Yıl: 2013 Cilt: 0 Sayı: 50 Sayfa Aralığı: 73 - 84 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

Öz:
Sanat eserlerinde, belli aralıklarla ln artworks, small elements which aretekrarlanan, ana hatlarıyla sabit özelliklere repeated regularly and have constantsahip küçük unsurlara "motif" denir. Bumakalede insanların kullandıkları ilkaletlerden biri olan ve insanlık tarihi kadareski bir geçmişi bulunan değirmenin birmotif olarak edebiyatımızdaki görünüşüüzerinde kısaca durulacak, Sabahattin Ali'nindeğirmeniyle, Fransız edebiyatının önemlisanatkârlarından biri olan AlphonseDaudet'nin değirmeni karşılaştırılacaktır.Bilindiği gibi insanoğlunun günlükyaşantısını kolaylaştıran değirmenleatasözleri, deyimler meydanaşiirler yazılmıştır. Edebiyatımızındöneminde yazılmış şiirlerdegetirilmiş,Klasikdeğirmenindaha çok öğütücü özelliği üzerinde durulur.Değirmenin bu özelliği dünyanın geçiciliğineve insanın içindeki durumuna işaretler taşır.Hayâli, Nabi başta olmak üzere diğer Klasikşairlerimizde de bu motifin ağırlıklı olarakyer aldığı görülmektedir. Özellikle TanzimatDöneminde değirmen motifine, Ziya Paşa'nınTerri--i Bent'inde rastlamaktayız. Burada daZiya Paşa'nın Klasik şiir estetiğine bağlıolarak değirmene geleneksel şiirimizdekianlamını yüklediğini görürüz. Daha sonraReşat Nuri Güntekin'in, Değirmen adlıromanında, değirmenin işleyen düzenindiplomatik çarkını mecazi olarak işaretettiğini görmekteyiz. Batı edebiyatında daCervantes'in Don Kişot adlı eserindenbaşlayarak değirmen bir sembol olarak yeralmaya başlar. Özellikle Fransız yazarAlphonse Daudet'in DeğirmenimdenMektup/ar adlı eseri dikkat çekici bir eserdir.Bu eserde değirmen sığınılan bir mekân v hayata açılan bir pencere, bir bakıma yazarınyazılarını yazdığı bir fildişi kulesidirSabahattin Ali'nin değirmeninden AlphonsDaudet'ye giden yolda karşılaşacağımıdeğirmenler, insanın içinde olgunlaştığmekânlar olmakla birlikte, bizzat hayatın kendisini de ifade etmektedir
Anahtar Kelime:

Konular: Edebiyat

Comparative Research on A Mill Motive

Öz:
ln artworks, small elements which aretekrarlanan, ana hatlarıyla sabit özelliklere repeated regularly and have constantcharacteristics as outlines are called "motives".In this article, we wiII briefly discuss theaspect of mill which is one of the first toolsused by human and has past as long as thehistory of humanity as motive in ourliterature and Mill of Sabahattin Ali and themill oF Alphonse Daudet, one of the importantartists of French literature wiII be compared.As is known, with the mill that facilitates thedaily life of human beings, proverbs andidioms have been Formed and poems havebeen written. In the poems written during theClassic period of our literature, mainly thegrinding feature of the mill was emphasized.This aspect of the mill involves indicators ofthe temporality of the world and the status ofhuman in it. It is seen that this motive ismainly used by our other Classic poets, inparticular Hayali and Nabi. Especially, inTanzimat Reform Era, we find the motive ofmill in Terci--i Bent of Ziya Pasha. We seethere that Ziya Pasha assigned to the mill itsmeaning in our traditional poetry accordingto the classical poetic aesthetics. Then in thenovel "Mill" of Reşat Nuri Güntekin, we findthat the mill metaphorically points out thediplomatic wheel of the system in process.Also in Western literature, the mill begins toappear as symbol starting from the work ofCervantes called "Don Quixote". In particular,the work of French writer Alphonse Daudetcalled "Letters From My Mill" is remarkableone. In this work, the mill is place to shelterin and window opening out to the world, insome sense an ivory tower where the writer writes his letters. The mills we will meet onhe way From Sabahattin Ali's mill to that ofAlphonse Daudet not only are places in whichuman matures, but they also express the life itsell'"
Anahtar Kelime:

Konular: Edebiyat
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ATAÇ, Nurullah, Değirmen, Akşam, 21 Eylül 1935.
 • AYTAÇ, Gürsel, Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminde Yöntem. Say Yayınları, İstanbul 2003.
 • BEZIRCI, Asım, Yeni a, 12 (Mart ı973).
 • BlRlCl, Sevim, "Klâsik Türk edebiyatında Asiyâ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (1/17-- 2007): 97--ıı3.
 • EYUBOĞLU, Bedri Rahmi, Beşi Birden ve Dol Karabakır Dol (Bütün Şiirleri). (Baskıya hazırlayan: Mehmet Hamdi Eyuboğlu). Ankara: Bilgi Yayınevi, 1985.
 • GÖKYAY, Orhan Şaik, Değirmen, Varlık, 46 (I Haziran I935).
 • GÜNTEKİN, Reşat Nuri, Değirmen. lstanbul: İnkılâp ve Aka Kitapevi, 1946.
 • lLERl, Selim, Sabahattin Ali'nin Hikâyeleri. Yeni Dergi, 53 (Şubat, 1969).
 • KAPLAN, Mehmet, "Tercî--i Bend", Şiir Tahlilleri, lstanbul, 1954.
 • KARACA, Alaattin, "Sabahattin Ali'nin Öykülerinde Toplumsal Konular" A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türkoloji Dergisi, Xl (1993).
 • KERMAN, Zeynep, "Sami Paşazade Sezai'nin Roman ve Hikâyelerinde Kuş Motiii". Mehmet Kaplan'a Armağan, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1984.
 • Okyanus Ansiklopedik Sözlük, lstanbul: Pars Yayınları, 1972.
 • PARLATlR, lsmail, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara, 2006.
 • PALA, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. lstanbul, 2003.
 • Sabahattin Ali, Değirmen--Bütün Yapıtları Öykü. lstanbul: YKY, 2006.
 • SOYSAL, llhami, 20. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi, lstanbul: Bilgi Yayınevi, 1994.
 • Şemsettin Sami, Kâmus--ı Fransevî, 1901, lstanbul, s.1497
 • TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 1988.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. I, Dergâh Yay., İstanbul 1977, s. 108 http://tdkterim.gov.tr.
 • Türkçe Sözlük, "Değirmen", Ankara, 2005, 10. Baskı, 8. 484.
 • UYSAL, Sermet Sami, Değirmenimden Mektuplar, lstanbul: Bilge Yayınevi, 2007.
APA GÜLŞEN H (2013). DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. , 73 - 84.
Chicago GÜLŞEN Hacer DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. (2013): 73 - 84.
MLA GÜLŞEN Hacer DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. , 2013, ss.73 - 84.
AMA GÜLŞEN H DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. . 2013; 73 - 84.
Vancouver GÜLŞEN H DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. . 2013; 73 - 84.
IEEE GÜLŞEN H "DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME." , ss.73 - 84, 2013.
ISNAD GÜLŞEN, Hacer. "DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME". (2013), 73-84.
APA GÜLŞEN H (2013). DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0(50), 73 - 84.
Chicago GÜLŞEN Hacer DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0, no.50 (2013): 73 - 84.
MLA GÜLŞEN Hacer DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.50, 2013, ss.73 - 84.
AMA GÜLŞEN H DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2013; 0(50): 73 - 84.
Vancouver GÜLŞEN H DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2013; 0(50): 73 - 84.
IEEE GÜLŞEN H "DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME." Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0, ss.73 - 84, 2013.
ISNAD GÜLŞEN, Hacer. "DEĞİRMEN MOTİFİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 50 (2013), 73-84.