Yıl: 2016 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 185 - 199 Metin Dili: Türkçe

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ

Öz:
Teknolojinin gelişmesi, küresel ticaretin artması ile birlikte, lojistik sektörü hızla büyümektedir. Son yıllarda işletmelerin ana faaliyetleri dışında kalan taşıma, elleçleme, depolama, dağıtım gibi süreçlerde dış kaynak kullanımı bu büyümeye ortak olmuştur. Sektörün büyümesi kalifiye eleman problemini de beraberinde getirmiştir. Lojistik işletmeleri, yenilikçi, analitik düşünen, tecrübeli, eğitiminde kalite ve farklılaşmayı sağlayabilen iş görenlerin istihdamı etmektedir. İşletmelerin beklentilerini karşılayacak nitelikteki adayların işe alım sürecinde bilimsel yaklaşımlar benimsenmektedir. Bu çalışmanın amacı, bir lojistik işletmesi için beklenilen ölçütlere uygun adayların değerlendirilmesidir. Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi kullanılarak adayın sahip olması beklenen niteliklerin önem dereceleri hesaplanmıştır. Bu önem dereceleri ve adayların sahip olması gereken niteliklere ilişkin değerlendirme puanları ile MOORA yöntemi kullanılarak adayların sıralaması gerçekleştirilmiştir. Alternatif adayların arasından en uygun aday işletmeye önerilmiştir
Anahtar Kelime:

PERSONNEL SELECTION IN LOGISTICS SECTOR WITH INTEGRATEDFUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS -MOORA APPROACH

Öz:
With the development of technology and the growth of global trade, the logistics sector has been growing rapidly. Recently, in such processes like transportation, handling, storage, distribution; which fall outside the main activities of businesses, outsourcing has been consociated with this growth. The growth of the sector brings along the problem of qualified staff. Logistics companies employ those who are innovative, analytic, experienced and those who can provide quality and difference in his/her education. In the recruitment process of the applicants who can fulfill the expectations of companies, scientific approaches are taken on. The aim of this study is to evaluate the suitable candidates for the desired criterias of a logistics company. By using Fuzzy Analytic Hierarchy Process, the significance levels of qualifications expected for the candidate have been calculated. The ranking of the candidates has been carried out by using MOORA method with those significance levels and the evaluation scores related tothe qualifications that the candidates must have. Among the alternative candidates, the most suitable one has been proposed to the company
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksakal, E. ve Dağdeviren, M. (2015) “Yetenek Yönetimi Temelli Personel Atama Modeli ve Çözüm Önerisi”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der, 30(2): 249-262.
 • Balezantis A., Balezantis T. ve Brauers W. K. M. (2012) “Multimoora-FG: A Multi-Objective Decision Making Method for Linguistic Reasoning with an Application to Personnel Selection”, Informatica, 23(2), 173-190.
 • Balezantis T. (2011) “A Farming Efficiency Estimation Model Based on Fuzzy Multimoora”, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 5(29), 43- 52.
 • Bali, Ö. ve Gencer C. (2005) “AHP, Bulanık AHP ve Bulanık Mantık’la Kara Harp Okuluna Öğretim Elemanı Seçimi”, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, 14(1), 24-43.
 • Brauers, W. K. M. ve Zavadskas E. K. (2006) “The MOORA Method and Its Application to Privatization In a Transition Economy”, Control and Cybernetics, 35 (2): 445-469.
 • Brauers, W. K. M. ve Zavadskas E. K. (2010) “Project Management by Multimoora as an Instrument for Transition Economies”, Technological and Economic Development of Economy Baltic Journal of Sustainability, 16(1), 5-24.
 • Brauers, W. K. M., Zavadskas, E. K., Peldchus, F. ve Turskiz, Z. (2008a) “Multi-Objective Decision Making for Road Design”, Transport, 23(3), 183-193.
 • Brauers, W. K. M., Zavadskas, E. K., Turskiz, Z. ve Vilutiene, T. (2008b) “Multi-Objective Contractor’s Ranking by Applying the Moora Method”, Journal of Business Economics and Management, 9(4), 245-255.
 • Chang, D.Y. (1996) “Applications of the Extent Analysis Method on Fuzzy AHP”, European Journal of Operational Research, 95 (3): 649–655.
 • Cheng C. T. (2000) “Extensions of the TOPSIS for Group Decision-Making under Fuzzy Environment”, Fuzzy Sets and Systems, 114 (1): 1-9.
 • Çekerol G. S. ve Kurnaz N. (2011) “Küresel Kriz Ekseninde Lojistik Sektörü ve Rekabet Analizi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25: 47-59.
 • Dağdeviren, M., (2007) “Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Personel Seçimi ve Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Müh. Mim.Fak. Dergisi, 22 (4): 791-799.
 • Dursun, M. ve Karsak, E.E., (2010) “A Fuzzy MCDM Approach for Personnel Selection”, Expert Systems with Applications, 37: 4324-4330.
 • El-Santawy, M. F. ve El-Dean, R.A.Z., (2012) “On Using Vikor for Ranking Personnel Problem”, Life Science Journal, 9(4), 1534-1536.
 • Ersöz F., ve Atav A. (2011) “Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Moora Yöntemi”, 31.Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Sakarya.
 • Gibney R. ve Shang J. (2007) “Decision Making in Academia: A Case of Dean Selection Process”, Mathematical and Computer Modelling, 46, 1030-1040.
 • Güngör, Z., Serhadlıoğlu, G. ve Kesen S. E. (2009) “A Fuzzy AHP Approach to Personnel Selection Problem”, Applied Soft Computing, 9 (2): 641- 646.
 • Huang, D. K., Chiu, H. N., Yeh, R. H. ve Chang, J. H. (2009) “A Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Approach For Solving A Bi-Objective Personnel Assignment Problem”, Computers & Industrial Engineering, 56 (1): 1-10.
 • Kabak M. ve Kazançoğlu Y. (2012) “Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Öğretmen Seçimi ve Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniv. İİBF Dergisi, 14(1), 95-111.
 • Keskin, M. H. (2011) “Lojistik El Kitabı: Küresel Tedarik Zinciri Pratikleri”, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kracka, M., Brauers W. K. M. ve Zavadskas, E. K. (2010) “Ranking Heating Losses in Building by Applying the MULTIMOORA”, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 21(4), 352- 359.
 • Liu, H. C., Qin, J. T., Mao, L. X. ve Zhang, Z. Y. (2015) “Personnel Selection Using Interval 2-Tuple Linguistic VIKOR Method”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 25 (3): 370–384.
 • Loder (2011), “Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Süreci ve Verimlilik”, Lojistik Dergisi, Temmuz-Ağustos 2011: 6. LPI (2015), lpi.worldbank.org, (15.12.2015).
 • Myers, M.B., Griffith D. A., Daugerty P. J. ve Lusch R. F. (2004) “Maximizing The Human Capital Equation In Logistics:Education, Experience, and Skills”, Journal of Business Logistics, 25 (1): 211- 232.
 • Önay, O. (2014). MOORA. Editör B. F. Yıldırım ve E. Önder, Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri (245-257). Bursa: Dora Basın, Yayın, Dağıtım.
 • Öztürk B. ve Başkaya Z. (2011) “Bulanık TOPSIS Algoritmasında Üçgen Bulanık Sayılar İle Satış Elemanlarının Değerlendirilmesi”, Bandırma İ.İ.B.F. Akademik Fener Dergisi, 16: 11-21.
 • Rouyendegh, B. D. ve Erkan T. E. (2013) “An Application of the Fuzzy ELECTRE Method for Academic Staff Selection”, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 23 (2): 107–115.
 • Stanujkic, D., Djordjevic, B. ve Karabasevic D. (2015) “Selection Of Candidates In The Process Of Recruitment And Selection of Personnel Based On The Swara And Aras Methods”, Quaestus Multidisciplinary Research Journal, 7: 53-64.
 • TÜBİTAK (2004) “Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi”, http://www.metu.edu.tr/system/files/vizyon.pdf, (20.12.2015).
 • Van Hoek, R. ve Harrison, A. (2011) “Logistics Management and Strategy”, UK: Financial Times Prentice Hall.
 • Vatansever K. ve Öncel M. (2014) “An Implementation of Integrated Multi-Criteria Decision Making Techniques for Academic Staff Recruitment”, Journal of Management, Marketing and Logistics, 1(2), 111-126.
 • Vatansever K ve Uluköy M. (2013) “Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin Bulanık AHP ve Bulanık MOORA Yöntemleriyle Seçimi: Üretim Sektöründe Bir Uygulama”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 274-293.
 • Vatansever K. ve Kazançoğlu Y. (2014) “Integrated Usage of Fuzzy Multi Criteria Decision Making Techniques for Machine Selection Problems and An Application”, Integration Journal of Business and Social Science, 5, 9(1), 12-24.
 • Yıldız A. ve Deveci M. (2013) “Bulanık VIKOR Yöntemine Dayalı Personel Seçim Süreci”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 13 (4): 427-436.
 • Yıldız M. S. ve Aksoy S. (2015) “Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Personel Seçimi Üzerine Bir Çalışma”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (1): 59-83.
APA SEZEN AKAR G, ÇAKIR E (2016). LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(2), 185 - 199.
Chicago SEZEN AKAR GÜLŞAH,ÇAKIR Engin LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14, no.2 (2016): 185 - 199.
MLA SEZEN AKAR GÜLŞAH,ÇAKIR Engin LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.2, 2016, ss.185 - 199.
AMA SEZEN AKAR G,ÇAKIR E LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2016; 14(2): 185 - 199.
Vancouver SEZEN AKAR G,ÇAKIR E LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2016; 14(2): 185 - 199.
IEEE SEZEN AKAR G,ÇAKIR E "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ." Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14, ss.185 - 199, 2016.
ISNAD SEZEN AKAR, GÜLŞAH - ÇAKIR, Engin. "LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ BULANIK AHP - MOORA YAKLAŞIMI İLE PERSONEL SEÇİMİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14/2 (2016), 185-199.