MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl: 2017 Cilt: 17 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1882 - 1899 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz:
Bu araştırmanın amacı Maryland Güvenli ve Destekleyici Okul İklim Ölçeği (MGDOİ)'nin Türkçeye uyarlanması ve geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesidir. Bu çalışmaya 395 lise öğrencisi katılmıştır. MGDOİ'nin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılığını belirlemek için Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Ayrıca, ölçeğin çok düzeyli yapısı dikkate alınarak Mc Donald ve Guttman hesaplanmıştır. Ölçeğin ölçüt dayanaklı geçerliliğini hesaplamak için MGDOİ ve Lise Yaşam Kalitesi Ölçeği (LYKÖ) arasındaki Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır ve 0.65 olarak bulunmuştur. Türkçeye uyarlanan ölçeğin orijinal ölçekle aynı alt boyutlara sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca veri analizi sonucunda MGDOİ'nin Türk lise öğrencileri için geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları

ADAPTION OF MARYLAND SAFE AND SUPPORTIVE SCHOOLS CLIMATE SURVEY INTO TURKISH CULTURE: VALIDITY AND REABILITY STUDY

Öz:
The aim of this research is to adapt the Maryland Safe and Supportive School Climate Scale (MGDOI) to Turkish and to determine its validity and reliability. 395 high school students participated in this study. Confirmatory factor analysis was performed to test the construct validity of MGDOI. The Cronbach Alpha coefficient was calculated to determine the internal consistency of the scale. In addition, the Mc Donald account the multilevel structure of the scale. In order to calculate the criterion validity of the scale, the Pearson correlation coefficient between MGDOI and High School Life Quality Scale (LYKÖ) was calculated and found to be 0.65. It was found that the scale adapted to Turkish had the same sub-dimensions as the original scale. Furthermore, as a result of the data analysis, MGDOI was found to be valid and reliable for Turkish high school students
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acarbay, F. Y. (2006). Kapsamlı okul iklimini değerlendirme ölçeğinin (öğrenci formu) Türkçe dilsel eşdeğerlik güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Akgül, T. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algıları ile insani değerleri benimseme düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Elazığ.
 • Akman, Y. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin şiddet ve okul iklimi algıları arasındaki ilişki Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Aldridge, J. & Ala’I,K. (2013). Assessing students’ views of school climate: Developing and validating the What’s Happening In This School? (WHITS) questionnaire. Improving Schools.16(1),47– 66.
 • Aldridge, J. Fraser, B. & Ntuli, S. (2009). Utilising learning environment assessments to improve teaching practices among in-service teachers undertaking a distanceeducation programme. South African Journal of Education, 29: 147-170
 • Arastaman, G. ve Balcı, A. (2013). Lise öğrencilerinin yılmazlık algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 13(2): 915-928.
 • Arıman, F. (2008). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin zorbalık eğilimleri ile okul iklimi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Barnes, K., Brynard, S. & Wet, C. (2012). The influence of school culture and school climate on violence in schools of the Eastern Cape Province. South African Journal of Education, 32,69-82.
 • Bektaş, F. ve Nalçacı, A. (2013). Okul iklimi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13): 1-13.
 • Bradshaw, C. P., Waasdorp, T. E., Debnam, K. J. & Johnson, S. L.(2014). Measuring school climate in high schools: a focus on safety, engagement, and the environment. Journal of School Health, 84(9): 593-604.
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: The Guilford Press.
 • Bugay, A., Aşkar, P., Tuna, M. E., Çelik Örücü, M. ve Çok, F. (2015). Okul İklimi Ölçeği Lise Formu’nun Türkçe psikometrik özellikleri. İlköğretim Online, 14(1): 311‐ 322, 2015. [Online]: http://ilkogretim‐online.org.tr. DOI: 10.17051/io.2015.46598.
 • Cohen, J., McCabe, E. M., Michelli, N. M. & Pickeral, T. (2009). School climate: research, policy, practice, and teacher education. Teachers College Record, 111(1): 180–213.
 • Çalık, T. ve Kurt, T. (2010). Okul iklimi ölçeğinin (oiö) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35 (157): 167-180.
 • Çalık, T., Özbay, Y., Özer, A, Kurt, T. ve Kandemir, M. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin zorbalık statülerinin okul iklimi, prososyal davranışlar, temel ihtiyaçlar ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(60): 555-576.
 • Doğan, S. (2011). Genel lise öğrencilerinin algılarına göre okul tahripçiliği ile okul iklimi arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Eliot, M., Cornell, D., Gregory, A., Fan, X. (2010). Supportive school climate and student willingness to seek help for bullying and threats of violence. Journal of School Psychology. 48, 533–553.
 • Freiberg, H. J. & Stein, T. A. (1999). Measuring, improving and sustaining healthy learning environments. In H.J. Freinberg, (Ed.). School climate: measuring, improving and sustaining healthy learning environments (11-29). London:Farmer Press.
 • Gonder, P. O. & Hymes, D. (1994). Improving School Climate & Culture. AASA Critical Issues Report No. 27. Arlington: American Association of School Administrators.
 • Goodall, S. H. R. (2008). Perceptions of leadership and school climate through eyes of principals and teacher of appalachian no child left behind blue risson schools,(nclbbrs).Unpublished Doctoral Dissertation. West Virginia University,Morgantown.
 • Hendron, M. C. (2014). School climate, absenteeism, and psychopathology among truant youth. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Nevada, Las Vegas.
 • Houtte, M. V. (2005). Climate or Culture? a plea for conceptual clarity in school effectiveness research, school effectiveness and school ımprovement. An International Journal of Research, Policy and Practice, 16 (1), 71-89.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • İhtiyaroğlu, N. (2014). Okul ikliminin öğretmen etkililiği ve öğrenci okul bağlılığı ile ilişkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Jofen, T. (2014). Student aspirations as a function of perceived school climate. Unpublished doctoral dissertation. The State Unıversıty Of New Jersey, New Jersey.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Kuperminc, G. P., Leadbeater, B. J. & Blatt,S. J.(2001). School social climate and individual differences in vulnerability to psychopathology among middle school students. Journal of School Psychology, 39 (2): 141–159.
 • Lehr, C. A. (2005). School climate. In S. W. Lee, (Ed.), Encyclopedia of school psychology (471-472). California: SagePublications.
 • Long, L. & Eamoraphan,S. (2015). A study of the relationship between school climate and students’ school life satisfaction in wu han chına-britain international school. Assumption Journals, 7 (1): 23-32.
 • MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S., & Hong S. (1999). Sample size in factor analysis. Psychological Methods, 4, 84-99
 • McLean, D. V. (2006). The relationship between school climate and school performance in Miami-Dade County’s schools of choice. Unpublished doctoral dissertation.
 • Florida Atlantic University,Boca Raton.
 • Noonan, J. (2004). School climate and the safe school: Seven contributing factors. Educational Horizons, 83(1), 61-65.
 • Omay, H. (2008). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimi algıları ile saldırganlık ölçeği puanları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi, (Genişletilmiş 5. Baskı.) Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E. ve Erkan, S. (2010). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 213-224.
 • Preble, B. & Gordon, W. P. (2011). Transforming school climate and learning: beyond bullying and compliance. California: Corwin.
 • R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
 • Revelle, W. (2016) psych: Procedures for Personality and Psychological Research, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA Ryabov, I. (2015). Relation of peer effects and school climate to substance use among Asian American adolescents. Journal of Adolescence, 42,115-127.
 • Sarı, M., Ötünç, E.ve Erceylan, H. (2007). Liselerde okul yaşam kalitesi: adana ili örneği, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (50): 297–320.
 • Sarı, M. (2011). Lise yaşam kalitesi ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(3):253-266.
 • Schotland, M. (2011). Profiles of perceived school climate: The impact on development for urban youth. Unpublished Doctoral Dissertation. New York University, New York.
 • Sijtsma, K. (2009). On the Use, the Misuse, and the Very Limited Usefulness of Cronbach’s Alpha. Psychometrika. 74(1): 107–120.
 • Carmines, Edward G., and Richard A. Zeller (1979). Reliability and Validity Assessment. Newbury Park, CA: Sage Publications.
 • Simons-Morton, B. G., Crump, A. D., Haynie, D. L. & Saylor, K. E. (1999). Student– school bonding and adolescent problem behavior. Health Education Research, 14, (1): 99-107.
 • Smith, K. M. (2008). The impact of district and school climate on student achievement. Unpublished doctoral dissertation. The College of William and Mary,Virginia.
 • Sulu Çavumirza, E. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin sahip oldukları bazı değişkenler ve algıladıkları okul iklimi bakımından seviye belirleme sınavında aldıkları puanların değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.
 • Şimşek, Ö. F., (2007), Yapısal eşitlik modellemesine giriş, temel ilkeler ve lisrel uygulamaları, Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • Taşkıran, A. (2008). Meslek lisesi öğrencilerinin okul iklimi algıları ile mesleki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Uline, C. & Tschannen‐Moran, M. (2008). The walls speak: the interplay of quality facilities, school climate, and student achievement. Journal of Educational Administration, 46 (1): 55 – 73.
 • US Depertmant of Education.Safe supportive learning. http://safesupportivelearning.ed.gov/ (8 Temmuz 2015 tarihinde erişildi).
 • Wang, M. (2009). School climate support for behavioral and psychological adjustment: Testing the mediating effect of social competence. School Psychology Quarterly, 24 (4): 240-251.
 • Welsh, W. N. (2000). The effects of school climate on school disorder. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 567 (1): 88-107.
 • Worrell, F. C. & Hale, R. L. (2001). The relationship of hope in the future and perceived school climate to school completion. School Psychology Quarterly, 16(4): 370-388.
 • Yılmaz, E. G. (2010). Okul kültürü öğrenci başarısı ilişkisi: İstanbul ili ilköğretim okullarında ampirik bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
APA Eksi H, TÜRK-KURTÇA T, Avcu A (2017). MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 1882 - 1899.
Chicago Eksi Halil,TÜRK-KURTÇA TUGBA,Avcu Akif MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. (2017): 1882 - 1899.
MLA Eksi Halil,TÜRK-KURTÇA TUGBA,Avcu Akif MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 2017, ss.1882 - 1899.
AMA Eksi H,TÜRK-KURTÇA T,Avcu A MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2017; 1882 - 1899.
Vancouver Eksi H,TÜRK-KURTÇA T,Avcu A MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2017; 1882 - 1899.
IEEE Eksi H,TÜRK-KURTÇA T,Avcu A "MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." , ss.1882 - 1899, 2017.
ISNAD Eksi, Halil vd. "MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". (2017), 1882-1899.
APA Eksi H, TÜRK-KURTÇA T, Avcu A (2017). MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1882 - 1899.
Chicago Eksi Halil,TÜRK-KURTÇA TUGBA,Avcu Akif MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17, no.4 (2017): 1882 - 1899.
MLA Eksi Halil,TÜRK-KURTÇA TUGBA,Avcu Akif MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.4, 2017, ss.1882 - 1899.
AMA Eksi H,TÜRK-KURTÇA T,Avcu A MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 17(4): 1882 - 1899.
Vancouver Eksi H,TÜRK-KURTÇA T,Avcu A MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 17(4): 1882 - 1899.
IEEE Eksi H,TÜRK-KURTÇA T,Avcu A "MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, ss.1882 - 1899, 2017.
ISNAD Eksi, Halil vd. "MARYLAND GÜVENLİ VE DESTEKLEYİCİ OKUL İKLİM ÖLÇEĞİ (MGDOİ)’NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17/4 (2017), 1882-1899.