Yıl: 2014 Cilt: 0 Sayı: Özel Sayı Sayfa Aralığı: 53 - 66 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri

Öz:
Bir devlet lisesi olan İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğrencilerin Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nı tercih etme ve etmeme nedenlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada, 2011 - 2012 öğretim yılı bahar döneminde İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin onuncu (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nı tercih etme aşamasında olan) ve on birinci (Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nda öğrenim görmekte olan ya da bu programı seçmeyen) sınıflarında öğrenim görmekte olan 134 öğrenci ile çalışılmıştır. Araştırmanın verileri açık uçlu anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi gerçekleştirilmiş ve NVivo 9.0 nitel veri analizi programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin kültürel ve sosyal anlamda kendini geliş- tirme, eğitim programının ulusal programdan daha kaliteli olması, yabancı dili geliştirme, Uluslararası Bakalorya diplomasının gelecekteki kariyer planlarına olan artısı, uluslararası diploma ile iki diploma alma şansı, ezberci eğitimden uzak olması, yabancı kültürlere olan ilgi, aile isteği, düzenli çalışma alışkanlığı kazanma, İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi'nde olması ve arkadaş tavsiyesi gibi nedenlerle Uluslararası Bakalorya Diploma Programı'nı tercih ettikleri; üniversite sınavı, maddi nedenler, Diploma Programı'nın çalışma yoğunluğu, okuldaki uygulamaların yetersiz olması, dil yetersizliği, yurt dışında eğitim düşünmeme, Türkiye'deki üniversitelerin Bakalorya diplomasını tanımamaları, üst dönemlerdeki Bakalorya Diploması öğrencilerinin deneyimleri, programın faydalı olduğunu düşünmeme, diğer Sosyal Bilimler Liseleri'nden gelen öğrenciler gibi nedenlerle de Diploma Programı'nı tercih etmedikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

The Reasons of High School Students to Prefer or Not Prefer the International Baccalaureate Program

Öz:
The present study which aims to find out the reasons why the students studying at İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Social Sciences High School, which is a public one, prefer or do not prefer International Baccalaureate Program was conducted using the case study being one of the qualitative research designs. The study was carried out in 2011-2012 academic year and included 134 students -10th graders who were about to choose International Baccalaureate Program and 11th graders who were or weren’t a part of this program. The data were collected through an open-ended questionnaire and analyzed using the content analysis and NVivo 9.0 qualitative data analysis program. As a result of the study, it was found out that among the reasons why the students prefered International Baccalauretae Program were the students’ willingness to develop themselves in cultural and social aspects, the curriculum’s having a higher quality than the national one, opportunities to develop their foreign language, contribution of the International Baccalaureate certificate to their future career plans, opportunity to get two certificates together with the international one, the program’s not using rote learning, interest in foreign cultures, familiar expactations, getting the habit of studying regularly, the program’s being at İstanbul Social Sciences High School and recommendation from the friends. On the other hand, students stated that they did not prefer this program because of the university exam, economic reasons, study load of the International Baccalaureate program, insufficient school practices, language deficiencies, not having an aim to study abroad, Turkish universties’ not recognizing the International Baccalaureate certificate, the experiences of the International Baccalaureate students at higher grades, not regarding the program as useful and because of some other reasons
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alchin, N. (2008). TOK: Theory of Knowledge. M.V. Loo ve K, Morley (Ed.), Implementing the IB Diploma Programme içinde (s. 167-194). NewYork: Cambridege Universtiy Press.
 • Başer, M. (2007). The contributıon of learning motivatıon, reasoning ability and learning orıentation to ninth grade international baccalaurate and national program students’ understanding of mitosis and me- ıosis. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Çam Aktaş, B. (2013). Ortaöğretimde uluslararası bakalorya programı ile ulusal programdaki anadil öğ- retimi derslerinin eleştirel düşünme becerileri açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Daniel, N. ve Cox, C. (1985). Providing options for superior students in secondary schools. NASSP Bulletin, 69:25-30 Demirer, V. (2002). Uluslararası bakalorya (IB) uygulayan özel okullarda çalışan öğretmenlerin bu programa karşı olan tutumlarının iş tatminlerine yansıması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • DPT (2009). Gençlik Programı. http://www.ua.gov.tr/ uploads/genclik/2008/program-guide/Program_ Kilavuzu_2009-TR.pdfAvrupa Birliği Gençlik Program Klavuzu. adresinden 08.12.2009 tarihinde edinilmiştir.
 • Eyüpoğlu Koleji (2009b). IB Diploma Programı. http:// www.eyuboglu.k12.tr/associations/ibo_dp.asp. adresinden 15.09.2009 tarihinde edinilmiştir.
 • Fox, E. (2004). The emergence of the International Baccalaureate as an impetus for curriculum reform. M. Hayden and J. Thompson (Ed.), International education principles and practice içinde (s.65- 76). London and NewYork: RoutledgeFalmer Gall, J. P., Gall, M. D. ve Borg, W.R. (1999). Applying educational research (A practical guide). Dördüncü basım. New York: Longman.
 • Gültekin, S. (2006). Uluslararası bakalorya ve ulusal programlardan mezun olan öğrencilerin ortaöğretim diploma notları ve ÖSS puanlarının karşılaştı- rılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Hayden, M. (2006). The International Baccalaureate and international education. The International Baccalaureate Programme an intruduction for teachers and managers. T. Pound (Ed.) içinde (ss. 25-44). London and NewYork: Routledge.
 • Hayden, M. C. ve Wong, C. S. D. (1997). The ınternetional baccalauretae: ınternational education and cultural preservation. Educational Studies, 23(3): 349-61 Hill, I. (2003). The international baccalaurate. G. Philips ve T. Pound (Ed.), The baccalaurate a model for curriculum reform içinde (sayfa 47-76). London: Kogan Page.
 • Humphrey, S. R. (2004). The performance of high ability black upper elementary grade students in an international baccalaureate program. Yayınlanmamış doktora tezi, Florida international University, Miami Florida.
 • Hunter, C. ; Payne, A ve Hobman, D. (2008). Group 4: Experimental sciences. M.V. Loo ve K, Morley (Ed). Implementing the IB Diploma Programme içinde (ss. 361-428). NewYork: Cambridege Universtiy Press
 • IBO (1999). Diploma programme language A1. İsviçre: International Baccalaureate Organization.
 • ____(2002). Diploma programme monograph. İsviçre: International Baccalaureate Organization.
 • ____(2006). IB learner profile booklet. NewYork: International Baccalaureate Organization.
 • ____(2007). Extended essay guide. USA: International Baccalaureate Organization. ____(2008a). Creativity, action, service guide. USA: International Baccalaureate Organization.
 • ____(2008b). A review of research relating to the IB diploma programme. UK: International Baccalaureate Organization.
 • ____(2009a). The diploma programme: a basis for practice. USA: International Baccalaureate Organization.
 • ____(2009b). Diploma Programme Assesment. http:// www.ibo.org/diploma/assessment/results/. adresinden 10.09.2009 tarihinden edinilmiştir.
 • ____(2012a). About the International Baccalaureate. http://www.ibo.org/general/who.cfm. adresinden 24.11.2012 tarihinde edinilmiştir.
 • ____(2012b). Find an IB World School http://www. ibo.org/school/search/index.cfm?nextStart=2. adresinden 24.11.2012 tarihinde edinilmiştir.
 • ____(2012c). Mission and Strategy. http://www.ibo. org/mission/. adresinden 24.11.2012 tarihinde edinilmiştir. ____(2012d). PYP Programme. http://www.ibo.org/ pyp/ adresinden24.11.2012 tarihinde edinilmiştir. ____(2012e). MYP Programme. http://www.ibo.org/ myp/ adresinden 24.11.2012 tarihinde edinilmiş- tir.
 • Jones, S. (2008). The extended essay. M.V. Loo ve K, Morley (Ed.), Implementing the IB Diploma Programme içinde (ss. 195-210). NewYork: Cambridege Universtiy Press.
 • Loo, M. V. (2008). Overwiev of the Diploma Programme. M.V. Loo ve K, Morley (Ed.), Implementing the IB Diploma Programme içinde (ss. 3-8). NewYork: Cambridge Universtiy Press.
 • Loo, M. V. ; Joseph, P. ve Love, B. (2008). Group 5: Mathematics and computer science.V. Loo ve K, Morley (ED). Implementing the IB Diploma Programmeiçinde (ss. 429-486). NewYork: Cambridege Universtiy Press.
 • McCallum, M. (2008). CAS: Creativity, action and Service. M.V. Loo ve K, Morley (Ed.), Implementing the IB Diploma Programme içinde (ss. 141-166). NewYork: Cambridege Universtiy Press. McMillan,J. H. (2004). Educational research (Fundamentals for the consumer). Dördüncü Basım. Boston: Pearson education inc.
 • MEB (2009). Ortaöğretim uluslararası ilişkiler dersi öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=vie wdownload&cid=75&min=50&orderby=titleA& show=10 adresinden 10.09.2009 tarihinde edinilmiştir. Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Morley, K.; Beverly, M ve Ruhil, A. (2008). Group 1: Language A1. M.V. Loo ve K, Morley (Ed.). Implementing the IB Diploma Programme içinde (ss. 211-250). NewYork: Cambridege Universtiy Press. ____.(2008). Group 2: Second languages. M.V. Loo ve K, Morley (Ed.). Implementing the IB Diploma Programme içinde (ss. 251-296). NewYork: Cambridege Universtiy Press.
 • Özkaya, S. (2005). Uluslararası bakalorya diploma programı’nda ölçme–değerlendirme. Sabancı Üniversitesi, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı . http:// www.erg.sabanciuniv.edu/iok2005/bildiriler/sema-ozkaya.doc adresinden 22.11.2009 tarihinde edinilmiştir.
 • Paris, P. (2003). The International Baccalaureate: A case study on why students choose to do the IB. International Education Journal, 4: 232 – 243.
 • Phillips, D. ve Schweisfurth, M. (2007). Comparative and international education an introduction to theory, method, and practice. New York: Continuum International Publishing Group. Stake, R. E. (1995). The art of case study research. London: Sage Stepannic, A. (2006). The International Baccalaureate Organization: Charecteristics and Practices That Lead to İmproved School Climate and Student Achivement. Doctor of education thesis. Roosewelt University, Chicago.
 • Taber, N. (2011). Survive the IB. A complete guide to the International Baccalaureate Diploma. LayLine Publishing.
 • Taylor, M. L. ve Porath, M. (2006). Reflections on the International Baccalaureate Program: Graduates’ Perspectives. The Journal of Secondary Gifted Education, XVII (3): 21–30.
 • Tebliğler Dergisi (1996). Uluslararası bakalorya programları türkçe-matematik alanı ile fen bilimleri alanı haftalık ders çizelgesinin kabulü. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2466 Sayılı dergi.
 • TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi (2009). URL: http://www.tedankara.k12.tr/lise2/UB/dersprog3. asp. adresinden 10.09.2009 tarihinde edinilmiştir. TED Bursa Koleji (2009). Uluslararası bakalorya programı. http://www.tedbursa.k12.tr/data/pdf/ub/ elkitabi20082009.pdf. adresinden 10.09.2009 tarihinde edinilmiştir.
 • Thomas, P. B. (1998). Students across frontiers. Journel of College Admissions. 121: 7-14.
 • Varner, E. L. (2009). So, you want to be an International Baccalaureate School, eh? An ıntruduction to the International Baccalaureate. Montona:SE Publications.
 • Walker, R. (2008). Group 6: The Arts. M.V. Loo ve K, Morley (Ed.), Implementing the IB Diploma Programme içinde (s. 487-514). NewYork: Cambridege Universtiy Press.
 • Woolrich, P ve diğerleri (2008). Group 3: Indıviduals and societies. M.V. Loo ve K, Morley (ED). Implementing the IB Diploma Programmeiçinde (ss.297- 360). NewYork: Cambridege Universtiy Press. Yılmaz, C. (2005). Uluslararası diploma (international baccalaureate) ile milli eğitim bakanlığı lise 1-3 biyoloji dersi programlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research design and methods. London: Sage
APA GÜVEN M, ÇAM AKTAŞ B (2014). Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. , 53 - 66.
Chicago GÜVEN Meral,ÇAM AKTAŞ Bilge Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. (2014): 53 - 66.
MLA GÜVEN Meral,ÇAM AKTAŞ Bilge Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. , 2014, ss.53 - 66.
AMA GÜVEN M,ÇAM AKTAŞ B Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. . 2014; 53 - 66.
Vancouver GÜVEN M,ÇAM AKTAŞ B Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. . 2014; 53 - 66.
IEEE GÜVEN M,ÇAM AKTAŞ B "Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri." , ss.53 - 66, 2014.
ISNAD GÜVEN, Meral - ÇAM AKTAŞ, Bilge. "Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri". (2014), 53-66.
APA GÜVEN M, ÇAM AKTAŞ B (2014). Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(Özel Sayı), 53 - 66.
Chicago GÜVEN Meral,ÇAM AKTAŞ Bilge Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.Özel Sayı (2014): 53 - 66.
MLA GÜVEN Meral,ÇAM AKTAŞ Bilge Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.Özel Sayı, 2014, ss.53 - 66.
AMA GÜVEN M,ÇAM AKTAŞ B Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 0(Özel Sayı): 53 - 66.
Vancouver GÜVEN M,ÇAM AKTAŞ B Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2014; 0(Özel Sayı): 53 - 66.
IEEE GÜVEN M,ÇAM AKTAŞ B "Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.53 - 66, 2014.
ISNAD GÜVEN, Meral - ÇAM AKTAŞ, Bilge. "Lise Öğrencilerinin Uluslararası Bakalorya Diploma Programını Tercih Etme/Etmeme Nedenleri". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı (2014), 53-66.