6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRESINIFLANDIRILMASI

Yıl: 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1619 - 1629 Metin Dili: Türkçe

6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRESINIFLANDIRILMASI

Öz:
Bu çalışmanın amacı 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin Bloom'un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılıp eleştirel düşünme becerisi ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla ortaokul Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinlikler Bloom'un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılıp etkinliklerin taksonomideki yeri belirlenmiş ve etkinliklerin eleştirel düşünme becerisi ile ilişkileri tespit edilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle yapılmış bir içerik çözümlemesi çalışmasıdır. Araştırmada veriler 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca ortaokullarda öğrenci çalışma kitabı olarak kabul edilen ve Trabzon ilinde kullanılan 6, 7, 8. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarından elde edilmiştir. Öğün, Meram ve Evren Yayınlarından çıkmış olan çalışma kitaplarındaki dinleme/ izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ait etkinlikler Bloom'un yenilenmiş taksonomisine göre sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonunda dört temel beceri ile ilgili etkinliklerin taksonomiye dağılımın orantılı olmadığı ve etkinliklerin daha çok taksonominin ilk iki basamağı olan hatırlama ve anlama basamaklarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Eleştirel düşünme becerisi ile eşleştirilebilecek değerlendirme, analiz etme ve yaratma basamaklarına denk gelen etkinlik sayısının yetersiz olduğu belirlenmiştir
Anahtar Kelime:

CLASSFYING THE ACTIVITIES IN THE TURKISH LESSON STUDENT WORKBOOK FOR THE 6TH, 7TH AND 8TH GRADES STUDENTS ACCORDING TO THE RENOVATED TAXONOMY OF BLOOM

Öz:
The purpose of this work is that the activities in the workbooks in Turkish lesson for the students being at the 6th, 7th and 8th grades classes is classifying according to the renovated taxonomy of Bloom and checking with the critical thinking skills. For this purpose, the activities in the workbooks of Turkish lesson for the students in the secondary school have been classified according to the renovated taxonomy of Bloom and the activities have been determined the location in the taxonomy and the connection with the critical thinking skills. This research is a content analysis which has been done from the qualitative research methods to the analysis of the document content. The data in the research has been obtained from the workbook being for the 6th,7th and 8th grade students in Turkish lesson which are used in the province of Trabzon and accepted as the student workbook in the secondary school by the Ministry of National Education and Training Discipline Board of directors since 2012- 2013 academic year. The activities having listening /watching, speaking, reading and writing skills in the workbooks published by Ögün, Meram and Evren Publications have been classified according to the renovated taxonomy of Bloom. At the end of the research, it has been detected that the activities being a connection with four basic skills are not proportional distribution in the taxonomy and the activities focus on recalling and understanding steps which are in the first two digits of taxonomy. It has been determined that the number of activities corresponding to evaluation, analyzing and creating steps which will be matched with the critical thinking skills are insufficient
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANDERSON, L. ve KRATHWOHL, D. E. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives [Abridge Edition]. New York: Addison Wesley Longman, Inc. EriĢim tarihi: 11 Mart 2017, www.natefacs.orgJFCSEv25no1v25no1Pickard.
 • ASLAN, C. (2011). Soru Sorma Becerilerini GeliĢtirmeye Dönük Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Soru OluĢturma Becerilerine Etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36 (160), 236-249.
 • BÜMEN, N. T. (2006). Program GeliĢtirmede Bir Dönüm Noktası: YenilenmiĢ Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 31 (142), 3-14.
 • DEMĠREL, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ġstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • DURUKAN, E. (2008). Türkçe Dersi Öğretim Programının (6-8. Sınıflar) Hedef ve Kazanımları Doğrultusunda 7. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Değerlendirilmesi. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • FOREHAND, M. (2005). Bloom’s taxonomy: original and revised. In M. Orey (Ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. EriĢim tarihi: 11 Mart 2017, http://projects.coe.uga.edu/eppltt
 • GÜNEġ, F. (2012). Öğrencilerin DüĢünme Becerilerini GeliĢtirme. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), XXXII, 127-146.
 • HALĠS, Ġ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • KILIÇ, D. (2008), Ders Kitabının Öğretimdeki Yeri (ss. 37-53), Konu Alanı Ders Kitabı Ġncelemesi (2. Baskı; Editörler: Özcan Demirel ve Kasım Kıroğlu). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • KOMĠSYON. (2005). MEB İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • KOMĠSYON. (2015). MEB Türkçe Dersi (1- 8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • MUNZUR, F. (1999). Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Eleştirel Düşünme Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme. YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • ÖZDEMĠR, S. (2005). Web Ortamında Bireysel ve İşbirlikli Problem Temelli Öğrenmenin Eleştirel Düşünme Becerisi, Akademik Başarı ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutuma Etkileri. YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ġAHĠNEL, S. (2002). Eleştirel Düşünme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • SÖNMEZ, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • TUTKUN, F. Ö., DEMĠRTAġ, Z., ARSLAN, S., ERDOĞAN, D. G. (2015). Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler ve DeğiĢiklikler. The Journal of Academic Social Science Studies, 32, 57-62.
 • YILDIRIM, A. ve ġĠMġEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
APA DURUKAN E, DEMİR E (2017). 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRESINIFLANDIRILMASI. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 6(3), 1619 - 1629.
Chicago DURUKAN Erhan,DEMİR Elif 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRESINIFLANDIRILMASI. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6, no.3 (2017): 1619 - 1629.
MLA DURUKAN Erhan,DEMİR Elif 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRESINIFLANDIRILMASI. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, vol.6, no.3, 2017, ss.1619 - 1629.
AMA DURUKAN E,DEMİR E 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRESINIFLANDIRILMASI. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2017; 6(3): 1619 - 1629.
Vancouver DURUKAN E,DEMİR E 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRESINIFLANDIRILMASI. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi. 2017; 6(3): 1619 - 1629.
IEEE DURUKAN E,DEMİR E "6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRESINIFLANDIRILMASI." Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 6, ss.1619 - 1629, 2017.
ISNAD DURUKAN, Erhan - DEMİR, Elif. "6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ ETKİNLİKLERİN BLOOM’UN YENİLENMİŞ TAKSONOMİSİNE GÖRESINIFLANDIRILMASI". Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6/3 (2017), 1619-1629.