekim). İşitme engelli gençlere uygulanan sözcük dağarcığı geliştirme stratejilerinin incelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Özel Eğitimde Seçme ve Değerlendirme Sempozyumu'nda sunulan sözlü bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, Trabzon .
 • Karasu, H. P. (2004). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karasu, H. P. (2014a). İşitme engelli çocuklara okul öncesi dönemde uygulanan okuma yazmaya hazırlık grup etkinlikleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 297-312.
 • Karasu, H. P. (2014b). İşitme yetersizliği olan öğrencilerin yazılı ürünleri gözden geçirme ve düzeltme evresine duydukları ihtiyacın belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1089-1109.
 • Karasu, H.P., & Girgin, Ü. (2007). Kaynaştırmadaki işitme engelli öğrencilerin yazılı anlatım beceri düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 467- 488.
 • Karasu, P. (2010). İşitme engelli ve işiten ilköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım etkinlik ürünlerinin karşılaştırılması (Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Türkiye). http://tez.yok.gov.tr/Ulusal Tez Merkezi/' nden elde edilmiştir. (Tez No: 309482)
 • Kauffman, L. J. (2005). A comparison of the writing characteristics of deaf and hard of hearing students and the ınfluences of demographic background and pedagogy on writing outcomes. (Doctoral dissertation, University of Kansas, Special Education). Retrieved from http://www.search. ebscohot .com/login=eric Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Sever, S. (2005). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için türkçe öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Klecan-Aker, J., & Blondeau R. (1990). An examination of the written stories of hearing impaired school age children. The Volta Review, 92(6), 275-282.
 • Lang, H. G., & Albertini, J. A. (2001). Construction of meaning in the authentic science writing of deaf students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 6(4), 258-284.
 • Lederberg, A. R., Miller, E. M., Easterbrooks, S. R., & Connor, C. M. (2014). Foundations for literacy: an early literacy intervention for deaf and hard-of-hearing children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 19(4), 438-455.
 • McLoughlın, J. A., & Lewis R. B. (2005). Assessing special students. Upper Saddle River, NJ: Merrill/Prentice Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Öğretim programları talim ve terbiye kurulu başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden elde edilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009). Türkçe 1-5. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu. http://ttkb.meb.gov.tr adresinden elde edilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim 6 Türkçe dersi 6,7,8. Sınıflar öğretim programı.. http://ttkb.meb.gov.tr adresinden elde edilmiştir.
 • Moeller, M. P., Tomblin, J. B., Yoshinaga-Itano, C., Connor, C. M., & Jerger, S. (2007). Current state of knowledge: Language and literacy of children with hearing impairment. Ear and Hearing 28(6), 740-753.
 • Musselman, C., & Szanto, G., (1998). The written language of deaf adolescents: Patterns of performance. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3(3), 245-257.
 • Nelson, H. (2008) Academıc achıevement of chıldren wıth cochlear ımplants. (Doctoral dissertation, The University of Utah). Retrieved from http://www.search. ebscohot .com/login=eric Özdemir, E. (2008). Sözlü yazılı anlatım sanatı ( Kompozisyon). Ankara: Remzi Kitabevi.
 • Richek, M. A., Caldwell, J. S., Jennings, J. H., & Lerner, J. W. (2002). Reading problems: Assessment and teaching strategies. Boston, MA: Allyn and Bacon
 • Ruetzel D. R., & Cooter, R. B. (1996) Teaching children to read: from basals to read books. New Jersey, NJ: Merill Prentice Hall.
 • Schirmer, B. R., Bailey, J., & Fitzgerald, S. M. (1999). Using a writing assessment rubric for writing development of children who are deaf. Exceptional Children, 65(3), 383-97.
 • Schirmer, B. R. (2000). Language and literacy development in children who are deaf. Boston, MA: Allyn and Bacon
 • Schirmer, B. R., & Williams, C. (2003). Approaches to teaching reading. In M. Marschark and P. E. Spencer (Eds.), Oxford handbook of deaf studies, language, and education, (pp. 110-122). New York, NY: Oxford University Press.
 • Schley, S., & Albertini, J. (2005). Assessing the writing of deaf college students: Reevaluating a direct assessment of writing. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(1), 96-105.
 • Spencer, L. L., Barker L. J., & Tomblin, J. B. (2003). Exploring the language and literacy outcomes of pediatric cochlear ımplant users. Ear and Hearing, 24(3), 236-247.
 • Tiryaki, E. N. (2014a). Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin türkçe eğitiminin ve okuma-yazma becerilerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye). http://tez.yok.gov.tr/Ulusal Tez Merkezi/' nden elde edilmiştir. (Tez No: 356662).
 • Tiryaki, E. N. (2014b). Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin yazılı metinlerini oluşturmadaki sorunları. Anadili Eğitimi Dergisi, 2(3),101-121.
 • Tiryaki, E. N. (2015). Ortaokulda öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin Türkçe derslerinde kullanılan materyaller üzerine bir değerlendirme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 3(1), 1-8.
 • Tompkins, G. E. (2008). Teaching writing: Balancing process and product. New Jersey, NJ: Prentice-Hall Tuncay, H. (1980). İşitme özürlü çocukların yazılı anlatım yeterlikleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Turan, Z. (2003). İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. U. Tüfekçioğlu (Ed.), Çocuklarda işitme sorunlarının değerlendirilmesi içinde (ss. 47-74). Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Turğut, N. (2012). İşitme engelli 10-14 yaş arası çocuklarda işitme düzeyi ile yazılı dil becerisi ilişkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, Türkiye). http://tez.yok.gov.tr/Ulusal Tez Merkezi/' nden elde edilmiştir. (Tez No: 334229)
 • Tüfekçioğlu, U. (1992). Kaynaştırmadaki işitme engelli çocuklar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Tüfekçioğlu, U. (1998). Farklı eğitim ortamlarındaki işitme engelli öğrencilerin konuşma dillerinin incelenmesi. Eskişehir: Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları.
 • Tüfekçioğlu, U. (2003). İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. U. Tüfekçioğlu (Ed.), Çocuklarda işitme kaybının etkileri içinde (ss. 1-45). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Williams, C. L. (1999). Preschool deaf children's use of signed language during writing events. Journal of Literacy Research, 31(2), 183-212.
 • Wolbers, K. A. (2007) Using balanced and ınteractive writing ınstruction to ımprove the higher order and lower order writing skills of deaf students. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 13(2), 257-277.
 • Yaşamsal, A. (2010). Koklear implant olma yaşının yazılı dil becerisi ile ilişkisinin incelenmesi (Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye). http://tez.yok.gov.tr/Ulusal Tez Merkezi/' nden elde edilmiştir. (Tez No: 267331).
 • Yıldızlar, M. (1994). Özel ve resmi ilköğretim okulları 1. kademe 4. sınıf öğrencilerinin yazma hataları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yoshinaga-Itano, C., & Snyder, L. (1985). Form and meaning in the writen language of hearing ımpaired children. The Volta Review, 87(3), 75-90.
 • Yoshinaga-Itano, C., & Downey, D. M. (1992). When a story is not a story: a process analysis of the written language of hearing- ımpaired children. The Volta Rewiev, 95,131-158.
 • Yoshinaga-Itano, C., & Downey, D. M. (1996). The effect of hearing loss on the development of metacognitive strategies in written language. The Volta Review, 98(1), 97-143.
 • Yoshinaga-Itano, C., Snyder, L. S., & Mayberry, R. (1996). How deaf and normally hearing students convey meaning within and between written sentences. The Volta Review, 98(1), 3-30.
 • Yoshinaga-Itano, C., & Apuzzo, M. R. L. (1998). The development of deaf and hard of hearing children identified early through the high-risk registry. American Annals of the Deaf, 143(5), 416-424.
APA EFE A, Karasu H (2017). Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. , 329 - 354.
Chicago EFE Arzu,Karasu H pelin Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. (2017): 329 - 354.
MLA EFE Arzu,Karasu H pelin Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. , 2017, ss.329 - 354.
AMA EFE A,Karasu H Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. . 2017; 329 - 354.
Vancouver EFE A,Karasu H Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. . 2017; 329 - 354.
IEEE EFE A,Karasu H "Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi." , ss.329 - 354, 2017.
ISNAD EFE, Arzu - Karasu, H pelin. "Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi". (2017), 329-354.
APA EFE A, Karasu H (2017). Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 329 - 354.
Chicago EFE Arzu,Karasu H pelin Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 18, no.3 (2017): 329 - 354.
MLA EFE Arzu,Karasu H pelin Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.18, no.3, 2017, ss.329 - 354.
AMA EFE A,Karasu H Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2017; 18(3): 329 - 354.
Vancouver EFE A,Karasu H Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2017; 18(3): 329 - 354.
IEEE EFE A,Karasu H "Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18, ss.329 - 354, 2017.
ISNAD EFE, Arzu - Karasu, H pelin. "Kaynaştırma Eğitimine Devam Eden İşitme Engelli Öğrencilerin Yazdıkları Öykülerin İncelenmesi". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 18/3 (2017), 329-354.